day tap lam van lop 4

đề thi Tiểu Học Lớp 3 Toán học 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 10       6      0
Ngày đăng 2012-05-20 13:01:57 Tác giả Phong Lê Cao loại .doc kích thước 0.08 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Mét sè biÖn ph¸p ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y m«n TËp lµm v¨n miªu t¶ ë líp 4 PhÇn Më ®Çu I/ Lý do chän ®Ò tµi M«n tËp lµm v¨n lµ mét m«n häc chÝnh trong ch­¬ng tr×nh líp 4, b¶n th©n t«i ®ang lµ gi¸o viªn trùc tiÕp ®øng líp gi¶ng d¹y, ®ãn nhËn ch­¬ng tr×nh thay ®æi kü n¨ng sèng vµo m«n tËp lµm v¨n, m«n ®¹o ®øc, khoa häc, nªn b¶n th©n cÇn ph¶i nç lùc phÊn ®Êu ®¶m nhiÖm chøc tr¸ch cña m×nh ®èi víi häc sinh . Nh×n tõ phÝa khoa häc vµ c«ng nghÖ th× ®©y lµ thêi ®¹i v¨n minh th«ng tin víi nÒn kinh tÕ dùa t

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 Mét sè biÖn ph¸p ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y m«n TËp lµm v¨n miªu t¶ ë líp 4
 

PhÇn Më ®Çu   I/ Lý do chän ®Ò tµi  M«n tËp lµm v¨n lµ mét m«n häc chÝnh trong ch­¬ng tr×nh líp 4, b¶n th©n t«i ®ang lµ gi¸o viªn trùc tiÕp ®øng líp gi¶ng d¹y, ®ãn nhËn ch­¬ng tr×nh thay ®æi kü  n¨ng sèng vµo m«n tËp lµm v¨n, m«n ®¹o ®øc, khoa häc, nªn b¶n th©n cÇn ph¶i nç lùc phÊn ®Êu ®¶m nhiÖm chøc tr¸ch cña m×nh ®èi víi häc sinh . Nh×n tõ phÝa khoa häc vµ c«ng nghÖ th× ®©y lµ thêi ®¹i v¨n minh th«ng tin víi nÒn kinh tÕ dùa trªn tri thøc. Thêi ®¹i v¨n minh míi nµy lµ mét b­íc ph¸t triÓn v­ît bËc so víi thêi ®¹i v¨n minh n«ng nghiÖp víi nÒn kinh tÕ dùa trªn kho¸ng s¶n lµ chÝnh. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña thêi ®¹i v¨n minh th«ng tin cã thÓ tãm t¾t trong bèn yÕu tè: Th«ng tin- Tri thøc trë thµnh tµi nguyªn quan träng nhÊt. Khoa häc- C«ng nghÖ trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt vµ trùc tiÕp. Hµm l­îng trÝ tuÖ trong tõng s¶n phÈm ngµy cµng t¨ng vµ cuèi cïng lµ m¸y tÝnh c¸ nh©n vµ Internet lµ ph­¬ng tiÖn lao ®éng phæ biÕn nhÊt vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt.
- H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë häc sinh c¸c kü n¨ng sö dông TiÕng ViÖt: nghe, nãi, ®äc, viÕt ®Ó häc tËp vµ giao tiÕp trong c¸c m«i tr­êng ho¹t ®éng cña løa tuæi, th«ng qua viÖc d¹y vµ häc TiÕng ViÖt gãp phÇn rÌn luyÖn c¸c thao t¸c cña t­ duy.
- Cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc s¬ gi¶n vÒ TiÕng ViÖt vµ nh÷ng hiÓu biÕt s¬ gi¶n vÒ x· héi, tù nhiªn, con ng­êi, vÒ v¨n hãa, v¨n häc ViÖt Nam vµ n­íc ngoµi.
Häc TiÕng ViÖt, häc sinh ®­îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vµ tèi thiÓu cÇn thiÕt gióp c¸c em hßa nhËp víi céng ®ång vµ ph¸t triÓn  cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi. Cïng víi m«n To¸n vµ mét sè m«n kh¸c, nh÷ng kiÕn thøc cña m«n TiÕng ViÖt sÏ lµ nh÷ng hµnh trang trªn b­íc ®­êng ®­a c¸c em ®i kh¸m ph¸, t×m hiÓu, nghiªn cøu thÕ giíi xung quanh vµ kho tµng tri thøc v« tËn cña loµi ng­êi. Trong ®ã ph©n  m«n TËp lµm v¨n lµ ph©n m«n thùc hµnh, tæng hîp cña tÊt c¶ c¸c ph©n m«n thuéc m«n TiÕng ViÖt (tËp ®äc, luyÖn tõ vµ c©u, chÝnh t¶, kÓ chuyÖn). ChÝnh v× thÕ, viÖc d¹y vµ häc TËp lµm v¨n lµ vÊn ®Ò lu«n cÇn cã sù ®æi míi. Kh«ng thÓ cø ¸p dông m·i ph­¬ng ph¸p häc h«m qua vµo h«m nay vµ mai sau.
II/ C¬ së thùc tiÔn
- §æi míi viÖc d¹y còng thÕ, trong viÖc thõa kÕ c¸i cò, c¸i vèn cã ®ßi hái ph¶i lµ mét sù s¸ng t¹o. Víi c¸c ph©n m«n kh¸c cña TiÕng ViÖt trong viÖc ®æi míi néi dung vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc chØ râ quy tr×nh c¸c b­íc lªn líp rÊt cô thÓ râ rµng. Cßn víi ph©n m«n TËp lµm v¨n, c¸c nhµ nghiªn cøu chØ ®­a ra quy tr×nh chung nhÊt cho mçi lo¹i bµi, chñ yÕu vÉn lµ sù s¸ng t¹o cña gi¸o viªn khi lªn líp. Cßn viÖc häc th× sao? Ngoµi SGK TiÕng ViÖt th× hiÖn nay cã rÊt nhiÒu lo¹i s¸ch tham kh¶o cho häc sinh, gióp cho häc sinh cã c¸i nh×n ®a dang, phong phó h¬n. Song nh÷ng cuèn s¸ch tham kh¶o cña ph©n m«n TËp lµm v¨n l¹i th­êng ®­a ra c¸c bµi v¨n mÉu hoµn chØnh nªn khi lµm v¨n c¸c em th­êng dùa dÉm, Ø l¹i vµo bµi mÉu, cã khi cßn sao chÐp y nguyªn bµi v¨n mÉu vµo bµi lµm cña m×nh. C¸ch c¶m, c¸ch nghÜ cña c¸c em kh«ng phong phó mµ cßn ®i theo lèi mßn  khu«n s¸o, tÎ nh¹t. Tõ nh÷ng lý do kh¸ch quan vµ chñ quan trªn ®Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc d¹y TËp lµm v¨n ë TiÓu häc, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc trong nhµ tr­êng, t«i ®· chän nghiªn cøu dÒ tµi: "Mét sè biÖn ph¸p ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y m«n TËp lµm v¨n miªu t¶ ë líp 4".
phÇn Néi dung  
Bµi v¨n miªu t¶ ®­îc x©y dùng trªn c¬ së nh÷ng h×nh ¶nh, nh÷ng Ên t­îng vÒ ®èi t­îng mµ ng­êi viÕt thu l­îm, c¶m nhËn ®­îc th«ng qua c¸c gi¸c quan trùc tiÕp cña m×nh. V¨n miªu t¶ lµ thÓ lo¹i v¨n b¶n mang tÝnh chÊt nghÖ thuËt cao, mang tÝnh s¸ng t¹o, tÝnh c¸ thÓ cña ng­êi viÕt. Ng«n ng÷ trong v¨n miªu t¶ lµ thø ng«n ng÷ nghÖ thuËt lµ ng«n ng÷ giÇu søc gîi c¶m vµ lµ ng«n ng÷ cña nh÷ng biÖn ph¸p tu tõ.
KÕt cÊu bµi v¨n miªu t¶ còng tu©n thñ kÕt cÊu 3 phÇn:
+ Më bµi: Giíi thiÖu ®èi t­îng miªu t¶, thÓ hiÖn t×nh c¶m, quan hÖ cña ng­êi miªu t¶ víi ®èi t­îng miªu t¶.
+ Th©n bµi: T¸i hiÖn, sao chôp ch©n dung cña ®èi t­îng miªu t¶ ë nh÷ng gãc nh×n nhÊt ®Þnh.
+ KÕt luËn: Nªu nh÷ng nhËn thøc, suy nghÜ, t×nh c¶m, th¸i ®é trùc tiÕp cña ng­êi miªu t¶ vµ cña mäi ng­êi nãi chung ®èi víi ®èi t­îng miªu t¶.
 
Nh­ vËy, bµi v¨n lµ mét v¨n  b¶n gåm ng«n tõ, néi dung chøa trong ng«n tõ chÝnh lµ v¨n. V¨n vµ ng÷ lu«n sãng ®«i víi nhau: v¨n cÇn ®Õn ng÷ ®Ó biÓu hiÖn, ng÷ cÇn ®Õn v¨n ®Ó nãi nªn ý nghÜa. V¨n lµ nghÖ thuËt cña ng«n tõ, v¨n lµ c¸i ®Ñp, cã ng­êi l¹i nãi v¨n häc lµ nh©n häc, v¨n häc lµ t×nh c¶m, ®¹o ®øc lý t­ëng, lµ t×nh yªu cuéc sèng, yªu thiªn nhiªn vµ con ng­êi. V¨n cã ®­îc nhê c¶m xóc cña t©m hån, nã lµm cho t©m hån con ng­êi thªm phong phó vµ s©u s¾c.
Ch­¬ng tr×nh TËp lµm v¨n líp 4 gåm 68 tiÕt, trong ®ã v¨n miªu t¶ chiÕm 38 tiÕt gåm c¸c m¶ng kiÕn thøc sau:
- ThÕ nµo lµ miªu t¶?
- Quan s¸t ®Ó miªu t¶ cho sinh ®éng.
- Tr×nh tù miªu t¶ ( Ng­êi, c¶nh, ®å vËt, con vËt, c©y cèi ).
- CÊu t¹o ®o¹n v¨n, bµi v¨n miªu t¶ ( Ng­êi, c¶nh, ®å vËt, con vËt, c©y cèi)
C¸c kiÕn thøc trªn ®­îc cô thÓ hãa thµnh hai lo¹i bµi. §ã lµ, lo¹i bµi h×nh thµnh kiÕn thøc vµ lo¹i bµi luyÖn tËp thùc hµnh.
I/ Thùc tr¹ng viÖc d¹y TËp lµm v¨n - ThÓ lo¹i v¨n miªu t¶ líp 4.
1/ T×nh h×nh chÊt l­îng häc tËp  m«n TiÕng ViÖt vµ ph©n m«n TËp lµm v¨n cña häc sinh. Ch­¬ng tr×nh ph©n m«n tËp lµm v¨n líp 4 hiÖn ®ang häc thÓ lo¹i bµi miªu t¶, nh×n chung c¸c em ®· n¾m ®­îc cÊu tróc mét bµi v¨n miªu t¶ nh­ng bµi lµm cña c¸c em cßn viÕt theo mét khèi mßn khu«n s¸o, kÐm hÊp dÉn, Ýt c¶m xóc vµ nghÌo h×nh ¶nh, ®Æc biÖt lµ c¸c em ch­a biÕt sö dông c¸c biÖn ph¸p tu tõ, c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt nh­ so s¸nh, nh©n hãa….
Tãm l¹i: Häc sinh n¾m ®­îc kiÕn thøc c¬ b¶n cña ph©n m«n luyÖn tõ vµ c©u nh­ng khi ¸p dông vµo viÕt v¨n th×  c¸c em th­êng m¾c c¸c lçi trªn, kÕt hîp víi viÖc ch­a biÕt sö dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt, vèn tõ l¹i nghÌo nµn  nªn bµi v¨n miªu t¶ cña c¸c em cßn kh« khan,  lñng cñng, nghÌo c¶m xóc. Bµi v¨n trë thµnh mét b¶ng liÖt kª c¸c chi tiÕt cña ®èi t­îng miªu t¶.
KÕt qu¶ cô thÓ nh­  sau:
 
Líp
Sè HS
§iÓm giái
§iÓm kh¸
§iÓm TB
§iÓm d­íi TB
SL
TL% SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
4B
23
2
8,7%
7
30,4%
12
52,2%
2
8,7%
 
Tõ thùc tr¹ng viÖc d¹y häc ph©n m«n TËp lµm v¨n nãi chung vµ viÖc d¹y häc lµm v¨n miªu t¶ ë líp 4 nãi riªng t«i thÊy cÇn thiÕt ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p s¸ng t¹o trong v¨n miªu t¶ líp 4 gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc ë TiÓu häc.
II/  Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc v¨n miªu t¶ líp 4.
1- Ng­êi gi¸o viªn ph¶i n¾m ch¾c ®Æc ®iÓm t©m lý cña häc sinh ®Ó tõ ®ã t×m ra h­íng ®i ®óng, t×m ra nh÷ng ph­¬ng ph¸p phï hîp khi lªn líp:
Chóng ta ®· biÕt, t©m lý chung  cña häc sinh TiÓu häc lµ lu«n muèn kh¸m ph¸, t×m hiÓu nh÷ng ®iÒu míi mÎ. Tõ ®ã h×nh thµnh vµ rÌn luyÖn cho c¸c em quan s¸t,  c¸ch t­ duy vÒ ®èi t­îng miªu t¶ mét c¸ch bao qu¸t, toµn diÖn vµ cô thÓ tøc lµ quan s¸t sù vËt hiÖn t­îng vÒ nhiÒu khÝa c¹nh, nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau, tõ ®ã c¸c em cã c¸ch c¶m, c¸ch nghÜa s©u s¾c khi miªu t¶.
ë tuæi häc sinh TiÓu häc tõ h×nh thøc ®Õn t©m hån, mäi c¸i míi chØ lµ sù b¾t ®Çu cña mét qu¸ tr×nh. Do ®ã nh÷ng tri thøc ®Ó c¸c em tiÕp thu ®­îc ph¶i ®­îc s¾p xÕp theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh. TrÝ t­ëng t­îng cµng phong phó bao nhiªu th× viÖc lµm v¨n miªu t¶ sÏ cµng thuËn lîi bÊy nhiªu.
V¨n miªu t¶ lµ lo¹i v¨n thuéc phong c¸ch nghÖ thuËt ®ßi hái viÕt bµi ph¶i giµu c¶m xóc, t¹o nªn c¸i " hån" chÊt v¨n cña bµi lµm. Muèn vËy gi¸o viªn ph¶i lu«n lu«n nu«i d­ìng ë c¸c em t©m hån trong s¸ng, c¸i nh×n hån nhiªn, mét tÊm lßng dÔ xóc ®éng vµ lu«n h­íng tíi c¸i thiÖn.
2- CÇn gióp häc sinh hiÓu râ nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña v¨n miªu t¶ ngay tõ tiÕt ®Çu tiªn cña thÓ lo¹i bµi nµy.
      V¨n miªu t¶ mang tÝnh chÊt th«ng b¸o thÈm mü, dï miªu t¶ bÊt kú ®èi t­îng nµo, dï cã b¸m s¸t thùc tÕ ®Õn ®©u th× miªu t¶ còng kh«ng bao giê lµ sù sao chÐp, chôp ¶nh l¹i nh÷ng sù vËt hiÖn t­îng mét c¸ch m¸y mãc mµ lµ kÕt qu¶ cña sù nhËn xÐt, t­ëng t­îng, ®¸nh gi¸ hÕt søc phong phó. §ã lµ sù miªu t¶ thÓ hiÖn ®­îc c¸i riªng biÖt cña mçi ng­êi.
Nhµ v¨n Ph¹m Hæ cho r»ng: "C¸i riªng, c¸i míi trong v¨n miªu t¶ ph¶i g¾n víi c¸i ch©n thËt". V¨n miªu t¶ kh«ng h¹n chÕ sù t­ëng t­îng, kh«ng ng¨n c¶n sù s¸ng t¹o cña ng­êu viÕt nh­ng nh­ vËy kh«ng cã nghÜa lµ cho phÐp ng­êi viÕt "bÞa" mét c¸ch tïy ý. §Ó t¶ hay, t¶ ®óng th× ph¶i t¶ ch©n thËt, gi¸o viªn cÇn uèn n¾n ®Ó häc sinh tr¸nh th¸i ®é gi¶ t¹o, gi¶ dèi, bÖnh c«ng thøc s¸o rçng, thãi giµ tr­íc tuæi.
MÆt kh¸c gi¸o viªn cÇn gióp c¸c em n¾m ®­îc: trong v¨n miªu t¶, ng«n ng÷ sö dông ph¶i lµ ng«n ng÷ giµu h×nh ¶nh, giµu c¶m xóc, giµu nhÞp ®iÖu ©m thanh, ®©y lµ mét trong nh÷ng miªu t¶ trong sinh häc, ®Þa lý… vµ c¸c thÓ lo¹i v¨n kh¸c.
Tõ viÖc hiÓu râ ®Æc ®iÓm cña thÓ lo¹i v¨n miªu t¶, hiÓu râ con ®­êng m×nh cÇn ®i vµ ®Ých m×nh cÇn tíi, ch¾c ch¾n häc sinh sÏ thËn träng h¬n khi chän läc tõ ng÷, sÏ gät giòa kü h¬n tõng lêi, tõng ý trong bµi v¨n vµ nh­  vËy chÊt l­îng bµi lµm cña c¸c em sÏ tèt h¬n.
3- Cung cÊp vèn tõ vµ gióp häc sinh biÕt c¸ch dïng tõ ®Æt c©u, sö dông c¸c biÖn ph¸p vµ gi¶i ph¸p nghÖ thuËt khi miªu t¶ lµ hÕt søc cÇn thiÕt.
Muèn mét bµi v¨n hay, cã "hån", cã chÊt v¨n th× c¸c em ph¶i cã vèn tõ ng÷ phong phó vµ ph¶i biÕt c¸ch lùa chän tõ ng÷ khi miªu t¶ cho phï hîp, ChÝnh v× vËy gi¸o viªn cÇn chó ý cung cÊp vèn tõ cho c¸c em khi d¹y tËp ®äc, luyÖn tõ vµ c©u vµ c¶ trong khi d¹y c¸c m«n kh¸c hay trong nh÷ng buæi nãi chuyÖn trong c¸c tiÕt sinh ho¹t. H­íng dÉn c¸c em lËp sæ tay v¨n häc theo c¸c chñ ®Ò, chñ ®iÓm, khi cã mét tõ hay, mét c©u v¨n hay c¸c em  ghi vµo sæ tay theo tõng chñ ®iÓm vµ khi lµm v¨n cã thÓ sö dông mét c¸ch dÔ dµng.
Gi¸o viªn cÇn tiÕn hµnh theo møc ®é yªu cÇu t¨ng dÇn, b­íc ®Çu chØ yªu cÇu häc sinh ®Æt c©u ®óng, song yªu cÇu cao h¬n lµ ph¶i ®Æt c©u cã sö dông biÖn ph¸p so s¸nh, nh©n hãa, cã dïng nh÷ng tõ l¸y, tõ ng÷ gîi t¶ h×nh ¶nh, ©m thanh hay nh÷ng tõ biÓu lé t×nh c¶m.
* Khi lµm mét bµi v¨n miªu t¶ vÒ con mÌo chóng ta cÇn miªu t¶:
- Chó ta cã c¸i ®u«i thon dµi nh­ mét c¸i m¨ng ngäc.
Gi¸o viªn hái: Em nµo nhËn xÐt c¸ch ®Æt c©u hái cña b¹n? Häc sinh cã thÓ nhËn xÐt: b¹n ®· sö dông biÖn ph¸p so s¸nh ®Ó so s¸nh c¸i ®u«i mÌo nh­ mét c¸i m¨ng ngäc.
Gi¸o viªn cho häc sinh th¶o luËn nhãm ®«i t×m c©u kh¸c ®Ó miªu t¶ c¸i ®u«i cña chó mÌo sao cho sinh ®éng h¬n:
- Lóc chó ngåi, hai ch©n sau xÕp l¹i, hai ch©n tr­íc chèng lªn, ®¨m chiªu nh×n vµ nghe ngãng, c¸i ®u«i mÒm m¹i, phe phÈy nh­ lµm duyªn.
- Hay: C¸i ®u«i dµi tr¾ng ®iÓm ®en phe phÊt th­ít tha cïng víi tÊm th©n thon dµi mÒm m¹i, uyÓn chuyÓn tr«ng thËt ®¸ng yªu.
Nh­ vËy cïng lµ miªu t¶ vÒ bé l«ng cña chó gµ trèng, c¸i ®u«i cña chó mÌo nh­ng nh÷ng c©u v¨n sö dông biÖn ph¸p so s¸nh, nh©n hãa, cã dïng nh÷ng tõ gîi t¶, gîi c¶m nh­ c¸c c©u trªn th× hiÖu qu¶ kh¸c h¼n, ta thÊy miªu t¶ nh­ vËy võa sinh ®éng, tinh tÕ võa rÊt t×nh c¶m vµ sÏ cuèn hót ng­êi ®äc, ng­êi nghe.
4- TËp lµm v¨n vµ ph©n m«n thùc hµnh, tæng hîp tÊt c¶ nh÷ng ph©n m«n thuéc m«n TiÕng ViÖt , v× vËy muèn d¹y tèt tËp lµm v¨n cÇn d¹y tèt
VÝ dô: Khi häc vÒ c©u kÓ Ai lµ g× ? häc sinh hiÓu t¸c dông, cÊu t¹o cña kiÓu c©u nµy, biÕt nhËn ra nã trong ®o¹n v¨n vµ tõ ®ã häc sinh biÕt ®Æt c©u kÓ Ai lµ g× ? ®Ó  giíi thiÖu hoÆc nªu nhËn ®Þnh vÒ mét con ng­êi, mét vËt:
 ChÝch b«ng lµ con chim rÊt ®¸ng yªu.
 Hoa ®µo, hoa mai lµ b¹n cña mïa xu©n.
 SÇu riªng lµ lo¹i tr¸i quý cña miÒn Nam.
- Néi dung cña bµi v¨n cã hÊp dÉn, cã l«i cuèn ®­îc ng­êi ®äc hay kh«ng mét phÇn phô thuéc vµo h×nh thøc biÓu hiÖn bªn ngoµi cña nã, ®ã chÝnh lµ ch÷ viÕt. V× vËy muèn cã bµi v¨n hÊp dÉn th× gi¸o viªn chó ý rÌn kü n¨ng viÕt cho häc sinh trong c¸c giê chÝnh t¶. ChÝnh t¶ gióp häc sinh viÕt ®óng, viÕt nhanh, viÕt ®Ñp vµ tr×nh bµy râ rµng, s¹ch sÏ.
- NÕu nh­ tËp ®äc rÌn kü n¨ng c¶m thô cho häc sinh, chÝnh t¶ rÌn kü n¨ng viÕt cho häc sinh th× ph©n m«n kÓ chuyÖn rÌn kü n¨ng nãi hay c¸ch nãi kh¸c lµ kü n¨ng s¶n sinh v¨n b¶n d­íi d¹ng nãi cña häc sinh. KÓ chuyÖn võa båi d­ìng t×nh c¶m, gióp häc sinh biÕt quý träng ng­êi tèt, phª ph¸n c¸i xÊu, võa gióp häc sinh häc tËp c¸ch miªu t¶, c¸ch diÔn ®¹t trong mçi c©u chuyÖn.
Tãm l¹i c¸c ph©n m«n cña TiÕng ViÖt tuy mçi ph©n m«n cã néi dung riªng, ph­¬ng ph¸p riªng nh­ng chóng kh«ng hoµn toµn ®éc lËp víi nhau mµ lu«n bæ sung cho nhau, kiÕn thøc cña ph©n m«n nµy hç trî cho viÖc häc nh÷ng ph©n m«n kh¸c. Víi ph©n m«n TËp lµm v¨n lµ ph©n m«n thùc hµnh tæng hîp cña nh÷ng ph©n m«n kh¸c, muèn häc tèt TËp lµm v¨n häc sinh cÇn häc tèt c¸c ph©n m«n cßn l¹i.
5- H­íng dÉn häc sinh x©y dùng ®o¹n v¨n më bµi vµ kÕt bµi.
Bµi v¨n kh«ng thÓ thiÕu phÇn më bµi vµ kÕt bµi, nh÷ng phÇn nµy th­êng thu hót ng­êi ®äc, ng­êi nghe chó ý c¸ch ®Æt vÊn ®Ò vµ c¸ch c¶m nghÜ vÒ vÊn ®Ò mµ ng­êi tr×nh bµy. ChÝnh v× vËy viÖc rÌn luyÖn cho häc sinh x©y dùng mét ®o¹n v¨n më bµi vµ kÕt bµi lµ rÊt cÇn thiÕt.
- §o¹n v¨n më bµi: Cã hai c¸ch më bµi mµ häc sinh ®­îc häc ®ã lµ më bµi trùc tiÕp vµ më bµi gi¸n tiÕp. Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i gß bã häc sinh lµm më bµi theo c¸ch nµo ®Ó cho c¸c em tù chän cho m×nh c¸ch më bµi hîp lý nhÊt vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng cña tõng em. Më bµi gi¸n tiÕp cã thÓ xuÊt ph¸t tõ mét vÊn ®Ò m×nh cÇn nãi tíi, cã thÓ b¾t ®Çu b»ng nh÷ng c©u th¬, nh÷ng c©u h¸t,…nh­ng ph¶i b¸m s¸t vµo yªu cÇu cña ®Ò, kh«ng lan man, xa ®Ò, kh«ng r­êm ra. Gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh lµm viÖc nhãm ®«i hoÆc c¸ nh©n tù nªu c¸ch vµo bµi cña m×nh, sau ®ã cho c¸c b¹n nhËn xÐt. Ch¼ng h¹n víi bµi t¶ con mÌo, mét häc sinh më bµi:''HÌ võa råi, mÑ em ®i chî mua ®­îc mét con mÌo tam thÓ. Chó ta lµ thµnh viªn thø n¨m cña gia ®×nh em, nay ®· ®­îc bèn th¸ng."
- Gi¸o viªn nªu c©u hái: §©y lµ c¸ch vµo bµi nµo?( trùc tiÕp)
- Gi¸o viªn nªu yªu cÇu ®Ó häc sinh nªu c¸ch më bµi kh¸c sinh ®éng h¬n:" Nhµ em ®· tõ l©u kh«ng cã mét chó chuét nµo d¸m bÐn m¶ng tíi v× cã mét chó lÝnh g¸c cõ kh«i, ®ã chÝnh lµ chó M­íp. M­íp ta ®· ®­îc mét n¨m tuæi, nã thËt hiÒn dÞu nh­ng còng thËt tinh nhanh, nã nh­ ng­êi b¹n th©n cña em."
 
