Đề cương ăn cức

Đăng ngày 5/6/2012 8:31:22 AM | Thể loại: Trồng cây ăn quả | Chia sẽ bởi: Pro Mr Boy | Lần tải: 54 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

Coâng ngheä

Baøi 3: Caùc phöông phaùp nhaân gioáng caây aên quaû:

I)                   Xaây döïng vöôøn öôm caây aên quaû:

1)      Choïn ñòa ñieåm:

-          Gaàn nôi troàng, gaàn nôi tieâu thuï

-          Gaàn nguoàn nöôùc

-          Ñaát deã thoaùt nöôùc, baèng phaúng, ñaát maøu môõ, taàng canh taùc daøy ( 30-40cm), thaønh phaàn cô giôùi trung bình, ít chua(5-6,5)

2)      Thieát keá vöôøn öôm:

a)     Khu caây gioáng:

-          Laø khu ñaát troàng caây meï ñeå laáy haït, laáy caønh chieát, caønh giaâm

b)     Khu nhaân gioáng: Goàm coù:

-          Khu gieo haït ñem troàng, laøm goác gheùp

-          Khu ra ngoâi caønh chieát, khu ra ngoâi caønh giaâm

c)      Khu luaân canh:

-          Troàng caây rau ñaäu duøng ñeå ñoåi choã cho 2 khu ñaát treân

II)                Caùc phöông phaùp nhaân gioâng caây aên quaû:

1)      Phöông phaùp nhaân gioáng höõu tính: laø phöông phaùp taïo caây con baèng haït

Khi nhaân gioáng caàn chuù yù:

+ Naém ñöôïc ñaëc tính cuûa haït

+ Khi gieo haït phaûi chuù yù töôùi nöôùc vaø chaêm soùc thöôøng xuyeân

III)            Phöông phaùp nhaân gioáng voâ tính:

a)     Chieát caønh:

-          Laøm cho caønh ra reã traân thaân caây meï

-          Tieâu chuaån caønh chieát: choïn caønh khoûe, coù ñoä tuoåi töø 1 →2 naêm, ôû giöõa taàng taùn vöôn ra aùnh saùng, khoâng bò saâu beänh, coù ñöôøng kính 1,5 cm

b)     Giaâm caønh:

-          Caét 1 ñoaïn caønh coù chöùa maét naûy maàm caém xuoáng ñaát sau 1 thôøi gian taïo thaønh caây môùi

-          Tieâu chuaån: Choïn caønh coù ñoä tuoåi töø 1 2 naêm, ôû giöõa taàng taùn vöôn ra aùnh saùng, chöa ra hoa quaû, khoâng bò saâu beänh

c)      Gheùp:

-          Laø pp gaén 1 ñoaïn caønh hay maét gheùp leân goác gheùp cuûa caây cuøng hoï

-          Coù 2 phöông phaùp cô baûn laø gheùp caønh vaø gheùp maét

  • Gheùp caønh goàm coù gheùp aùp, gheùp naâm , gheùp cheû bean
  • Gheùp maét goàm coù gheùp cöûa soå, gheùp chöõ T

Baøi 10: Kó thuaät troàng caây xoaøi:

I)                   Giaù trò dinh döôõng cuûa caây xoaøi:

-          Cung caáp nhieàu chaát dinh döôõng nhö ñöôøng (11-12%), chaát khoaùng ( K,Ca,P,S,…), vitamin A,B2,C vaø axit höõu cô (9,2%)

-          Quaû xoaøi ñöôïc söû duïng baèng quaû töôi hoaëc nöôùc giaûi khaùt, hoa xoaøi laøm thuoác

II)                Ñaëc ñieåm thöïc vaät vaø yeâu caàu ngoaïi caûnh:

1)         Ñaëc ñieåm thöïc vaät:

  • Reã aên saâu: Chòu haïn toát, reã phuï aên noâng (0-50cm)
  • Hoa: Coù 2 loaïi: Hoa ñöïc vaø hoa löôõng tính

2)      Yeâu caàu ngoaïi caûnh:

  • Nhieät ñoä thích hôïp: 24-26C
  • Löôïng möa: töø 1000-1200 mm/name
  • AÙnh saùng: caàn ñuû aùnh saùng
  • Ñaát: Thích hôïp vôùi ñaát phuø sa ven soâng. Ñoä pH töø 5,5-6,5

III)            Kó thuaät troàng vaø chaêm soùc:

1)      Moät soá gioáng xoaøi phoå bieán:

-          Goàm coù xoaøi caùt, xoaøi töôïng, xoaøi Thanh Ca, xoaøi böôûi, xoaøi thôm

2)      Nhaân gioáng caây

-          Goàm 2 pp: Gheùp vaø gieo haït

3)      Troàng caây:

-          Muøa xuaân (2-4): Phía Baéc

-          Muøa möa (thaùng 4-5): Mieàn Nam

  • Khoaûng caùch:

-          10m x 10m, 12m x 12m, 14m x 14m

  • Ñaøo hoá, baùn phaân loùt:

-          Ñaøo hoá: Kích thöôùc: roäng 80-90cm, saâu 50-60cm

-          Boùn phaân loùt: Boùn phaân höõu cô: 20-30kg/hoá

                              Boùn phaân laân: 1kg/ hoá

4)      Chaêm soùc:

a)     Laøm coû, vun xôùi:

b)     Boùn phaân thuùc:

-          Löôïng phaân boùn moãi name boùn töø 0.3-0,5/goác ñoái phaân hoùa hoïc (N,P,K)

-          Boùn vaøo thôøi kì tröôùc luùc caây ra hoa vaø sau khi thu hoaïch

c)      Töôùi nöôùc:

-          Töôùi nöôùc thöôøng xueân nhaát laø thôøi caây coøn nhoû vaø thôøi kì ra hoa ñaäu quaû

d)     Taïo hình söûa caønh:

-          Muïc ñích: taïo boä khung khoûe, caønh phaân boá ñeàu, laøm cho caây thoaùng

-          Yeâu caàu kó thuaät: Caét tæa nhöõng caønh nhoû, caønh bò saâu beänh, caønh vöôït

e)      Phoøng tröø saâu beänh:

-          Phoøng tröø caùc loaïi saâu nhö ray, reäp, saâu ñuïc quûa, Beänh thaùn thö, khoâ ñoït, phaán traéng

IV)             Thu hoaïch, baûo quaûn:

1)     Thu hoaïch: Khi quaû xoaøi coù maøu vaøng

2)     Baûo quaûn: Ñeå nôi khoâ raùo, nôi coù nhieät ñoä thaáp

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề cương ăn cức, Trồng cây ăn quả. . nslide.com chia sẽ tới đọc giả đề thi Đề cương ăn cức .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , đề thi Đề cương ăn cức thuộc chủ đề Trồng cây ăn quả được chia sẽ bởi bạn Pro Mr Boy tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này được chia sẽ vào mục Trồng cây ăn quả , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Công nghệ Công nghệ 9 Trồng cây ăn quả 9 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Công nghệ Bài 3: Các phương pháp nhân giống cây ăn quả: Xây dựng vườn ươm cây ăn quả: Chọn địa điểm: Gần nơi trồng, gần nơi tiêu thụ Gần nguồn nước Đất dễ thoát nước, bằng phẳng, đất mỡ màu, tầng canh tác dày ( 30-40cm), thành phần cơ giới trung bình, ít chua(5-6,5) Thiết kế vườn ươm: Khu cây giống: Là khu đất trồng cây mẹ để lấy hạt, lấy cành chiết, cành giâm Khu nhân giống: Gồm có: Khu gieo hạt đem trồng, làm gốc ghép Khu ra ngôi cành chiết, khu ra ngôi cành giâm Khu luân canh: Trồng cây rau đậu sử dụng https://nslide.com/de-thi/de-cuong-an-cuc.g2r5xq.html