ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH HKI LỚP 8

đề thi Tiếng Anh 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
z6ux0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/17/2017 4:48:36 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
5
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI LỚP 8 A. GRAMMAR I/ Tenses: 1. The present simple tense (hiện tại ) S + is/ am/ are + O S + V1/ V- s/ es + O Adv: always/ usually/ often/ sometimes/ everyday/ today Diễn tả một sự ,xem chi tiết và tải về Đề thi ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH HKI LỚP 8, Đề Thi Tiếng Anh 8 , Đề thi ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH HKI LỚP 8, doc, 1 trang, 0.05 M, Tiếng Anh 8 chia sẽ bởi Khuê Nguyễn Ngọc Minh đã có 5 download

 
LINK DOWNLOAD

DE-CUoNG-oN-THI-TIENG-ANH-HKI-LoP-8.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI LỚP 8
A. GRAMMAR
I/ Tenses:
1. The present simple tense (hiện tại )
S + is/ am/ are + O
S + V1/ V- s/ es + O
Adv: always/ usually/ often/ sometimes/ everyday/ today
Diễn tả một sự việc ở hiện tại, thói quen,
Diễn tả sự thật, các hiện tượng tự nhiên
Diễn tả kế hoạch đã định sẵn trong tương lai (lịch trình)
2. The present progressive tense (Thì hiện tại tiếp diễn)
S + is/ am/ are + V-ing + O
Adv: now , at the present , at the moment
Diễn tả một sự việc đang diễn ra hoặc sẽ diễn ra trong tương lai gần
Dùng với động từ "get/ become" chỉ sự thay đổi
3. The future simple tense:
S + will + V1 + O
Adv: Tomo
ow , next week , next Sunday...........
Diễn tả một sự việc trong tương lai
4. The past simple tense (Thì hiện tại đơn)
S + was/ were + O
S + V-ed/ V2 + O
Adv: yesterday, last week, last Sunday, ago, in 2007 .....
Diễn tả sự việc đã xảy ra và kết thúc ở quá khứ
5. The present perfect tense (Thì hiện tại hoàn thành)
S+ have/ has +p.p (V-ed/ V 3) +O
Adv: since, fo
Diễn tả hành động đã xảy ra và còn kéo dài đến hiện tại hoặc tương lai
6. Near future:Be going to (Tương lai gần)
S + am/ is/ are + going + to -V1 + O.
II. Modal ve
s (động từ khiếm khuyết).
S + can/ could/ ought to/ must/ have to/ has to +V1 + O.
III. Comparison:
A/ Possite degree: (so sánh bằng)
S1 + be (not) + as + adj + as + S2.
S1 + V(not) the same as + S2.
S1 + V + different from + S2.
So sánh giữa hai đối tượng, không phân biệt tính từ ngắn vần hay dài vần
B/ Comparative degree (so sánh hơn)
S1 + V + adj-er + than + S2.
S1 + V + more + adj + than + S2.
So sánh giữa hai đối tượng
Cần xác định tính từ ngắn vần hoặc dài vần
* Short –Adj: là những tính từ một âm tiết
Là những tính từ hai âm tiết tận cùng là: y, ow , er , le
* Long- Adj: Là những tính từ có từ hai âm tiết trở lên
C/ Superlative degree:(so sánh nhất)
S +V + the + short adj-est.
S + V + the most + long adj.
So sánh một trong nhiều đối tượng
* Các tính từ so sánh đặc biệt:
Good                 better                  the best
Bad                   worse                  the worst
Many/ much     more                   the most
Little                  less                     the least
Far                    farther                 the farthest
                          further                 the furthest
Bài tập ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8
I. Điền hình thức đúng của động từ trong ngoặc:
1/ The Sun (rise) in the east and (set) in the west.
2/ My grandma (use) to tell me the folktales.
3/ She (not like) playing soccer.
4/ Where you (be) going to visit next summer?
I (visit) Hue.
5/ They (work) in this company for ten years.
6/ My mother has to (clean)the floor everyday.
7/ He (not write)to his friend since Monday.
8/ Students must (go) to school on time.
9/ I (get) a letter from my old friend yesterday
10/ Where he (use to)live before he moved here?
II. Hoàn thành các câu sau, dùng hình thức so sánh phù hợp:
1/ My house isn`t as (big) her house.
2/ Milk is (expensive) than mineral water.
3/ This hotel is (cheap) in the town.
4/ She is wearing a hat (same) mine
5/ Ho Chi Minh City is (big) than Ha Noi.
6/ Fe
uary is (short) of the year.
7/Life in the city is (busy).
8/ Nam is (intelligent) in my class.
9/ Lan is (pretty) as her sister.
10/ Her ho
ies are (different) from yours
IV. Điền vào mỗi chỗ trống với một giới từ đúng
1/ They have built this house..............a long time.
2/ We have

 


ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI LỚP 8

A. GRAMMAR

I/ Tenses:

1. The present simple tense (Thì hiện tại đơn)

S + is/ am/ are + O

S + V1/ V- s/ es + O

Adv: always/ usually/ often/ sometimes/ everyday/ today

  •           Diễn tả một sự việc ở hiện tại, thói quen,
  •           Diễn tả sự thật, các hiện tượng tự nhiên
  •           Diễn tả kế hoạch đã định sẵn trong tương lai (lịch trình)

2. The present progressive tense (Thì hiện tại tiếp diễn)

S + is/ am/ are + V-ing + O

Adv: now , at the present , at the moment

  •           Diễn tả một sự việc đang diễn ra hoặc sẽ diễn ra trong tương lai gần
  •           Dùng với động từ "get/ become" chỉ sự thay đổi

3. The future simple tense:

S + will + V1 + O

Adv: Tomorrow , next week , next Sunday...........

Diễn tả một sự việc trong tương lai

4. The past simple tense (Thì hiện tại đơn)

S + was/ were + O

S + V-ed/ V2 + O

Adv: yesterday, last week, last Sunday, ago, in 2007 .....

Diễn tả sự việc đã xảy ra và kết thúc ở quá khứ

5. The present perfect tense (Thì hiện tại hoàn thành)

S+ have/ has +p.p (V-ed/ V 3) +O

Adv: since, for

Diễn tả hành động đã xảy ra và còn kéo dài đến hiện tại hoặc tương lai

6. Near future:Be going to (Tương lai gần)

S + am/ is/ are + going + to -V1 + O.

II. Modal verbs (động từ khiếm khuyết).

S + can/ could/ ought to/ must/ have to/ has to +V1 + O.

III. Comparison:

A/ Possite degree: (so sánh bằng)

S1 + be (not) + as + adj + as + S2.


S1 + V(not) the same as + S2.

S1 + V + different from + S2.

So sánh giữa hai đối tượng, không phân biệt tính từ ngắn vần hay dài vần

B/ Comparative degree (so sánh hơn)

S1 + V + adj-er + than + S2.

S1 + V + more + adj + than + S2.

So sánh giữa hai đối tượng

Cần xác định tính từ ngắn vần hoặc dài vần

* Short –Adj: là những tính từ một âm tiết

Là những tính từ hai âm tiết tận cùng là: y, ow , er , le

* Long- Adj: Là những tính từ có từ hai âm tiết trở lên

C/ Superlative degree:(so sánh nhất)

S +V + the + short adj-est.

S + V + the most + long adj.

So sánh một trong nhiều đối tượng

* Các tính từ so sánh đặc biệt:

Good                 better                  the best

Bad                   worse                  the worst

Many/ much     more                   the most

Little                  less                     the least

Far                    farther                 the farthest

                          further                 the furthest

 

Bài tập ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8

I. Điền hình thức đúng của động từ trong ngoặc:

1/ The Sun (rise) in the east and (set) in the west.

2/ My grandma (use) to tell me the folktales.

3/ She (not like) playing soccer.

4/ Where you (be) going to visit next summer?

I (visit) Hue.

5/ They (work) in this company for ten years.

6/ My mother has to (clean)the floor everyday.

7/ He (not write)to his friend since Monday.

8/ Students must (go) to school on time.

9/ I (get) a letter from my old friend yesterday


10/ Where he (use to)live before he moved here?

II. Hoàn thành các câu sau, dùng hình thức so sánh phù hợp:

1/ My house isn't as (big) her house.

2/ Milk is (expensive) than mineral water.

3/ This hotel is (cheap) in the town.

4/ She is wearing a hat (same) mine

5/ Ho Chi Minh City is (big) than Ha Noi.

6/ February is (short) of the year.

7/Life in the city is (busy).

8/ Nam is (intelligent) in my class.

9/ Lan is (pretty) as her sister.

10/ Her hobbies are (different) from yours

IV. Điền vào mỗi chỗ trống với một giới từ đúng

1/ They have built this house..............a long time.

2/ We have lived .....An Lao.....14 years.

3/ There are some books........the table........the right corner.......the room

4/ The course begins......January and ends .....April.

5/ I usually watch TV ......the evening.

6/ The stadium is in............of my house.

7/ He often gets up..........5.30...........the morning but.......Sunday morning he gets up late.

8/ English learners learn words ..............different ways

9/ Thank you very much ...........lending me your bike

10/ I got good grades.............English and Math last semester

11/ All students enjoy taking part ............outdoor activities

12. Should should learn ............heart these new words.

V. Hoàn thành các câu sau dùng đại từ phản thân phù hợp

1/ My brother can repair the bike ....................

2/ They have a great time. They really enjoy ......................

3/ Don't worry about us. We can look after ...................

4/ This exercise isn't difficult. Do it ...................

5/ She cut ....................

6/ I made this shirt ....................

VI. Đặt câu hỏi cho từ gạch chân:

1/ Hoa went to school late this morning because her bike broke down

2/ I have to tidy the living room everyday


3/ She'll be home after dinner

4/ Lan used to live on the farm when she was young

5/ My mother gave me a new bike on my 14th birthday

6/ Nam often walks to school

7/ I need to improve Math and English

8/ Nga studied well this semester

9/ We have studied English for 4 years

10/ My best friend is very helpful and friendly

VII. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi

1. "Can you carry these chairs into the house?"

Mrs Lan asked me ...........................................................................

2. "Please give me your book?"

He told me .......................................................................................

3. You shouldn't make noise in class."

The teacher said .............................................................................

4. "Can you help Tam with his English pronunciation?"

Mr Hung asked me ..........................................................................

5. My hobbies are playing sports and reading books

I love ................................................................................................

6. She was born on May 10th, 1996

Her birthday .....................................................................................

7. Nga must wash the dishes everyday

Nga has ...........................................................................................

8. We began to study English 4 years ago

We have ..........................................................................................

9. No one in class is as tall as Tam

Tam is the ........................................................................................

10. Women often did the house work without the help of modern equipment in the past In the past women used

VIII. Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. Thanh/ tall/ thin/ long/ straight/ hair

.........................................................................................................

2. His father/ generous/ friendly

.........................................................................................................

3. They/ going to/ have a meeting/ the weekend

.........................................................................................................


4. We/ must/not/ let/ children/ the kitchen/ because/ it/ dangerous place

.........................................................................................................

5. The Y&Y members/ going to/ take part/ recycling program/ save natural resources /and/ money/ the organization

.........................................................................................................

6. I/ a favor/ you help/ carry this bag?

.........................................................................................................

7. The town/ becoming/ beautiful

.........................................................................................................

8. My father/ used/ drive a car/ work/ now/ go/ bus

.........................................................................................................

9. I/ spend/ 2 hours/ day/ study English

.........................................................................................................

10. Alexander Graham Bell/ born/ Edinburgh/ March 3, 1847

......................................................................................................... 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH HKI LỚP 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU