Đề cương ôn tập hk2 let's go 1b

đề thi Tiểu Học Lớp 4 Tiếng Anh 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       2      0
Ngày đăng 2019-04-02 15:48:33 Tác giả Tú Huỳnh Ngọc Cầm loại .docx kích thước 1.19 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

School year: 2018-2019 Let’s go 1B Unit 5 I. Complete the sentences 1. Happy ………, Jenny! How ….. are you? 2. I’m seven ……….. . 3. This …….. for you! 4. Wow! A robot! Thank……… 5. ……… my birthday today. 6. What………. it? 7. I don’t …….. . 8. ………. is it? 9. It’s ……. bicycle. 10. It’s………. eraser. 11. play………… a yo-yo 12. throw …….. ball 13. ………..a ball 14. hit a ………….. 15. do a …………… 16. ……………rope 17. Can he play with a yo-yo? - Yes,…….. can. 18. Can you throw …….. ball?- No, I can……. 19. ……..you catc

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

School year: 2018-2019                                                                                                       Let’s go 1B

Unit 5
I. Complete the sentences
1. Happy ………, Jenny! How ….. are you?
2. I’m seven ……….. .
3. This …….. for you!
4. Wow! A robot! Thank………
5. ……… my birthday today.
6. What………. it?
7. I don’t …….. .
8. ………. is it?
9. It’s ……. bicycle.
10. It’s………. eraser.
11. play………… a yo-yo
12. throw …….. ball
13. ………..a ball
14. hit a …………..
15. do a ……………
16. ……………rope
17. Can he play with a yo-yo? - Yes,…….. can.
18. Can you throw …….. ball?- No, I can……. 
19.  ……..you catch a ball? - ……, I can’t.
20. Can you hit a ……? ……, I can.
21. Can she play with a ……..?-Yes, …...can
22. Can ……. throw a ball? - No, I …….not. 
23. Can ……. catch a ball? - No, I can…….
24. ……. you hit a ……? ……, I can
25.  He……… six years old.
Teacher: Huynh Ngoc Cam Tu Page 1
 


School year: 2018-2019                                                                                                       Let’s go 1B

26. What ………. it? It’s ………. big kite.
27. ……….. it a ball? …………., it isn’t. It’s a little yo-yo.
28. Is it a doll? ..........., it is. It’s a big……….
29. ……….you hit a ball? …….., I can.
30. Can he ……….. the piano? ………, he can’t
II. Complete the dialogue
1. A:   It’s little. What’s……..?
B:   Is it ….. ball?
A:   ……, it isn’t.
B:   Is…….. a yo-yo?
A:   Yes, it……... .
B:   It’s a ………yo-yo.
A:  Is this a bag?
B: Yes, …….. is. Is that ….. bicycle?
A:  No, it………. .
B: Is…….. a bag?
A: Yes, it……... . It’s a big ………..
2. S1:       Happy ……… Jenny!   
   S2:        How …… are you?   
  Jenny:   I’m eight………..   
   S1:        This is ……… you.   
  Jenny:   Thank you.    
  S2:         What … it?
Jenny:     It’s ….big ball.
  S2:         Can you throw …ball?
Jenny:     Yes, I …
  S1:         Can you catch a ……
Teacher: Huynh Ngoc Cam Tu Page 1
 


School year: 2018-2019                                                                                                       Let’s go 1B

Jenny:     No, I ……. .                   
III. Reorder the letters to make words
1. i
thdya            10. rtsoh  
2. zpzeul             11. qauser 
3. tike             12. orudn   
4. ibcceyl             13. tiltel 
5. too
                     14. igb  big
6. llab                                            15. nogl 
7. lyap                                           16. chtac
8. thi                                              17. od
9. wothr                                       18. pjmu
Unit 6
I. Complete the dialogue                
1. S1: How’s the ……….?   
S2: ………. rainy.   
S1: ………. the weather?
S2: It’s cloudy.
S1: ………………………..?
S2: It’s windy.
S1: How’s ………weather?
S2: It’s ………… today.
S1: Let’s ………. .   
S2: Ok.                         
2.
S1: ………….books are there?
S2: There’s …………book
S1: How many trees ……….there?
Teacher: Huynh Ngoc Cam Tu Page 1
 


School year: 2018-2019                                                                                                       Let’s go 1B

S2: There …………. many trees.
S1: How many ………………. are there?
S2: ……………… three puddles. 
3.
A: Where’s ………..kite?
B: ………… in the tree.
A: Where ………..the books?
B: …………. under the table.
A: Where ………. the book?
B: It ………. on the table.
A:  Where are the bicycles?
B: ……………by the table.
A: Where …………. the balls?
B: …………………….in the bag.
A: …………. the yo-yo?
B: ……………by the table.
A: …………. the doll?
B: ………. under the table.
A: Where are ………. cars?
B: ………….. in the puddle.
II. Complete the sentences
1………. is your ruler?- It …….in my bag.
2.  Where ……… the pencils?- ……….are on the table.
3. ………..a tree
2. ………. baseball
4. ……….a book
5. ………tag
Teacher: Huynh Ngoc Cam Tu Page 1
 


School year: 2018-2019                                                                                                       Let’s go 1B

6. ……… a bicycle
7. …………a kite
1. Can……………. play baseball? -Yes, ………can.
2. Can he throw …………… ball? - No,……… can’t. 
3.  Can…………. climb a tree? - ……, he can.
4. Can you …………. tag? No,…… can not.
5. Can she ride a bicycle? Yes, ……….. can.
How’s the……………? It’s cloudy.
How’s the weather? It’s  r………...
……………the kite? It’s under the tree.
Where’s ……. ………..? The book……….. on the table.
                     How many …………. are there?
       There ………… four puddles.
                     How many flowers……………?
            There ………… one flower.
                     Can ………..ride a bicycle? No, she………….
                     ………..he read a book?............., he can.
14. Can he ………… baseball?-Yes, …..can.
15. Can he throw …….. ball?- No,…… can’t. 
16.  Can……… climb a tree?- ……, he can.
17. Can you play tag? No,…… can not.
18. Can she ride a bicycle? Yes, ….. can.
19. Can you play …….. a yo-yo? - No, …… can’t.
20. ………………………………..? There………….. six clouds.
21. There……….. three puddles.
22. There ………..two trees.
23. There ………..one ball.
Unit 7
I. Complete the dialogue
1.
Teacher: Huynh Ngoc Cam Tu Page 1
 


School year: 2018-2019                                                                                                       Let’s go 1B

A: I’m …………... I …………..an apple. 
B: I’m …………... I ……………. juice.
A: Here you …………..
B: Thank ………..
A: You are ……………………..
2.  
S1: What ………. you want?
S2: I ………… cake.  ………..you want cake?
S1: No, I …………….. . I ……….. ice-cream.
S2: Oh! I …………cake …………ice-cream.  
S1: Here you are.
S2: Thank you.
S1: You are welcome
II. Complete the sentences
1. Do …………want ice cream? -Yes, I……….. .
2. Do you …………..chicken? No, I …………. I want pizza.
3. Do you want ic………………..? -………., I do.
4. Can you drink pizza? No, I ………….
5. Can you eat it? –Yes, …………….. 
6. What do you ………….? I want fish …………rice.
7. …………….do you want? ............... want cake and ice-cream.
8. ………….. you want pizza? –Yes, I ………..
9. Do you …………….
ead? –No, I………... I want rice.
10. ………….. you want milk? Yes, ……………
11. Can you drink
ead?-………………….. 
12.  Can you eat milk?-…………………………
13. Can he drink apple juice? ............................
Teacher: Huynh Ngoc Cam Tu Page 1
 


School year: 2018-2019                                                                                                       Let’s go 1B

14. Can she eat pizza? .......................................
15. Can you eat rice? -……………....................
Unit 8
I. Complete the dialogue
1.
A: What’s your …………..color?
B: Red. What …………you?
A: I ………. blue.
   C: I like…………., too.
2.
A: Look! ……….. a dog. I like ………….. What ……..you like?
B: I ……….dogs, ……….
C: Look! There’s a …… . I ………birds. What do you ………?
D: I …………… like birds. I ………….ra
its.
3.
A: Do you like ra
its?
B: Yes, I ………….
A: Do …….. like spiders?
B: No, I …………… I ………. Frogs.
II. Complete the sentences
1. What do you ………? –I want chicken.
2. What ……….you like? -I ………..spiders.
3. …………do you like? - I …………dogs.
4. Do ……….. like cats? Yes, I ……… .
5. …………you want fish? No, I …………
6. I like dogs. I ………. dogs, ……...
7. I …………….like frogs.
Teacher: Huynh Ngoc Cam Tu Page 1
 


School year: 2018-2019                                                                                                       Let’s go 1B

8. I …………….birds.
9. Can it run? Yes, …….. can.
10. Can it hop? No, ………………….
I. Nối  các bức tranh với các cụm từ phù hợp :
                                           
                 A       B        C          D                     E
       1. jump rope  __E__                       3. fly a kite   ___                5.climb a tree  ____
      2. play with a yoyo   ___                4. ride a bicycle   ___
II. Khoanh tròn đáp án đúng :
        
         1.Is it a kite?                                       2. Where is the cat?
                 a .Yes, it is.         a .It’s by the bag.
             b. No, it is not.                                            b. It’s in the bag.   
      
   3. How is the weather?                                 
                                                                                      4. How many trees are there?                                                                                                                        .          a. It’s sunny                                                               a. There are four trees
              b. It’s  rainy                                                                b. There are three trees
 
 
 
 
Teacher: Huynh Ngoc Cam Tu Page 1
 


School year: 2018-2019                                                                                                       Let’s go 1B

  III.Dựa vào tranh viết câu trả lời cho những câu hỏi sau: 
         1. How many flowers are there?                         2. How’s the weather?                     
              ….…………………      ………………………
 
    3. Can she ride a bicycle?                                 4. Is it a chair?
              …………………….                ………………….
 VI. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh:
old /are / you / how / ?
…………………………………..
          2. you / climb / can/ you /tree /a /?
          …………………………………..
------------------------------------
Điền từ còn thiếu trong câu:
Happy ________________, Jenny! How ________ are you?
I’m seven ________  _________.
________ is it?
It’s  _____ bicycle.
Play ______  a yo-yo
Throw _____ ball
_________ rope
Can you throw ___ ball?- No, I can _____ .
_____ you catch a ball? - ___, I can’t.
Can she play with a ________?-Yes, _____can
What ____ it? It’s ____ big kite.
         How many puddles are _____ ?
         There _____ eight trees.
         There are three balls on the table. Where is the table?
-It’s ___________  the balls.               
Teacher: Huynh Ngoc Cam Tu Page 1
 


School year: 2018-2019                                                                                                       Let’s go 1B

 
_____ there a doll in the bag? – Yes, there ___ .
 
There are three balls on the table.
There are five balls under the table.
There ____  _____  balls.
 
Sắp xếp câu:
 
you/How/seven/old/old/?/./I’m/ years/are
___________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                        today/It’s /birthday/my/./
_________________________________________
 
                                                                                                                                                                                                                                                        want/ I/ car/ a/ big.
_________________________________________
 
                                                                                                                                                                                                                                                        they/Are/No/they/not/are/small/./?/,/
_________________________________________
 
                                                                                                                                                                                                                                                        the bag/ on/ there is/ one doll.
………………………………….
 
Chọn từ có nghĩa khác với các từ còn lại:
A. stand up  B. sit down  C. make a circle D. apple
A. pencil  B. pen  C. book  D. bag
A. map B. globe  C. poster  D. marker
A. ant  B. apple  C. cat   D. bug
A. marker B. crayon  C. cat   Dpencil
A. a yo-yo  B. a circle  C. a ball  D. a book
A. cat   B. dog  C. table  D. bug
A. an eraser  B. a crayon  
C. a pencil  D. a marker
A. kick a ball
B. ride a bicycle
C. play with yo-yo
D. jump rope
                      
Throw a ball
Catch a ball
Hit a ball
Teacher: Huynh Ngoc Cam Tu Page 1
 


School year: 2018-2019                                                                                                       Let’s go 1B

Kick a ball
 
Hoàn thành các từ/cụm từ sau:
                                                                                                           a kit_ =>....................
                                                                                                           a c_r =>....................
                                                                                                           a ro_ot =>....................
                                                                                                           a b_ll =>....................
                                                                                                           a d_ll =>....................
                                                                                                           a bi_ycle =>....................
                                                                                                           a j_mp rop_ =>....................
                                                                                                           a pu_zple =>....................
                                                                                                           a b_t =>....................
                                                                                                     li_tle =>....................
                                                                                                     j_ice =>....................
                                                                                                     kangar_o =>....................
                                                                                                     l_on =>....................
                                                                                                     l_mon =>....................
                                                                                                     mot_er =>....................
                                                                                                     tw_lve =>....................
                                                                                                     th_w a b_ll =>....................
                                                                                                     pu_dles =>....................
                                                                                                     ome_et =>....................
                                                                                                     qu_en =>....................
 
Dịch sang tiếng Anh:
 
Có một con búp bê trong cái cặp.
 
_______________________________________.
Teacher: Huynh Ngoc Cam Tu Page 1
 


Nguồn:Tú Huỳnh Ngọc Cầm

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề cương ôn tập hk2 let's go 1b
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngDe_cuong_on_tap_tieng_Anh_4_Lets_go_1B.docx[1.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
vq540q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-02 15:48:33
Loại file
docx
Dung lượng
1.19 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
2
đề thi Đề cương ôn tập hk2 let's go 1b

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Let s go 1B

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2008

  Xem: 68

 • Let s go 1B
  Vật lý
  Let s go 1B

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2010

  Xem: 4

 • Đề cương ôn tập hk2 let's go 1b
  CT Bộ GDĐT 4
  Đề cương ôn tập hk2 let's go 1b

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2019

  Xem: 1

 • let go 1b
  Tiếng Anh
  let go 1b

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2011

  Xem: 82

 • LET GO 1B
  Lớp 4
  LET GO 1B

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2010

  Xem: 0

 • let,s go
  Let's go 4
  let,s go

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Let's go 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2010

  Xem: 0

 • Let' go 1b - 2013
  Khoa học
  Let' go 1b - 2013

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2012

  Xem: 2

 • Let' go 1b - 2013
  Khoa học
  Let' go 1b - 2013

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2012

  Xem: 0

 • Let' go 1b - 2013
  Khoa học
  Let' go 1b - 2013

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2012

  Xem: 0

 • Let' go 1b - 2013
  Khoa học 5
  Let' go 1b - 2013

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2012

  Xem: 0