Đề +ĐA MĐ 936

đề thi Vật lí Vật lí 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Ngày đăng 2015-05-15 12:04:29 Tác giả Thắng Trần Viết loại .docx kích thước 0.10 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ĐỀ ÔN THI - MĐ 936 Câu 1: Cho đoạn mạch AB được ghép bởi các đoạn mạch nối tiếp nhau: Đoạn AM chứa điện trở R1 = R, đoạn MN chứa cuộn cảm thuần L, đoạn NB chứa tụ điện C. Đặt vào AB một điện áp xoay c

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

ĐỀ ÔN THI - MĐ 936
Câu 1: Cho đoạn mạch AB được ghép bởi các đoạn mạch nối tiếp nhau: Đoạn AM chứa điện trở R1 = R, đoạn MN chứa cuộn cảm thuần L, đoạn NB chứa tụ điện C. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều ổn định, khi đó UAM = UAB. Mắc thêm một điện trở R2 = R nối tiếp vào mạch thì thấy trong số các điện áp hiệu dụng UAM, UMN, UNB có một điện áp tăng, hai điện áp còn lại giảm. Giá trị R và vị trí mắc R2 vào mạch là
A. R > ZL, mắc vào đoạn MN. B. R > ZL, mắc vào đoạn MB.
C. R bất kì, mắc vào đoạn AM. D. R > ZL, mắc vào đoạn MB.
Câu 2: Một chất điểm khối lượng m=300g đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Ở thời điểm t bất kỳ li độ của hai dao động thành phần này luôn thỏa mãn 16x12+9x22=25 (x1, x2 tính bằng cm). Biết lực hồi phục cực đại tác dụng lên chất điểm trong quá trình dao động là F=0,4N. Tần số góc của dao động có giá trị là
A. 10 Rad/s B. 8Rad/s C. 4 Rad/s D. 4Rad/s
Câu 3: Một máy phát điện xoay chiều một pha phát ra suất điện động e = 1000cos(100t) (V). Nếu roto quay với vận tốc 600 vòng/phút thì số cặp cực là:
A. 8 B. 5 C. 4 D. 10
Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát bức xạ đơn sắc , màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe S1S2 = a có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân tối thứ 3. Nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng ∆a thì tại M là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2∆a thì tại M là:
A. vân sáng bậc 6. B. vân sáng bậc 5. C. vân tối thứ 6. D. vân tối thứ 5 .
Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng có phương trình . Gọi M, N là hai điểm nằm trên đoạn thẳng AB và cách trung điểm của AB lần lượt là 1,5cm và 2cm. Biết tốc độ truyền sóng là 180cm/s. Tại thời điểm khi li độ dao động của phần tử tại N là 6 cm thì li độ dao động của phần tử tại M là:
A.  B.  C. 6 cm. D. cm.
Câu 6: Năng lượng nghỉ của các hạt sơ cấp sau đây được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
A. Protôn, êlêctrôn, nơtrôn, nơtrinô. B. Protôn, nơtrôn, nơtrinô, êlêctrôn.
C. Nơtrôn, protôn, êlêctrôn, nơtrinô. D. Protôn, nơtrôn, êlêctrôn, nơtrinô.
Câu 7: Cho A, B, C, D, E theo thứ tự là 5 nút liên tiếp trên một sợi dây có sóng dừng. M, N, P là các điểm bất kỳ của dây lần lượt nằm trong các khoảng AB, CD, DE. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. không thể biết được vì không biết chính xác vị trí các điểm M, N, P.
B. M dao động cùng pha P, ngược pha với N.
C. M dao động cùng pha N, ngược pha với P.
D. N dao động cùng pha P, ngược pha với M.
Câu 8: Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kỳ T có phương trình lần lượt là ; và . Tại thời điểm t1 các giá trị li độ x1 = -10 cm; x2 = 40 cm và x3 = -20 cm. Thời điểm t2 = t1 + T/4 các giá trị li độ lần lượt là x1 = -10cm; x2 = 0 cm và x3 = 20cm. Biên độ dao động tổng hợp bằng
A. 40cm. B. 60 cm. C. 50 cm. D. 20 cm.
Câu 9: Một khung dây dẫn phẳng có diện tích 20 cm2 gồm 1000 vòng quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều B = 1 T, có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng π/3. Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức
A. e = 200 cos(100t + /6) V                                   B. e = 200 cos(100t - /3) V
C. e = 100 cos(100t + /3) V                                   D. e = 200 cos(100t - /6) V
Câu 10: Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở thuần không đáng kể. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f. Phát biểu nào sau đây là sai? Năng lượng điện từ
A. biến thiên tuần hoàn với tần số f.             B. bằng năng lượng từ trường cực đại.

C. bằng năng lượng điện trường cực đại.      D. Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số 2f .                                                                    Câu 11: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: cam, lam và tím. Gọi vc, vl, vt lần lượt là tốc độ của tia cam, tia lam, tia tím trong nước. Hệ thức đúng là:
A. vc > vl > vt B. vc l t C. vc = vl t D. vc = vl =  vt
Câu 12: Đoạn mạch không phân nhánh tần số góc  gồm một điện trở thuần R, một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C. Nếu tụ điện bị nối tắt thì cường độ hiệu dụng qua mạch vẫn không đổi. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. LC = 0,5 B. LC = 1 C. LC = 2 D. LC = 4
Câu 13: Một con lắc lò xo đang cân bằng trên mặt phẳng nghiêng một góc 370  so với phương ngang. Tăng góc nghiêng thêm 160 thì khi cân bằng lò xo dài thêm 2 cm. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10m/s2 sin370  0,6;. Tần số góc dao động riêng của con lắc là :
A. 10 rad/s B. 15 rad/s C. 12,5 rad/s. D. 5 rad/s
Câu 14: Tất cả các phôtôn truyền trong chân không đề có cùng:
A. tốc độ. B. tần số. C. bước sóng. D. năng lượng.
Câu 15: Một vật dao động điều hòa với phương trình . Trong giây đầu tiên vật đi được quãng đường là 6cm. Trong giây thứ 2013 vật đi được quãng đường là
A. 6 cm B. 2 cm C. 4cm D. 3 cm
Câu 16: Đặt điện áp vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần , cuộn cảm thuần có độ tự cảm và tụ điện có điện dung , mắc nối tiếp. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm bằng 100V và đang giảm khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện lần lượt bằng:
A. . B. . C. . D. 50V ; -100V.
Câu 17: Dung kháng của đoạn mạch RLC nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Ta làm thay đổi chỉ một trong các thông số của đoạn mạch bằng các cách nêu sau đây, cách nào có thể làm cho hiện tượng cộng hưởng điện có thể xảy ra?
A. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây. B. Giảm tần số dòng điện.
C. Tăng điện dung của tụ điện. D. Giảm điện trở thuần của mạch.
Câu 18: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RL nối tiếp một điện áp xoay chiều . Trong đó u tính bằng (V), thời gian t(s). Tần số f thay đổi được. Ban đầu tần số bằng công suất đoạn mạch là P, tăng tần số lên gấp đôi thì công suất đoạn mạch giảm xuống P/4. Khi tăng tần số lên gấp 3 tần số ban đầu thì công suất đoạn mạch là:        A. 5P1/8              B. P1/8                        C. 9P1/17               D. 3P1/17
Câu 19: Con lắc đơn có khối lượng m=100g, dài ℓ=1m. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góc α0 rồi thả không vận tốc ban đầu để khi dao động thì lực căng dây Tmax=3Tmin. Lấy g=10m/s2, vận tốc của vật khi T=2Tmin là:   A. 1 m/s.              B. 2 m/s.              C. 2,2 m/s.              D. 1,2 m/s.
Câu 20: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 100  nối tiếp với cuộn dây thuần cảm . Điện áp hai đầu mạch có biểu thức . Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là
A. 1,118 A. B. 0,500 A C. 1,632 A. D. 1,500 A.
Câu 21: Quang phổ vạch của một chất khí loãng có số lượng vạch và vị trí các vạch phụ thuộc vào :
A. Áp suất chất khí B. Bản chất chất khí C. Nhiệt độ chất khí . D. Cách kích thích .

Câu 22: Đặt vào hai đầu ra của một máy phát điện xoay chiều một pha lý tưởng mạch gồm điện trở R và tụ điện C. Khi roto hoạt động với tốc độ n thì cường độ dòng điện hiệu dụng là I và hệ số công suất là . Nếu tốc độ của máy là thì dòng điện hiệu dụng gần với giá trị nào sau đây nhất :
A. 2,36.I B. 1,8.I C. 1,51.I D. 1,67.I
Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ : Bức xạ đỏ có bước sóng   λ1= 640 nm và bức xạ lục có bước sóng λ2= 560 nm. Giữa vân trung tâm và vân sáng cùng màu kề nó có:
A. 6 vân đỏ và 7 vân  lục B. 8 vân đỏ và 7 vân lục
C. 7 vân đỏ và 8 vân lục D. 7 vân đỏ và 6 vân lục
Câu 24: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ 18cm. Tại vị trí có li độ x = 6cm, tỉ số giữa động năng và thế năng của con lắc là:
A. 6 B. 3 C. 8 D. 0,125
Câu 25: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và một bộ tụ gồm tụ C0 cố định ghép song song với tụ xoay Cx. Tụ xoay Cx có điện dung biến thiên từ C1=20pF đến C2=320pF khi góc xoay biến thiên từ được từ 00 đến 1500. Nhờ vậy mạch thu được sóng điện từ có bước sóng từ  λ1=10m đến λ2=40m. Biết điện dung của tụ xoay là hàm bậc nhất của góc xoay. Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng λ=20m thì góc xoay của bản tụ là :   A. 300              B. 600                     C. 450                 D. 750
Câu 26: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết gia tốc của vật ở vị trí biên gấp 8 lần gia tốc của vật ở vị trí cân bằng. Giá trị của là
A. 0,25 rad B. 0,062 rad C. 0,375 rad D. 0,125 rad
Câu 27: Tại một điểm M có một máy phát điện xoay chiều một pha có công suất phát điện và hiệu điện thế hiệu dụng ở hai cực của máy phát đều không đổi. Nối hai cực của máy phát với một trạm tăng áp có hệ số tăng áp là k đặt tại đó. Từ máy tăng áp điện năng được đưa lên dây tải cung cấp cho một xưởng cơ khí cách xa điểm M. Xưởng cơ khí có các máy tiện cùng loại, công suất khi hoạt động là như nhau. Khi hệ số k = 2 thì ở xưởng cơ khí có tối đa 120 máy tiện cùng hoạt động. Khi hệ số k = 3 thì ở xưởng cơ khí có tối đa 130 máy tiện cùng hoạt động. Do xẩy ra sự cố ở trạm tăng áp người ta phải nối trực tiếp dây tải điện vào hai cực của máy phát điện. Khi đó ở xưởng cơ khí có thể cho tối đa bao nhiêu máy tiện cùng hoạt động. Coi rằng chỉ có hao phí trên dây tải điện là đáng kể. Điện áp và dòng điện trên dây tải điện luôn cùng pha.
b 66 B. 84 C. 93 D. 102
Câu 28: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 780kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1kHz thực hiện một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là:
A. 780 B. 390 C. 1560 D. 195
Câu 29: Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 trên mặt chất lỏng cách nhau a = 2m dao động điều hòa cùng pha, phát ra hai sóng có bước sóng 1m. Điểm A trên mặt chất lỏng nằm cách S1 một khoảng d và AS1S1S2 . Giá trị cực đại của d để tại A có được cực đại của giao thoa là.  A. 2,5 m                B. 1,5 m              C. 1 m                 D. 2 m
Câu 30: Một vật dao động điều hòa với tần số góc 5 rad/s. Khi vật đi qua li độ 5cm thì nó có tốc độ là 25 cm/s. Biên độ dao động của vật là:    A. 10 cm                B. cm                   C. cm                 D. 5,24cm.
Câu 31: Trong thí nghiệm I - âng về giao thoa ánh sáng . Chiếu hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,5μm thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp cách nhau 10mm. Nếu chiếu hai khe đồng thời hai bức xạ nhìn thấy λ1 và λ2 thì tại M cách vân trung tâm 12,0mm vân có màu giống vân trung tâm. Mặt khác trong khoảng giữa M và vân sáng trung tâm còn có 1 vị trí vân sáng giống màu vân trung tâm. Bước sóng của bức xạ λ2 là:    A. 0,4 μm.              B. 0,38 μm.                C. 0,65 μm.                  D. 0,75 μm.
Câu 32: Trong giờ thực hành, để tiến hành đo điện trở Rx của dụng cụ, người ta mắc nối tiếp điện trở đó với biến trở vào mạch điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch dòng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi, tần số xác định. Kí hiệu ux, uR  lần lượt là điện áp giữa hai đầu Rx và R0. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc giữa ux, uR  là:   A. Hình Elip                   B. Đường Hypebol                   C. Đường tròn              D. Đoạn thẳng

Câu 33: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng 0,6 μm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm  một khoảng 5,4 mm có
A. vân sáng bậc  2 B. vân sáng bậc  4 C. vân sáng bậc 3 D. vân sáng thứ 4
Câu 34: Gọi λα và λβ lần lượt là hai bước sóng của 2 vạch Hα và Hβ trong dãy Banme. gọi λ1 là bước sóng dài nhất trong dãy Pasen. Xác định mối liên hệ λα, λβ và λ1 là: 
A. = +        B. 1 = +             C.1 = -          D. = - 
Câu 35: Dụng cụ đo khối lượng trong một con tàu vũ trụ có cấu tạo gồm một chiếc ghế có khối lượng m được gắn vào đầu của một chiếc lò xo có độ cứng k = 480 N/m. Để đo khối lượng của nhà du hành thì nhà du hành phải ngồi vào ghế rồi cho chiếc ghế dao động. Người ta đo được chu kì dao động của ghế khi không có người là T0 = 1 s còn khi có nhà du hành là T = 2,5 s. Khối lượng nhà du hành là
A. 75 kg. B. 63 kg. C. 70 kg. D. 80 kg.
Câu 36: Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là:
A. Một chùm phân kỳ màu trắng      B. Một tập hợp nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màu
C. Một chùm tia song song               D. Một chùm phân kỳ nhiều màu
Câu 37: đứng yên, phân rã thành hạt nhân X:   .  Biết khối lượng của các nguyên tử tương ứng là mP0 = 209,982876u, mHe = 4,002603u, mX = 205,974468u và 1u = 931,5 Me/c2. Vận tốc của hạt bay ra xấp xỉ bằng bao nhiêu ?   A. 1,2.106m/s.    B. 12.106m/s.    C. 1,6.106m/s.    D. 16.106m/s
Câu 38: Katốt của tế bào quang điện có công thoát 1,5eV, được chiếu bởi bức xạ đơn sắc. Lần lượt đặt vào tế bào quang điện điện áp U1= 3V và U2­­= 15V, thì thấy vận tốc cực đại của elêctrôn khi đập vào anốt tăng gấp đôi. Giá trị của là:    A. 0,497μm              B. 0,259μm.                   C. 0.211μm.              D. 0,795μm.
Câu 39: Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu vàng thì ánh sáng huỳnh quang có thể là
A. ánh sáng lục. B. ánh sáng tím. C. ánh sáng đỏ. D. ánh sáng lam.
Câu 40: Dung dịch Fluorêxêin hấp thụ ánh sáng có bước sóng 0,49m và phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52m. Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát quang của dung dịch Fluorêxêin là 75%. Số phần trăm của phôtôn bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch là:   A. 82,7%              B. 79,6%                    C. 75,0%                    D. 66,8%
Câu 41: Một sợi dây đàn dài 60 cm, căng giữa hai điểm cố định, khi dây đàn dao động với tần số f = 500 Hz thì trên dây có sóng dừng với 4 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là:
A. 50 m/s. B. 150 m/s. C. 25 m/s. D. 100m/s.
Câu 42: Trong thí nghiệm với tế bào quang điện, người ta chiếu vào catốt một bức xạ điện từ có bước sóng xác định. Khi tăng công suất chiếu sáng thêm 10% thì thấy hiệu suất lượng tử cũng tăng thêm 5%. Khi đó dòng quang điện bão hòa:     A. tăng thêm 4,8%                 B. giảm 4,8%              C. tăng thêm 15,5%                  D. tăng 15,5%
Câu 43: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch bằng nhau, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Dòng điện cực đại trong mạch sau đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu ?
A. 1/4 B. không đổi C. 1/2 D. 0,5
Câu 44: Tỉ số bán kính của hạt nhân 1 và 2 là r1/r2 = 2. Tỉ số năng lượng liên kết của 2 hạt nhân đó xấp xỉ bằng bao nhiêu nếu xem năng lượng liên kết riêng của 2 hạt nhân bằng nhau?
A. ΔE1/ΔE2 = 8. B. ΔE1/ΔE2 = 0,125 C. ΔE1/ΔE2 = 2 D. ΔE1/ΔE2 = 0,5
Câu 45: Một mẫu phóng xạ X ban đầu trong 5 phút có 196 nguyên tử bị phân rã, nhưng sau đó 5,2 giờ (kể từ thời điểm ban đầu) cũng trong 5 phút chỉ có 49 nguyên tử bị phân rã. Chu kỳ bán rã của X là
A. 15,6 giờ B. 10,4 giờ C. 1,73 giờ D. 2,6 giờ
Câu 46: Chất phóng xạ pôlôni phát ra tia α và biến đổi thành chì . Cho chu kỳ bán rã của là 138 ngày. Ban đầu (t=0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1 tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 1/3. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số này là:
A. 1/25. B. 1/16. C. 1/9. D. 1/15.

Câu 47: U235 hấp thụ nơtrôn nhiệt, phân hạch và sau một vài quá trình phản ứng dẫn đến kết quả tạo thành các hạt nhân bền theo phương trình sau: , trong đó x và y tương ứng là số hạt nơtrôn, êlectrôn và phản nơtrinô phát ra (nơtrinô coi là có điện tích và khối lượng bằng 0), x và y bằng:
A. x = 4;  y = 5 B. x = 5;  y = 6 C. x = 3;  y = 8 D. x = 6;  y = 4
Câu 48: Mạch điện AB gồm đoạn AM nối tiếp MB. Đặt vào hai đầu mạch u = 150cos100t (V).  Điện áp ở hai đầu đoạn AM sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc π/6. Đoạn MB chỉ có một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng . Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là:          A. 150V.              B. 200V.                  C. 75V.                    D.75V.                                                                Câu 49: Một sóng âm có tần số f=100Hz truyền hai lần từ điểm A đến điểm B. Lần thứ nhất vận tốc truyền sóng là v1=330m/s, lần thứ hai do nhiệt độ tăng lên nên vận tốc truyền sóng là v2=340m/s. Biết rằng trong hai lần thì số bước sóng giữa hai điểm vẫn là số nguyên nhưng hơn kém nhau một bước sóng. Khoảng cách AB là
A. 1122(m) B. 225(m) C. 112,2(m) D. 561(m)
Câu 50: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?
A. Sóng điện từ truyền được trong chân không.
B. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ hoặc khúc xạ.
C. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau.
D. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.
 
           Đáp án MĐ 936
 
1
D
26
D
 
2
B
27
A
 
3
B
28
A
 
4
B
29
B
 
5
B
30
C
 
6
C
31
D
 
7
C
32
D
 
8
D
33
C
 
9
D
34
D
 
10
A
35
B
 
11
A
36
B
 
12
A
37
D
 
13
A
38
A
 
14
A
39
C
 
15
C
40
B
 
16
B
41
B
 
17
B
42
C
 
18
C
43
D
 
19
B
44
C
 
20
A
45
D
 
21
B
46
D
 
22
C
47
C
 
23
A
48
A
 
24
C
49
C
 
25
A
50
D
 
 
 

Nguồn:Thắng Trần Viết

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề +ĐA MĐ 936
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngMD_936.docx[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
isx9zq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2015-05-15 12:04:29
Loại file
docx
Dung lượng
0.10 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
1
đề thi Đề +ĐA MĐ 936

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Đề +ĐA MĐ 936
  Vật lý 12
  Đề +ĐA MĐ 936

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2015

  Xem: 0

 • N_đề,đa lý MĐ 936 (2011)
  Vật lý 12
  N_đề,đa lý MĐ 936 (2011)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/7/2011

  Xem: 0

 • Đề+ĐA ôn thi ĐHCĐ 2014-MĐ 936
  Vật lý 12
  Đề+ĐA ôn thi ĐHCĐ 2014-MĐ 936

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2014

  Xem: 0

 • Đề +Đa MĐ
  Vật lý 12
  Đề +Đa MĐ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2015

  Xem: 0

 • Gửi Trần Trung Đức câu 8 MĐ 936
  Vật lý 12
  Gửi Trần Trung Đức câu 8 MĐ 936

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2014

  Xem: 0

 • GIAI CHI TIET MD 936 DAI HỌC 2011
  Vật lý
  GIAI CHI TIET MD 936 DAI HỌC 2011

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/7/2011

  Xem: 0

 • Đề + ĐA MĐ 163
  Vật lý 12
  Đề + ĐA MĐ 163

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2016

  Xem: 0

 • Đề + ĐA MĐ 123
  Vật lý 12
  Đề + ĐA MĐ 123

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2016

  Xem: 4

 • Đề + ĐA MĐ 935
  Vật lý 12
  Đề + ĐA MĐ 935

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2015

  Xem: 0

 • Đề + ĐA MĐ 311
  Vật lý 12
  Đề + ĐA MĐ 311

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2015

  Xem: 0

Xem thêm đề thi

đề thi MỚI NHẤT

đề thi XEM NHIỀU