Co Ban - Bai Tap 5.xls

Đăng ngày 3/2/2011 10:32:35 AM | Thể loại: Excel | Chia sẽ bởi: Nghiêm Đỗ Văn | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 3 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: xls
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls

đề thi Co Ban - Bai Tap 5.xls, Excel. . nslide.com giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Co Ban - Bai Tap 5.xls .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Tài liệu Co Ban - Bai Tap 5.xls thuộc chủ đề Excel được giới thiệu bởi user Nghiêm Đỗ Văn tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào chuyên mục Excel , có tổng cộng 3 page, thuộc định dạng .xls, cùng danh mục còn có Đề thi Tin học ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập CAÙC HAØM THOÁNG KEÂ (Statistical functions) 142836d2 b 435785 1935studycompare13 23561410computer some492853 658command5224 66 5138Learn Giaù trò lôùn nhaát Giaù trò nhoû nhaát Giaù trò trung bình Toång caùc giaù trò Soá oâ chöùa giaù trò Soá oâ chöùa giaù trò chuoãi Soá oâ chöùa giaù trò >50 Soá oâ baét ñaàu baèng chöõ com Duøng caùc haøm luaän lyù ñeå ñieàn vaøo caùc oâ troáng ? https://nslide.com/de-thi/co-ban-bai-tap-5-xls.uugpwq.html

Nội dung

CAÙC HAØM THOÁNG KEÂ (Statistical functions)
14 28 36 d 2
b 43 57 85
19 35 study compare 13
23 56 14 10 computer
some 49 28 53
65 8 command 52 24
66 51 38 Learn

Giaù trò lôùn nhaát
Giaù trò nhoû nhaát
Giaù trò trung bình
Toång caùc giaù trò
Soá oâ chöùa giaù trò
Soá oâ chöùa giaù trò chuoãi
Soá oâ chöùa giaù trò >50
"Soá oâ baét ñaàu baèng chöõ ""com"""

Duøng caùc haøm luaän lyù ñeå ñieàn vaøo caùc oâ troáng ?