Đề Thi Trồng Cây Ăn Quả:Đề Cương Ăn Cức

đề thi Công nghệ Công nghệ 9 Trồng cây ăn quả 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
g2r5xq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2012-05-06 08:31:22
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Coâng ngheä Baøi 3: Caùc phöông phaùp nhaân gioáng caây aên quaû: I) Xaây döïng vöôøn öôm caây aên quaû: 1) Choïn ñòa ñieåm: - Gaàn nôi troàng, gaàn nôi tieâu thuï - Gaàn nguoàn nöôùc - Ñaát deã thoaù

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Coâng ngheä
Baøi 3: Caùc phöông phaùp nhaân gioáng caây aên quaû:
I)                   Xaây döïng vöôøn öôm caây aên quaû:
1)      Choïn ñòa ñieåm:
-          Gaàn nôi troàng, gaàn nôi tieâu thuï
-          Gaàn nguoàn nöôùc
-          Ñaát deã thoaùt nöôùc, baèng phaúng, ñaát maøu môõ, taàng canh taùc daøy ( 30-40cm), thaønh phaàn cô giôùi trung bình, ít chua(5-6,5)
2)      Thieát keá vöôøn öôm:
a)     Khu caây gioáng:
-          Laø khu ñaát troàng caây meï ñeå laáy haït, laáy caønh chieát, caønh giaâm
b)     Khu nhaân gioáng: Goàm coù:
-          Khu gieo haït ñem troàng, laøm goác gheùp
-          Khu ra ngoâi caønh chieát, khu ra ngoâi caønh giaâm
c)      Khu luaân canh:
-          Troàng caây rau ñaäu duøng ñeå ñoåi choã cho 2 khu ñaát treân
II)                Caùc phöông phaùp nhaân gioâng caây aên quaû:
1)      Phöông phaùp nhaân gioáng höõu tính: laø phöông phaùp taïo caây con baèng haït
Khi nhaân gioáng caàn chuù yù:
+ Naém ñöôïc ñaëc tính cuûa haït
+ Khi gieo haït phaûi chuù yù töôùi nöôùc vaø chaêm soùc thöôøng xuyeân
III)            Phöông phaùp nhaân gioáng voâ tính:
a)     Chieát caønh:
-          Laøm cho caønh ra reã traân thaân caây meï
-          Tieâu chuaån caønh chieát: choïn caønh khoûe, coù ñoä tuoåi töø 1 →2 naêm, ôû giöõa taàng taùn vöôn ra aùnh saùng, khoâng bò saâu beänh, coù ñöôøng kính 1,5 cm
b)     Giaâm caønh:
-          Caét 1 ñoaïn caønh coù chöùa maét naûy maàm caém xuoáng ñaát sau 1 thôøi gian taïo thaønh caây môùi
-          Tieâu chuaån: Choïn caønh coù ñoä tuoåi töø 1  2 naêm, ôû giöõa taàng taùn vöôn ra aùnh saùng, chöa ra hoa quaû, khoâng bò saâu beänh
c)      Gheùp:
-          Laø pp gaén 1 ñoaïn caønh hay maét gheùp leân goác gheùp cuûa caây cuøng hoï
-          Coù 2 phöông phaùp cô baûn laø gheùp caønh vaø gheùp maét
Gheùp caønh goàm coù gheùp aùp, gheùp naâm , gheùp cheû bean
Gheùp maét goàm coù gheùp cöûa soå, gheùp chöõ T
Baøi 10: Kó thuaät troàng caây xoaøi:
I)                   Giaù trò dinh döôõng cuûa caây xoaøi:
-          Cung caáp nhieàu chaát dinh döôõng nhö ñöôøng (11-12%), chaát khoaùng ( K,Ca,P,S,…), vitamin A,B2,C vaø axit höõu cô (9,2%)
-          Quaû xoaøi ñöôïc söû duïng baèng quaû töôi hoaëc nöôùc giaûi khaùt, hoa xoaøi laøm thuoác
II)                Ñaëc ñieåm thöïc vaät vaø yeâu caàu ngoaïi caûnh:
1)         Ñaëc ñieåm thöïc vaät:
Reã aên saâu: Chòu haïn toát, reã phuï aên noâng (0-50cm)
Hoa: Coù 2 loaïi: Hoa ñöïc vaø hoa löôõng tính
2)      Yeâu caàu ngoaïi caûnh:
Nhieät ñoä thích hôïp: 24-26 “C
Löôïng möa: töø 1000-1200 mm/name
AÙnh saùng: caàn ñuû aùnh saùng
Ñaát: Thích hôïp vôùi ñaát phuø sa ven soâng. Ñoä pH töø 5,5-6,5
III)            Kó thuaät troàng vaø chaêm soùc:
1)      Moät soá gioáng xoaøi phoå bieán:
-          Goàm coù xoaøi caùt, xoaøi töôïng, xoaøi Thanh Ca, xoaøi böôûi, xoaøi thôm
2)      Nhaân gioáng caây
-          Goàm 2 pp: Gheùp vaø gieo haït
3)      Troàng caây:
-          Muøa xuaân (2-4): Phía Baéc
-          Muøa möa (thaùng 4-5): Mieàn Nam
Khoaûng caùch:
-          10m x 10m, 12m x 12m, 14m x 14m
Ñaøo hoá, baùn phaân loùt:
-          Ñaøo hoá: Kích thöôùc: roäng 80-90cm, saâu 50-60cm
-          Boùn phaân loùt: Boùn phaân höõu cô: 20-30kg/hoá
                              Boùn phaân laân: 1kg/ hoá
4)      Chaêm soùc:
a)     Laøm coû, vun xôùi:
b)     Boùn phaân thuùc:
-          Löôïng phaân boùn moãi name boùn töø 0.3-0,5/goác ñoái phaân hoùa hoïc (N,P,K)
-          Boùn vaøo thôøi kì tröôùc luùc caây ra hoa vaø sau khi thu hoaïch
c)      Töôùi nöôùc:
-          Töôùi nöôùc thöôøng xueân nhaát laø thôøi caây coøn nhoû vaø thôøi kì ra hoa ñaäu quaû
d)     Taïo hình söûa caønh:
-          Muïc ñích: taïo boä khung khoûe, caønh phaân boá ñeàu, laøm cho caây thoaùng
-          Yeâu caàu kó thuaät: Caét tæa nhöõng caønh nhoû, caønh bò saâu beänh, caønh vöôït
e)      Phoøng tröø saâu beänh:
-          Phoøng tröø caùc loaïi saâu nhö ray, reäp, saâu ñuïc quûa, Beänh thaùn thö, khoâ ñoït, phaán traéng
IV)             Thu hoaïch, baûo quaûn:
1)     Thu hoaïch: Khi quaû xoaøi coù maøu vaøng
2)     Baûo quaûn: Ñeå nôi khoâ raùo, nôi coù nhieät ñoä thaáp
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề cương ăn cức
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngCoang_nghe.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

đề thi TIẾP THEO

đề thi MỚI ĐĂNG

đề thi XEM NHIỀU