Đã Xong Phu Luc 9B Xdvtvl- Tyt

đề thi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Ngày đăng 2018-06-24 20:57:17 Tác giả Dương Văn Thắng loại .xls kích thước 0.03 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ÐÏè鱡„`>ûß @ 0‚7Qþûÿÿÿûÿïÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ»ÿÿýÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿ½ÿþÿïÿÿþÿÿûûÿÿÿÿÿîÿïÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿïÿÿþÿÿûÿÿÿÿÿÿýÿýÿçÿÿÿÿÿ¯ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿïûÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿþÿÿÿûÿïÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿþýÿÿÿ÷ÿÿ÷ÿÿïÿÿÿÿ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ÐÏè鱡„`>ûß @ 0‚7Qþûÿÿÿûÿïÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ»ÿÿýÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿ½ÿþÿïÿÿþÿÿûûÿÿÿÿÿîÿïÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿïÿÿþÿÿûÿÿÿÿÿÿýÿýÿçÿÿÿÿÿ¯ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿïûÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿþÿÿÿûÿïÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿþýÿÿÿ÷ÿÿ÷ÿÿïÿÿÿÿþýþïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿû}ÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿïÿÿÿ÷ÿÿþÿÿÿÿÿþóÿÿÿÿßûýÿÿÿÿýÿÿßÿç÷þÿÿÿ÷÷ÿwýÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿï¿ÿ¿ÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿþÿÿïþÿÿßÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿþÿýÿßÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿ¿ÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿïßÿÿ¿ÿ÷ûÿûûÿÿÿÿÿ÷ïÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿ{ÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿýÿÿÿ=@


"‚ @@ !Ÿ ! ""#$%&`()‚:€+þÿÿï-*-0@1 ª €s4€5 """
"þÿþýþïÿÿ9*;|@>$ þÿÿÿþÿÿÿþÿ¿ÿÿÿÿOÿûÿÿÿÿÿ¿ïÿÿÿÿÿÿÿÿÿý÷ûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿþÿþÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿþÿ÷ßÿÿÿÿ½ßÿÿþÿïëûÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿþÿûÿÿ¿ÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿúÿÿÿ÷ÿí÷}ÿÿÿÿÿÿßß¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿ¿wÿßÿÿÿÿþýÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿïÿÿÿýþïÿÿþÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÚÿÿýÿþÿRoot0EìÊÓÔÕWÕUA==H2ÿýþÿïÿ×ý@€@@Á¯ÏSðµ¸Á¯ÏÒ Itao@€  ÿÿ÷ÿÿÿÿÿ €,3Pjoperthes""@@‚ßÿÿÿÿÿïÿÿÿÿß € """
FZØM@ÕÊMÇÈÄÛ3ÌX×Ü2ÄD€\À==€21@ @ 
P¿Á¯Ïòà&»Ñ¯ÏÂ0@@[tee@ˆ €
"""ÿÿ¿þÿÿÿÿ À! Û@ @PpopErtier0€ ÿÿßÿÿ¿ÿïÿöÿ @‚@@ OÌÉKIÂÉYÌÏEW×ÆSYØÔ43ÍÛ E?@=€€2ÿÿ÷ÿÿÿÿ"
€ˆ@¯ÏÖÐ0½Á­ÇÀ@It@em@€€B  
" ýÿÿÿ ÏÿÿÿH @€€@Tz€oper|iEs€€€ˆ@ ÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€À€Q#Š @…©ÍɁáÁ°Áâ\pNO4mbook 0 $"" "" 0  ` $$( ` $ 0 `0 ` ` ( %! ( (""  $ ! $  B@°a€À= œ€""@“€¯¼5 xxX? #8B\@‰""""@"
"·Ú€1šÈÿARa`lqÈÿa€rial1Ìÿ}rii,1Èÿÿ–$Arial1ÈÿÒ£ABia,1.Üÿœ  Ti-uq@""Nuw R lan1.ÖAÿ¼Times Ne÷ Ro man1È 0”€!!Ar(eL1È$ bial5.€Ü€ÿ« Ti mes""N€%w Òo(lan1€.ÝÿTkmes Jd÷!RomI@n1.œÿi= es New Roean1.Üÿ¼¡!Times Ndw Ro}cn1.ð@ÿЁTéeEs New@ @Romah1.Ô"
£Uimes .ew Romin).2
"times Nes RïHmAn1.@  2Timå» Nus€ Rkma@n1. Tioes Ne w Roman1.A<´2Uim%s New„Roman. ¼‚2Times¢New Z°m€a€n1/(P@6Times Neg Rmmen9/S€2TimeS New rom an1,8´2$iees`Ngõ Òom€An9. 0@¼‚2T@immcdOew Pomen.Ô8¼:Tim%s New  Roman1X >""
€2Ôimes` ew Rom an1€.4"
" T)-es „New""RO-in1.<2T imes Neu Romal1®A?€¼2Times NEw Voman1h 8@¼2ambRka9.¼2Vim%@s ew R/o`n1. "
"! 2time@s Ne(w""Vodan1.ÜJ¼ 2Timås Ne`w Romi`d3S3,##0^ ""« â{€-# ,##0\(¢‹ *D=+,£;0\!""« #;[RedÝ\-#,‚##0\@`""¯ ""?„!l##0.00\  ""« "";V-#€,##0®00\ ""«""cI(""!,##0€n40Ü ""« b@;[Sud]\-#,##0&00\ ""«q*6@O!* ,#""0] bª¨_-;\,+ 3$##8\°""« _-;_-"
" ""-""\ˆ""ª ""-;_-@_->k)3_-
!#"{""Mes"";#No ­€""T2ue#;""True#;Galsm""®
""On"";""On""»""Mff""ž\¯ [ ¤¬ -2]\ +,##0. 0){[red ]T* [¤ -2Ý\ #,€##0*4 0\+à@€÷ÿ!€ @@À#àõÿ €ô@ à õÿ ô@@ àBõÿ ü@@€Á à”‚Õÿ ôÀ ð@õÿ ô Á âõÿ ô À$è íÿ ô À à” õÿ @ôÄ àçÿ ðÀ `€µþ t À à€Tõÿ ô€À ð õç ô@ à€õÿ €ôÀ àõÿ`ô@À à À à€õß ´Ÿ àPõÿ(”€€@­""àõû ´@ª à@õÿ ´®0 P€õÿ ´@»à@õ¿$”$§0àõ· ° d¬  õÿ(4 œ""àõÿ ´ˆ$"
" àõÿ °€Ž à€õÿ ´¬0à@öÿ ôó à€÷ÿ $´ À ž à@õÿ ´$@!à õÿ ´‹ àTõÿ´ ¤ àõÿ ´±$Èõÿ °@´ àýÿ$µ º à€õÿ0@´Š äµß ´€¹ à@@ýÿ ´@ ¤`À0õÿ ¼ ±(à@õÿ ”µ à€õÿ ´­ Ä @õï•“+—
–`à«õÿ  øÀ4â©õ¿`èÀ àT ¨õÿ øÀ!à¨õþ(ú À ᐀õÿ ”fb¿·· à ”õÿ ü@À á ôûô@ €À àõÿ"" ¤ª àõû ÔP(À àôÿ ÔP"
I!`õÿ0Ô`
"À à@õ×0ôÀâ@ôþtÁ0à€õÿd0”—

¯ à€åÿ ô`€BÀ À@õÿ ´ P« à@åû À àõÿ$œ+ €š àõÿ0´¿¿–à õï ú€À!àõÿ$ô à!à€÷ÿ ÖA!>À$à ñÿ ôÀ""à!¨@ C À(à8@ @$À à€x@@@ €À(à@C8!RA @ À á @À àx@ @0À$à@"
€$ D á
"€""À àTJ!‚8@ @ À à’@8@ @ À0¤"
¨Q@0@ Â!â
@ 8 @ À4à8Q@ @ À à€
 @À à
€8@ @ HÀ€ PˆÀ á
 

Nguồn: Dương Văn Thắng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đã Xong Phu luc 9B XDVTVL- TYT
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

xls.pngDa_Xong_Phu_luc_9B__XDVTVL_TYT.xls[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
c7600q
Danh mục
đề thi
Ngày đăng
2018-06-24 20:57:17
Loại file
xls
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
1
đề thi Đã Xong Phu luc 9B XDVTVL- TYT

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • tyt
  Vật lý
  tyt

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2012

  Xem: 0

 • ĐÃ PHÁ XONG
  Vật lý 12
  ĐÃ PHÁ XONG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2013

  Xem: 0

 • Da pha pass xong
  Vật lý
  Da pha pass xong

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2011

  Xem: 0

 • ĐÃ PHÁ PASS XONG
  Vật lý 12
  ĐÃ PHÁ PASS XONG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2011

  Xem: 0

 • NHO PHA PASS-DA PHA XONG
  Vật lý 12
  NHO PHA PASS-DA PHA XONG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2011

  Xem: 0

 • phu lục 2
  Tiếng Anh 9
  phu lục 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/6/2015

  Xem: 7

 • Phụ lục 2
  Ngữ văn
  Phụ lục 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/6/2015

  Xem: 8

 • phu luc
  Hóa học
  phu luc

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2009

  Xem: 12

 • Phu luc 1
  Toán học 2
  Phu luc 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2009

  Xem: 71

 • PHỤ LỤC SKKN
  Mầm
  PHỤ LỤC SKKN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Mầm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2013

  Xem: 7

Xem thêm đề thi

đề thi MỚI NHẤT

đề thi XEM NHIỀU