Đề thi Olympic Tiếng Anh 6 đề thi Tiếng Anh 6

  Đánh giá    Viết đánh giá
 353       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
avh8zq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
4/9/2015 11:53:47 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.13 M
Lần xem
0
Lần tải
353

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 6
Năm học: 2014 - 2015
Môn: Tiếng Anh

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Chú ý: - Bộ đề thi này gồm có 04 trang, từ trang 01 đến trang 04.
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bộ đề thi này.

Điểm
Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 1:
Số phách

- Bằng số:……………..
………………………………………...
(Do Chủ tịch hội đồng chấm thi ghi)

- Bằng chữ:……………
Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 2:
…………………..

………………………...
………………………………………...PART ONE: LISTENING:
Listen to the tape and fill in the gaps with the words you hear: (15 x 0.2 = 3.0 pts)
My Flower Garden
My (1)…………………. is Anne.
I love (2)………………….. I have a flower garden.
My garden is in (3)…………………. of my house.
My (4)…………………. has a garden, too.
My garden has different types (5)…………………. flowers.
I have roses in my garden. (6)…………………. have tulips in my garden.
I have petunias (7)…………………. my garden.
My garden (8)…………………. different colours.
I plant (9)…………………. flowers.
I plant orange flowers. I plant (10)…………………. flowers.
I plant purple flowers. I (11)…………………. care of my garden.
I (12)…………………. my garden every day.
I kill (13)…………………. weeds in my garden.
I kill insects (14)…………………. eat my flowers.
I love my (15)…………………. garden.

PART TWO: PHONETICS: (10 x 0.2 = 2.0 pts)
I. Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others by circling A, B, C or D (5 x 0.2 = 1.0 pt)
16. A. accident B. soccer C. clinic D. camera
17. A. thank B. that C. this D. those
18. A. station B. intersection C. question D. invitation
19. A. arm B. charm C. farm D. warm
20. A. languages B. dresses C. watches D. becomes

II. Choose the word whose stress pattern is different from the others by circling A, B, C or D (5 x 0.2 = 1.0 pt)
21. A. classmate B. greeting C. morning D. afternoon
22. A. open B. armchair C. teacher D. pencil
23. A. brother B. student C. doctor D. arrive
24. A. apartment B. motorbike C. telephone D. volleyball
25. A. stereo B. family C.engineer D. difficult
PART THREE: VOCABULARY AND GRAMMAR (25 x 0.2 = 5.0 pts)
I. Circle best option A, B, C or D to complete the following sentences. (10 x 0.2= 2.0 pts)
26. My brother, Minh ……………….……English on Monday and Friday.
A. not have B. don’t have C. isn’t have D. doesn’t have
27. Hoang’s father gets up at 7.00 and eats ……………….……
A. a big breakfast B. the big breakfast C. big breakfast D. a breakfast big
28. They like ……………….……weather because they can go swimming.
A. hot B. cold C. windy D. foggy
29. ……………….……fruit does Mr. Thanh produce? A. How much B. How many C. How long D. How often
30. Hung and ……………….……would like to join the English Speaking Club. A. me B. my C. mine D. I 31. We’re having an English examination ……………….……Friday, 11th December. A. at B. in C. to D. on 32. They are playing table tennis now. - ……………….……you like table tennis? A. Have B .Is C. Are D. Do
33. I hope the ……………….……can repair our car quickly. A. mechanic B. architect C. reporter D. dentist 34
 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-Olympic-Tieng-Anh-6.doc[0.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)