Đề & ĐA HSG Tin 8 Vĩnh Tường 2011-2012

Đăng ngày 2/25/2017 4:12:44 PM | Thể loại: Tin học 8 | Chia sẽ bởi: Hương Nguyễn Thiên | Lần tải: 6 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

PHÒNG GD&ĐT

VĨNH TƯỜNG

 

ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 8

NĂM HỌC 2011 - 2012

Môn: Tin học

Thời gian làm bài 150 phút

 

 

Câu 1: <4 điểm>    (Tên file chương trình là BL1.pas)

Cho số tự  nhiên N. Hãy viết chương trình nhập số tự nhiên xem N (N109) từ bàn phím đếm xem N có bao nhiêu chữ số .

VD. Nhâp N=12 

In ra màn hình: 2 

Câu 2: <2 điểm>( (Tên file chương trình là BL2.pas)

Nhập vào hai số nguyên dương a và b từ bàn phím. In ra ước chung lớn nhất của hai số a và b.

VD. Nhâp a=10 b=8

 UOC CHUNG LON NHAT: 2

Câu 3: <2 điểm>( (Tên file chương trình là BL3.pas)

 Một số đọc từ trái sang phải giống hệt như đọc từ phải sang trái gọi là số đối xứng.  Số 14541 là số đối xứng còn số 66667 không là số đối xứng.

 Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số n (10<n109). Kiểm tra xem n có là số đối xứng hay không và in kết quả theo mẫu sau .

VD   Nhập n=1111,

 1111 LA SO DOI XUNG

Nhập n=100

100 KHONG LA SO DOI XUNG

 Câu 4. <2 điểm>( (Tên file chương trình là BL4.pas)

Số siêu nguyên tố là số nguyên tố mà khi bỏ một số tuỳ ý các chữ số bên phải
của nó thì phần còn lại vẫn tạo thành một số nguyên tố.

Ví dụ 7331 là một số siêu nguyên tố có 4 chữ số vì 733, 73, 7 cũng là các số
nguyên tố.

Viết chương trình nhập dữ liệu vào là một số nguyên N(10<N105) và đưa ra kết quả các số siêu nguyên tố nhỏ hơn N.

Ví dụ: khi chạy chương trình:
Nhap so N: 30
In ra màn hình: 23 29

 

Họ và tên thí sinh:.......................................................... SBD:...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT

VĨNH TƯỜNG

 

HƯỚNG DẪN CHẤM GIAO LƯU HSG LỚP 8

NĂM HỌC 2011 - 2012

Môn: Tin học

 

Câu 1: <4 điểm>

Test

Giá trị N

Kết quả

Điểm

1

5

1

0.5

2

12

2

0.5

3

100

3

0.5

4

1234

4

0.5

5

12345

5

0.5

6

123456

6

0.5

7

1234567

7

0.5

8

123456789

9

0.5

 

Câu 2: <2 điểm>

Test

a

b

Kết quả

Điểm

1

30

60

UOC CHUNG LON NHAT: 30

0.5

2

80

255

UOC CHUNG LON NHAT: 5

0.5

3

7890

123456

UOC CHUNG LON NHAT: 6

0.5

4

12345

4500

UOC CHUNG LON NHAT: 15

0.5

 

Câu 3 : <2 điểm>

Test

Giá trị N

Kết quả

Điểm

1

1234321

1234321 LA SO DOI XUNG

0.5

2

98709

98709 KHONG LA SO DOI XUNG

0.5

3

999989999

999989999 LA SO DOI XUNG

0.5

4

23456780

23456780 KHONG LA SO DOI XUNG

0.5

 

Câu 4 <2 điểm>

Test

Giá trị n

Kết quả

Điểm

1

50

23 29 31 37

0.5

2

100

23 29 31 37 53 59 71 73 79

0.5

3

500

23 29 31 37 53 59 71 73 79 233 239 293 311 313 317 373 379

0.5

4

1000

23 29 31 37 53 59 71 73 79 233 239 293 311 313 317 373 379 593 599 719 733 739 797

0.5

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc