PHÒNG GD-ĐT HOÀI NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH SỐ 2 HOÀI TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHUYẾT TẬT HỌC HÒA NHẬP HOÀN THÀNH
CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2018-2019
Năm sinh 2008
"S
TT" HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Nơi sinh Nữ Chỗ ở hiện nay Lớp "Đ.Tuyến (ĐT),
T.Tuyến (TT)"
Xóm Thôn Xã
1 Trần Ngọc Bảo Thy 1/22/2008 Hoài Tân X Xóm 3 An Dưỡng 2 Hoài Tân 5C ĐT

Tổng 1

Danh sách này gồm có 1 em ;
Trong đó:
" HS đã HTCTTH: 1 em, HS đúng tuyến: 1 em; HS trái tuyến: 0 em;"
" HS chưa HTCTTH: 0 em, HS đúng tuyến: 0 em; HS trái tuyến: 0 em;"
"Hoài Tân, ngày tháng 05 năm 2019"
NGƯỜI LẬP BẢNG HIỆU TRƯỞNGĐặng Văn Mười Nguyễn Thị Bích Sương
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀI NHƠN