de 11

đề thi Hóa học Khác (Hóa học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       7      0
Ngày đăng 2009-12-21 20:40:19 Tác giả Tráng Trần Đình loại .doc kích thước 0.23 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Së gi¸o dôc & ®µo t¹o H­ng Yªn §Ò thi ………………. Tr­êng THPT Kho¸i Ch©u Khèi : …………………. Thêi gian thi : …………. Ngµy thi : ………………. §Ò thi m«n hoa 11 (§Ò 4) C©u 1 : D·y c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng ®­îc víi C2H5OH lµ : A. CuO,KOH,HBr B. Na,HBr,CuO C. NaOH,HBr,CuO D. Na,N¹OH,CuO C©u 2 : Sè ®ång ph©n cÊu t¹o cña C4­H9Cl lµ : A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 C©u 3 : C«ng thøc cña ancol no,®¬n chøc ,m¹ch hë lµ : A. CnH2nOH B. CnH2n+1 (OH)2 C. CnH2n+1OH D. CnH2n+2OH C©u 4 : Ancol no ,®¬n chøc t¸c dông ®­îc víi CuO t¹o ra an®ª

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 

Së gi¸o dôc & ®µo t¹o H­ng Yªn
 
§Ò thi ……………….
Tr­êng THPT Kho¸i Ch©u
 
Khèi : ………………….
 
 
Thêi gian thi : ………….
 
 
Ngµy thi : ……………….

 
§Ò thi m«n hoa 11
(§Ò 4)

 
 
C©u 1 :
D·y c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng ®­îc víi C2H5OH lµ :
A.
CuO,KOH,HBr
B.
Na,HBr,CuO
C.
NaOH,HBr,CuO
D.
Na,N¹OH,CuO
C©u 2 :
Sè ®ång ph©n cÊu t¹o cña C4­H9Cl lµ :
A.
5
B.
4
C.
3
D.
2
C©u 3 :
C«ng thøc cña ancol no,®¬n chøc ,m¹ch hë lµ :
A.
CnH2nOH
B.
CnH2n+1 (OH)2
C.
CnH2n+1OH
D.
CnH2n+2OH
C©u 4 :
Ancol no ,®¬n chøc t¸c dông ®­îc víi CuO t¹o ra an®ªhit la :
A.
Ancol bËc I vµ bËcII
B.
Ancol bËc I
C.
Ancol bËc II
D.
Ancol bËc III
C©u 5 :
Cho hîp chÊt 2-clo-4-metylpentan + NaOH s¶n phÈm ?
A.
1,2-®imetylpentan-2-ol
B.
1,3-®imetylbutan-1-ol
C.
4-metylpentan-2-ol
D.
2-hi®roxi-4-metylpentan
C©u 6 :
Anken hîp n­íc víi xóc t¸c H+  t¹o ra ancol duy nhÊt lµ :
A.
CH3-CH=CH-CH3
B.
CH2=CH-CH2-CH3
C.
CH2=C(CH3)2
D.
CH2=CH-CH3
C©u 7 :
Trén ancol metylic vµ ancol etylic råi tiÕn hµnh ®un nãng cã mÆt H2SO4 ®Æc thu ®­îc tèi ®a bao nhiªu s¶n phÈm.
A.
4
B.
6
C.
3
D.
5
C©u 8 :
Cho 18 gam mét ancol no,®¬n chøc t¸c dông víi Na d­ ,sau phan øng thu ®­îc 3,36 lit H2(®ktc).C«ng thøc cña ancol lµ :
A.
C2H5OH
B.
CH3OH
C.
C3H7OH
D.
C4H9OH
C©u 9 :
Benzen kh«ng lµm mÊt mµu n­íc
om cßn phªnol th× ph¶n øng víi n­íc
om dÔ dµng v× :
A.
TÝnh axit cña phenol yÕu h¬n H2CO3
B.
Phenol cã tÝnh axit
C.
Phenol lµ mét dung m«I ph©n cùc h¬n benzen
D.
Do ¶nh h­ëng ®Èy e‑ cña nhãm –OH vµo vßng lam t¨n mËt ®é e‑ vµo vßng chñ yÕu vµo c¸c vÞ trÝ octo vµ para
C©u 10 :
§un nãng hîp chÊt X cã CTPT C4­H9Cl víi dd KOH trong etanol thu ®­îc hai anken lµ ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau.Tªn cña X lµ :
A.
2-clobutan
B.
Tert-butylclorua
C.
1-clo-2-metylpropan
D.
1-clobutan
C©u 11 :
§iÒu chÕ phenol theo s¬ ®å sau :C6H6 C6H5ClA C6H5Cl.Hai ch©t A,B lµ :
A.
C6H5OH vµ CO2
B.
C6H5ONa vµ HCl
C.
C6H5ONa vµ CO2
D.
C6H5ONa vµ CO2
C©u 12 :
§un nãng ancol iso butylic (2-metylpropan-1-ol) ë 170o C cã mÆt axit sunfu
ic ®Æc th× s¶n phÈm chÝnh thu ®­îc lµ :
A.
Buta-1,3-®ien
B.
But-1-en
C.
But-2-en
D.
2-metylprop-1-en
C©u 13 :
Cã thÓ ph©n biÖt ancol ®¬n chøc vµ ancol ®a chøc b»ng cÊt nµo sau ®©y :
A.
Cu(OH)2
B.
H2SO4
C.
CuO
D.
NaOH /C2H5OH
C©u 14 :
Khi ®iÒu chÕ C2H4 tõ C2H5OH vµ H2SO4 ®Æc ë 170 oC th× khÝ sinh ra cã lÉn CO2 vµ SO2.ChÊt nµo sau ®©ycã thÓ lo¹i bá t¹p chÊt ®Ó thu ®­îc C2H4tinh khiÕt.
A.
Dd KMnO4
B.
H2SO4
C.
Dd KOH
D.
Dd Br2
C©u 15 :
Cho 18,8 gam hçn hîp 2 ancol (CH3OH vµ C2H5OH) t¸c dông víi Na d­ thu ®­îc 5,6 lit H2(®ktc).Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña 2 ancol l©n l­ît lµ :
1

 


 

A.
42%vµ 58%
B.
48,94% vµ51,06%
C.
58% vµ42%
D.
51,06% vµ48,94%
C©u 16 :
Hîp chÊt nµo sau ®©ykh«ng ph¶i lµ phenol :
A.
p-CH3 -C6H4   -OH  
B.
p-C6H4 (OH)2
C.
C6H5  -OH
D.
C6H5 –CH2-  OH
 
1

 


 


M«n hoa 11 (§Ò sè 4)

L­u ý: - ThÝ sinh dïng bót t« kÝn c¸c « trßn trong môc sè b¸o danh vµ m· ®Ò thi tr­íc khi lµm bµi. C¸ch t« sai:   
- §èi víi mçi c©u tr¾c nghiÖm, thÝ sinh ®­îc chän vµ t« kÝn mét « trßn t­¬ng øng víi ph­¬ng ¸n tr¶ lêi. C¸ch t« ®óng : 
 
01

 
 
 
 
02

 
 
 
 
03

 
 
 
 
04

 
 
 
 
05

 
 
 
 
06

 
 
 
 
07

 
 
 
 
08

 
 
 
 
09

 
 
 
 
10

 
 
 
 
11

 
 
 
 
12

 
 
 
 
13

 
 
 
 
14

 
 
 
 
15

 
 
 
 
16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 


 

phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o)
M«n : hoa 11
§Ò sè : 4

 
01

 
 
 
 
02

 
 
 
 
03

 
 
 
 
04

 
 
 
 
05

 
 
 
 
06

 
 
 
 
07

 
 
 
 
08

 
 
 
 
09

 
 
 
 
10

 
 
 
 
11

 
 
 
 
12

 
 
 
 
13

 
 
 
 
14

 
 
 
 
15

 
 
 
 
16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 


 

 
1

 


Nguồn:Tráng Trần Đình

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi de 11
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngde08_4.doc[0.23 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
kb36uq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2009-12-21 20:40:19
Loại file
doc
Dung lượng
0.23 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
7
đề thi de 11

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • DE HKI TOAN 11 _10-11
  ĐỀ THI CAC MON TN _THPT
  DE HKI TOAN 11 _10-11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi ĐỀ THI CAC MON TN _THPT

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2011

  Xem: 0

 • DE HKI TOAN 11 _(10-11)
  ĐỀ THI TOÁN
  DE HKI TOAN 11 _(10-11)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi ĐỀ THI TOÁN

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2011

  Xem: 0

 • 11-12 ĐỀ KTHKI TOÁN 11
  Toán 11
  11-12 ĐỀ KTHKI TOÁN 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2011

  Xem: 0

 • bai 11. đề tài 20-11
  Mĩ thuật 5
  bai 11. đề tài 20-11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2010

  Xem: 0

 • DE HKI TOAN 11 _(10-11)
  ĐỀ THI CAC MON TN _THPT
  DE HKI TOAN 11 _(10-11)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi ĐỀ THI CAC MON TN _THPT

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2011

  Xem: 5

 • bai 11. đề tài 20-11
  Mỹ thuật
  bai 11. đề tài 20-11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2010

  Xem: 0

 • Đề+ĐA HKI Anh 11 (11)
  Tiếng Anh 11
  Đề+ĐA HKI Anh 11 (11)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2012

  Xem: 0

 • Đề+ĐA Toán 11 HKI (11)
  Toán-Lý-Hóa
  Đề+ĐA Toán 11 HKI (11)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán-Lý-Hóa

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2012

  Xem: 0

 • Đề+ĐA HKI Anh 11 (11)
  Tiếng Anh
  Đề+ĐA HKI Anh 11 (11)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2012

  Xem: 0

 • de thi thu 11 lan 11
  Toán học 11
  de thi thu 11 lan 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2013

  Xem: 0

Xem thêm đề thi

đề thi MỚI NHẤT

đề thi XEM NHIỀU