Đề Thi Học Kỳ Ii:Đề Cương Ôn Tập Hoá 9 Hk1

đề thi Hóa học Hóa học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
vatwwq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2011-12-09 11:26:58
Loại file
doc
Dung lượng
0.46 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KYØ 2- MOÂN HOAÙ 9 KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN: PHAÀN VOÂ CÔ: ÑIOXIT CACBON- AXIT CACBONIC VAØ MUOÁI CACBONAT + CaO CaCO3 CaO + H2O H2CO3 → CO2 + H2O CO + CuO Na2CO3 CaCO3CaCl2 NaHCO3

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KYØ 2- MOÂN HOAÙ 9
KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN:
PHAÀN VOÂ CÔ:
ÑIOXIT CACBON- AXIT CACBONIC VAØ MUOÁI CACBONAT
                                              + CaO       CaCO3   CaO
                                                 + H2O    H2CO3 → CO2  + H2O
CO + CuO           Na2CO3 CaCO3CaCl2
                                           NaHCO3 Na2CO3NaCl
 
Phaûn öùng cuûa CO2 vôùi dung dòch kieàm:  Phaûn öùng taïo muoái
  
(1)          Phaûn öùng cuûa CO2 vôùi kieàm cuûa Kim loaïi hoùa trò II (Ba, Ca …)
  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O
2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2
 Coù ba tröôøng hôïp taïo muoái:
a) Neáu b       hay   nCa(OH)2  2  2    →  Taïo hai muoái: CaCO3 vaø Ca(HCO3)2.
b) Neáu  a  b             hay    nCO2   nCa(OH)2  →  Taïo muoái trung hoøa  CaCO3    ( soá mol kieàm dö)
c) Neáu a  2b          hay    nCO2  2nCa(OH)2    →  Taïo muoái axit Ca(HCO3)2      (soá mol CO2 dö)
   Ngoaøi ra khi CO2 dö:     CO2 + CaCO3↓ + H2O→ Ca(HCO3)2
 Khi nhieät phaân :      Ca(HCO3)2 CaCO3↓ + H2O + CO2↑
 
(2)          Phaûn öùng cuûa CO2 vôùi kieàm cuûa Kim loaïi hoùa trò I ( Na, K…)
CO2 + NaOH →  NaHCO3
CO2 + 2NaOH →  Na2CO3 + H2O
Coù ba tröôøng hôïp taïo muoái:
a) Neáu       hay  ½ nNaOH 2  →  Taïo hai muoái: Na2CO3 vaø NaHCO3.
b) Neáu          hay   nCO2  ½ nNaOH → Taïo muoái trung hoøa  Na2CO3 ( soá mol kieàm dö)
c) Neáu             hay nCO2  nNaOH →  Taïo muoái axit NaHCO3           (soá mol CO2 dö)
   Ngoaøi ra khi CO2 dö:     CO2 + Na2CO3 + H2O→  2NaHCO3
        Khi nhieät phaân :      2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2↑
TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC CUÛA Si, SiO2. COÂNG NGHIEÄP SILICAT.
Caùc phöông trình phaûn öùng:
Si  + O2 SiO2
SiO2+ 2NaOH Na2SiO3 + H2O
SiO2+ CaO CaSiO3
SiO2+ Na2CO3 Na2SiO3 + CO2.
Coâng nghieäp silicat:
-          Neâu ñöôïc nguyeân lieäu, nguyeân taéc, caùc coâng ñoaïn saûn xuaát ximaêng.
-          Neâu ñöôïc nguyeân lieäu, nguyeân taéc, caùc coâng ñoaïn saûn xuaát ñoà goám.
-          Neâu ñöôïc nguyeân lieäu, nguyeân taéc, caùc coâng ñoaïn saûn xuaát thuyû tinh.
BAÛNG HEÄ THOÁNG TUAÀN HOAØN CAÙC NGUYEÂN TOÁ HOAÙ HOÏC:
1)      Nguyeân taéc saép xeáp: Caùc nguyeân toá ñöôïc saép xeáp theo chieàu taêng daàn cuûa ñieän tích haït nhaân nguyeân töû.
2)      OÂ nguyeân toá: cho ta bieát gì ?
3)      Chu kì: chu kì laø gì? Tính chaát bieán thieân trong moät chu kì ?
Trang 1

BIEÂN TAÄP: NGUYEÃN ÑÖÙC TUAÁN


1)      Nhoùm: nhoùm laø gì ? Tính chaát bieán thieân trong moät nhoùm ?
Löu yù: Toång hoùa trò cuûa nguyeân toá trong oxit cao nhaát vaø trong hôïp chaát vôùi hiñroâ baèng VIII (8). Ví duï: hôïp chaát RO3 nguyeân toá R coù hoùa trò (VI), neân hôïp chaát vôùi hiñroâ RH2 nguyeân toá R coù hoùa tri (II).
 
BAØI TAÄP:
1) Ñeå phaân bieät khí CO2 vaø SO2 ta caàn duøng:
A. Dung dòch Ca(OH)2    B. Dung dòch KMnO4 hay dung dòch
oâm.
C.  A ñuùng     D. Taát caû ñeàu sai.
2) Nhaän bieát caùc dung dòch K2SO4, K2SO3, K2CO3, Ba(HCO3)2 ta coù theå duøng:
A. Dung dòch HCl    B. Dung dòch H2SO4
C. Chæ caàn duøng quyø tím   D. Caâu A ñuùng.
3) Nhaän bieát caùc chaát boät maøu traéng: CaO, Na2O, MgO, P2O5, ta coù theå duøng:
A. Dung dòch HCl    B. Hoøa tan vaøo nöôùc vaø duøng phenolphtalein
C. Hoøa tan vaøo nöôùc vaø duøng quyø tím            D. Taát caû ñeàu ñuùng.
4) Nhaän bieát caùc chaát raén: BaSO4, BaCO3, Na2CO3, ta coù theå duøng caùc caùch sau:
A. Hoøa tan vaøo nöôùc    B. Dung dòch HCl
C. Hoøa tan vaøo nöôùc vaø dung dòch HCl D. Taát caû ñeàu ñuùng.
5) Ñeå loaïi O2, CO, CO2, hôi nöôùc ra khoûi khí N2 ta coù theå duøng caùc p/phaùp hoùa hoïc:
A. Ñoát chaùy hoãn hôïp
B. Ñoát chaùy hoãn hôïp, cho hoãn hôïp sau p/öùng qua nöôùc voâi trong roài cho qua H2SO4 ñaëc.
C. A ñuùng
D. Taát caû ñeàu ñuùng.
6) Ñeå laøm khoâ khí CO2 coù laãn hôi nöôùc. Baïn choïn chaát naøo?
A. CaO  B. H2SO4 ñaëc     C. K2O  D. P2O5    E. NaOH
7) Choïn thuoác thöû naøo ñeå nhaän bieát caùc dung dòch sau: NaHCO3, K2S, AgNO3, KOH:
A. BaCl2  B. CaCO3  C. HCl     D. Na2CO3    E. Fe2(SO4)3.
8) Hoaøn thaønh caùc daõy bieán hoùa vaø ghi roõ ñieàu kieän phaûn öùng:
    NaHCO3Na2CO3 NaCl
 C CO2           (2)                                 (5)
                  (3)             CaCO3 CaO Ca(OH)2  Ca(HCO3)2.
9) Nguyeân toá M coù soá hieäu nguyeân töû laø 12 trong baûng heä thoáng tuaàn hoaøn. Nguyeân toá M laø:
A. Kim loaïi  B. Phi kim  C. Löôõng tính  D. Khí hieám.
10) Moät nguyeân toá X taïo ñöôïc caùc hôïp chaát sau: XH3, X2O5. Trong baûng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá hoùa hoïc, nguyeân toá x cuøng nhoùm vôùi:
A. Agon   B. Nitô  C. Oxi   D. Flo.
11) Trong moät chu kì, khi ñi töø phaûi sang traùi, caùc nguyeân toá coù:
A. Baùn kính nguyeân töû giaûm daàn  B. Tính kim loaïi cuûa nguyeân toá taêng daàn
C. Tính phi kim cuûa nguyeân toá taêng daàn D. Soá hieäu nguyeân töû taêng daàn.
12) Nguyeân toá X (Z = 13) ; Y(Z = 16)
A. Baùn kính nguyeân töû cuûa  X > Y  B. Tính kim loaïi cuûa  X > Y
C. Tính phi kim cuûa Y > X   D. Taát caû ñeàu ñuùng.
13) Cho caùc kim loaïi: Na, Mg, Al. Haõy cho bieát caùch saép xeáp naøo sau ñaây ñuùng theo chieàu giaûm daàn tính bazô cuûa caùc hiñroâxit cuûa kim loaïi treân:
A. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3   B. Mg(OH)2, NaOH,  Al(OH)3 
C. Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2   D. Taát caû ñeàu sai.
14) Cho caùc nguyeân toá sau ñaây thuoäc chu kì 3: Al, Na, Si, Mg, Cl, P vaø S.
a) Coâng thöùc cuûa caùc oxit cao nhaát cuûa chuùng laø caùc coâng thöùc naøo sau ñaây:
 A. NaO, MgO, Al2O3, SiO, P2O5, SO3, Cl2O7;
 B. Na2O, Mg2O, Al2O3, SiO2, P2O3, SO2, Cl2O3;
 C. Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO2, Cl2O5;
Trang 1

BIEÂN TAÄP: NGUYEÃN ÑÖÙC TUAÁN


 D. Na2O, MgO, Al2O3, SiO, P2O5, SO2, Cl2O5;
b) Haõy saép xeáp caùc nguyeân toá theo thöù töï tính phi kim taêng daàn:
 A. Na, Al, Mg, Si, S, P, Cl   B. Na, Mg, Al, P, Si, S, Cl
 B. Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl   C. Taát caû ñeàu sai.
 
==============================================
 
 
HYÑROÂCACBON:  CxHy
Caùc hyñroâcacbon tham gia phaûn öùng chaùy theo phöông trình phaûn öùng:
CxHy + () O2 xCO2↑ + H2O
I. Ankan: (Parafin) hyñroâcacbon no, daõy ñoàng ñaúng coù CT toång quaùt CnH2n+2  (n1)
* Khi cho n taêng daàn töø 1 trôû leân thì ñöôïc daõy ñoàng ñaúng (hôn keùm nhau –CH2).
* ÔÛ nhieät ñoä thöôøng thì :
- Töø C1  ñeán  C4  : khí
- Töø C5  ñeán C17  : loûng
- Töø C18 trôû leân   : raén
 
 
Chaát tieâu bieåu laø Meâtan : CTPT: CH4.   CTCT: Coù 4 lieân keát ñôn C-H.
       H
 
   H– C–H
 
        H
 
 
 
* Phaûn öùng chaùy:    CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
* Phaûn öùng theá (ñaëc tröng) : CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl
      CH3Cl + Cl2 CH2Cl2 + HCl
     CH2Cl2 + Cl2 CHCl3 + HCl
     CHCl3  + Cl2 CCl4 + HCl
Phaûn öùng ñieàu cheá Metan:   Al4C3 (r) + 12H2O(l) → 3CH4(k) + 4Al(OH)3 (r)
 
 
II. Anken: (OÂleâfin) hyñroâcacbon chöa no, daõy ñoàng ñaúng CT toång quaùt CnH2n  (n2)
 Chaát tieâu bieåu laø EÂtilen : CTPT: C2H4.  CTCT: Coù 1 lieân keát ñoâi     C=C.
 
 
 
 
 
 
 
 
   * Phaûn öùng chaùy:    C2H4  +  3O2   2CO2 + 2H2O
  * Phaûn öùng Coäng: phaûn öùng ñaëc tröng
Trang 1

BIEÂN TAÄP: NGUYEÃN ÑÖÙC TUAÁN


  -Vôùi H2 :    C2H4 + H2 C2H6
  - Vôùi Halogen ( Cl, Br, I ): C2H4 + Br2(dd)→ C2H4Br2  (p/ö naøy duøng nhaän bieát C2H4)                                                                                     (maøu da cam)  (khoâng maøu)
* Phaûn öùng truøng hôïp:   nCH2=CH2(-CH2-CH2-)n  (Poly EÂtylen: PE)
Ñieàu cheá C2H4: Töø C2H2 hoaëc röôïu eâtylic.
 
III. Ankin: hiñroâcacbon chöa no , daõy ñoàng ñaúng coù CT toång quaùt:  CnH2n-2  (n2)
Chaát tieu bieåu laø Axetilen : CTPT: C2H2.  CTCT: Coù 1 lieân keát ba     CC.
Lieân keát ba CC keùm beàn deã bò ñöùt laàn löôït trong p/öùng  taïo  C=C  roài   C-C.
 
 
 
 
 
 
* Phaûn öùng chaùy:   2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O
* Phaûn öùng Coäng : phaûn öùng ñaëc tröng
  -Vôùi H2 : Neáu Xuùc taùc Ni  HCCH + H2 CH2=CH2
        CH2=CH2 + H2 CH3-CH3
   Neáu Xuùc taùc Pd HCCH + H2 CH2=CH2
  - Vôùi Halogen ( Cl, Br, I ) : HCCH + Br2(dd)→ BrHC=CHBr
BrHC=CHBr + Br2(dd)→ Br2HC- CHBr2
  - Vôùi HCl :  HCCH + HCl → CH2=CH-Cl (Vinyl clorua)
   hoaëc HCCH + 2HCl → CH3-CHCl2 (1,1-Ñi clo EÂtan)
* Phaûn öùng truøng hôïp :
 a) Nhò hôïp :  2 HCCH CH2=CH-CCH (Vinyl axetylen)
 b) Tam hôïp:  3 HCCH C6H6  (Benzen)
 c) Ña hôïp :  n HCCH (CH)2n  ( Cupren)
* Phaûn öùng theá ion kim loaïi: HCCH + 2AgNO3 + 2NH3→   AgCCAg↓    +   2NH4NO3
             Baïc Axetylenua (maøu vaøng)
 
IV. Aren:  hyñroâcacbon thôm, trong phaân töû chöùa nhaân bezen.
Daõy ñoàng ñaúng coù coâng thöùc toång quaùt: CnH2n-6    (n 6)
Chaát tieâu bieåu  Benzen: CTPT: C6H6.    CTCT:  Voøng 6 caïnh ñeàu kheùp kín
        Coù 3 lieân keát ñoâi xen keõ 3 lieân keát ñôn    
Coâng thöùc caáu taïo
              Theo Keâkuleâ                                                          Theo cô hoïc löôïng töû
 
 
 
 
 
* Phaûn öùng chaùy:  2C6H6 + 15O2 12CO2 + 6H2O + nhieàu muoäi than
* Phaûn öùng theá : (Broâm hoùa)  C6H6 + Br2 C6H5Br + HBr
* Phaûn öùng coäng: Vôùi H2 (xuùc taùc Ni, to)      C6H6 + 3H2C6H12 (Xycloâ Hecxan)
                              Vôùi Cl2 (coù chieáu saùng)    C6H6 + 3Cl2C6H6Cl6
                                                                                                    (HecxaClo xycloâHecxan)
 
Trang 1

BIEÂN TAÄP: NGUYEÃN ÑÖÙC TUAÁN


Ñieàu cheá C6H6 : Truøng hôïp 3 phaân töû C2H2.
 
 
 
BAØI TAÄP phaàn hiñroâcacbon:
1)  Bieát  0,01 mol hiñroâcacbon A laøm maát maøu vöøa ñuû 200 ml dung dòch
oâm 0,1M. Vaäy A laø hiñroâcacbon naøo trong soá caùc chaát sau:
a) CH4  b) C2H2  c) C2H4  d) C6H6.
2)  Ñoát chaùy hoaøn toaøn moät hôïp chaát X chæ chöùa hai nguyeân toá, ngöôøi ta thu ñöôïc 22g khí CO2 vaø 9g H2O. Bieát raèng 1 dm3 chaát ñoù trong ñktc naëng 1,25g. Coâng thöùc hoùa hoïc naøo döôùi ñaây laø cuûa hiñroâcacbon ñaõ duøng ? Haõy chöùng minh söï löïa choïn.
a) CH4  b) C2H2  c) C2H4  d) C3H8.
3)  Ñoát chaùy hoaøn toaøn moät hiñroâcacbon, thu ñöôïc 4,48 lít khí CO2(ñktc) vaø 3,6g H2O. Coâng thöùc hoùa hoïc cuûa hiñroâcacbon laø:
a) C2H4  b) C2H8  c) C2H2  d) C6H6.
4)  Trong hôïp chaát khí vôùi hiñroâ cuûa nguyeân toá R coù hoùa trò (IV), bieát raèng hiñroâ chieám 25% veà khoái löôïng. Coâng thöùc hoùa hoïc cuûa hôïp chaát laø:
a) C4H10  b) CH4  c) C2H2  d) C3H6.
5)  Ñoát chaùy hoaøn toaøn 2,8g moät trong soá nhöõng hiñroâcacbon ( axetilen, benzen, meâtan, eâtilen) ñaõ hoïc thu ñöôïc  4,48 lít khí CO2(ñktc). Bieát hieäu suaát phaûn öùng ñaït 100%. Coâng thöùc hoùa hoïc cuûa hiñroâcacbon ñem ñoát laø:
a) C6H6  b) C2H2  c) CH4  d) C2H4.
6)  Khi ñoát moät theå tích hiñroâcacbon A caàn 6 theå tích oâxi vaø sinh ra 4 theå tích CO2; A coù theå laøm maát maøu dung dòch
oâm vaø keát hôïp vôùi hñroâ taïo thaønh moät hiñrocacbon  no (caùc theå tích ño ôû cuøng ñieàu kieän). Coâng thöùc caáu taïo cuûa A laø:
a) CH2=CH-CH3   b) CH2=CH-CH2-CH3
 c) CH3-CH=CH-CH3  d) Caû b vaø c.
7)  Coù ba bình döïng ba chaát khí laø CH4, C2H4, C2H2. Chæ duøng dd
oâm coù theå phaân bieät ñöôïc ba chaát khí treân ñöôïc khoâng ? Neâu caùch tieán haønh.
8)  Trình baøy phöông phaùp hoùa hoïc ñeå phaân bieät ba chaát khí khoâng maøu : meâtan, eâtilen vaø cacbonic. Vieát phöông trình phaûn öùng minh hoïa.
9)  Vieát phöông trình phaûn öùng (ghi roõ ñieàu kieän) xaûy ra khi cho benzen taùc duïng vôùi hôi
oâm, eâtilen taùc duïng vôùi
om. Hai phaân töû ñoù coù cuøng loaïi hay khoâng ? Giaûi thích taïi sao trong phaân töû cuõng coù lieân keát ñoâi nhöng benzen khoâng taùc duïng vôùi dung dòch nöôùc
oâm.
10)       Trình baøy phöông phaùp hoùa hoïc ñeå phaân bieät ba chaát khí khoâng maøu: CH4, C2H2, CO2.
11)       Khí  meâtan coù laãn taïp chaát laø C2H4 vaø C2H2. Laøm theá naøo ñeå coù ñöôïc khí meâtan tinh khieát.
12)       Ñoát chaùy hoaøn toaøn 5,6 lít hoãn hôïp hai khí CO vaø CH4 caàn duøng 4,48 lít khí oâxi.
a)      Tính thaønh phaàn phaàn traêm theå tích vaø phaàn traêm khoái löôïng moãi khí trong hoãn hôïp. Caùc theå tích khí ño ôû ñktc.
b)      Neáu haáp thuï toaøn boä khí CO2 (sau phaûn öùng ñoát chaùy) vaøo bình chöùa 200 ml dd Ba(OH)2  0,75M thaáy xuaát hieän m gam keát tuûa traéng. Tính m.
13)       Daãn 8,96 lít hoãn hôïp khí eâtilen vaø axetilen vaøo bình ñöïng dd nöôùc
oâm dö; khi phaûn öùng xong, nhaän thaáy khoái löôïng bình ñöïng dd
oâm taêng theâm 11 gam.
a)      Xaùc ñònh thaønh phaàn phaàn traêm theo theå tích moãi khí trong hoãn hôïp.
b)      Neáu ñoát 8,96 lít hoãn hôïp khí treân thì caàn bao nhieâu lít oâxi vaø taïo ra bao nhieâu lít CO2. Caùc theå tích khí ño ôû ñktc.
14)       Ñoát chaùy hoaøn toaøn moät löôïng hiñroâcacbon X, ngöôøi ta thu ñöôïc 22 gam CO2 vaø 13,5 gam H2O. Bieát khoái löôïng phaân töû cuûa X laø 30 ñvC. Tìm coâng thöùc phaân töû cuûa X vaø vieát coâng thöùc caáu taïo cuûa noù.
Trang 1

BIEÂN TAÄP: NGUYEÃN ÑÖÙC TUAÁN


1)  Ñoát chaùy 3 gam moät hôïp chaát höõu cô A thu ñöôïc 6,6 gam CO2 vaø 3,6 gam H2O.
a)      Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû cuûa A, bieát khoái löôïng phaân töû cuûa A laø 60 ñvC.
b)      Vieát coâng thöùc caáu taïo coù theå coù cuûa A.
2)  Hôïp chaát höõu cô A coù thaønh phaàn khoái löôïng caùc nguyeân toá nhö sau:
C = 53,33% , H = 15,55% , N = 31,12%.
a)      Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû cuûa A, bieát raèng A chæ coù moät nguyeân töû N trong phaân töû.
b)      Vieát coâng thöùc caáu taïo vaø ruùt goïn cuûa A, bieát N coù hoùa trò (III).
BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM
17)Ñieàn caùc töø hay cuïm töø thích hôïp trong ñoaïn vaên sau :
trong caùc hôïp chaát höõu cô caùc bon luoân luoân ………….(1)….Hidrocoù ……..(2) oâ xi coù hoùa trò II .Moãi hôïp chaát höõu cô coù moät traät töï……….(3)..xaùc ñònh giöõa caùc nguyeân töû trong phaân töû.Trong hôïp chaát höõu cô ,nhöõng nguyeân töû…………(4)…coù theå lieân keát tröïc tieáp nhau thaønh maïch caùc bon.Coâng thöùc caáu taïo cho bieát ……(5)-----phaân töû vaø-----(6)----lieân keát giöõ caùc nguyeân töû trong phaân töû .
a)      Hoùa trò ; b) Caùcbon ; c) Thaønh phaàn ; d) Traät töï ; e) Hidro  ; f) Hoùa trò IV ; g) Lieân Keát
Thöù töï ñieàn töø : 1---------;2----------;3---------;4-----------;5----------;6-------------
18)Ñieàn ñaày ñuû thoâng tin vaøo caùc oâ troùng trong baûng sau :
Caùc chaát tham gia phaûn öùng
Hieän töôïng xaûy ra
Phöông trình phaûn öùng
a) Ñöa bình ñöïng hoãn hôïp meâtan&clo ra aùnh saùng .Sau moät thôøi gian cho nöôùc vaøo bình,laéc nheï roài theâm moät maãu quì tím
 
 
b) Thu khí metan vaøo oáng nghieäm .Laáy que ñoùm chaâm löûavaøomieängoángnghieäm,roài roùt töø töø qua thaønh oáng nghieäm ñeán ñaày oáng nghieäm .
 
 
19) Coù 3 khí ñöïng rieâng bieät caùc khí metan, etilen vaø cacbonic .Caùc thí nghieâm duøng ñeå nhaän bieát töøng chaát khí treân ñöôïc trình baøy trong baûng sau .Haûy ñieàn caùc daáu hieäu phaân bieät caùc chaát vaøo caùc oâ troáng trong baûng .
                          Chaát
Thí nghieäm
          Metan
         Etilen
         Cacbonic
Cho töøng khí loäi qua dung dòch
om
 
 
 
Cho töøng khí loäi qua dung dòch nöôùc voâi trong
 
 
 
20) Ñieàn caùc töø hay cuïm töø cho saün thích hôïp trong ñoaïn vaên sau: ( a)xaêng ; b) Daàu hoûa ; c) Hoãn hôïp : d) Chöng caát  ) : Daàu moû laø moät-------(1)—töï nhieân cuûa nhieàu loaïi hidro caùcbon . Baèng caùch---(2)--daàu moû,ngöôøi ta thu ñöôïc xaêng---(3)—nhöïa ñöôøng vaø nhieàu saûn phaåm khaùc . Craêckinh daàu naëng ñeå taêng naêng löôïng----(4)---
Thöù töï ñieàn töø :1------; 2------; 3--------; 4--------
21) Ñieàn caùc töø hay cuïm töø cho saün thích hôïp vaøo caùc khoaûng troáng trong caùc caâu vaên sau:
(  a) Nhieân lieäu ; Nguyeân lieäu ; c) Möùc ñoä ; d) Dieän tích : e) O xi hoaëc khoâng khí   )
Caùch söû duïng ---(1--coù hieäu quaû laø : Cung caáp ñuû ---(2)--cho quaù trình chaùy ,taêng----(3)--tieáp xuùc cuûa nhieân lieäu vôùi O xi hoaëc khoâng khí .Duy trì söï chaùy ôû -----(4)---caàn thieát phuø hôïp vôùi nhu caàu söû duïng.
22) Ñieàn caùc töø “coù” hoaëc “khoâng” vaøo caùc oâ trong baûng sau :
 
Taùc duïng vôùi      CaCO3
Taùc duïng vôùi dung dòch Brom
Taùc duïng vôùi NaOH
Taùc duïng vôùi  Na   
CH3COOH
 
 
 
 
Trang 1

BIEÂN TAÄP: NGUYEÃN ÑÖÙC TUAÁN


C2H5OH
 
 
 
 
C2H4
 
 
 
 
C6H6
 
 
 
 
 
22) Coù ba chaát höõu cô coù coâng thöùc phaân töû C2H4 . C2H4O2 vaø C2H6O ñöôïc kí hieäu ngaãu nhieân laø A,B,C.Keát quaû thí nghieäm cho bieát :
- Chaát A vaø C taùc duïng ñöôïc vôùi Na
- Chaát B laøm maát maøu dung dòch Brom
- Chaát C taùc duïng ñöôïc vôùi Na2CO3 taïo ra khí CO2 .
Haõy ñieàn ñieàn ñaày ñuû caùc thoâng tin vaøo caùc oâ troáng trong baûng sau :
 
A
B
C
Coâng thöùc phaân töû
 
 
 
Coâng thöùc caáu taïo
 
 
 
23) Haõy ñieàn ñieàn ñaày ñuû caùc thoâng tin vaøo caùc oâ troáng trong baûng sau :
 
Röôïu Etilic
A xit axeâtic
Glucozô
Coâng thöùc phaân töû
 
 
 
Phaân töû khoái
 
 
 

 
 
 
24) Haõy ñieàn ñieàn ñaày ñuû caùc thoâng tin vaøo caùc oâ troáng trong baûng sau :
 
Coâng thöùc phaân töû
Coâng thöùc caáu taïo
Traïng thaùi
Metan
 
 
 
Etilen
 
 
 
A xetilen
 
 
 
Benzen
 
 
 
Röôïu Etilic
 
 
 
A xit axetilic
 
 
 
 
 
=================================
 
DAÃN XUAÁT HYÑROCACBON- POLIME:
RÖÔÏU: Laø hôïp chaát höõu cô trong phaân töû coù mang nhoùm ñònh chöùc –OH gaén vôùi goác hiñroâcacbon (tröø goác pheânyl : C6H5 –).                 R-OH    (R laø goác hyñroâcacbon)
 Röôïu ñôn chöùc no : (Ankanol)    CnH2n+1OH  (n1)
 Röôïu nhò chöùc no  : (Ankadinol) CnH2n (OH)2  (n2)
 Röôïu ñôn chöùc khoâng no coù moät noái ñoâi : (Ankenol)  CnH2n-1OH  (n3)
 . . . . . . . .
ÑOÄ RÖÔÏU =  
 
Röôïu ñôn chöùc no tieâu bieåu laø Röôïu EÂtylic:  CTPT  C2H5OH.     
CTCT: coù nhoùm ñònh chöùc –OH (hyñroxyl).
Trong phaân töû röôïu coù moät nguyeân töû H khoâng lieân keát vôùi  C maø lieân keát vôùi nguyeân töû O. Nguyeân töû H trong nhoùm –OH linh ñoäng.
Röôïu EÂtylic tan voâ haïn trong nöôùc nhôø lieân keát hiñroâ trong phaân töû.
 
 
 
 
Trang 1

BIEÂN TAÄP: NGUYEÃN ÑÖÙC TUAÁN


* Phaûn öùng chaùy: Röôïu EÂtylic chaùy trong khí oâxi taïo khí CO2 vaø hôi nöôùc.
 C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O
* Phaûn öùng theá vôùi kim loaïi kieàm : (K, Na) giaûi phoùng khí H2.
2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑
       Natri etylat
* Phaûn öùng este hoùa: Röôïu EÂtylic taùc duïng vôùi axit (voâ cô hay höõu cô) taïo ra este:
 C2H5OH + CH3COOH CH3COOC2H5 + H2O
         Eâtyl axetat
Röôïu eâtylic  khoâng phaûn öùng vôùi dung dòch Bazô (NaOH, KOH, Ca(OH)2…)
AXIT CACBOÂXYLIC : Nhoùm ñònh chöùc cacboâxyl (-COOH)
  Axit ñôn chöùc no (Ankanoâic): CnH2n+1COOH     ( n0 )
 
Chaát tieâu bieåu axit ñôn chöùc no laø Axit axetic:  CTPT  C2H4O2 , CTCT:  CH3 –COOH                   
Ñaëc ñieåm caáu taïo: coù nhoùm –OH (hyñroxyl) lieân keát vôùi nhoùm –C=O (cacbonyl)
    Taïo thaønh nhoùm  – C– OH  (cacboxyl) hay –COOH
        O  
(nguyeân töû H trong nhoùm –OH cuûa axit axetic raát linh ñoäng, linh ñoäng hôn H trong nhoùm
–OH cuûa röôïu eâtylic).
Tính chaát hoùa hoïc cuûa axit axetic : Laø moät axit yeáu ( maïnh hôn axit H2CO3)
       Tính axit:
-         Laøm quyø tím hoùa ñoû (hoàng).
-         Taùc duïng kim loaïi (tröôùc H trong daãy hoaït ñoäng…) → Muoái axetat + H2↑.
-         Taùc duïng vôùi oxit bazô vaø dd bazô → Muoái axetat + H2O.
-         Taùc duïng vôùi muoái cacbonat → giaûi phoùng khí CO2.
       Phaûn öùng este hoùa: vôùi röôïu eâtylic
CH3-C-O-H + HO-CH2-CH3      CH3-C-O-CH2-CH3 + H2O

 O                                                                            O
TRAÉC NGHIEÄM PHAÀN DAÃN XUAÁT HIÑROÂCACBON:
1)  Ñoát chaùy hoaøn toaøn moät hôïp chaát höõu cô A thu ñöôïc khí CO2 vaø H2O.
     Hôïp chaát A chæ chöùa hai nguyeân toá C vaø H;
     Hôïp chaát A coù chöùa ít nhaát hai nguyeân toá C vaø H;
     Hôïp chaát A laø hiñroâcacbon.
     Hôïp chaát A laø daãn xuaát cuûa hiñroâcacbon.
2) Röôïu EÂtylic taùc duïng ñöôïc vôùi kim loaïi natrt vì:
Trong coâng thöùc cuûa röôïu chöùa toaøn boä lieân keát ñôn;
Trong coâng thöùc cuûa röôïu coù 2 nguyeân töû cacbon;
Trong coâng thöùc cuûa röôïu coù chöùa nhoùm –OH;
Röôïu eâtylic uoáng ñöôïc.
3) Moät soá baïn lôùp 9 tranh luaän veà tính chaát cuûa axit axetic vaø ñöa ra caùc yù kieán khaùc nhau, theo em yù kieán baïn naøo khoâng ñuùng:
A   Axit axetic laø chaát loûng, khoâng maøu, vò chua, tan voâ haïn trong nöôùc vaø soâi ôû 1180C;
Axit axetic coù tính axit vì trong phaân töû coù chöùa nhoùm cacboxyl (-COOH);
Axit axetic coù tính axit vì trong phaân töû coù hai nguyeân töû caùcbon.
Giaám aên laø dung dòch chöùa töø 2 – 5%  axit axetic.
4) Ñoä röôïu laø:
   Soá ml röôïu eâtylic coù trong 100 ml dung dòch röôïu;
   Soá gam röôïu eâtylic coù trong 100 gam dung dòch röôïu;
   Soá gam röôïu eâtylic coù trong 100 gam nöôùc;
   Cho bieát trong phaân töû röôïu coù 1 nhoùm –OH.
Trang 1

BIEÂN TAÄP: NGUYEÃN ÑÖÙC TUAÁN


5) Ñeå phaân bieät röôïu eâtylic vôùi axit axetic coù theå duøng phöông phaùp naøo sau ñaây:
A. Cho taùc duïng vôùi Na;   B. Duøng giaáy quyø tím;
C. Hoaø tan vaøo trong nöôùc;  D. Troän chung laïi roài ñem ñun, coù axit ñaëc xuùc taùc.
6) Axit axetic tan voâ haïn trong nöôùc vì:
Axit axetic laø chaát loûng;
Axit axetic coù vò chua, duøng ñeå pha giaám aên;
Trong coâng thöùc phaân töû coù hai nguyeân töû OÂxi;
Trong coâng thöùc phaân töû coù chöùa nhoùm –OH  gioáng nhö röôïu eâtylic;
7) Moät soá baïn hoïc sinh lôùp 9 tranh luaän veà tính chaát cuûa axit axetic, theo em yù kieán baïn naøo laø khoâng ñuùng:
A. Röôïu eâtylic loaõng leân men ta thu ñöôïc giaám aên.
B. Giaám aên laø ddòch coù chöùa 2-5% axit axetic, ôû noàng ñoä ñaäm ñaëc coù theå laøm boûng da.
C. Trong phaân töû axit axetic coù nhoùm cacboxyl –COOH, neân phaân töû coù tính axit.
D. Axit axetic taùc duïng vôùi ñaù voâi suûi boït khí CO2, chöùng toû axit naøy yeáu hôn axit H2CO3
8) Phaân tích moät hôïp chaát höõu cô ngöôøi ta thaáy cöù 3 phaàn khoái löôïng cacbon thì coù 0,5 phaàn khoái löôïng hiñroâ vaø 4 phaàn khoái löôïng oxi. Bieát raèng 1 dm3 chaát ñoù trong ñktc naëng 1,34 gam. Coâng thöùc phaân töû hôïp chaát höõu cô ñoù laø:
A. CH2O   B. C2H4O2   C. C2H4O   D. C3H6O2
9) Cho 13,8g röôïu eâtylic taùc duïng heát vôùi kim loaïi Natri. Theå tích khí H2 thu ñöôïc (ñktc) laø:
A. 11,2 lít  B. 2,24 lít   C. 3,36 lít   D. 4,48 lít.
10) Khi phaân tích ñònh löôïng moät hôïp chaát cuûa röôïu (X) coù thaønh phaàn laø: 52,17%C; 13,04%H;  34,79%O. Bieát 1 lít  hôi (X) ôû ñktc naëng 2,07 gam. Coâng thöùc phaân töû cuûa (X) laø:
A. CH4O   B. C2H6O  C. C3H8O   D. C4H10O.
11) Cho 27,2g hoãn hôïp axit axetic vaø röôïu eâtylic taùc duïng vôùi Na dö giaûi phoùng 5,6 lít khí hiñroâ (ñktc). Neáu cho hoãn hôïp tham gia phaûn öùng este hoùa (p/ö xaûy ra hoaøn toaøn) thì thu ñöôïc löôïng este:
A.  17,59 gam;  B. 17,6 gam;   C. 18 gam;   D. 27 gam.
12) Bieát 0,02 mol hiñroâcacbon X  laøm maát maøu vöøa ñuû 200 ml dung dòch Broâm  0,2M. Vaäy X laø: 
 A. C2H2   B. C2H4   C. C2H6   D. C6H6.
13) Laáy 9 gam röôïu (A) coù coâng thöùc CnH2n+1OH taùc duïng vôùi Kali. Coâ caïn dung dòch sau phaûn öùng thì thu ñöôïc 14,7 gam moät muoái. Coâng thöùc phaân töû cuûa röôïu (A) laø:
A.  C2H6O  B. CH4O   C. C4H10O   D. C3H8O.
14) Cho 16,6 gam hoãn hôïp axit axetic vaø röôïu eâtylic, ñeå trung hoøa hoãn hôïp thì caàn 200 ml dung dòch NaOH 1M. Thaønh phaàn % khoái löôïng moãi chaát trong hoãn hôïp laàn löôït laø:
  A. 72% vaø 28%;       B. 72,9% vaø 27,71%    C. 73,5% vaø 26,5%;      D. 60,5% vaø 39,5%.
15) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 2,8g moät trong soá hiñroâcacbon ñaõ hoïc thu ñöôïc 4,48 lít CO2(ñktc). Bieát hieäu suaát phaûn öùng ñaït 100%. Coâng thöùc hoùa hoïc cuûa hiñroâcacbon ñem ñoát laø:
A. C2H2   B. C2H4    C. CH4   D. C6H6.
16) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 30 ml röôïu eâtylic (d= 0,8 g/ml) chöa roõ ñoä röôïu, cho toaøn boä saûn phaåm sinh ra vaøo nöôùc voâi trong coù dö, loïc keát tuûa, saáy khoâ caân naëng 100g. (giaû söû p/ö xaûy ra hoaøn toaøn). Ñoä röôïu laø:                   
A. 950   B. 960    C. 95,50   D. 800.
 
TÖÏ LUAÄN PHAÀN DAÃN XUAÁT HIÑROÂCACBON:
17) Haõy taùch rieâng töøng chaát ra khoûi hoãn hôïp khí goàm : eâtan, etilen, axeilen.
 + Cho hoãn hôïp khí ñi qua dd AgNO3 trong NH3 (Ag2O trong dd NH3 ), thì eâtan vaø etilen ñi qua coøn axetilen bò giöõ laïi ôû daïng keát tuûa baïc axetilua :
 HCCH + 2→ Ag-C C-Ag↓ + 4NH3 + 2H2O
 Hay  HCCH + Ag2O → Ag-C C-Ag↓ + H2O
Loïc laáy rieâng keát tuûa roài cho keát tuûa taùc duïng vôùi axit HCl, thu laáy khí C2H2 bay ra:
 Ag-C C-Ag + 2HCl → 2AgCl↓ + HCCH↑
 + Hoãn hôïp khí ñi qua  dd AgNO3 /NH3 goàm C2H4 vaø C2H6 ñöôïc daãn qua dung dòch nöôùc
oâm thì C2H4 phaûn öùng bò giöõ laïi, thu laáy khí ñi qua laø C2H6.
Trang 1

BIEÂN TAÄP: NGUYEÃN ÑÖÙC TUAÁN


 CH2=CH2 + Br2 → BrCH2-CH2Br
Phaàn BrCH2-CH2Br taùch ra roài cho ñi qua boät keõm Zn ñoát noùng, ta thu ñöôïc khí eâtylen:
 BrCH2-CH2Br + Zn   CH2=CH2 + ZnBr2.
Cuõng coù theå cho hoãn hôïp goàm C2H4 vaø C2H6 taùc duïng vôùi H2O coù axit H2SO4 laøm xuùc taùc:  CH2=CH2 + H-OH C2H5OH
thu laáy C2H6 khoâng phaûn öùng ñi qua dung dòch.
Laáy röôïu C2H5OH ñem nung noùng vôùi ñaëc ôû nhieät ñoä treân 1700C seõ ñöôïc khí eâtilen bay ra:
 C2H5OH CH2=CH2 + H2O.
 
18)  Haõy trình baøy phöông phaùp taùch caùc chaát ra khoûi hoãn hôïp sau:
a) Röôïu eâtylic vaø axit axetic.
b) Eâtyl axetat vaø axit axetic.
a) Cho hoãn hôïp taùc duïng vôùi CaO, chöng caát ñöôïc röôïu eâtylic. Chaát raén khoâng bay hôi cho taùc duïng vôùi H2SO4 sau ñoù chöng caát thu ñöôïc axit axetic.
 2CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca + H2O
 (CH3COO)2Ca + H2SO4 2CH3COOH↑ + CaSO4.
b) Cho hoãn hôïp taùc duïng vôùi CaCO3, sau ñoù chöng caát thu ñöôïc etyl axetat. Chaát raén khoâng bay hôi cho taùc duïng vôùi  H2SO4, sau ñoù chöng caát thu ñöôïc CH3COOH.
19) Nhöõng chaát sau ñaây coù ñieåm gì chung ( thaønh phaàn, caáu taïo, tính chaát ) ?
a) Metan, etilen, axetilen, benzen.
b) Röôïu etylic, axit axetic, ety axetat.
a) Ñeàu laø hôïp chaát coù 2 nguyeân toá C vaø H. Khi ñoát chaùy cho CO2 vaø H2o.
b) Ñeàu laø daãn xuaát cuûa hiñroâcacbon coù 3 nguyeân toá C, H, O.
20) Neâu hai phöông phaùp hoùa hoïc khaùc nhau ñeå phaân bieät röôïu eâtylic vaø axit axetic ?
21) Khi xaùc ñònh coâng thöùc cuûa caùc chaát höõu cô A vaø B, ngöôøi ta thaáy coâng thöùc phaân töû cuûa A laø C2H6O, coøn coâng thöùc phaân töû cuûa B laø C2H4O2. Ñeå chöùng minh A laø röôïu eâtylic, B laø axit axetic caàn phaûi laøm theâm nhöõng thí nghieäm naøo ? Vieát PTHH minh hoïa neáu coù.
22) Cho dung dòch axit axetic noàng ñoâï a% taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch NaOH noàng ñoä 10% thu ñöôïc dung dòch muoái coù noàng ñoä 10,25%. Haõy tính a.
 Ñaët x laø soá mol CH3COOH ñaõ tham gia phaûn öùng:
 CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
    x mol     x mol    x mol
Ta coù:  mdd CH3COOH  = (60x. 100%) : a% = 6000x/ a  (gam)
   mdd NaOH        = (40x. 100%) : 10% = 400x  (gam)
   mdd muoái  = mdd CH3COOH   + mdd NaOH       
   mdd CH3COONa   = 82.x  (gam)
Theo ñeà baøi ta coù phöông trình :
 a = 15
23) Khi leân men dung dòch loaõng cuûa röôïu eâtylic, ngöôøi ta ñöôïc giaám aên.
a) Töø 10 lít  röôïu eâtylic 80 coù theå ñieàu cheá ñöôïc bao nhieâu gam  axit axetic ? Bieát hieäu suaát quaù trình leân men laø 92% vaø röôïu eâtylic coù D = 0,8 g/cm3.
b) Neáu pha khoái löôïng axit axetic treân thaønh dung dòch giaám aên 4% thì khoái löôïng dung dòch giaám thu ñöôïc laø bao nhieâu ?
 VC2H5OH = (Vdd röôïu . ñoä röôïu) : 100 = (10.000 . 8) : 100 = 800 ml
 mC2H5OH = V. D = 800 . 0,8 = 640 (g) → nC2H5OH = 640 : 46  = 14 mol.
a) Theo PT p/ö vaø hieäu suaát phaûn öùng laø 92% ( töùc 0,92):
  C2H5OH  +  O2 CH3COOH + H2O
    1 mol         0,92 mol
   14 mol      12,88 mol
Trang 1

BIEÂN TAÄP: NGUYEÃN ÑÖÙC TUAÁN


 Vaäy     mCH3COOH = 12,88 . 60 = 772,8 (g).
b)  mdd giaám = ( 100 . 772,8 ) : 4 =  19320 (g)
24) Cho 100 gam ddòch CH3COOH 12% taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch NaHCO3 8,4%.
a) Haõy tính khoái löôïng dd NaHCO3 ñaõ duøng.
b) Haõy tính noàng ñoä % cuûa dd muoái thu ñöôïc sau phaûn öùng.
 Soá mol  nCH3COOH =  (12.100) : 100.60 = 0,2 mol
 Theo phöông trình phaûn öùng :
CH3COOH    +   NaHCO3 →  CH3COONa + CO2↑ + H2O
0,2 mol       0,2 mol        0,2 mol
a)   mNaHCO3 = 0,2 . 84 = 16,8 (g)
  → mddNaHCO3 = (16,8 . 100) : 8,4 = 200 (g)
b) mdd muoái = mdd axit + mddNaHCO3  = 100 + 200-0,2.44 = 291.2 (g)
  C% muoái = = 5,467 %
25) Haõy phaân bieät 3 chaát loûng maát nhaõn ñöïng trong 3 loï rieâng bieät baèng phöông phaùp hoùa hoïc: röôïu eâtylic, axit axetic, etyl axetat.
26) Cho hoãn hôïp (X) goàm axit axetic vaø röôïu eâtylic taùc duïng heát vôùi Natri, thu ñöôïc 672 ml khí H2 (ñktc). Maët khaùc, neáu cho hoãn hôïp treân taùc duïng vôùi NaOH thì caàn vöøa ñuû 200 ml NaOH 0,2M. Tính khoái löôïng moãi chaát trong hoãn hôïp (X).
27) Moät hôïp chaát höõu cô A coù khoái löôïng mol laø 60 gam. Trong ñoù nguyeân toá C chieám 40%, H chieám 6,66%, coøn laïi laø oâxi. Haõy xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû vaø coâng thöùc caáu taïo cuûa A, bieát A laøm quyø tím hoùa ñoû vaø taùc duïng ñöôïc vôùi NaOH.
28) Ñoát chaùy 0,9 gam hôïp chaát höõu cô A, ngöôøi ta thu ñöôïc 1,32 gam CO2 vaø 0,54 gam H2O. Khoái löôïng mol cuûa A laø 180 gam. Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû cuûa A.
29) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 16,1 gam hôïp chaát höõu cô A thu ñöôïc 30,8 gam khí CO2 (ñktc) vaø 18,9 gam hôi nöôùc. Bieát A coù tæ khoái hôi ñoái vôùi H2 laø 23. Trong phaân töû cuûa A khoâng coù lieân keát ñoâi vaø phaûn öùng ñöôïc vôùi kim loaïi Na cho khí thoaùt ra. Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû vaø coâng thöùc caáu taïo cuûa A.
30) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 3 gam moät hôïp chaát höõu cô A thu ñöôïc 0,15 mol CO2 (ñktc) vaø 3,6 gam H2O. Bieát  A coù tæ khoái hôi ñoái vôùi H2 laø 30 vaø tham gia phaûn öùng este hoùa vôùi axit. Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû  vaø coâng thöùc caáu taïo cuûa A.
31) Cho 12 gam CH3COOH taùc duïng vôùi 1,38 gam C2H5OH coù maët H2SO4 ñaëc laøm xuùc taùc. Hieäu suaát phaûn öùng laø 75%. Tính khoái löôïng este thu ñöôïc ?                      1,98 (g)
32) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 1,48 gam röôïu ñôn chöùc A trong bình kín. Sau ñoù daãn saûn phaåm qua bình (1) ñöïng H2SO4 ñaëc dö vaø bình (2) ñöïng KOH dö. khi keát thuùc phaûn öùng khoái löôïng bình (1) taêng theâm 1,8 gam vaø khoái löôïng bình (2) taêng 3,52 gam. Xaùc ñònh CTPT cuûa röôïu.
 
CHAÁT BEÙO: ( RCOO)3C3H5  ( raén hoaëc loûng)
* Chaát beùo laø hoãn hôïp nhieàu este cuûa glixerol C3H5(OH)3 vôùi caùc axit beùo R-COOH (trong ñoù R laø C17H35 – ; C17H33 – ; C15H31 – . . .)
* Coâng thöùc chung : (RCOO)3C3H5 
* Phaûn öùng thuûy phaân:
  (RCOO)3C3H5  + 3H2O C3H5(OH)3 + 3 R-COOH
Phaûn öùng xaø phoøng hoùa:
 (RCOO)3C3H5  + 3NaOH C3H5(OH)3 + 3 R-COONa
  GLUXIT (hay cacbonhiñrat) nhoùm caùc hôïp chaát höõu cô thieân nhieân  Cn(H2O)m
 
IV. GLUCOZÔ  C6H12O6      (M=180)
Glucozô laø chaát raén, maøu traéng, vò ngoït, deã tan trong nöôùc.
Coâng thöùc caáu taïo: 2 daïng :
- Daïng maïch hôû :                                                               - Daïng maïch voøng:
Trang 1

BIEÂN TAÄP: NGUYEÃN ÑÖÙC TUAÁN


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HOÁ 9 HK1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_cuong_on_tap_hoa_9__HK2.doc[0.46 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự