Đề Thi:Đã Xong Phu Luc 9B Xdvtvl- Tyt

đề thi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
c7600q
Danh mục
đề thi
Ngày đăng
2018-06-24 20:57:17
Loại file
xls
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

ÐÏè鱡„`>ûß  @ 0‚7Qþûÿÿÿûÿïÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ»ÿÿýÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿ½ÿþÿïÿÿþÿÿûûÿÿÿÿÿîÿïÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿïÿÿþÿÿûÿÿÿÿÿÿýÿýÿçÿÿÿÿÿ¯ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿïûÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿþÿÿÿûÿïÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿþýÿÿÿ÷ÿÿ÷ÿÿïÿÿÿÿ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ÐÏè鱡„`>ûß  @ 0‚7Qþûÿÿÿûÿïÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ»ÿÿýÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿ½ÿþÿïÿÿþÿÿûûÿÿÿÿÿîÿïÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿïÿÿþÿÿûÿÿÿÿÿÿýÿýÿçÿÿÿÿÿ¯ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿïûÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿþÿÿÿûÿïÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿþýÿÿÿ÷ÿÿ÷ÿÿïÿÿÿÿþýþïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿû}ÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿïÿÿÿ÷ÿÿþÿÿÿÿÿþóÿÿÿÿßûýÿÿÿÿýÿÿßÿç÷þÿÿÿ÷÷ÿwýÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿï¿ÿ¿ÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿþÿÿïþÿÿßÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿþÿýÿßÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿ¿ÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿïßÿÿ¿ÿ÷ûÿûûÿÿÿÿÿ÷ïÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿ{ÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿýÿÿÿ=@


"‚  @@ !Ÿ ! ""#$%&`()‚:€+þÿÿï-*-0@1 ª €s4€5 """
"þÿþýþïÿÿ9*;|@>$ þÿÿÿþÿÿÿþÿ¿ÿÿÿÿOÿûÿÿÿÿÿ¿ïÿÿÿÿÿÿÿÿÿý÷ûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿþÿþÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿþÿ÷ßÿÿÿÿ½ßÿÿþÿïëûÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿþÿûÿÿ¿ÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿúÿÿÿ÷ÿí÷}ÿÿÿÿÿÿßß¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿ¿wÿßÿÿÿÿþýÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿïÿÿÿýþïÿÿþÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÚÿÿýÿþÿRoot0EìÊÓÔÕWÕUA==H2ÿýþÿïÿ×ý@€@@Á¯ÏSðµ¸Á¯ÏÒ Itao@€    ÿÿ÷ÿÿÿÿÿ  €,3Pjoperthes""@@‚ßÿÿÿÿÿïÿÿÿÿß € """
FZØM@ÕÊMÇÈÄÛ3ÌX×Ü2ÄD€\À==€21@ @ 
P¿Á¯Ïòà&»Ñ¯ÏÂ0@@[tee@ˆ €
"""ÿÿ¿þÿÿÿÿ À! Û@ @PpopErtier0€ ÿÿßÿÿ¿ÿïÿöÿ @‚@@ OÌÉKIÂÉYÌÏEW×ÆSYØÔ43ÍÛ E?@=€€2ÿÿ÷ÿÿÿÿ"
€ˆ@¯ÏÖÐ0½Á­ÇÀ@It@em@€€B  
" ýÿÿÿ ÏÿÿÿH @€€@Tz€oper|iEs€€€ˆ@ ÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€À€Q#Š @…©ÍɁáÁ°Áâ\pNO4mbook 0 $"" "" 0  ` $$( ` $ 0 `0 ` ` ( %! ( (""  $ ! $  B@°a€À= œ€""@“€¯¼5 xxX? #8B\@‰""""@"
"·Ú€1šÈÿARa`lqÈÿa€rial1Ìÿ}rii,1Èÿÿ–$Arial1ÈÿÒ£ABia,1.Üÿœ  Ti-uq@""Nuw R lan1.ÖAÿ¼Times Ne÷ Ro man1È 0”€!!Ar(eL1È$ bial5.€Ü€ÿ« Ti mes""N€%w Òo(lan1€.ÝÿTkmes Jd÷!RomI@n1.œÿi= es New Roean1.Üÿ¼¡!Times Ndw Ro}cn1.ð@ÿЁTéeEs New@ @Romah1.Ô"
£Uimes .ew Romin).2
"times Nes RïHmAn1.@  2Timå» Nus€ Rkma@n1. Tioes Ne w Roman1.A<´2Uim%s New„Roman. ¼‚2Times¢New Z°m€a€n1/(P@6Times Neg Rmmen9/S€2TimeS New rom an1,8´2$iees`Ngõ Òom€An9. 0@¼‚2T@immcdOew Pomen.Ô8¼:Tim%s New  Roman1X >""
€2Ôimes` ew Rom an1€.4"
" T)-es „New""RO-in1.<2T imes Neu Romal1®A?€¼2Times NEw Voman1h 8@¼2ambRka9.¼2Vim%@s ew R/o`n1. "
"! 2time@s Ne(w""Vodan1.ÜJ¼ 2Timås Ne`w Romi`d3S3,##0^ ""« â{€-# ,##0\(¢‹ *D=+,£;0\!""« #;[RedÝ\-#,‚##0\@`""¯ ""?„!l##0.00\  ""« "";V-#€,##0®00\ ""«""cI(""!,##0€n40Ü ""« b@;[Sud]\-#,##0&00\ ""«q*6@O!* ,#""0] bª¨_-;\,+ 3$##8\°""« _-;_-"
" ""-""\ˆ""ª ""-;_-@_->k)3_-
!#"{""Mes"";#No ­€""T2ue#;""True#;Galsm""®
""On"";""On""»""Mff""ž\¯ [ ¤¬ -2]\ +,##0. 0){[red ]T* [¤ -2Ý\ #,€##0*4 0\+à@€÷ÿ!€ @@À#àõÿ €ô@ à õÿ ô@@ àBõÿ ü@@€Á à”‚Õÿ ôÀ ð@õÿ ô Á âõÿ ô À$è íÿ ô À à” õÿ @ôÄ àçÿ ðÀ `€µþ t À à€Tõÿ ô€À ð õç ô@ à€õÿ €ôÀ àõÿ`ô@À à  À à€õß ´Ÿ àPõÿ(”€€@­""àõû ´@ª à@õÿ ´®0 P€õÿ ´@»à@õ¿$”$§0àõ· ° d¬  õÿ(4 œ""àõÿ ´ˆ$"
" àõÿ °€Ž à€õÿ ´¬0à@öÿ ôó à€÷ÿ $´ À ž à@õÿ ´$@!à õÿ ´‹ àTõÿ´ ¤ àõÿ ´±$Èõÿ °@´ àýÿ$µ º à€õÿ0@´Š äµß ´€¹ à@@ýÿ ´@ ¤`À0õÿ ¼ ±(à@õÿ ”µ à€õÿ ´­ Ä @õï•“+—
–`à«õÿ  øÀ4â©õ¿`èÀ àT ¨õÿ øÀ!à¨õþ(ú À ᐀õÿ ”fb¿·· à ”õÿ ü@À á ôûô@ €À àõÿ"" ¤ª àõû ÔP(À àôÿ ÔP"
I!`õÿ0Ô`
"À à@õ×0ôÀâ@ôþtÁ0à€õÿd0”—

¯ à€åÿ ô`€BÀ À@õÿ ´ P« à@åû À àõÿ$œ+ €š àõÿ0´¿¿–à õï ú€À!àõÿ$ô  à!à€÷ÿ ÖA!>À$à ñÿ ôÀ""à!¨@ C À(à8@ @$À à€x@@@ €À(à@C8!RA @ À á @À àx@ @0À$à@"
€$ D á
"€""À àTJ!‚8@ @ À à’@8@ @ À0¤"
¨Q@0@ Â!â
@ 8 @ À4à8Q@ @ À à€
 @À à
€8@ @ HÀ€ PˆÀ á
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đã Xong Phu luc 9B XDVTVL- TYT
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

xls.pngDa_Xong_Phu_luc_9B__XDVTVL_TYT.xls[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự