ĐỀ CUỐI KÌ I

Đăng ngày 12/14/2017 11:33:25 PM | Thể loại: Toán học | Chia sẽ bởi: Phát Đỗ Quang | Lần tải: 3 | Lần xem: 11 | Page: 1 | Kích thước: 0.09 M | Loại file: doc

 


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN TOÁN LỚP 4

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Nhận biết

Mức 2

Thông hiểu

Mức 3

Vận dụng cơ bản

      Mức 4

Vận dụng nâng cao

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên; dấu hiệu chia hết cho 2, 5.

Số câu

3

2

 

2

 

 

 

1

3

5

Số điểm

3,0

1,0

 

1,0

 

 

 

1,0

3,0

3,0

Câu số

1; 2; 3

Bài 1a, 1b

 

 

Bài 1c 1d

 

 

 

Bài 3

1, 2,    3

Bài 1

Bài 3

 

Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo khối lượng; đơn vị đo diện tích

Số câu

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Số điểm

0,5

 

0,5

 

 

 

 

 

1,0

 

Câu số

5

 

4

 

 

 

 

 

5; 4

 

Yếu tố hình học: góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.

Số câu

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

Số điểm

 

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

Câu số

 

 

 

 

6; 7

 

 

 

6; 7

 

Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

2,0

Câu số

 

 

 

 

 

Bài 2

 

 

 

Bài 2

Tổng

Số câu

4

2

1

2

2

1

 

1

7

6

Số điểm

3,5

1,0

0,5

1,0

1,0

2,0

 

1,0

5,0

5,0

Câu số

1;2;3;5

Bài 1a, 1b

 

4

  Bài 1c 1d

6; 7

Bài 2

 

Bài 3

 

 

 

 


Trường Tiểu học Tân Việt

Họ và tên: ………………..

Lớp 4 C

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II LỚP 4

NĂM HỌC: 2017 - 2018

MÔN: TOÁN

(Thời gian: 40 phút)

Điểm

 

 

….

Lời phê của thầy (cô) giáo:

…………………………………………...........................................

…………………………………………...........................................

…………………………………………...........................................

 

 

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng từ câu 1 đến câu 7:

Câu 1. Trong các số 5 784;  6874; 6 784, 5874 số lớn nhất là: (0,5 điểm)

A. 5785  B. 6 784  C. 6 874   D. 5874

Câu 2. Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là: (0,5 điểm)

A. 23 910                          B. 23 000 910                    C. 23 0910 000      D. 23 009 100

Câu 3. Giá trị của chữ số 3 trong số 653 297 là:  (0,5 điểm)

   A.   30 000             B.     3000             C. 300   D. 300 000

Câu 4. 10 dm2 2cm2 = ......cm2 . (0,5 điểm)

A.  1002 cm2           B.    102 cm2        C.  120 cm2             D. 1200 cm2

Câu 5. 357 tạ + 482 tạ =……  ?    (0,5 điểm)

     A. 893 tạ                B. 739 tạ                C. 839 tạ                 D. 939 tạ

Câu 6. Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là: (0,5 điểm)

           A. 16m                  B. 16m2                  C. 32 m              D. 32 m2      

 Câu 7. Hình bên có các cặp cạnh vuông góc là: (1 điểm)

  1.            A. AB và AD; BD và BC.
  2.            B. BA và BC; DB và DC.
  3.            C. AB và AD; BD và BC; DA và DC.
  4.            D. AB và AD; BD và BC; DC và CB

             De thi cuoi hoc ki 1 lop 4 mon Toan - TH Diep Nong nam 2015

 


B/ PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

a) 186 954 + 247 436        b) 839 084 – 246 937        c) 428 × 39              d) 4935 : 44

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

Bài 2. Tuổi của mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?  (2 điểm)

Tóm tắt                                                       Bài giải

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

Bài 3. Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau, chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5? (1 điểm)

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện: (1 điểm)

a) 600  x  45  :  15     b) 16 000 :  25  :  40

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

 


ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 4

Năm học 2017 - 2018

 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu 1: đáp án  C      (1 điểm)

Câu 2: đáp án  B  (1 điểm)

Câu 3: đáp án  B  (1 điểm)

Câu 4: đáp án  A  (1 điểm)

Câu 5: đáp án  C  (0.5 điểm)

Câu 6: đáp án  B  (0.5 điểm)

Câu 7: đáp án  C  (0.5 điểm)

B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 điểm)

Bài 1: (2 điểm)  Đặt tính rồi tính: (M1; M2)

     186 954  +  247 436       839 084 – 246 937        428 × 39                4935 : 44  

    652 834                               729 684                            428                     4935   34  

    196 247                               384 928                              39                        53       112

    849 081                               344 756                          3852                          95

                                                                                     1284                              7

                                                                                     16692                           

Bài 2: (2 điểm):   Tóm tắt (0,25 điểm):

                                              ? tuổi

        Tuổi con :     

                                                                 33 tuổi

        Tuổi mẹ  :                                                                                    

                                                     ? tuổi                              

Bài giải

Tuổi của mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con là:

(57 - 33) : 2 = 12 (tuổi). Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi). Hoặc: 57 – 35 = 12 (tuổi)

                                                                  Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Bài 3: (2 điểm).     

Số đó là:  9580

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi ĐỀ CUỐI KÌ I, Toán học. . https://nslide.com/de-thi/de-cuoi-ki-i.xntx0q.html