Co Ban - Bai Tap 2.xls

Đăng ngày 3/2/2011 10:31:11 AM | Thể loại: Excel | Chia sẽ bởi: Nghiêm Đỗ Văn | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 3 | Kích thước: 0.01 M | Loại file: xls
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls

đề thi Co Ban - Bai Tap 2.xls, Excel. . Chúng tôi giới thiệu đến cộng đồng thư viện Co Ban - Bai Tap 2.xls .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Tài liệu Co Ban - Bai Tap 2.xls thuộc danh mục Excel được chia sẽ bởi user Nghiêm Đỗ Văn đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Excel , có 3 page, thuộc thể loại .xls, cùng danh mục còn có Đề thi Tin học ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu CAÙC PHEÙP TOAÙN LUAÄN LYÙ aba>ba=ba https://nslide.com/de-thi/co-ban-bai-tap-2-xls.cugpwq.html

Nội dung

CAÙC PHEÙP TOAÙN LUAÄN LYÙ
a b a>b a=b a<=b
47 23
58 58
12 49
35 75

Duøng caùc pheùp toaùn soá hoïc ñeå tính caùc giaù trò cho caùc oâ troáng ?