Đề cương ăn cức

Đăng ngày 5/6/2012 8:31:22 AM | Thể loại: Trồng cây ăn quả | Chia sẽ bởi: Pro Mr Boy | Lần tải: 54 | Lần xem: 17 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

Coâng ngheä

Baøi 3: Caùc phöông phaùp nhaân gioáng caây aên quaû:

I)                   Xaây döïng vöôøn öôm caây aên quaû:

1)      Choïn ñòa ñieåm:

-          Gaàn nôi troàng, gaàn nôi tieâu thuï

-          Gaàn nguoàn nöôùc

-          Ñaát deã thoaùt nöôùc, baèng phaúng, ñaát maøu môõ, taàng canh taùc daøy ( 30-40cm), thaønh phaàn cô giôùi trung bình, ít chua(5-6,5)

2)      Thieát keá vöôøn öôm:

a)     Khu caây gioáng:

-          Laø khu ñaát troàng caây meï ñeå laáy haït, laáy caønh chieát, caønh giaâm

b)     Khu nhaân gioáng: Goàm coù:

-          Khu gieo haït ñem troàng, laøm goác gheùp

-          Khu ra ngoâi caønh chieát, khu ra ngoâi caønh giaâm

c)      Khu luaân canh:

-          Troàng caây rau ñaäu duøng ñeå ñoåi choã cho 2 khu ñaát treân

II)                Caùc phöông phaùp nhaân gioâng caây aên quaû:

1)      Phöông phaùp nhaân gioáng höõu tính: laø phöông phaùp taïo caây con baèng haït

Khi nhaân gioáng caàn chuù yù:

+ Naém ñöôïc ñaëc tính cuûa haït

+ Khi gieo haït phaûi chuù yù töôùi nöôùc vaø chaêm soùc thöôøng xuyeân

III)            Phöông phaùp nhaân gioáng voâ tính:

a)     Chieát caønh:

-          Laøm cho caønh ra reã traân thaân caây meï

-          Tieâu chuaån caønh chieát: choïn caønh khoûe, coù ñoä tuoåi töø 1 →2 naêm, ôû giöõa taàng taùn vöôn ra aùnh saùng, khoâng bò saâu beänh, coù ñöôøng kính 1,5 cm

b)     Giaâm caønh:

-          Caét 1 ñoaïn caønh coù chöùa maét naûy maàm caém xuoáng ñaát sau 1 thôøi gian taïo thaønh caây môùi

-          Tieâu chuaån: Choïn caønh coù ñoä tuoåi töø 1 2 naêm, ôû giöõa taàng taùn vöôn ra aùnh saùng, chöa ra hoa quaû, khoâng bò saâu beänh

c)      Gheùp:

-          Laø pp gaén 1 ñoaïn caønh hay maét gheùp leân goác gheùp cuûa caây cuøng hoï

-          Coù 2 phöông phaùp cô baûn laø gheùp caønh vaø gheùp maét

  • Gheùp caønh goàm coù gheùp aùp, gheùp naâm , gheùp cheû bean
  • Gheùp maét goàm coù gheùp cöûa soå, gheùp chöõ T

Baøi 10: Kó thuaät troàng caây xoaøi:

I)                   Giaù trò dinh döôõng cuûa caây xoaøi:

-          Cung caáp nhieàu chaát dinh döôõng nhö ñöôøng (11-12%), chaát khoaùng ( K,Ca,P,S,…), vitamin A,B2,C vaø axit höõu cô (9,2%)

-          Quaû xoaøi ñöôïc söû duïng baèng quaû töôi hoaëc nöôùc giaûi khaùt, hoa xoaøi laøm thuoác

II)                Ñaëc ñieåm thöïc vaät vaø yeâu caàu ngoaïi caûnh:

1)         Ñaëc ñieåm thöïc vaät:

  • Reã aên saâu: Chòu haïn toát, reã phuï aên noâng (0-50cm)
  • Hoa: Coù 2 loaïi: Hoa ñöïc vaø hoa löôõng tính

2)      Yeâu caàu ngoaïi caûnh:

  • Nhieät ñoä thích hôïp: 24-26C
  • Löôïng möa: töø 1000-1200 mm/name
  • AÙnh saùng: caàn ñuû aùnh saùng
  • Ñaát: Thích hôïp vôùi ñaát phuø sa ven soâng. Ñoä pH töø 5,5-6,5

III)            Kó thuaät troàng vaø chaêm soùc:

1)      Moät soá gioáng xoaøi phoå bieán:

-          Goàm coù xoaøi caùt, xoaøi töôïng, xoaøi Thanh Ca, xoaøi böôûi, xoaøi thôm

2)      Nhaân gioáng caây

-          Goàm 2 pp: Gheùp vaø gieo haït

3)      Troàng caây:

-          Muøa xuaân (2-4): Phía Baéc

-          Muøa möa (thaùng 4-5): Mieàn Nam

  • Khoaûng caùch:

-          10m x 10m, 12m x 12m, 14m x 14m

  • Ñaøo hoá, baùn phaân loùt:

-          Ñaøo hoá: Kích thöôùc: roäng 80-90cm, saâu 50-60cm

-          Boùn phaân loùt: Boùn phaân höõu cô: 20-30kg/hoá

                              Boùn phaân laân: 1kg/ hoá

4)      Chaêm soùc:

a)     Laøm coû, vun xôùi:

b)     Boùn phaân thuùc:

-          Löôïng phaân boùn moãi name boùn töø 0.3-0,5/goác ñoái phaân hoùa hoïc (N,P,K)

-          Boùn vaøo thôøi kì tröôùc luùc caây ra hoa vaø sau khi thu hoaïch

c)      Töôùi nöôùc:

-          Töôùi nöôùc thöôøng xueân nhaát laø thôøi caây coøn nhoû vaø thôøi kì ra hoa ñaäu quaû

d)     Taïo hình söûa caønh:

-          Muïc ñích: taïo boä khung khoûe, caønh phaân boá ñeàu, laøm cho caây thoaùng

-          Yeâu caàu kó thuaät: Caét tæa nhöõng caønh nhoû, caønh bò saâu beänh, caønh vöôït

e)      Phoøng tröø saâu beänh:

-          Phoøng tröø caùc loaïi saâu nhö ray, reäp, saâu ñuïc quûa, Beänh thaùn thö, khoâ ñoït, phaán traéng

IV)             Thu hoaïch, baûo quaûn:

1)     Thu hoaïch: Khi quaû xoaøi coù maøu vaøng

2)     Baûo quaûn: Ñeå nôi khoâ raùo, nôi coù nhieät ñoä thaáp

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc