ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK1-HÓA HOC 8

Đăng ngày 11/29/2009 12:24:38 PM | Thể loại: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP | Chia sẽ bởi: Tùng Phạm Thủy | Lần tải: 79 | Lần xem: 44 | Page: 1 | Kích thước: 0.13 M | Loại file: doc

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KYØ I - MOÂN: HOÙA HOÏC LÔÙP 8

I. DAÏNG1: Caùc Khaùi nieäm:

-Nguyeân töû, nguyeân toá hoùa hoïc, ñôn chaát, hôïp chaát- phaân töû?

-Hoùa trò, quy taéc hoùa trò.

- Hieän töôïng hoùa hoïc, hieän töôïng vaät lí, phaûn öùng hoùa hoïc, Daáu hieäu nhaän bieát phaûn öùng hoùa hoïc xaûy ra.

- Ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng, aùp duïng ÑLBTKl.

- Caùc böôùc laäp PTHH

- Mol, khoái löôïng mol, theå tích mol cuûa chaát khí.

II. DAÏNG2: Tính phaân töû khoái cuûa chaát

Baøi taäp maãu: PTK cuûa Ca(HCO3)2 = 40 + (1 + 12 + 16 * 3) * 2 = 162 ñvC

Baøi taäp töï giaûi: Tính phaân töû khoái cuûa caùc chaát sau: CO2, SO2, O2, CaO, FeCl2, Ca(OH)2, H2SO4, CuSO4, Al2(SO4)3,Fe2(SO4)3, Zn(NO3)2, BaSO4, BaCl2, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2HPO4, Ca(H2PO4)2, AgNO3, Fe(OH)2, ZnCO3

III. DAÏNG 3: Laäp coâng thöùc hoùa hoïc cuûa hôïp chaát

Baøi taäp maãu: a) Laäp CTHH cuûa Al (III) vôùi O (II)

Ta coù:    III   II

              AlxOy       x*III = y*II         = =        x = 2 vaø y = 3    Vaäy CTHH laø Al2O3 

Baøi taäp maãu: b) Laäp CTHH cuûa Al (III) vôùi SO4 (II)

Ta coù:    III        II

              Alx(SO4) y       x*III = y*II         = =        x = 2 vaø y = 3  Vaäy CTHH laø Al2(SO4)3 

Baøi taäp töï giaûi: Laäp CTHH cuûa caùc hôïp chaát sau:

1/ Ca(II) vôùi O ;  Fe(II, III) vôùi O ;  K(I) vôùi O ;  Na(I) vôùi O ; Zn(II) vôùi O ;  Hg(II) vôùi O ;  Ag(I) vôùi O

2/ Ca(II) vôùi nhoùm NO3(I) ; K(I) vôùi nhoùm NO3(I) ; Na(I) vôùi nhoùm NO3(I) ; Ba(II) vôùi nhoùm NO3(I)

3/ Ca(II) vôùi nhoùm CO3(II) ; K(I) vôùi nhoùm CO3(II) ; Na(I) vôùi nhoùm CO3(II) ; Ba(II) vôùi nhoùm CO3(II)

4/ Zn(II) vôùi nhoùm SO4(II) ; Ba(II) vôùi nhoùm SO4(II) ; K(I) vôùi nhoùm SO4(II) ; Ag(I) vôùi nhoùm SO4(II)

IV. DAÏNG 4: Tính hoùa trò cuûa nguyeân toá chöa bieát trong hôïp chaát

Baøi taäp maãu: a) Tính hoùa trò cuûa nguyeân toá N trong hôïp chaát N2O5

Giaûi: Goïi a laø hoùa trò cuûa nguyeân toá N trong hôïp chaát N2O5 (a>O)

Ta coù:    a     II

              N2O5       a*2 = 5*II       a =    a = V     Vaäy trong CT hôïp chaát N2O5 thì N(V)

Baøi taäp maãu:  b) Tính hoùa trò cuûa nguyeân toá S trong hôïp chaát SO2 

Giaûi: Goïi a laø hoùa trò cuûa nguyeân toá S trong hôïp chaát SO2  (a>O)

Ta coù:   a   II

              SO2        a*1 = 2*II       a =     a = IV     Vaäy trong CT hôïp chaát SO2  thì S(IV)

Baøi taäp maãu:  c) Tính hoùa trò cuûa nhoùm PO4 trong hôïp chaát Ca3(PO4)2 , bieát nguyeân toá Ca(II)  

Giaûi: Goïi b laø hoùa trò cuûa nhoùm PO4 trong hôïp chaát Ca3(PO4)2   (b>O)

Ta coù:     II      b

            Ca3(PO4)2  3*II = 2*b    b =     b = III   Vaäy trong CT hôïp chaát Ca3(PO4)2 thì PO4 (III)

Baøi taäp töï giaûi:

1/ Tính hoùa trò cuûa nguyeân toá N laàn löôït coù trong caùc hôïp chaát NO ;  NO2 ;  N2O3 ; N2O5

2/ Tính hoùa trò cuûa nguyeân toá Fe laàn löôït coù trong caùc hôïp chaát FeO ; Fe2O3

3/ Tính hoùa trò cuûa nhoùm SO4 trong hôïp chaát Na2SO4 ; nhoùm NO3 trong hôïp chaát NaNO3, nhoùm CO3 trong hôïp chaát K2CO3 ; nhoùm PO4 trong hôïp chaát K3PO4 ; nhoùm HCO3 trong hôïp chaát Ca(HCO3)2 ; nhoùm H2PO4 trong hôïp chaát Mg(H2PO4)2 ; nhoùm HPO4 trong hôïp chaát Na2HPO4 ; nhoùm HSO4 trong hôïp chaát Al(HSO4)3

                                        V. DAÏNG5: Choïn heä soá vaø caân baèng phöông trình hoùa hoïc

1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trang

 TRÖÔØNG THCS HIEÁU GIANG 


1/    Na2O  +    H2O      NaOH

2/    Na  +    H2O      NaOH  +    H2

3/    Al(OH)3      Al2O3  +    H2O

4/    Al2O3  +    HCl      AlCl3  +    H2O

5/    Al  +    HCl     AlCl3  +    H2

6/    FeO  +    HCl      FeCl2  +    H2O

7/    Fe2O3  +    H2SO4     Fe2(SO4)3  +    H2O

8/    NaOH  +    H2SO4      Na2SO4  +    H2O

9/    Ca(OH)2  +    FeCl3    CaCl2  +  Fe(OH)3

10/  BaCl2  +    H2SO4      BaSO4 +   HCl

11/  Fe(OH)3    Fe2O3  +    H2O

12/    Fe(OH)3  +    HCl     FeCl3  +    H2O

13/    CaCl2  +    AgNO3    Ca(NO3)2  + AgCl

14/    P  +    O2      P2O5

15/    N2O5  +    H2O      HNO3

16/    Zn  +    HCl      ZnCl2  +    H2

17/    Al2O3  +    H2SO4     Al2(SO4)3  +    H2O

18/    CO2  +    Ca(OH)2      CaCO3  H2O

19/    SO2  +    Ba(OH)2      BaSO3  H2O

20  KMnO4    K2MnO4  +   MnO2  +   O2

1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trang

 TRÖÔØNG THCS HIEÁU GIANG 


VI. DAÏNG 6: Tính phaàn traêm khoái löôïng cuûa moãi nguyeân toá trong hôïp chaát

Baøi taäp maãu: a) Tính thaønh phaàn phaàn traêm veà khoái löôïng cuûa moãi nguyeân toá trong hôïp chaát NaOH

Ta coù: M= 23+16+1= 40 (g)

        %Na = 100% = 57,5 (%) ;  %O = 100% = 4O (%) ; %H = 100% = 2,5 (%)

Baøi taäp maãu: b) Tính thaønh phaàn phaàn traêm veà khoái löôïng cuûa moãi nguyeân toá trong hôïp chaát Fe(OH)3

Ta coù: M = 56+(16+1)*3 = 107 (g)

        %Fe = 100% = 52,34 (%) ;  %O = 100% = 44,86 (%) ; %H = 100% = 2,80 (%)

Baøi taäp töï giaûi: Tính thaønh phaàn phaàn traêm veà khoái löôïng moãi nguyeân toá trong caùc hôïp chaát sau:

a) Ca(OH)2 ; b) BaCl2 ; c) KOH ;  d) Al2O3;   e) Na2CO3 ; g) FeO ;   h) ZnSO4 ;   i) HgO ;   k) NaNO3 ; l) CuO

VII. DAÏNG 7: Tính toaùn vaø vieát thaønh coâng thöùc hoùa hoïc

Baøi taäp maãu: Hôïp chaát Crx(SO4)3 coù phaân töû khoái laø 392 ñvC. Tính x vaø ghi laïi coâng thöùc hoùa hoïc?

Ta coù:  PTK cuûa   Crx(SO4)3 =  392 Crx = 392 – 288 x = 104 : 52 = 2 

Vaäy CTHH cuûa hôïp chaát laø   Cr2(SO4)3        

Baøi taäp töï giaûi: Tính x vaø ghi laïi coâng thöùc hoùa hoïc cuûa caùc hôïp chaát sau:

1) Hôïp chaát Fe2(SO4)x coù phaân töû khoái laø 400 ñvC. 2)  Hôïp chaát FexO3 coù phaân töû khoái laø 160ñvC.                                                                 

3)  Hôïp chaát Al2(SO4)x coù phaân töû khoái laø 342 ñvC. 4)  Hôïp chaát K2(SO4)x coù phaân töû khoái laø 174 ñvC.                                                                 

5)  Hôïp chaát Cax(PO4)2 coù phaân töû khoái laø 310 ñvC6)  Hôïp chaát NaxSO4 coù phaân töû khoái laø 142 ñvC.                                                                 

7)  Hôïp chaát Zn(NO3)x coù phaân töû khoái laø 189 ñvC.    8)  Hôïp chaát Cu(NO3)x coù phaân töû khoái laø 188 ñvC.                                                                 

9)  Hôïp chaát KxPO4 coù phaân töû khoái laø 203 ñvC.     10)  Hôïp chaát Al(NO3)x coù phaân töû khoái laø 213 ñvC.                                                                 

VIII. DAÏNG 8: Tính toaùn theo phöông trình hoùa hoïc

1/ Canxi cacbonat (CaCO3) laø thaønh phaàn chính cuûa ñaù voâi. Khi nung ñaù voâi ôû nhieät ñoä cao thì xaûy ra phaûn öùng hoùa hoïc                      CaCO3  CaO  +   CO2  

          Bieát raèng khi nung 300 gam ñaù voâi thì taïo ra 150 gam voâi soáng (CaO) vaø 120gam khí cacbonic (CO2)

a)     Vieát coâng thöùc veà khoái löôïng cuûa caùc chaát trong phaûn öùng.

b)     Tính tæ leä phaàn traêm veà khoái löôïng canxi cacbonat coù trong ñaù voâi?

 2/ Cho bieát khoái löôïng cuûa  khí cacbonic (CO2) laø 95,48 gam. Haõy tính:

a) Soá mol cuûa khí cacbonnic?

b) Theå tích khí cacbonic ôû ñieàu kieän tieâu chuaån?

3/ Löu huyønh (S) chaùy trong khoâng khí sinh ra khí sunfurô (SO2). Phöông trình hoaù hoïc cuûa phaûn öùng laø   S + O2 SO2 .   Haõy cho bieát:

a) Nhöõng chaát tham gia vaø taïo thaønh trong phaûn öùng treân, chaát naøo laø ñôn chaát, chaát naøo laø hôïp chaát ? Vì sao ?

b) Theå tích khí oxi (ñktc) caàn duøng ñeå ñoát chaùy hoaøn toaøn 1,5 mol nguyeân töû löu huyønh.

c) Khí sunfurô naëng hay nheï hôn khoâng khí ?

1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trang

 TRÖÔØNG THCS HIEÁU GIANG 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK1-HÓA HOC 8, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP. . Chúng tôi chia sẽ đến mọi người thư viện ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK1-HÓA HOC 8 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK1-HÓA HOC 8 thuộc danh mục ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP được giới thiệu bởi thành viên Tùng Phạm Thủy tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào mục ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Hóa học ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I - MÔN: HÓA HỌC LỚP 8 I, cho biết thêm DẠNG1: Các Khái niệm: -Nguyên tử, nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất- phân tử? -Hóa trị, lệ luật hóa trị, tiếp theo là - Hiện tượng hóa học, hiện tượng vật lí, phản ứng hóa học, Dấu hiệu nhận mặt phản ứng hóa học xảy ra, ngoài ra - Định luật bảo toàn khối lượng, áp dụng ĐLBTKl, nói thêm - Các bước lập PTHH - Mol, khối lượng mol, không gian mol của chất khí, nói thêm là II,còn cho biết thêm https://nslide.com/de-thi/de-cuong-on-tap-hk1-hoa-hoc-8.efs3uq.html