Đề Thi Tư Liệu Tham Khảo:De 11

đề thi Hóa học Khác (Hóa học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
kb36uq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2009-12-21 20:40:19
Loại file
doc
Dung lượng
0.23 M
Trang
1
Lần xem
4
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Së gi¸o dôc & ®µo t¹o H­ng Yªn §Ò thi ………………. Tr­êng THPT Kho¸i Ch©u Khèi : …………………. Thêi gian thi : …………. Ngµy thi : ………………. §Ò thi m«n hoa 11 (§Ò 4) C©u 1 : D·y c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng ®­îc víi C2H5OH

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 

Së gi¸o dôc & ®µo t¹o H­ng Yªn
 
§Ò thi ……………….
Tr­êng THPT Kho¸i Ch©u
 
Khèi : ………………….
 
 
Thêi gian thi : ………….
 
 
Ngµy thi : ……………….

 
§Ò thi m«n hoa 11
(§Ò 4)

 
 
C©u 1 :
D·y c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng ®­îc víi C2H5OH lµ :
A.
CuO,KOH,HBr
B.
Na,HBr,CuO
C.
NaOH,HBr,CuO
D.
Na,N¹OH,CuO
C©u 2 :
Sè ®ång ph©n cÊu t¹o cña C4­H9Cl lµ :
A.
5
B.
4
C.
3
D.
2
C©u 3 :
C«ng thøc cña ancol no,®¬n chøc ,m¹ch hë lµ :
A.
CnH2nOH
B.
CnH2n+1 (OH)2
C.
CnH2n+1OH
D.
CnH2n+2OH
C©u 4 :
Ancol no ,®¬n chøc t¸c dông ®­îc víi CuO t¹o ra an®ªhit la :
A.
Ancol bËc I vµ bËcII
B.
Ancol bËc I
C.
Ancol bËc II
D.
Ancol bËc III
C©u 5 :
Cho hîp chÊt 2-clo-4-metylpentan + NaOH s¶n phÈm ?
A.
1,2-®imetylpentan-2-ol
B.
1,3-®imetylbutan-1-ol
C.
4-metylpentan-2-ol
D.
2-hi®roxi-4-metylpentan
C©u 6 :
Anken hîp n­íc víi xóc t¸c H+  t¹o ra ancol duy nhÊt lµ :
A.
CH3-CH=CH-CH3
B.
CH2=CH-CH2-CH3
C.
CH2=C(CH3)2
D.
CH2=CH-CH3
C©u 7 :
Trén ancol metylic vµ ancol etylic råi tiÕn hµnh ®un nãng cã mÆt H2SO4 ®Æc thu ®­îc tèi ®a bao nhiªu s¶n phÈm.
A.
4
B.
6
C.
3
D.
5
C©u 8 :
Cho 18 gam mét ancol no,®¬n chøc t¸c dông víi Na d­ ,sau phan øng thu ®­îc 3,36 lit H2(®ktc).C«ng thøc cña ancol lµ :
A.
C2H5OH
B.
CH3OH
C.
C3H7OH
D.
C4H9OH
C©u 9 :
Benzen kh«ng lµm mÊt mµu n­íc
om cßn phªnol th× ph¶n øng víi n­íc
om dÔ dµng v× :
A.
TÝnh axit cña phenol yÕu h¬n H2CO3
B.
Phenol cã tÝnh axit
C.
Phenol lµ mét dung m«I ph©n cùc h¬n benzen
D.
Do ¶nh h­ëng ®Èy e‑ cña nhãm –OH vµo vßng lam t¨n mËt ®é e‑ vµo vßng chñ yÕu vµo c¸c vÞ trÝ octo vµ para
C©u 10 :
§un nãng hîp chÊt X cã CTPT C4­H9Cl víi dd KOH trong etanol thu ®­îc hai anken lµ ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau.Tªn cña X lµ :
A.
2-clobutan
B.
Tert-butylclorua
C.
1-clo-2-metylpropan
D.
1-clobutan
C©u 11 :
§iÒu chÕ phenol theo s¬ ®å sau :C6H6 C6H5ClA C6H5Cl.Hai ch©t A,B lµ :
A.
C6H5OH vµ CO2
B.
C6H5ONa vµ HCl
C.
C6H5ONa vµ CO2
D.
C6H5ONa vµ CO2
C©u 12 :
§un nãng ancol iso butylic (2-metylpropan-1-ol) ë 170o C cã mÆt axit sunfu
ic ®Æc th× s¶n phÈm chÝnh thu ®­îc lµ :
A.
Buta-1,3-®ien
B.
But-1-en
C.
But-2-en
D.
2-metylprop-1-en
C©u 13 :
Cã thÓ ph©n biÖt ancol ®¬n chøc vµ ancol ®a chøc b»ng cÊt nµo sau ®©y :
A.
Cu(OH)2
B.
H2SO4
C.
CuO
D.
NaOH /C2H5OH
C©u 14 :
Khi ®iÒu chÕ C2H4 tõ C2H5OH vµ H2SO4 ®Æc ë 170 oC th× khÝ sinh ra cã lÉn CO2 vµ SO2.ChÊt nµo sau ®©ycã thÓ lo¹i bá t¹p chÊt ®Ó thu ®­îc C2H4tinh khiÕt.
A.
Dd KMnO4
B.
H2SO4
C.
Dd KOH
D.
Dd Br2
C©u 15 :
Cho 18,8 gam hçn hîp 2 ancol (CH3OH vµ C2H5OH) t¸c dông víi Na d­ thu ®­îc 5,6 lit H2(®ktc).Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña 2 ancol l©n l­ît lµ :
1

 


 

A.
42%vµ 58%
B.
48,94% vµ51,06%
C.
58% vµ42%
D.
51,06% vµ48,94%
C©u 16 :
Hîp chÊt nµo sau ®©ykh«ng ph¶i lµ phenol :
A.
p-CH3 -C6H4   -OH  
B.
p-C6H4 (OH)2
C.
C6H5  -OH
D.
C6H5 –CH2-  OH
 
1

 


 


M«n hoa 11 (§Ò sè 4)

L­u ý: - ThÝ sinh dïng bót t« kÝn c¸c « trßn trong môc sè b¸o danh vµ m· ®Ò thi tr­íc khi lµm bµi. C¸ch t« sai:   
- §èi víi mçi c©u tr¾c nghiÖm, thÝ sinh ®­îc chän vµ t« kÝn mét « trßn t­¬ng øng víi ph­¬ng ¸n tr¶ lêi. C¸ch t« ®óng : 
 
01

 
 
 
 
02

 
 
 
 
03

 
 
 
 
04

 
 
 
 
05

 
 
 
 
06

 
 
 
 
07

 
 
 
 
08

 
 
 
 
09

 
 
 
 
10

 
 
 
 
11

 
 
 
 
12

 
 
 
 
13

 
 
 
 
14

 
 
 
 
15

 
 
 
 
16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 


 

phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o)
M«n : hoa 11
§Ò sè : 4

 
01

 
 
 
 
02

 
 
 
 
03

 
 
 
 
04

 
 
 
 
05

 
 
 
 
06

 
 
 
 
07

 
 
 
 
08

 
 
 
 
09

 
 
 
 
10

 
 
 
 
11

 
 
 
 
12

 
 
 
 
13

 
 
 
 
14

 
 
 
 
15

 
 
 
 
16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 


 

 
1

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi de 11
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngde08_4.doc[0.23 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • 11-12 ĐỀ KTHKI TOÁN 11
  Toán 11
  11-12 ĐỀ KTHKI TOÁN 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2011

  Xem: 0

 • ĐỀ KHẢO SÁT(ngay 11/11/11)
  Sưu tầm
  ĐỀ KHẢO SÁT(ngay 11/11/11)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sưu tầm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2011

  Xem: 2

 • Đề+ĐA HKI Anh 11 (11)
  Tiếng Anh 11
  Đề+ĐA HKI Anh 11 (11)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2012

  Xem: 0

 • Đề thi Tiếng Anh 11 - đề 11
  Tiếng Anh 11
  Đề thi Tiếng Anh 11 - đề 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2013

  Xem: 0

 • de thi 11
  Toán 11
  de thi 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2008

  Xem: 91

 • Đề số 11
  Địa lý 10
  Đề số 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2012

  Xem: 0

 • DE KT 11
  Vật lý
  DE KT 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2012

  Xem: 0

 • Đề kt 11
  Tin học 11
  Đề kt 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2010

  Xem: 202

 • đề thi 11
  Ngữ văn 11
  đề thi 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2014

  Xem: 0

 • Đề ôn 11!
  Toán 10
  Đề ôn 11!

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2013

  Xem: 0