Hay víi ®Ò bµi miªu t¶ c©y ®a cæ thô n¬i lµng quª, häc sinh më bµi nh­ sau:
"ë ®Çu lµng em cã mét c©y ®a cæ thô nã dÔ ph¶i b»ng tr¨m n¨m tuæi. C¶ lµng gäi ®ã lµ c©y ®a «ng §µi , v× «ng §µi lµ ng­êi trång ra nã, nh­ng «ng §µi lµ ai, sèng vµ chÕt tõ bao giê th× c¶ lµng kh«ng ai nhí c¶."
Häc sinh kh¸c l¹i viÕt:"Tõ bÕn ®ß phÝa xa em ®· nh×n thÊy lµng em. Ph¶i qua mét c¸nh ®ång bao la, mét con ®­êng liªn x· dµi h¬n hai c©y sè, em ®· nh×n thÊy lµng quª yªu dÊu: C©y ®a cæ thô in bãng xanh thÉm trªn bÇu trêi. Mçi lÇn ®i xa vÒ, em c¶m ®éng t­ëng nh­ c©y ®a lµng quª ®ang gi¬ tay vÉy chµo, ®ãn ®îi."
Tõ c¸c c¸ch më bµi kh¸c nhau c¸c em nhËn xÐt vµ t×m ra ý ®óng, ý hay ®Ó më bµi mét c¸ch hîp lý nhÊt.
- §o¹n v¨n kÕt bµi: KÕt bµi tuy chØ lµ mét phÇn nhá trong bµi v¨n nh­ng l¹i rÊt quan träng bëi ®o¹n kÕt bµi thÓ hiÖn ®­îc nhiÒu nhÊt t×nh c¶m cña ng­êi viÕt víi ®èi t­îng miªu t¶. Thùc tÕ cho thÊy häc sinh th­êng hay liÖt kª c¶m xóc cña m×nh lµm phÇn kÕt luËn kh« cøng, gß bã, thiÕu tÝnh ch©n thùc. Chñ yÕu c¸c em th­êng lµm kÕt bµi kh«ng më réng, kÕt bµi nh­ vËy kh«ng sai nh­ng ch­a hay, ch­a hÊp dÉn ng­êi ®äc. V× vËy ®ßi hái ng­êi gi¸o viªn ph¶i gîi ý ®Ó häc sinh biÕt c¸ch lµm phÇn kÕt bµi cã më réng b»ng c¶m xóc cña m×nh mét c¸ch tù nhiªn th«ng qua nh÷ng c©u hái më, sau ®ã cho c¸c em nhËn xÐt, söa sai vµ ch¾t läc ®Ó cã ®­îc nh÷ng kÕt bµi hay.
"C©y g¹o cã thÓ sèng ®Õn ngh×n n¨m. Nã lµ nh©n chøng thÇm lÆng cña dßng ®êi. C« gi¸o em nãi thÕ. §i häc vÒ, ®øng trªn bªn ®ß, hoÆc ®i xa vÒ, ng¾m nh×n ba c©y g¹o, em thÊy lßng bån chån x«n xao. C©y g¹o lµ hån quª, lµ t×nh quª v¬i ®Çy."
V¨n ch­¬ng kh«ng ph¶i lµ sî ®óng, sai víi lµm v¨n ®óng th«i ch­a ®ñ ph¶i thÊm ®­îm c¶m xóc cña ng­êi viÕt. Song t×nh c¶m kh«ng ph¶i thø gß Ðp b¾t buéc, t×nh c¶m Êy ph¶i ch©n thùc, hån nhiªn, xuÊt ph¸t tõ chÝnh t©m hån c¸c em. Bµi v¨n kh«ng thÓ hay nÕu thiÕu c¶m xóc cña ng­êi viÕt, c¶m xóc kh«ng chØ béc lé ë phÇn kÕt bµi mµ cßn thÓ hiÖn ë tõng c©u, tõng ®o¹n cña bµi. V× vËy gi¸o viªn cÇn chó ý rÌn cho häc sinh c¸ch béc lé c¶m xóc trong bµi v¨n mét c¸ch th­êng xuyªn liªn tôc, tõ tiÕt ®Çu tiªn cña mçi lo¹i bµi ®Õn nh÷ng tiÕt luyÖn tËp x©y dùng ®o¹n v¨n, tiÕt viÕt bµi vµ ngay trong tiÕt tr¶ bµi n÷a.
6- ChuÈn bÞ kü cµng phÇn cñng cè bµi trong c¸c tiÕt tËp lµm v¨n:
Cñng cè bµi lµ phÇn chiÕm kh«ng nhiÒu thêi gian trong c¶ tiÕt häc nh­ng l¹i lµ lóc gi¸o viªn tãm t¾t toµn bé néi dung kiÕn thøc cña bµi vµ më ra h­íng kiÕn thøc míi cho tiÕt häc sau, v× vËy cÇn chó ý ë phÇn cñng cè bµi hÊp dÉn, thu hót ®­îc sù chó ý cña c¸c em.
- Nh­ trªn ®· nãi, cÇn gióp häc sinh nh×n nhËn mäi sù vËt ë nhiÒu khÝa c¹nh, gãc ®é kh¸c nhau, kÝch thÝch trÝ t­ëng t­îng, s¸ng t¹o cña c¸c em nªn ë phÇn cñng cè bµi, gi¸o viªn kh«ng nªn ®­a ra nh÷ng bµi v¨n mÉu hoµn chØnh lµm c¸c em b¾t tr­íc, sao chÐp, dÔ t¹o cho c¸c em c¸ch lµm v¨n s¸o rçng, na n¸ nh­ nhau mµ nªn ®­a ra nh÷ng ®o¹n v¨n miªu t¶ nh÷ng t¸c gi¶ kh¸c nhau. Cïng trong mét tiÕt häc, cã thÓ ®­a ra nhiÒu ®o¹n v¨n miªu t¶ toµn diÖn, phong phó h¬n vµ tõ ®ã c¸c em sÏ biÕt ch¾t läc, t×m tßi nh÷ng chi tiÕt ®Æc s¾c, häc tËp ®­îc c¸c c©u, c¸c tõ hay, c¸ch diÔn ®¹t hîp lý cho bµi lµm cña m×nh.
Ch¼ng h¹n, trong tiÕt luyÖn tËp x©y dùng ®o¹n v¨n miªu t¶ con vËt, phÇn cñng cè bµi, gi¸o viªn cã thÓ ®äc cho c¸c em nghe mét vµi ®o¹n nh­ sau:
"Con R« s¹ch sÏ l¾m. Mçi lÇn mÑ gäi : "R« ®i t¾m" lµ nã vÉy ®u«i ch¹y theo, ngoan ngo·n nh­ mét ®øa bÐ ®­îc nu«ng chiÒu. Th©n h×nh nã kh«ng hÒ cã mét con bä, con rËn  nµo c¶. Kh«ng biÕt mÑ d¹y con R« tõ bao giê mµ nã biÕt ®i vÖ sinh vµo mét chç phÝa sau nhµ. Nã rÊt ý tø.  Mçi khi cã kh¸ch ®Õn ch¬i nhµ nã n»m im trªn tÊm ®Öm, ®«i tai vÓnh lªn nghe bè mÑ vµ kh¸ch nãi chuyÖn. Kh¸ch ®øng dËy ra vÒ, con R« còng theo bè mÑ ®i ra cöa nh­ ®Ó tiÔn ch©n kh¸ch…
C¸c ®o¹n v¨n ®­a ra còng kh«ng nªn qu¸ dµi hay qu¸ ng¾n v× nÕu dµi qu¸ häc sinh sÏ khã tiÕp thu, ng¾n qu¸ sÏ kh«ng ®¶m b¶o néi dung. §Æc biÖt ®o¹n v¨n ph¶i ®­îc diÔn ®¹t m¹ch l¹c ®óng cÊu tróc ng÷ ph¸p, lêi v¨n gi¶n dÞ, c©u v¨n giµu h×nh ¶nh vµ ph¶i mang tÝnh mÉu mùc c¶ vÒ néi dung vµ h×nh thøc.
- Khi ®­a ra c¸c ®o¹n v¨n mÉu cÇn ph¶i ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®Ó häc sinh thÊy ®­îc c¸i hay, c¸i ®Ñp trong tõng ®o¹n v¨n, gióp häc sinh nhËn râ néi dung miªu t¶, sù kh¸c biÖt trong miªu t¶ vµ nÐt ®Æc s¾c trong hµnh v¨n.
VÝ dô: §äc cho häc sinh nghe ®o¹n v¨n " Nh÷ng c¸nh b­ím trªn bê s«ng" : "Ngoµi giê häc, chóng t«i tha thÈn ë bê s«ng b¾t b­ím. Chao «i, nh÷ng con b­ím ®ñ mµu s¾c, ®ñ h×nh d¸ng. Con xanh biÕc pha ®en nh­ nhung, bay nhanh loang lo¸ng. Con vµng sÉm nhiÒu h×nh mÆt nguyÖt, ven c¸nh cã r¨ng c­a, l­în lê ®ê nh­ tr«i trong n¾ng. Con b­ím qu¹ to b»ng hai bµn tay ng­êi lín, mÇu n©u xØn, cã h×nh ®«i m¾t trßn, vÎ d÷ tîn. B­ím tr¾ng bay theo ®µn lÝu rÝu nh­ hoa n¾ng. Lo¹i b­ím nhá ®en kÞt, lµ lµ theo chiÒu giã hÖt nh­ tµn than cña nh÷ng ®¸m ®èt h­¬ng…"
Ph©n tÝch: §o¹n v¨n ng¾n gän nh­ng ®· miªu t¶ kh¸ sinh ®éng v« sè loµi b­ím. H×nh ¶nh nh÷ng chó b­ím hiÖn lªn qua con m¾t cña mÊy cËu häc trß vèn say mª víi thiªn nhiªn. Mét tõ tha thÈn miªu t¶ c¸c cËu ra bê s«ng b¾t b­ím, mét tõ chao «i diÔn t¶ c¶m xóc m¹nh mÏ trong lßng c¸c cËu ®Õn bËt thµnh tiÕng kªu chøng tá sù kinh ng¹c vµ lßng say mª cña c¸c cËu häc trß ®Õn tét ®é, t¹o nÒn cho bµi miªu t¶, t¹o nÒn cho h×nh ¶nh nh÷ng c¸nh b­ím xuÊt hiÖn. Liªn tiÕp sau ®ã, mçi c©u v¨n ®­îc t¸c gi¶ dïng ®Ó nãi tíi mét con b­ím. Mçi con b­ím l¹i t¶ b»ng c¸c tÝnh tõ, c¸c h×nh ¶nh so s¸nh gîi t¶ vÎ ®Ñp ®Çy hÊp dÉn: §en nh­ nhung, loang lo¸ng, vµng sÉm, l­în lê ®ê nh­ tr«i trong n¾ng, lÝu rÝu nh­ hoa n¾ng…T¸c gi¶ ®· khÐo chän nh÷ng h×nh ¶nh míi mÎ, ®éc ®¸o ®Ó so s¸nh lµm næi bËt d¸ng bay cña tõng lo¹i b­ím. Nã lµm nªn vÎ ®Ñp hÊp dÉn riªng cña ®o¹n v¨n miªu t¶ nµy.
ViÖc ®­a ra ®o¹n v¨n mÉu cïng víi lêi ph©n tÝch râ rµng nh­ vËy sÏ gióp häc sinh h×nh dung ra ®èi t­îng miªu t¶ mét c¸ch cô thÓ, sinh ®éng h¬n, gióp häc sinh vËn dông c¸ch dïng tõ ®Æt c©u vµo bµi viÕt cña m×nh.
7- Thùc hiÖn nghiªm tóc tiÕt tr¶ bµi:
TÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc, tõ nh÷ng viÖc lµm th«ng th­êng hµng ngµy ®Õn viÖc nghiªm tóc ®Òu thùc hiÖn theo mét chu tr×nh nhÊt ®Þnh, b¾t ®Çu tõ viÖc lËp kÕ ho¹ch ®Õn viÖc triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã vµ cuèi cïng lµ kh©u kiÓm tra ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng viÖc ®· lµm so víi kÕ ho¹ch ®ã vµ cuèi cïng lµ kh©u kiÓm tra ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng viÖc ®· lµm so víi kÕt qu¶ bá qua bÊt cø kh©u nµo trong c¸c kh©u trªn, nhÊt lµ c¸c kh©u kiÓm tra, ®¸nh gi¸: cã kiÓm tra ®¸nh gi¸ th× míi cã thÓ biÕt ®­îc nh÷ng ­u, khuyÕt ®iÓm trong c«ng viÖc ®· thùc hiÖn, ®Ó ®iÒu chØnh cho nh÷ng viÖc tiÕp theo.
D¹y tËp lµm v¨n còng kh«ng n»m ngoµi chu tr×nh chung ®ã. Mçi lo¹i bµi th­êng dµnh mét tiÕt kiÓm tra ®Ó häc sinh thùc hµnh viÕt v¨n, qu¸ tr×nh thùc hµnh Êy cÇn ®­îc xem xÐt, ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm thËt cÈn thËn, nghiªm tóc th× míi cã t¸c dông rÌn kü n¨ng viÕt v¨n cho häc sinh, tæ chøc rót kinh nghiÖm thùc hiÖn tiÕt tr¶ bµi chÝnh lµ thùc hiÖn kh©u cuèi cïng "kiÓm tra, ®¸nh gi¸ "nh»m môc ®Ých gióp häc sinh hiÓu ®­îc nh÷ng nhËn xÐt chung cña gi¸o viªn vµ kÕt qu¶ bµi viÕt cña c¶ líp ®Ó liªn hÖ víi bµi lµm cña m×nh gióp häc sinh biÕt söa lçi dïng tõ, ng÷ ph¸p, diÔn ®¹t, chÝnh t¶, bè côc bµi cña m×nh vµ cña c¸c b¹n, tõ ®ã häc sinh cã thÓ häc hái nh÷ng c©u v¨n, ®o¹n v¨n hay cña b¹n. Víi môc ®Ých nh­ vËy th× tiÕt tr¶ bµi kh«ng thÓ lµm qua loa ®¹i kh¸i, cµng kh«ng thÓ bít xÐn thêi l­îng.
Trong tiÕt tr¶ bµi, ngoµi viÖc tiÕn hµnh c¸c tr×nh tù nh­ trong s¸ch bµi so¹n ®· h­íng dÉn, gi¸o viªn cÇn thay ®æi h×nh thøc ho¹t ®éng ®Ó häc sinh ®ì nhµm ch¸n. Sau phÇn gi¸o viªn nhËn xÐt chung, gi¸o viªn cÇn ch÷a lçi cho häc sinh theo tõng lo¹i lçi thèng kª khi chÊm bµi vµ nªu c¸c c©u v¨n, ®o¹n v¨n hay ®· chuÈn bÞ tr­íc. Sau ®ã, gi¸o viªn tr¶ bµi vµ cã thÓ tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn theo nhãm bµn ®Ó c¸c em trao ®æi víi b¹n vÒ c¸ch lµm bµi cña m×nh, ®äc cho nhau nghe c¸c c©u hoÆc gióp nhau söa lçi  trong bµi lµm. Tõ ®ã häc sinh sÏ thÊy râ ­u, nh­îc ®iÓm trong bµi lµm cña m×nh, cña b¹n vµ biÕt tù söa ch÷a hoÆc viÕt l¹i ®o¹n v¨n cña m×nh cho ®¹t yªu cÇu. Sau nh÷ng trao ®æi nh­ vËy còng sÏ gióp häc sinh tr¸nh ®­îc nh÷ng lçi kh«ng ®¸ng cã trong thùc hµnh viÕt v¨n vµ trong c¶ giao tiÕp hµng ngµy.
8- ChuÈn bÞ chu ®¸o kÕ ho¹ch bµi häc gãp phÇn lµm nªn 50% sù thµnh c«ng trong d¹y häc:
Trong bÊt kú ho¹t ®éng nµo viÖc chuÈn bÞ còng hÕt søc quan träng, chuÈn bÞ còng chÝnh lµ kÕ ho¹ch cho c«ng viÖc m×nh ®Þnh lµm, ®ã lµ viÖc lµm ®Çu tiªn, tÊt yÕu cña mçi ho¹t ®éng. So¹n bµi lµ viÖc lµm ®Çu tiªn, tÊt yÕu cña ng­êi gi¸o viªn, Bµi so¹n chÝnh lµ b¶n kÕ ho¹ch cña giê lªn líp, ngµy nay ®­îc gäi lµ kÕ ho¹ch bµi häc.
§Ó cã ®­îc kÕ ho¹ch bµi häc cô thÓ, râ rµng cã chÊt l­îng, cã t¸c dông thiÕt thùc, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, ng­êi gi¸o viªn ph¶i huy ®éng tèi ®a tÊt c¶ n¨ng lùc, phÈm chÊt cña m×nh nh­ n¨ng lùc hiÓu biÕt vµ chÕ biÕn tµi liÖu, n¨ng lùc hiÓu häc sinh, n¨ng lùc ng«n ng÷…lßng yªu nghÒ, niÒm tin sù nhiÖt t×nh vµ lßng ®am mª nghÒ nghiÖp. Gi¸o ¸n cã chÊt l­îng ph¶i chuyÓn ho¸ ®­îc nh÷ng kiÕn thøc cña s¸ch vë ®Õn víi häc sinh mét c¸ch nhÑ nhµng, tù nhiªn tøc lµ gi¸o ¸n ®­îc thùc hiÖn ho¸ qua bµi gi¶ng trªn líp chø kh«ng thÓ lµ giÊy v« tri, v« gi¸c chØ ®Ó gi¸m hiÖu ký duyÖt cho "®ñ thñ tôc"
Mçi gi¸o viªn cÇn nhËn xÐt s©u s¾c tÇm quan träng cña viÖc chuÈn bÞ kÕ ho¹ch bµi häc tr­íc khi lªn líp, kÕ ho¹ch Êy cã thÓ ®­îc ghi chÐp l¹i cÈn thËn trong gi¸o ¸n, còng cã thÓ lµ tù suy nghÜ s¾p xÕp trong trÝ ãc miÔn lµ nã ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc vµ hÕt søc tù gi¸c. Cã kÕ ho¹ch bµi gi¶ng chu ®¸o tøc lµ gi¸o viªn ®· chuÈn bÞ tèt mäi néi dung thùc hiÖn trªn líp, tõ tiÕt lý thuyÕt ®Õn c¸c tiÕt thùc hµnh x©y dùng ®o¹n v¨n vµ tiÕt tr¶ bµi, tõ phÇn kiÓm tra bµi cò ®Õn phÇn cñng cè bµi häc. Nh­ vËy gi¸o viªn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc b¶y biÖn ph¸p trªn mét c¸ch dÔ dµng vµ chÊt l­îng d¹y häc ch¾c ch¾n sÏ ®­îc n©ng cao.
Qua nghiªn cøu thùc tÕ t«i cã thÓ m¹nh d¹n ®­a ra c¸c giai ®o¹n cña viÖc so¹n gi¸o ¸n mét bµi cô thÓ nh­ sau:
 Giai ®o¹n 1: X¸c ®Þnh môc tiªu bµi häc
 Giai ®o¹n 2: ChuÈn bÞ ®å dïng, ph­¬ng tiÖn d¹y häc
 Giai ®o¹n 3:Lùa chän ph­¬ng ph¸p d¹y häc
 Giai ®o¹n 4: ThiÕt kÕ c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Muèn cã ®Çy ®ñ th«ng tin vµ kiÕn thøc cho mét bµi gi¶ng, thùc hiÖn ®­îc tèt c¸c giai ®o¹n trªn, ng­êi gi¸o viªn cÇn kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é, tham gia ®ñ c¸c líp häc chuyªn m«n, c¸c buæi héi th¶o do nhµ tr­êng vµ c¸c cÊp qu¶n lý triÓn khai, chÞu khã s­u tÇm c¸c lo¹i s¸ch vë liªn quan ®Õn chuyªn m«n, tù lËp cho m×nh tñ s¸ch riªng ®Ó tiÖn tra cøu khi cÇn thiÕt. §Æc biÖt trong thêi ®¹i mµ khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ng­êi gi¸o viªn h¬n ai hÕt ph¶i lµ ng­êi ®i ®Çu trong viÖc tù häc tËp ®Ó tiÕp thu khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i Êy. ViÖc tra cøu t×m t­ liÖu trªn m¹ng còng rÊt ®¬n gi¶n, l¹i kh«ng tèn kÐm ®¸ng kÓ vÒ kinh tÕ, ngoµi giê lªn líp, mçi ngµy ta cã thÓ dµnh mét thêi giê ®Ó lªn m¹ng t×m nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c bµi gi¶ng, nh­ vËy vèn kiÕn thøc cña chóng ta sÏ phong phó lªn rÊt nhiÒu vµ bµi gi¶ng ch¾c ch¾n sÏ hÊp dÉn h¬n, nhÊt lµ víi viÖc d¹y v¨n miªu t¶ th× ®iÒu nµy l¹i cµng cÇn thiÕt.
D¹y v¨n miªu t¶ líp 4 lµ mét viÖc lµm khã, nhÊt lµ nÕu chóng ta ®¬n ®éc thùc hiÖn l¹i cµng khã h¬n nªn rÊt cÇn sù ®ãng gãp trÝ tuÖ cña tËp thÓ, cña b¹n bÌ ®ång nghiÖp. V× vËy, chóng ta cÇn nghiªm tóc trao ®æi cïng b¹n bÌ ®ång nghiÖp vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô trong c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n.
Mçi buæi cã thÓ trao ®æi vÒ mét chñ ®Ò, vÒ mét tiÕt tËp lµm v¨n nµo ®ã, cã thÓ c¶ tæ x©y dùng mçi tiÕt mét gi¸o ¸n mÉu sau ®ã vÒ nhµ mçi ng­êi sÏ tuú thuéc vµo ®èi t­îng häc sinh líp m×nh mµ cô thÓ ho¸ thµnh kÕ ho¹ch cña riªng m×nh. Nh­ vËy sÏ ph¸t huy ®­îc søc m¹nh cña tËp thÓ vµ mçi chóng ta còng häc hái ®­îc tõ ®ång nghiÖp rÊt nhiÒu.
Tãm l¹i: D¹y nh­ s¸ch ®· khã nh­ng d¹y ®Ó s¸ch trë thµnh vèn tri thøc ph¸t triÓn cña häc sinh l¹i cµng khã h¬n. Víi tËp lµm v¨n, ng­êi d¹y ph¶i göi c¶ t©m hån m×nh vµo bµi d¹y, thÇy trß ph¶i cïng ®¾m  m×nh vµo ®èi t­îng miªu t¶ theo mét dßng c¶m xóc, cïng hoµ chung t×nh c¶m ®Ó cïng t×m hiÓu vÒ c¶m nhËn víi niÒm say mª, thÝch thó. Muèn vËy ng­êi gi¸o viªn ph¶i cã sù chuÈn bÞ kü l­ìng tr­íc khi lªn líp. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ vÒ t©m thÕ, vÒ néi dung, ph­¬ng ph¸p, ®å dïng, ph­¬ng tiÖn d¹y häc, môc tiªu, ý nghÜa gi¸o dôc, kh¶ n¨ng, tr×nh ®é cña häc sinh. Ph¶i t×m tßi, nghiªn cøu ®Ó cã ®­îc nh÷ng c©u hái gîi më phï hîp víi tr×nh ®é häc sinh, chuÈn bÞ c¶ nh÷ng tõ, nh÷ng c©u v¨n thÝch hîp ®Ó söa sai hoÆc ®Ó lµm mÉu cho häc sinh. Nã ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i nç lùc s¸ng t¹o trong suèt qu¸ tr×nh d¹y häc. ChØ cã nghiªn cøu s¸ng t¹o míi cho gi¸o viªn cã ®­îc nh÷ng giê d¹y v¨n miªu t¶ míi mÎ, hiÖu qu¶ cao. NÕu kh«ng cã nh÷ng s¸ng t¹o míi trong d¹y tËp lµm v¨n nhÊt lµ v¨n miªu t¶ th× giê d¹y v¨n miªu t¶ chØ lµ sù kiÖt kª c¸c chi tiÕt cña ®èi t­îng miªu t¶, giê häc sÏ g­îng Ðp, gß bã, thiÕu t©m hån v¨n häc.
III/ KÕt qu¶
Sau khi ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p trªn vµo d¹y TËp lµm v¨n  líp 4B kÕt qu¶ cô  thÓ nh­ sau:
 
Líp
Sè häc sinh
§iÓm 9 - 10
§iÓm 7 - 8
§iÓm 5 - 6
§iÓm
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
4B
23
5
21,7%
10
43,5%
7
30,4
1
4,4%
 
Bµi lµm cña nhiÒu  em ®· tiÕn bé râ rÖt, c¸c em ®· biÕt viÕt v¨n miªu t¶ giµu h×nh ¶nh, giµu c¶m xóc, ®Æc biÖt nhiÒu em ®· biÕt sö dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt nh­: Nh©n hãa, so s¸nh, dïng ®iÖp tõ, ®iÖp ng÷…bµi lµm sinh ®éng, c¶m xóc ch©n thËt. Tuy vÉn cßn mét sè Ýt bµi viÕt kh« cøng, liÖt kª c¸c chi tiÕt cña ®èi t­îng miªu t¶ nh­ng kh«ng cã hiÖn t­îng sao chÐp v¨n mÉu, kh«ng cã bµi lµm na n¸ nh­ nhau. MÆc dï chØ lµ sù chuyÓn biÕn Ýt ái song trong gi¶ng d¹y TËp lµm v¨n th× kÕt qu¶ nh­ vËy còng lµ ®iÒu ®¸ng quý. MÆt kh¸c c¸c biÖn ph¸p trªn míi chØ ®­îc ¸p dông khi d¹y v¨n miªu t¶ líp 5, nÕu cã thÓ thùc hiÖn tõ khi d¹y TËp lµm v¨n miªu t¶ ë líp 2, 3,4 th× t«i tin ch¾c r»ng chÊt l­îng lµm v¨n cña c¸c em sÏ kh¶ quan h¬n rÊt nhiÒu.
 
 
 
PHÇn KÕt luËn
 
I/  KÕt luËn:
Tr­íc nh÷ng yªu cÇu ®æi míi sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, thùc hiÖn ®æi míi ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa nh»m ®¸p øng nhu cÇu vÒ nguån nh©n lùc trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc trong giai ®o¹n hiÖn nay. ViÖc n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu träng t©m cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn gi¸o dôc tõ nay ®Õn 2010. Mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng gi¸o dôc ®ã lµ ®éi ngò gi¸o viªn, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®æi míi gi¸o dôc, gi¸o viªn ph¶i kh«ng ngõng häc hái, s¸ng t¹o trong gi¶ng d¹y, ®em hÕt kh¶ n¨ng vµ niÒm ®am mª, lßng nhiÖt t×nh cho c«ng t¸c th× míi cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nh­ mong muèn. Víi viÖc d¹y tËp lµm v¨n, nhÊt lµ v¨n miªu t¶ 4 th× viÖc lµm nµy cµng cÇn thiÕt h¬n bëi viÖc d¹y tËp lµm v¨n lµ rÊt khã, häc sinh líp 4 tuy ®· gÇn cuèi cÊp tiÓu häc nh­ng viÖc lµm v¨n còng míi dõng ë møc ®é "tËp", néi dung ch­¬ng tr×nh l¹i hoµn toµn míi, n¨m thø 3 ®­îc thùc hiÖn nªn cßn nhiÒu bì ngì c¶ vÒ thµy vµ trß.
Kh«ng ph¶i ai sinh ra còng mang s½n trong m×nh mét t©m hån v¨n ch­¬ng mµ kh¶ n¨ng Êy ph¶i ®­îc båi ®¸p dÇn qua n¨m th¸ng, qua trang s¸ch vµ nh÷ng bµi gi¶ng hµng ngµy cña thµy c«. Muèn cã ®­îc kh¶ n¨ng Êy cña mçi häc sinh th× chÝnh mçi gi¸o viªn ph¶i ®Þnh h­íng, gîi më cho c¸c em ph­¬ng ph¸p häc tËp nh­ nh÷ng c©y non ®­îc ­¬m trång cÇn bµn tay con ng­êi ch¨m sãc, vun xíi th× nã sÏ trë nªn t­¬i tèt. Víi häc sinh líp 4, c¸c em kh«ng thÓ võa b¾t tay vµo viÕt v¨n ®· cã ®­îc nh÷ng dßng v¨n hay mµ v¨n hay lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh rÌn luyÖn liªn tôc, bÒn bØ, dÎo dai. V¨n hay kh«ng thÓ cã ®­îc ë nh÷ng häc trß l¬i lµ ®Ìn s¸ch. Víi tinh thÇn ®ã, viÖc rÌn kü n¨ng lµm v¨n võa ®Ó nh»m môc ®Ých n©ng cao n¨ng lùc viÕt v¨n võa nh»m n©ng cao ý thøc tù rÌn luyÖn cña häc sinh. §ã chÝnh lµ ®éng lùc thóc ®Èy t«i hoµn thµnh bµi tËp nghiªn cøu khoa häc nµy.
II/ Bµi  häc kinh nghiÖm
 
Tõ thùc tÕ gi¶ng d¹y, t«i thÊy ®Ó n©ng cao chÊt l­îng d¹y tËp lµm v¨n ng­êi gi¸o viªn cÇn:
- T×m hiÓu kü ®èi t­îng häc sinh, ®Æc ®iÓm t©m lý cña häc sinh, hiÓu vµ n¾m ch¾c ®Æc ®iÓm, chøc n¨ng cña v¨n miªu t¶ vµ cÇn gióp c¸c em hiÓu râ c¸c ®Æc ®iÓm Êy ngay tõ tiÕt ®Çu tiªn cña thÓ lo¹i v¨n miªu t¶.
- V× tËp lµm v¨n lµ ph©n m«n thùc hµnh tæng hîp cña tÊt c¶ c¸c ph©n m«n thuéc m«n TiÕng viÖt nªn muèn d¹y tËp lµm v¨n cã chÊt l­îng cÇn thiÕt ph¶i d¹y tèt c¸c ph©n m«n cßn l¹i.
- CÇn chuÈn bÞ chu ®¸o tr­íc khi lªn líp, ®Ó khi thùc hiÖn kÕ ho¹ch bµi häc trªn líp gi¸o viªn cÇn ®äc  cho häc sinh nghe c¸c c©u v¨n, c©u th¬ cã sö dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt, cung cÊp cho cac em nh÷ng ®o¹n v¨n mÉu…gióp c¸c em më réng vèn tõ, më réng vèn hiÓu biÕt vµ tõ ®ã häc tËp vËn dông vµo bµi lµm cña m×nh.
- CÇn coi tiÕt tr¶ bµi nh­ mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu cña c¸c ho¹t ®éng tiÕp theo. Tr¶ bµi lµ tiÕt häc mµ gi¸o viªn dµnh nhiÒu thêi gian ®Ó söa lçi cho häc sinh, gióp häc sinh ®iÒu chØnh nh÷ng sai sãt m¾c ph¶i trong bµi viÕt ®Ó bµi viÕt sau sÏ hoµn chØnh h¬n, hÊp dÉn h¬n.
III/ ý kiÕn ®Ò xuÊt
§Ó kÕt qu¶ cña ®Ò tµi cã thÓ ®­îc ¸p dông réng r·i vµ cã hiÖu qu¶, t«i xin cã mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt sau ®©y:
*§èi víi Bé GD&§T:
- CÇn t¨ng thêi l­îng cho c¸c tiÕt d¹y tËp lµm v¨n x©y dùng ®o¹n v¨n miªu t¶ ®Ó häc sinh ®­îc rÌn kü n¨ng nhiÒu h¬n.
- KiÓm so¸t c¸c lo¹i s¸ch n©ng cao, s¸ch tham kh¶o, s¸ch chuyªn ®Ò phôc vô cho viÖc d¹y vµ häc tËp lµm v¨n líp 4.
- Nghiªn cøu c¸c ng÷ liÖu ®­a vµo s¸ch gi¸o khoa cho phï hîp víi t©m lý løa tuæi, phï hîp víi tr×nh ®é nhËn thøc cña häc sinh.
* §èi víi Së GD&§T, Phßng GD&§T:
- Hµng n¨m cÇn tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua viÕt th¬ v¨n, s¸ng t¸c nhá cña tuæi th¬ ®Ó c¸c em cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy tµi n¨ng cña m×nh.
- Th­êng xuyªn më c¸c héi th¶o, nãi chuyÖn chuyªn ®Ò víi c¸c chuyªn gia vÒ d¹y vµ häc tËp lµm v¨n ®Ó gi¸o viªn ®­îc tiÕp xóc, häc hái kinh nghiÖm trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y.
- Trong c¸c kú héi gi¶ng, héi thi nªn khuyÕn khÝch gi¸o viªn d¹y tËp lµm v¨n ®Ó trao ®æi t×m ra ph­¬ng ph¸p hay.
- T¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt cho nhµ tr­êng: Trang bÞ nh÷ng th«ng tin hiÖn ®¹i, m¸y tÝnh nèi m¹ng Internet ®Ó gi¸o viªn cã thÓ tra cøu, t×m c¸c th«ng tin phôc vô cho gi¶ng d¹y.
* §èi víi ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng:
- Do cã sè l­îng gi¸o viªn nhiÒu h¬n so víi quy ®Þnh ( 1,17 GV/ líp ) nªn cã thÓ bè trÝ ®Ó gi¸o viªn d¹y theo ph©n m«n ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian so¹n bµi, gióp gi¸o viªn cã thªm thêi gian ®Çu t­ nghiªn cøu chuyªn s©u nh÷ng m«n ®­îc phô tr¸ch.
- T¨ng c­êng ®Çu s¸ch trong th­ viÖn ®Ó gi¸o viªn cã ®ñ t­ liÖu tham kh¶o phôc vô cho gi¶ng d¹y nhÊt lµ c¸c t¹p chÝ: Gi¸o dôc TiÓu häc, ThÕ giíi trong ta…
- N©ng cao hiÖu qu¶ c¸c giê chuyªn m«n, khuyÕn khÝch gi¸o viªn ®Çu t­ trao ®æi kÕ ho¹ch bµi häc, cïng thèng nhÊt so¹n gi¸o ¸n tËp thÓ ®Ó ph¸t huy së tr­êng cña tõng c¸ nh©n vµ søc m¹nh cña tËp thÓ.
- Hµng n¨m th­êng xuyªn tæ chøc cho gi¸o viªn vµ häc sinh ®i th¨m quan du lÞch ®Ó n©ng cao hiÓu biÕt vÒ c¶nh vËt, ®Êt n­íc vµ con ng­êi ViÖt Nam.
 
Ngµy  th¸ng  n¨m
Ng­êi viÕt
 
 
 
 
 
 
 


Nguồn:Phong Lê Cao

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi day tap lam van lop 4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngSKKN__day_TLV_lop_4.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
tme7xq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2012-05-20 13:01:57
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Trang
1
Lần tải
10
Lần xem
6
đề thi day tap lam van lop 4

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • day tap lam van lop 4
  lớp 4
  day tap lam van lop 4

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2012

  Xem: 10

 • Chuyen de day tap lam van lop 4
  Tập đọc 4
  Chuyen de day tap lam van lop 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/12/2008

  Xem: 133

 • quy trinh day tap lam van lop 4 5
  Bài giảng khác
  quy trinh day tap lam van lop 4 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2013

  Xem: 13

 • kinh nghiệm dạy tập làm văn lớp 4 - 5
  Lớp 4
  kinh nghiệm dạy tập làm văn lớp 4 - 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2013

  Xem: 0

 • SKKN Dạy tập làm văn lớp 4
  Giáo án khác
  SKKN Dạy tập làm văn lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2014

  Xem: 14

 • SKKN Dạy tập làm văn lớp 4
  Sáng kiến kinh nghiệm
  SKKN Dạy tập làm văn lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sáng kiến kinh nghiệm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2014

  Xem: 0

 • Chuyen de day tap lam van lop 4
  Lớp 4
  Chuyen de day tap lam van lop 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2009

  Xem: 22

 • SKKN Dạy tập làm văn lớp 4
  Tin học
  SKKN Dạy tập làm văn lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2014

  Xem: 8

 • Chuyên đề dạy Tập làm văn lớp 4
  Tập đọc 4
  Chuyên đề dạy Tập làm văn lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2010

  Xem: 77

 • Chuyên đề dạy Tập làm văn lớp 4
  Tiếng Việt
  Chuyên đề dạy Tập làm văn lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2010

  Xem: 2