DAI SO 10 CHUONG 3

Đăng ngày 12/14/2017 11:00:13 PM | Thể loại: Đại số | Chia sẽ bởi: sơn đặng minh | Lần tải: 102 | Lần xem: 43 | Page: 1 | Kích thước: 0.15 M | Loại file: doc

 


ĐỀ 1                               KIỂM TRA 1 TIET DAI SỐ 10 CHƯƠNG 3

ĐIỂM

* Họ tên:                                                                                                     * Lớp:

 

I. TRẮC NGHIỆM( 6 điểm)

Câu

    1

    2

   3

    4

   5

  6

  7

   8

   9

 10

11

  12

13

14

  15

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: Phương trình: có 2 nghiệm  cùng âm khi:

A.  B.  C.  D.

Câu 2: Tìm giá trị của m sao cho phương trình 2x² + 6x – 3m = 0 có hai nghiệm phân biệt

A. với mọi m B. m < –3/2 C. m > –3/2 D. m = –3/2

Câu 3: Nghiệm của phương trình  là:

A. x = 9 B. x = 15 C. x = 5 D. x=0

Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình

A.  B.  C.  D.

Câu 5: Cho phương trình: . Cặp số (x; y) nào sau đây là một nghiệm của phương trình?

A. (x; y) = (-4; 0) B. (x; y) = (4; 1) C. (x; y) = (1; 2) D. (x; y) = (1; -2)

Câu 6: Hệ phương trình: có nghiệm là:

A.  B.  C.  D.

Câu 7: Hai phương trình được gọi là tương đương khi :

A. Có cùng dạng phương trình B. Các đáp án  đều đúng

C. Có cùng tập xác định D. Có cùng tập hợp nghiệm

Câu 8: Phương trình có hai nghiệm . Tính giá trị của biểu thức .

A. 3 B. 4 C. -5 D. -1

Câu 9: Số –1 là nghiệm của phương trình nào ?

A. x3 - 1 = 0 B. x2 + 4x + 3 = 0 C. 2x2 + 5x - 7 = 0 D. -3x2 + 5x - 2 = 0

Câu 10: Phương trình: có tập nghiệm là:

A. S = {–1} B. S = C. S =  D. S =

Câu 11: Số nghiệm của phương trình là:

A. 2 B. 0 C. 1 D. 3

Câu 12: Hệ phương trình nào sau đây không phải là hệ 2 phương trình bậc nhất 2 ẩn?

A. . B. . C. . D. .

Câu 13: Một hình chữ nhật có chu vi 200 cm, chiều dài hơn chiều rộng là 20 cm. Số đo chiều dài, chiều rộng lần lượt là bao nhiêu?

A. 60cm, 40 cm. B. 105 cm, 95 cm. C. 55 cm, 35 cm. D. 120 cm, 80cm.

Câu 14: Phương trình   = 7 – x   có bao nhiêu nghiệm?

A. 1 B. 3 C. 0 D. 2

Câu 15: Tập nghiệm của phương trình      là:

A.  B.  C.  D.

                                                Trang 1/2 - Mã đề thi 132


-II. TỰ LUẬN

Câu 1: Giải các  phương trình sau:   1)                  2) = 7 – x

Câu 2: Giải hệ phương trình:                 

Câu 3. Cho phương trình  . Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt sao cho biểu thức đạt giá trị lớn nhất.

-------------------------------------------------------------------------- BÀI LÀM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

                                                Trang 1/2 - Mã đề thi 132

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi DAI SO 10 CHUONG 3, Đại số. . https://nslide.com/de-thi/dai-so-10-chuong-3.kntx0q.html