đề cương lớp 3

đề thi Tiểu Học Lớp 3 Tiếng Anh 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2019-04-02 15:38:39 Tác giả Tú Huỳnh Ngọc Cầm loại .docx kích thước 1.04 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Review Let’s go 1A 2018-2019 REVIEW LET’S GO 1A Right  or Wrong ( Đúng  hoặc Sai ): It’s a pen.  It’s a pen.  I can see the board  1.I can heard the board.  They’re cell phones.  2.They’re cell phones.  What color are this?  3.What color is this?  Is he your grandfather?  4. Is she your grandfather?  5.five + one = four  5.five + one = six  6.It’s a triangle.  6.It’s a triangle.  7.What color are this?  7..What color is this?  8.Twenty- five = fifteen  8.. Twenty- five = ten

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Review Let’s go 1A                                                                                                                          2018-2019

REVIEW LET’S GO 1A
 
Right  or Wrong ( Đúng  hoặc Sai ):
 
It’s a pen.          
It’s a pen.           
I can see the board       
1.I can heard the board.   
They’re cell phones.  
2.They’re cell phones.  
What color are this?     
3.What color is this?     
Is he your grandfather? 
4. Is she your grandfather?  
5.five + one = four          
5.five + one = six            
6.It’s a triangle.   
6.It’s a triangle. 
7.What color are this?     
7..What color is this?       
8.Twenty- five = fifteen  
8.. Twenty- five = ten      
Complete the sentences (Hoàn thành câu):
 
a
a
isn’t
is
an
this
 
What …………this ?
It is …………….eraser.
Is ………….a globe ? Yes, it is.
Is this ……………..ruler ? No, it isn't. It's a book
5. This is………... bag.
6 . Is this a wastebasket? No, it …………….......
Class 3                                                                  1                                                Teacher: Huynh Ngoc Cam Tu
 


Review Let’s go 1A                                                                                                                          2018-2019

 
Complete the sentences (Hoàn thành câu):
 
___ is a ruler.         =>       It  is a ruler.
Who ______he?  2. ____ she your mother?
-> Yes, she is.
3.______  are these?  4. I can say _____ alphabet.
How ______you?  6.  What color ____ this?
______ ‘s  your name? 8.  It is ____ diamond.
Circle the co
ect answers (khoanh tròn đáp án đúng):
chere
 

diamond
dyamond
tryangle
triangle
dellow
yellow
marker
macker
 
Match (Nối):
0. Is this a ruler? => Yes, it is  .
1. What _______ is this? => It’s pink.
2. What shape is this?  => It is _____ diamond.
3. How are ______? => I’m fine, thank you.
4. Is this green? => No,__________ . It’s red.
 
Match (Nối):
                Stand                      a circle
                Make                     down
                Sit                         up
                Make                     a line 
Class 3                                                                  1                                                Teacher: Huynh Ngoc Cam Tu
 


Review Let’s go 1A                                                                                                                          2018-2019

Match (Nối):
 
                                                                                                                                  Is this a circus?
…..b….
                                                                                                                                   She’s my grandmother.
                                                                                                                                  Is she young?
……….
                                                                                                                                  Yes, it is.
                                                                                                                                  Who’s she?
……….
                                                                                                                                   No, it isn’t. She’s old.
                                                                                                                                  What color are these?
……….
                                                                                                                                  They’re green.
                                                                                                                                  What are these?
……….
                                                                                                                                   No, he isn’t. He’s my
other
                                                                                                                                  Is he your father?
……….
                                                                                                                                    They’re computers.
                                                                                                                                  What’s this?
……….
                                                                                                                                  It’s a wastebasket.
7.Is this a circus?
…….….
                                                                                                                                  My name is Mary.
8.What’s your name?
……….
i. Yes, it is.
9.Is this a diamond?
……….
      k.Yes, it is.
10.What color is this?
……….
l.It’s green.
    11.Is this purple?
……….
m.No, it isn’t. It’s red.
    12.How are you?
……….
n.It’s a wastebasket.
    13.What’s this?
……….
o.I’m fine, thank you.
 
Read and Choose the co
ect words (Đọc và chọn từ đúng):
 
too
Hi
meet
home
Who
is
your
This
My
 
Kate: (0)…..Hi…., Mom! I’m (1)………………….
Mrs. Hill: (2)……………… is he?
Kate: This (3)………….….. my friend.
Mrs. Hill: Hello! What’s (4)…………….... name?
Scott: ( 5)………..……… name’s Scott.
Kate: (6)………….…. is my Mom, Mrs. Hill.
Scott: It’s nice to (7)……………… you, Mrs. Hill.
Mrs. Hill: It’s nice to meet you, (8)……………….
Class 3                                                                  1                                                Teacher: Huynh Ngoc Cam Tu
 


Review Let’s go 1A                                                                                                                          2018-2019

Read and write the numbers into the little boxes :
 
1. This is a square
2.How many pencil cases?
3.This is my
other.
4.They’re cell phones.
5. sit down.
6. I can reach the bookshelf.
7. He’s tall and thin.
 
 


 
 
 
 
 
Odd one out (Chọn từ khác loại):
 
fifteen  twenty   eleven  
 
pen   purple        red   
own
 
Andy   Kate    I   Jenny
 
square  circle    yellow  triangle
 
map   seventeen   globe   table
Class 3                                                                  1                                                Teacher: Huynh Ngoc Cam Tu
 


Review Let’s go 1A                                                                                                                          2018-2019

                                                  pink            red              marke                      blue     
                                                  one            six               seven                      crayon      
                                                  Kate           Andy               Scott                      you     
Look and circle the sentence that matches the pictures
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                   Let’s stand up
                                                                                                                                  Let’s make a line
                                                                                                                                   Let’s sit down.
 
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                   Seven apples
                                                                                                                                  Ten apples
                                                                                                                                   Five apples
 
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                   This is a triangle
                                                                                                                                  This is a diamond
                                                                                                                                   This is a star
 
 
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                   Let’s stand up
                                                                                                                                  Let’s make a circle.
                                                                                                                                   Let’s make a line.
 
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                   Please point to the poster.
                                                                                                                                  Please take out your book.
                                                                                                                                   Please point to the green star.
 
Reorder the words to make sentences
is/ What/ name/your/? =>.............................................................
Class 3                                                                  1                                                Teacher: Huynh Ngoc Cam Tu
 


Review Let’s go 1A                                                                                                                          2018-2019

wastebasket / a / Is / this ? =>........................................................
your / This / map / is .=>.................................................................
my / is / crayon / This =>..............................................................
name/ is / My / Kate.=>..................................................................
this/ a/  Is/  poster?=>......................................................................

other/  is/ He/my =>....................................................................
nice/ to/meet/It’s/you/too=>...........................................................
She/  baby/  is/sister/my =>............................................................
My/  mother/This/is=>..........................................................
 
Read an circle
 
  1./ Is this a book ?
yes, it is            
No, it isn't.
 
2/. What is this?
A. It’s a crayon
B. It’s a ruler
 
Odd one out (Chọn từ khác loại):
1. Short, ugly, tall,
own
2. Young , old, thin , mother.
3. Friend,   mother , father, grandfather.
4. Marker , crayon , fish , cassette
 
Read and Check the co
ect answers.
1.What are these?......... are cassettes
        A. They
        B. This
 
2. How many pencil cases? ……… pencil cases.
        A. Three
        B. one
 
Class 3                                                                  1                                                Teacher: Huynh Ngoc Cam Tu
 


Review Let’s go 1A                                                                                                                          2018-2019

3. How many ……………? One boy.
        A. boy
        B. boys
4. Who’s she? She’s my ………………………
        A. grandfather
        B. grandmother
 
5. A, B, C, .................
A. D, E, H, G
B. D, E, F, G
6. This is my father. …………… is tall and thin.
A. She              B. He
 
Read and Check the co
ect sentences.
 

 What is this?
 What are these?

 Five markers.
 Five crayons.

 I can’t see the board.
 I can see the board.

 She’s short and old.
 She’s tall and young.

 They’re rectangle.
 They’re rectangles.

 I can read a book.
 I can count to ten.

 She’s my grandfather.
 She’s my grandmother.

 Touch your foot.
 Touch your feet.
 
 
Class 3                                                                  1                                                Teacher: Huynh Ngoc Cam Tu
 


Review Let’s go 1A                                                                                                                          2018-2019

 
 
 
Look at pictures and write the co
ect words:
 

 
1…………..

 
2…………..

 
3……………

 
4……………...
 
Answer the questions: (2 points)
 

                                                                                                                                  What are these?
…………………………….

                                                                                                                                  Is he fat?
……………………………..

                                                                                                                                  Is she your sister?
…………………………….

                                                                                                                                  How many crayons?
………………………………
 
Complete the sentences (Hoàn thành câu):
1.He is tall. He is old . Who is he?
                      - He is my ……………………..
 
  2. He is tall. He is young .  
 He is my ………………………..
Class 3                                                                  1                                                Teacher: Huynh Ngoc Cam Tu
 


Nguồn:Tú Huỳnh Ngọc Cầm

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi đề cương lớp 3
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngREVIEW_TEST_grade_3.docx[1.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
iq540q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-02 15:38:39
Loại file
docx
Dung lượng
1.04 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
đề thi đề cương lớp 3

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • đề cương lớp 3
  CT Bộ GDĐT 3
  đề cương lớp 3

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2019

  Xem: 0

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - LỚP 3
  Mầm non
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - LỚP 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2013

  Xem: 6

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - LỚP 3
  Bài giảng
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - LỚP 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2013

  Xem: 0

 • de cuong on tap lop 3
  Tiếng Anh 3
  de cuong on tap lop 3

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2015

  Xem: 0

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - LỚP 3
  Mầm non
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - LỚP 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2013

  Xem: 0

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - LỚP 3
  Mầm non
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - LỚP 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2013

  Xem: 0

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - LỚP 3
  Mầm non
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - LỚP 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2013

  Xem: 0

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 3
  Tiếng Anh
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 3

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2015

  Xem: 0

 • de cuong hkii lop 3
  CT Bộ GDĐT 4
  de cuong hkii lop 3

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2017

  Xem: 6

 • Đề cương SKKN toán lớp 3
  Lớp 3
  Đề cương SKKN toán lớp 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2014

  Xem: 17