ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA 7 HK2

đề thi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       6      0
Ngày đăng 2009-05-04 22:19:50 Tác giả Anh Nguyễn Thế loại .doc kích thước 0.04 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Đề cương ôn tập HKII Câu 1. Vì sao Châu Mĩ còn được gọi là Tân thế giới? Đây là vùng đất được người Châu Âu tìm ra đầu tiên vào thế kỉ XV sau chuyến đi tìm đường sang Ấn Độ của Crix tốp Cô - Lôm - Bô(so với cựu lục địa là những vùng đất đã biết từ trước). Câu 2. Em hãy trình bày sự thay đổi các thành phần chủng tộc ở châu Mĩ và nguyên nhân của sự thay đổi đó? Thành phần chủng tộc Châu Mĩ rất phức tạp từ trước thế kỉ XV: chỉ có người Anh Điêng và người Exkimô thuộc chủng tộc Môngôlôit. Người Anh

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Đề cương ôn tập HKII
Câu 1. Vì sao Châu Mĩ còn được gọi là Tân thế giới?
Đây là vùng đất được người Châu Âu tìm ra đầu tiên vào thế kỉ XV sau chuyến đi tìm đường sang Ấn Độ của Crix tốp Cô - Lôm - Bô(so với cựu lục địa là những vùng đất đã biết từ trước).
Câu 2. Em hãy trình bày sự thay đổi các thành phần chủng tộc ở châu Mĩ và nguyên nhân của sự thay đổi đó?
Thành phần chủng tộc Châu Mĩ rất phức tạp
từ trước thế kỉ XV: chỉ có người Anh Điêng và người Exkimô thuộc chủng tộc Môngôlôit.
Người Anh điêng sống bằng nghề săn bắn và trồng trọt
Người Exkimô sống bằng nghề đánh bắt cá, săn thú ở ven Bắc Băng Dương
Từ thế kỉ XVI trở đi có thêm chủng tộc Ơ rô pêôit từ Châu Âu sang chủng tộc Nêgrôit từ Châu Phi tới. Trãi qua qúa trình lịch sử các chủng tộc đã hoà huyết tạo nên một thành phần người lai khá đông đảo
*Nguyên nhân của sự thay đổi:
 Trong quá trình xâm chiếm Châu Mĩ bọn thực dân da trắng đã tiêu diệt người Anh điêng để cướp đất bắt người da đen từ Châu Phi sang làm nô lệ để khai hoang lập đồn điền. Làm cho thành phần chủng tộc Châu Mĩ đa dạng và phức tạp.
Câu 3. Tại sao có sự di chuyển dân cư từ vùng công nghiệp Hồ lớn và ven bờ Đại Tây Dương xuống "vành đai mặt trời".
 Một bộ phận của dân Bắc Mĩ đang di chuyển từ vùng công nghiệp Hồ lớn và duyên hải Đại Tây Dương phải thay đổi cơ cấu công nghiệp truyền thống cho phù hợp với tình hình phát triển công nghiệp mới. Thu hẹp bớt nền công nghiệp truyền thống, tập trung vào các ngành kĩ thuật cao, cắt giảm lao động, trong khi ở : " vành đai mặt trời" cần nhiều nhân lực 
Câu 4: Qúa trình đô thị hoá ở Trung và Nam Mĩ khác với Bắc Mĩ như thế nào?
Trong quá trình phát triển đô thị:
- Ở Bắc Mĩ: Phát triển đô thị gắn liền với việc phát triển kinh tế, công nghiệp hoá, hình thành nhiều trung tâm công nghiệp kĩ thuật cao, các ngành dịch  vụ .....giải quyết được công ăn việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  - Ở Nam Mĩ đô thị phát triển nhanh nhưng kinh tế chậm phát triển dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về đời sống về môi trường.
  Câu 5: So sánh đặc điểm địa hình Nam Mĩ với đặc điểm địa hình Bắc Mĩ?
     Khu vực 
Miền địa hình 

Bắc Mĩ
Nam Mĩ
Điểm
Miền Tây
Hệ thống núi trẻ Cooc – đi - e
Hệ thống núi trẻ An - đét
1 điểm
Miền Trung tâm
Đồng bằng Trung Tâm
Các đồng bằng A – ma – dôn, La – pla – ta…
1 điểm
Miền Đông
Sơn nguyên trên bán đảo La – pra – đo và núi già A - pa - lát
Sơn nguyên Bra - xin
1 điểm
Câu 6: Tại sao đại bộ phận diện tích lục địa Ô – X trây – li – a có khí hậu khô hạn?
Đại bộ phận diện tích lục địa Ô – x trây – li – a có khí hậu khô hạn vì:
- Có đường chí tuyến Nam chạy ngang qua    
- Ảnh hưởng dòng biển lạnh Tây Ô – xtrây – li – a   
 - Địa hình núi bao bọc xung quanh, đồng bằng ở giữa  
Câu 7: Chứng minh lĩnh vực dịch vụ ở châu Âu phát triển đa dạng? Vấn đề môi trường được quan tâm đến mức nào? Kết quả ra sao?- Lĩnh vực dịch vụ ở châu Âu phát triển đa dạng:
+ Có nhiều sân bay, hải cảng, đường giao thông hiện đại, nhiều trung tâm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm lớn, nhiều trường Đại học và viện nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới   
+ Hoạt động dịch vụ thâm nhập vào và phục vụ cho sự phát triển của mọi ngành kinh tế                 - Vấn đề môi trường được bảo vệ tốt                                                                     
- Kết quả: Hoạt động du lịch phong phú và đa dạng, hàng năm thu hút hàng triệu lượt du khách. Đây là nguồn thu ngoại tệ lớn                                                       
(C©u 8 Tr×nh bµy sù ph©n bè c¸c lo¹i ®Þa h×nh chÝnh ë ch©u ¢u?
Ch©u ¢u cã ba d¹ng ®Þa h×nh chÝnh: §ång b»ng,  nói giµ, nói trÎ.
- §ång b»ng kÐo dµi tõ t©y sang ®«ng, chiÕm 2/3 diÖn tÝch ch©u lôc.

– Nói giµ n»m ë phÝa b¾c vµ vïng trung t©m, víi nh÷ng ®Ønh trßn, thÊp, s­ên tho¶i.
– Nói trÎ ë phÝa nam, víi nh÷ng ®Ønh cao, nhän bªn c¹nh nh÷ng thung lòng s©u.
C©u 9 (1 ®iÓm): T¹i sao nãi Ch©u Nam Cùc lµ ch©u lôc l¹nh nhÊt thÕ giíi?
Ch©u Nam Cùc lµ ch©u lôc l¹nh nhÊt thÕ giíi v×:
– B¨ng tuyÕt bao phñ quanh n¨m.
– NhiÖt ®é thÊp ( thÊp nhÊt lµ - 94,50C).
C©u 10: Chøng minh nÒn c«ng nghiÖp cña B¾c MÜ chiÕm vÞ trÝ hµng ®Çu thÕ giíi?
C¸c n­íc B¾c MÜ cã nÒn kinh tÕ rÊt ph¸t triÓn ®Æc biÖt lµ ngµnh c«ng nghiÖp chiÕm vÞ trÝ hµng ®Çu trªn thÕ giíi:
- Hoa K× cã nÒn c«ng nghiÖp ®øng ®Çu thÕ giíi víi ®Çy ®ñ c¸c ngµnh chñ yÕu, tËp trung cao trong c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia.
– C«ng nghiÖp chÕ biÕn chiÕm 80% s¶n l­îng cña toµn ngµnh c«ng nghiÖp, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp truyÒn thèng ph¸t triÓn m¹nh.
– C¸c ngµnh c«ng nghiÖp cña Cana®a vµ Mªhic« còng ph¸t triÓn m¹nh.
 C©u 11 Ch©u ©u cã c¸c m«i tr­êng tù nhiªn ? nªu ®Æc ®iÓm cña c¸c m«i tr­êng tù nhiªn ®ã
Ch©u ©u cã 4 m«i tr­êng ®Þa lý tù nhiªn
- M«i tr­êng «n ®íi h¶i d­¬ng  ( Ven biÓn t©y ©u )  Cã mïa hÌ m¸t , mïa ®«ng kh«ng l¹nh l¾m …s«ng ngßi nhiÒu n­íc quanh n¨m -> rõng l¸ réng ph¸t triÓn …
-  M«i tr­êng «n ®íi lôc ®Þa ( Khu vùc ®«ng ©u ) cã mïa ®«ng l¹nh kh« mïa hÌ nãng cã m­a ..s«ng nhiÒu n­íc vµop mïa xu©n hÌ do b¨ng tuyÕt tan …thùc vËt thay ®æi tõ b¾c xuèng nam …
-  M«i tr­êng §TH ( Ven §TH ) cã mïa ®«ng kh«ng l¹nh m­a nhiÒu …s«ng ngßi ng¾n dèc nhiÒu n­íc vµo thu ®«ng thùc vËt cã rõng th­a c©y l¸ cøng vµ c©y bôi , gai ph¸t triÓn quanh n¨m …
-  M«i tr­êng nói cao . cã nhiÒu ë c¸c s­ên ®ãn giã phÝa t©y , thùc vËt thay ®æi theo ®é cao
C©u 12: Hoµn thµnh b¶ng sau :
 
Khu vùc b¾c ©u
k/v t©y vµ
trung ©u
k/v ®«ng ©u
k/v nam ©u
 
 
§iÒu kiÖn tù nhiªn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinh tÕ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nguồn:Anh Nguyễn Thế

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA 7 HK2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngcngntpal7HKII.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
8ajbuq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2009-05-04 22:19:50
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần tải
3
Lần xem
6
đề thi ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA 7 HK2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan