Đề cuơng ôn tập học kỳ 2

đề thi Tiếng Anh 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
6jb10q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
7/14/2018 4:09:25 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.06 M
Lần xem
1
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác những từ còn lại bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B, C, hoặc D. 1. A. lookedB. watchedC. carriedD. stopped 2. A. study B. succe,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề cuơng ôn tập học kỳ 2, Đề Thi Tiếng Anh 8 , Đề thi Đề cuơng ôn tập học kỳ 2, docx, 1 trang, 0.06 M, Tiếng Anh 8 chia sẽ bởi Linh Đào Trọng Tuấn đã có 2 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác những từ còn lại bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B, C, hoặc D.
1. A. looked B. watched C. ca
ied D. stopped
2. A. study B. success C. surprise D. suga
3. A. unite B. underline C. university D. uniform
4. A. danger B. angry C. language D. passage
5. A. character B. children C. teacher D. change
II. Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại.
1. A. realize B. improve C. possible D. comfortable
2. A. important B. especially C. prefer D. influence
3. A. general B. opinion C. a
oad D. surprise
4. A. comfort B. nation C. apply D. moment
5. A. medical B. advise C. vegetables D. physical
III. Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.
1. Are you interested...........playing badminton after class?
A. in B. with C. on D. fo
2. "What.........going to Hanoi tomo
ow? "
A. to B. in C. about D. fo
3. Hoa works very..........so she always gets good marks.
A. badly B. good C. hardly D. hard
4. The building was built .........1962 and 1969.
A. between B. from C. since D. fo
5. This school..........in 1997
A. built B. is built C. was built D. has built
6. Of all my friends, Hoa is.............
A. the tallest B. the most tallest C. taller D. more talle
7. Would you mind if I ............... a photo ?
A. take B. took C. would take D. am going to take
8. Last week I ............... my children to the biggest zoo in town.
A. got B.
ought C. fetch D. took
9. Are you proud ................your country and its tradition ?
A. about B. on C. of D. fo
10. Do you collect stamps or other things ? - Yes, I am a stamp .............
A. collecting B. collector C. collect D. collection
11. It is very dangerous .............. in the polluted environment.
A. to live B. lives C. living D. live
12. Our .............. resources are limited so we should recycle all used things.
A. nature B. natural C. naturing D. naturally
13. His car is the same color ............. my uncle’s.
A. alike B. as C. like D. to
14. This ruler ................. of plastic.
A. make B. made C. is making D. is made
15. I take part .............. most youth activities of my school.
A. in B. of C. on D. at
IV. Dùng đúng thời, dạng của động từ cho trong ngoặc.
Nowadays, a lot of important inventions (1- ca
y out) by scientists (2- work) for large industrial firms. However, there (3 – be) still opportunities for other people (4 – invent) various things. In Britain, there is a weekly TV program which (5 – attempt) to show all the devices which people (6 – invent) recently. The people (7 – organize) the program receive information about 700 inventions per year. New ideas can (8 – develop) by private inventors. However, it is important (9 – consider) these questions : Will it work? Will it (10 – want)? Is it new?
1. ....................................
6. ......................................

 2.....................................
7. ......................................

 3. ....................................
8. ......................................

 4. ....................................
9. ......................................

 5. ....................................
10. ....................................

V. Điền vào chỗ trống một giới từ phù hợp.
1. Could I help you ............................ your bag?
2. Na got up late this morning because her alarm clock didn’t go ...................... .
3. I’m looking forward

Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về Đề cuơng ôn tập học kỳ 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngDe-cuong-on-tap-hoc-ky-2.docx[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU