Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề, đáp án THPT chuyên ĐH Vinh từ lần 1-4-word

Đăng ngày 5/30/2017 12:12:55 PM | Thể loại: Tiếng Anh 12 | Lần tải: 253 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.48 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề, đáp án THPT chuyên ĐH Vinh từ lần 1-4-word, Tiếng Anh 12. . nslide.com giới thiệu đến mọi người thư viện Đề, đáp án THPT chuyên ĐH Vinh từ lần 1-4-word .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Đề, đáp án THPT chuyên ĐH Vinh từ lần 1-4-word trong danh mục Tiếng Anh 12 được giới thiệu bởi user Vinh Huỳnh Quang đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này được chia sẽ vào chuyên mục Tiếng Anh 12 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 12 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN (Đề thi gồm 4 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ IV NĂM 2017 Bài thi: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 60 phút, ko kể thời gian phát đề (50 câu hỏi trắc nghiệm)   Mã đề thi 134   Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions, ngoài ra

https://nslide.com/de-thi/de-dap-an-thpt-chuyen-dh-vinh-tu-lan-1-4-word.tzfu0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

(Đề thi gồm 4 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ IV NĂM 2017

Bài thi: TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
(50 câu hỏi trắc nghiệm)Mã đề thi 134


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.
Question 1: A. desert B. harbor C. cartoon D. nation
Question 2: A. standstill B. answer C. postpone D. teammate

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.
Question 3: He studies so zealously that he graduated from college first in his class.
A. eagerly B. passionately C. hard D. lazily
Question 4: Two small toy manufacturers consolidated to form a new business.
A. divided B. united C. merged D. combined

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Question 5: At no time did the two sides look likely to reach an agreement.
A. The two sides had no time to reach an agreement.
B. The two sides never looked likely to reach an agreement.
C. If the two sides had had more time, they would have reached an agreement
D. The two sides would never like to reach an agreement.
Question 6: The movie bears little resemblance to the original novel.
A. The movie is very similar to the original novel.
B. The movie is quite different from the original novel.
C. The movie and the original novel resemble in many ways.
D. The movie and the original novel differ in some ways.
Question 7: The waiter said: “ Would you mind moving to another table?”
A. The waiter asked me to move to another table.
B. The waiter advised me to move to another table.
C. The waiter insisted me to move to another table.
D. The waiter told me not to move to another table.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 8: I can never follow everything he has tried to say. He _________________________.
A. speaks the same language B. talks a mile a minute
C. pulls my leg D. gets on like a house on fire
Question 9: There ______ to have been lots of plants and animals in this area in the past.
A. is said B. are said C. were said D. was said
Question 10: The government is aiming _________ 50% reduction in unemployment.
A. to B. at C. on D. for
Question 11: He said he _________ then, but he would get to the party by nine.
A. was going B. is going C. will go D. had gone
Question 12: Martin tried three new jackets, ______ fitted him.
A. none of which B. neither of them C. neither of which D. none of them
Question 13: Don’t start smoking till the others _________their meal.
A. had finished B. will finish C. finished D. have finished
Question 14: We ______ forget our passport when we travel abroad.
A. needn’t B. mustn’t C. don’t have to D. couldn’t
Question 15: If you want to get away from the noisy city life, you can take a small boat to ______ on one of the islands.
A. the deserted beach B. deserted beach C. a deserted beach D. the beach deserted
Question 16: The government devalued the currency to try to revive the _________ economy.
A. stable B. developed C. stagnant D. dynamic
Question 17: You can try your best to impress the interviewer, ______ in the end it’s often just a question of luck.
A. but B. so C. however D. then
Question 18: The job offer was too good for Jenifer to turn _________.
A. off B. away C. out D. down
Question 19: The country faces __________high unemployment, especially among its youth and a need for more flexibility in the workplace.
A. persistent B. persistingly C. persistence D. persist

Read the following passage and mark the letter

Sponsor Documents