Đề cương ăn cức

đề thi Trồng cây ăn quả
  Đánh giá    Viết đánh giá
 54       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
g2r5xq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
5/6/2012 8:31:22 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
54
File đã kiểm duyệt an toàn

Công nghệ Bài 3: Các phương pháp nhân giống cây ăn quả: Xây dựng vườn ươm cây ăn quả: Chọn địa điểm: Gần nơi trồng, gần nơi tiêu thụ Gần nguồn nước Đất dễ thoát nước, bằng phẳng, đất màu mỡ, tầng canh,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề cương ăn cức, Đề Thi Trồng Cây Ăn Quả , Đề thi Đề cương ăn cức, doc, 1 trang, 0.04 M, Trồng cây ăn quả chia sẽ bởi Pro Mr Boy đã có 54 download

 
LINK DOWNLOAD

De-cuong-an-cuc.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Công nghệ
Bài 3: Các phương pháp nhân giống cây ăn quả:
Xây dựng vườn ươm cây ăn quả:
Chọn địa điểm:
Gần nơi trồng, gần nơi tiêu thụ
Gần nguồn nước
Đất dễ thoát nước, bằng phẳng, đất màu mỡ, tầng canh tác dày ( 30-40cm), thành phần cơ giới trung bình, ít chua(5-6,5)
Thiết kế vườn ươm:
Khu cây giống:
Là khu đất trồng cây mẹ để lấy hạt, lấy cành chiết, cành giâm
Khu nhân giống: Gồm có:
Khu gieo hạt đem trồng, làm gốc ghép
Khu ra ngôi cành chiết, khu ra ngôi cành giâm
Khu luân canh:
Trồng cây rau đậu dùng để đổi chỗ cho 2 khu đất trên
Các phương pháp nhân giông cây ăn quả:
Phương pháp nhân giống hữu tính: là phương pháp tạo cây con bằng hạt
Khi nhân giống cần chú ý:
+ Nắm được đặc tính của hạt
+ Khi gieo hạt phải chú ý tưới nước và chăm sóc thường xuyên
Phương pháp nhân giống vô tính:
Chiết cành:
Làm cho cành ra rễ trân thân cây mẹ
Tiêu chuẩn cành chiết: chọn cành khỏe, có độ tuổi từ 1 →2 năm, ở giữa tầng tán vươn ra ánh sáng, không bị sâu bệnh, có đường kính 1,5 cm
Giâm cành:
Cắt 1 đoạn cành có chứa mắt nảy mầm cắm xuống đất sau 1 thời gian tạo thành cây mới
Tiêu chuẩn: Chọn cành có độ tuổi từ 1 ( 2 năm, ở giữa tầng tán vươn ra ánh sáng, chưa ra hoa quả, không bị sâu bệnh
Ghép:
Là pp gắn 1 đoạn cành hay mắt ghép lên gốc ghép của cây cùng họ
Có 2 phương pháp cơ bản là ghép cành và ghép mắt
Ghép cành gồm có ghép áp, ghép nâm , ghép chẻ bean
Ghép mắt gồm có ghép cửa sổ, ghép chữ T
Bài 10: Kĩ thuật trồng cây xoài:
Giá trị dinh dưỡng của cây xoài:
Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng như đường (11-12%), chất khoáng ( K,Ca,P,S,…), vitamin A,B2,C và axit hữu cơ (9,2%)
Quả xoài được sử dụng bằng quả tươi hoặc nước giải khát, hoa xoài làm thuốc
Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh:
1) Đặc điểm thực vật:
Rễ ăn sâu: Chịu hạn tốt, rễ phụ ăn nông (0-50cm)
Hoa: Có 2 loại: Hoa đực và hoa lưỡng tính
Yêu cầu ngoại cảnh:
Nhiệt độ thích hợp: 24-26 “C
mưa: từ 1000-1200 mm/name
Ánh sáng: cần đủ ánh sáng
Đất: Thích hợp với đất phù sa ven sông. Độ pH từ 5,5-6,5
Kĩ thuật trồng và chăm sóc:
Một số giống xoài phổ biến:
Gồm có xoài cát, xoài tượng, xoài Thanh Ca, xoài bưởi, xoài thơm
Nhân giống cây
Gồm 2 pp: Ghép và gieo hạt
Trồng cây:
Mùa xuân (2-4): Phía Bắc
Mùa mưa (tháng 4-5): Miền Nam
Khoảng cách:
10m x 10m, 12m x 12m, 14m x 14m
Đào hố, bán phân lót:
Đào hố: Kích thước: rộng 80-90cm, sâu 50-60cm
Bón phân lót: Bón phân hữu cơ: 20-30kg/hố
Bón phân lân: 1kg/ hố
Chăm sóc:
Làm cỏ, vun xới:
Bón phân thúc:
Lượng phân bón mỗi name bón từ 0.3-0,5/gốc đối phân hóa học (N,P,K)
Bón vào thời kì trước lúc cây ra hoa và sau khi thu hoạch
Tưới nước:
Tưới nước thường xuên nhất là thời cây còn nhỏ và thời kì ra hoa đậu quả
Tạo hình sửa cành:
Mục đích: tạo bộ khung khỏe, cành phân bố đều, làm cho cây thoáng
Yêu cầu kĩ thuật: Cắt tỉa những cành nhỏ, cành bị sâu bệnh, cành vượt
Phòng trừ sâu bệnh:
Phòng trừ các loại sâu như ray, rệp, sâu đục qủa, Bệnh thán thư, khô đọt, phấn trắng
Thu hoạch, bảo quản:
Thu hoạch: Khi quả xoài có màu vàng
Bảo quản: Để nơi khô ráo, nơi có nhiệt độ thấp

Coâng ngheä

Baøi 3: Caùc phöông phaùp nhaân gioáng caây aên quaû:

I)                   Xaây döïng vöôøn öôm caây aên quaû:

1)      Choïn ñòa ñieåm:

-          Gaàn nôi troàng, gaàn nôi tieâu thuï

-          Gaàn nguoàn nöôùc

-          Ñaát deã thoaùt nöôùc, baèng phaúng, ñaát maøu môõ, taàng canh taùc daøy ( 30-40cm), thaønh phaàn cô giôùi trung bình, ít chua(5-6,5)

2)      Thieát keá vöôøn öôm:

a)     Khu caây gioáng:

-          Laø khu ñaát troàng caây meï ñeå laáy haït, laáy caønh chieát, caønh giaâm

b)     Khu nhaân gioáng: Goàm coù:

-          Khu gieo haït ñem troàng, laøm goác gheùp

-          Khu ra ngoâi caønh chieát, khu ra ngoâi caønh giaâm

c)      Khu luaân canh:

-          Troàng caây rau ñaäu duøng ñeå ñoåi choã cho 2 khu ñaát treân

II)                Caùc phöông phaùp nhaân gioâng caây aên quaû:

1)      Phöông phaùp nhaân gioáng höõu tính: laø phöông phaùp taïo caây con baèng haït

Khi nhaân gioáng caàn chuù yù:

+ Naém ñöôïc ñaëc tính cuûa haït

+ Khi gieo haït phaûi chuù yù töôùi nöôùc vaø chaêm soùc thöôøng xuyeân

III)            Phöông phaùp nhaân gioáng voâ tính:

a)     Chieát caønh:

-          Laøm cho caønh ra reã traân thaân caây meï

-          Tieâu chuaån caønh chieát: choïn caønh khoûe, coù ñoä tuoåi töø 1 →2 naêm, ôû giöõa taàng taùn vöôn ra aùnh saùng, khoâng bò saâu beänh, coù ñöôøng kính 1,5 cm

b)     Giaâm caønh:

-          Caét 1 ñoaïn caønh coù chöùa maét naûy maàm caém xuoáng ñaát sau 1 thôøi gian taïo thaønh caây môùi

-          Tieâu chuaån: Choïn caønh coù ñoä tuoåi töø 1 2 naêm, ôû giöõa taàng taùn vöôn ra aùnh saùng, chöa ra hoa quaû, khoâng bò saâu beänh

c)      Gheùp:

-          Laø pp gaén 1 ñoaïn caønh hay maét gheùp leân goác gheùp cuûa caây cuøng hoï

-          Coù 2 phöông phaùp cô baûn laø gheùp caønh vaø gheùp maét

  • Gheùp caønh goàm coù gheùp aùp, gheùp naâm , gheùp cheû bean
  • Gheùp maét goàm coù gheùp cöûa soå, gheùp chöõ T

Baøi 10: Kó thuaät troàng caây xoaøi:

I)                   Giaù trò dinh döôõng cuûa caây xoaøi:

-          Cung caáp nhieàu chaát dinh döôõng nhö ñöôøng (11-12%), chaát khoaùng ( K,Ca,P,S,…), vitamin A,B2,C vaø axit höõu cô (9,2%)

-          Quaû xoaøi ñöôïc söû duïng baèng quaû töôi hoaëc nöôùc giaûi khaùt, hoa xoaøi laøm thuoác

II)                Ñaëc ñieåm thöïc vaät vaø yeâu caàu ngoaïi caûnh:

1)         Ñaëc ñieåm thöïc vaät:

  • Reã aên saâu: Chòu haïn toát, reã phuï aên noâng (0-50cm)
  • Hoa: Coù 2 loaïi: Hoa ñöïc vaø hoa löôõng tính

2)      Yeâu caàu ngoaïi caûnh:

  • Nhieät ñoä thích hôïp: 24-26C
  • Löôïng möa: töø 1000-1200 mm/name
  • AÙnh saùng: caàn ñuû aùnh saùng
  • Ñaát: Thích hôïp vôùi ñaát phuø sa ven soâng. Ñoä pH töø 5,5-6,5

III)            Kó thuaät troàng vaø chaêm soùc:

1)      Moät soá gioáng xoaøi phoå bieán:

-          Goàm coù xoaøi caùt, xoaøi töôïng, xoaøi Thanh Ca, xoaøi böôûi, xoaøi thôm

2)      Nhaân gioáng caây

-          Goàm 2 pp: Gheùp vaø gieo haït

3)      Troàng caây:

-          Muøa xuaân (2-4): Phía Baéc

-          Muøa möa (thaùng 4-5): Mieàn Nam

  • Khoaûng caùch:

-          10m x 10m, 12m x 12m, 14m x 14m

  • Ñaøo hoá, baùn phaân loùt:

-          Ñaøo hoá: Kích thöôùc: roäng 80-90cm, saâu 50-60cm

-          Boùn phaân loùt: Boùn phaân höõu cô: 20-30kg/hoá

                              Boùn phaân laân: 1kg/ hoá

4)      Chaêm soùc:

a)     Laøm coû, vun xôùi:

b)     Boùn phaân thuùc:

-          Löôïng phaân boùn moãi name boùn töø 0.3-0,5/goác ñoái phaân hoùa hoïc (N,P,K)

-          Boùn vaøo thôøi kì tröôùc luùc caây ra hoa vaø sau khi thu hoaïch

c)      Töôùi nöôùc:

-          Töôùi nöôùc thöôøng xueân nhaát laø thôøi caây coøn nhoû vaø thôøi kì ra hoa ñaäu quaû

d)     Taïo hình söûa caønh:

-          Muïc ñích: taïo boä khung khoûe, caønh phaân boá ñeàu, laøm cho caây thoaùng

-          Yeâu caàu kó thuaät: Caét tæa nhöõng caønh nhoû, caønh bò saâu beänh, caønh vöôït

e)      Phoøng tröø saâu beänh:

-          Phoøng tröø caùc loaïi saâu nhö ray, reäp, saâu ñuïc quûa, Beänh thaùn thö, khoâ ñoït, phaán traéng

IV)             Thu hoaïch, baûo quaûn:

1)     Thu hoaïch: Khi quaû xoaøi coù maøu vaøng

2)     Baûo quaûn: Ñeå nôi khoâ raùo, nôi coù nhieät ñoä thaáp

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề cương ăn cức
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU