ĐỀ HÓA KHỐI A_2008(mã đề 931)

đề thi Toán học Toán học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2009-02-21 01:43:01 Tác giả Trí Lê Thanh loại .pdf kích thước 0.20 M số trang 0
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

!--[if IE]> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: HOÁ HỌC, khối A Thời gian làm bài: 90 phút. (Đề thi có 05 trang) M

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

!--[if IE]>
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
ĐỀ CHÍNH THỨC  
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008  
Môn thi: HOÁ HỌC, khối A  
Thời gian làm bài: 90 phút.  
(Đề thi có 05 trang)  
Mã đề thi 931  
Họ, tên thí sinh:..........................................................................  
Số báo danh:............................................................................  
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:  
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;  
Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.  
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44):  
Câu 1: Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:  
o
t
X ⎯⎯→ X + CO  
X + H O ⎯⎯ → X  
1 2 2  
1
2
X + Y ⎯⎯ → X + Y + H O  
X + 2Y ⎯⎯ → X + Y + 2H O  
2
1
2
2
2
2
Hai muối X, Y tương ứng là  
A. BaCO , Na CO B. CaCO3, NaHCO  
Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO  
và Ba(OH) 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là  
3
2
3
.
3
.
3 3 4  
C. MgCO , NaHCO . D. CaCO3, NaHSO .  
2
(ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M  
2
A. 9,85. D. 11,82.  
B. 17,73.  
C. 19,70.  
Câu 3: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng  
A. hoà tan Cu(OH)  
Câu 4: Phát biểu không đúng là:  
A. Trong dung dịch, H N-CH  
B. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.  
C. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm  
cacboxyl.  
D. Hợp chất H  
Câu 5: Cho các chất: Al, Al  
2
.
B. tráng gương.  
C. trùng ngưng.  
D. thủy phân.  
+
-
2
2
-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H  
3
N -CH  
2
-COO .  
2
N-CH  
2
-COOH  
3
N-CH  
3
là este của glyxin (hay glixin).  
, Zn(OH) , NaHS, K SO , (NH  
2
O
3
, Al  
2
(SO  
4
)
3
2
2
3
4
)
2
CO  
3
. Số chất đều phản  
ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là  
A. 7. B. 6.  
Câu 6: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H  
C. 5.  
D. 4.  
(xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn  
2
toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ,  
áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh ra H có số mol bằng số mol Z đã  
2
phản ứng. Chất X là anđehit  
A. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức.  
B. no, đơn chức.  
C. no, hai chức.  
D. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức.  
Câu 7: Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung  
dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là  
A. 8,64 gam.  
8
Câu 8: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C H10 là  
A. 2. B. 3. C. 4.  
Câu 9: Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là  
A. tinh bột. B. xenlulozơ. C. saccarozơ.  
B. 4,90 gam.  
C. 6,80 gam.  
D. 6,84 gam.  
D. 5.  
D. mantozơ.  
Câu 10: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:  
C H O + NaOH → X + Y  
3
4
2
X + H SO loãng → Z + T  
2
4
Trang 1/5 - Mã đề thi 931  Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là:  
A. HCOONa, CH CHO. B. HCHO, CH CHO.  
D. CH CHO, HCOOH.  
3
3
C. HCHO, HCOOH.  
3
Câu 11: Cho cân bằng hoá học: 2SO  
nhiệt. Phát biểu đúng là:  
2
(k) + O  
2
(k) ZZX 2SO  
(k); phản ứng thuận là phản ứng toả  
3
YZZ  
A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng.  
B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O .  
2
C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.  
3
D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO .  
Câu 12: Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na,  
Cu(OH) , CH OH, dung dịch Br , dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là  
2
3
2
A. 4.  
B. 2.  
C. 3.  
D. 5.  
Câu 13: Có các dung dịch riêng biệt sau:  
C H -NH Cl (phenylamoni clorua), H N-CH -CH -CH(NH )-COOH, ClH N-CH -COOH,  
6
5
3
2
2
2
2
3
2
HOOC-CH -CH -CH(NH )-COOH, H N-CH -COONa.  
2
2
2
2
2
Số lượng các dung dịch có pH
A. 3. B. 5.  
Câu 14: Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe  
bằng số mol Fe O ), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là  
C. 4.  
D. 2.  
3
O
4
và Fe  
2
O
3
(trong đó số mol FeO  
2
3
A. 0,08.  
B. 0,18.  
C. 0,23.  
D. 0,16.  
Câu 15: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng  
tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi  
so với H là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư Ag O (hoặc AgNO ) trong dung dịch  
2
2
3
NH đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là  
3
A. 7,8.  
B. 7,4.  
C. 9,2.  
D. 8,8.  
Câu 16: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO  
3
2 4  
0,8M và H SO  
0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc).  
Giá trị của V là  
A. 0,672.  
B. 0,448.  
C. 1,792.  
D. 0,746.  
Câu 17: Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO  
3
1M. Sau khi  
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế  
3
+
2+  
+
điện hoá: Fe /Fe đứng trước Ag /Ag)  
A. 54,0. B. 64,8.  
Câu 18: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C  
A. 2. B. 4. C. 6.  
Câu 19: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra  
C. 32,4.  
D. 59,4.  
D. 5.  
4
8 2  
H O là  
+
-
-
+
D. sự khử ion Na .  
A. sự oxi hoá ion Na . B. sự oxi hoá ion Cl . C. sự khử ion Cl .  
Câu 20: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe và Fe phản ứng hết với dung dịch HNO  
2
O
3
3
O
4
3
loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung  
dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là  
A. 49,09.  
B. 34,36.  
C. 35,50.  
D. 38,72.  
Câu 21: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH  
đồ trên thì cần V m khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH  
nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)  
4
→ C  
2
H
2
→ C Cl → PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ  
2 3  
H
3
4
chiếm 80% thể tích khí thiên  
D. 448,0.  
A. 224,0.  
B. 286,7.  
C. 358,4.  
Câu 22: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là:  
A. C  
C. CH  
2
H
3
6
, CH  
CHO, C  
3
CHO, C  
2
H
5
OH, CH  
, CH  
3
COOH.  
COOH.  
B. CH  
D. C  
3
COOH, C  
2
H
6
, CH OH.  
3
CHO, C  
2
H
5
2
H
5
OH, C  
2
H
6
3
2
H
6
, C OH, CH  
2
H
5
3
CHO, CH COOH.  
3
Câu 23: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron  
là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là  
A. 113 và 152.  
B. 121 và 114.  
C. 113 và 114.  
D. 121 và 152.  
Trang 2/5 - Mã đề thi 931  2 4  
Câu 24: Cho Cu và dung dịch H SO loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy  
thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì  
có khí mùi khai thoát ra. Chất X là  
A. amoni nitrat.  
B. ure.  
C. natri nitrat.  
D. amophot.  
Câu 25: Phát biểu đúng là:  
A. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C  
2
H
4
(OH)  
2
.
B. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.  
C. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và  
rượu (ancol).  
2 4  
D. Phản ứng giữa axit và rượu khi có H SO đặc là phản ứng một chiều.  
Câu 26: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các  
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của  
2
m là  
A. 43,2.  
B. 7,8.  
C. 5,4.  
D. 10,8.  
Câu 27: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với  
oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để  
phản ứng hết với Y là  
A. 75 ml.  
B. 50 ml.  
C. 57 ml.  
D. 90 ml.  
Câu 28: Este X có các đặc điểm sau:  
-
-
Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO và H O có số mol bằng nhau;  
2 2  
Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có  
số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).  
Phát biểu không đúng là:  
A. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO và 2 mol H O.  
2 2  
B. Chất X thuộc loại este no, đơn chức.  
C. Chất Y tan vô hạn trong nước.  
o
D. Đun Z với dung dịch H  
2
SO  
4
đặc ở 170 C thu được anken.  
Câu 29: Phát biểu đúng là:  
A. Tính axit của phenol yếu hơn của rượu (ancol).  
B. Các chất etilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp.  
C. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac.  
D. Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren.  
Câu 30: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung  
dịch Y. Dung dịch Y có pH là  
A. 1.  
B. 2.  
C. 4.  
D. 3.  
Câu 31: Khi phân tích thành phần một rượu (ancol) đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối  
lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công  
thức phân tử của X là  
A. 2.  
B. 4.  
C. 1.  
D. 3.  
Câu 32: Cho các phản ứng sau:  
o
o
t
(2) NH NO ⎯⎯→  
4 2  
t
(
(
(
1) Cu(NO ) ⎯⎯→  
3
2
o
o
8
50 C, Pt  
t
3) NH + O ⎯⎯⎯ ⎯⎯ →  
(4) NH + Cl ⎯⎯→  
3 2  
3
2
o
o
t
t
5) NH Cl ⎯⎯→  
(6) NH + CuO ⎯⎯→  
4
3
Các phản ứng đều tạo khí N là:  
2
A. (1), (3), (4).  
B. (1), (2), (5).  
C. (2), (4), (6).  
D. (3), (5), (6).  
Câu 33: Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag  
trong dung dịch NH đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch  
HNO đặc, sinh ra 2,24 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là  
A. C CHO. B. C CHO. C. C CHO. D. HCHO.  
2 3  
O (hoặc AgNO )  
3
3
2
2
H
5
4
H
9
3 7  
H
Trang 3/5 - Mã đề thi 931  Câu 34: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H  
toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO  
A. 16,80 gam. B. 20,40 gam.  
Câu 35: Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là  
A. HCl. B. NH Cl.  
Câu 36: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H  
CuO và Fe nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32  
2
là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn  
và H O thu được là  
C. 18,96 gam.  
2
2
D. 18,60 gam.  
4
C. H  
2
O.  
3
D. NH .  
2
phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm  
3
O
4
gam. Giá trị của V là  
A. 0,224.  
B. 0,448.  
C. 0,112.  
D. 0,560.  
Câu 37: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al  
4
C
3
vào dung dịch KOH (dư), thu được a  
mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Sục khí CO  
gam. Giá trị của a là  
2
(dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8  
A. 0,45.  
B. 0,40.  
C. 0,55. D. 0,60.  
Câu 38: Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm chính  
thu được là  
A. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en).  
C. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en).  
B. 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en).  
D. 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en).  
2 2 2  
Câu 39: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C H và 0,04 mol H với xúc tác Ni, sau một thời gian  
thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch
om (dư) thì còn  
lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O là 0,5. Khối lượng bình dung dịch
om tăng  
2
là  
A. 1,04 gam.  
B. 1,64 gam.  
C. 1,20 gam.  
D. 1,32 gam.  
2 4  
(SO và 0,1 mol H SO đến  
Câu 40: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al  
2
4
)
3
khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa  
trên là  
A. 0,45.  
B. 0,25.  
C. 0,05.  
SO  
D. 0,35.  
Câu 41: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H  
2
4
loãng, Y là kim loại tác dụng được với  
3
+
2+  
dung dịch Fe(NO  
3
)
3
. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe /Fe đứng  
+
trước Ag /Ag)  
A. Mg, Ag.  
B. Fe, Cu.  
C. Ag, Mg.  
D. Cu, Fe.  
Câu 42: Cho các phản ứng sau:  
4
HCl + MnO  
2
2 2 2  
→ MnCl + Cl + 2H O.  
+ H  
2HCl + Fe → FeCl  
2
2
.
1
6
1
4HCl + K Cr O → 2KCl + 2CrCl + 3Cl + 7H O.  
2
2
7
3
2
2
HCl + 2Al → 2AlCl  
3 2  
+ 3H .  
6HCl + 2KMnO → 2KCl + 2MnCl  
4
2
+ 5Cl  
2
2
+ 8H O.  
Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là  
A. 2. B. 3.  
C. 1.  
Li, O,  
D. 4.  
Câu 43: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố:  
sang phải là  
3
8
9
F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái  
A. Li, Na, O, F.  
B. F, Na, O, Li.  
C. F, Li, O, Na.  
D. F, O, Li, Na.  
Câu 44: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách  
A. nhiệt phân Cu(NO  
C. điện phân nước.  
3
)
2
.
B. nhiệt phân KClO  
D. chưng cất phân đoạn không khí lỏng.  
3 2  
có xúc tác MnO .  
_
_________  
__________  
Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần: phần I hoặc phần II  
PHẦN RIÊNG  
Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50):  
Câu 45: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe (trong môi trường không có không khí) đến khi  
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:  
2 3  
O
-
2 4 2  
Phần 1 tác dụng với dung dịch H SO loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H (ở đktc);  
Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H (ở đktc).  
-
2
Trang 4/5 - Mã đề thi 931  Giá trị của m là  
A. 29,43.  
Câu 46: Cho các chất sau: CH  
B. 29,40.  
=CH-CH  
C. 22,75  
-CH=CH , CH  
D. 21,40.  
3
=CH-CH=CH-CH -CH ,  
2
2
-CH  
2
2
2
2
CH -C(CH )=CH-CH , CH =CH-CH -CH=CH . Số chất có đồng phân hình học là  
3
3
3
2
2
2
A. 4.  
B. 1.  
C. 2.  
D. 3.  
Câu 47: Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là  
A. manhetit. B. hematit đỏ. C. xiđerit.  
theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được  
D. hematit nâu.  
Câu 48: Cho iso-pentan tác dụng với Cl  
2
là  
A. 5.  
B. 4.  
C. 3.  
D. 2.  
Câu 49: Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích  
khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H  
X là  
2
bằng 12. Công thức phân tử của  
D. C  
A. C  
5
H
12  
.
B. C  
+
3
H
8
.
C. C  
6
H
14  
.
4 10  
H .  
2
Câu 50: Biết rằng ion Pb trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn  
được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì  
A. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá. B. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá.  
C. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá.  
D. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá.  
Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56):  
Câu 51: Cho sơ đồ chuyển hoá quặng đồng thành đồng:  
o
o
2
+
O ,t  
+O ,t  
o
+
X,t  
2
CuFeS ⎯⎯⎯⎯→ X ⎯⎯⎯⎯→ Y ⎯⎯ ⎯⎯ → Cu.  
2
Hai chất X, Y lần lượt là:  
A. Cu D. CuS, CuO.  
Câu 52: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là  
A. CO và CH B. CO và CO  
Câu 53: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là  
2
S, CuO.  
B. Cu  
2
O, CuO.  
C. Cu  
2
S, Cu  
2
O.  
4
.
2
.
C. SO  
2
và NO  
2
.
4 3  
D. CH và NH .  
A. 2,25 gam.  
Câu 54: Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử C  
A. 6. B. 3. C. 5.  
Câu 55: Một pin điện hoá có điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO  
dung dịch CuSO . Sau một thời gian pin đó phóng điện thì khối lượng  
B. 1,82 gam.  
C. 1,44 gam.  
D. 1,80 gam.  
5
H10O là  
D. 4.  
4
và điện cực Cu nhúng trong  
3 2 4 2  
Câu 56: Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl thành K CrO bằng Cl khi có mặt KOH, lượng tối  
thiểu Cl và KOH tương ứng là  
4
A. điện cực Zn giảm còn khối lượng điện cực Cu tăng.  
B. điện cực Zn tăng còn khối lượng điện cực Cu giảm.  
C. cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm.  
D. cả hai điện cực Zn và Cu đều tăng.  
2
A. 0,03 mol và 0,04 mol.  
C. 0,015 mol và 0,08 mol.  
B. 0,03 mol và 0,08 mol.  
D. 0,015 mol và 0,04 mol.  
-----------------------------------------------  
----------------------------------------------------- HẾT ----------  
Trang 5/5 - Mã đề thi 931  Nguồn:Trí Lê Thanh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ HÓA KHỐI A_2008(mã đề 931)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pdf.pngDeHoaACt_M931.pdf[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
v24ztq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2009-02-21 01:43:01
Loại file
pdf
Dung lượng
0.20 M
Trang
0
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi ĐỀ HÓA KHỐI A_2008(mã đề 931)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Đề hóa khối A mã 931
  Tư liệu tham khảo
  Đề hóa khối A mã 931

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2010

  Xem: 41

 • Đề hoá A_2008 mã 263
  Hóa học 12
  Đề hoá A_2008 mã 263

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2009

  Xem: 77

 • Mã đé 931-Hóa A-2008
  Hóa học 12
  Mã đé 931-Hóa A-2008

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2009

  Xem: 90

 • Đề thi ĐH Hóa khối A 2008 (931)
  Hóa học 12
  Đề thi ĐH Hóa khối A 2008 (931)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/6/2010

  Xem: 30

 • Đề thi Hóa A_2008_m 931
  Hóa học 12
  Đề thi Hóa A_2008_m 931

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2009

  Xem: 70

 • A_2008
  Số học 6
  A_2008

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2010

  Xem: 13

 • Giải Chi Tiết Khối A_2008
  Hóa học 12
  Giải Chi Tiết Khối A_2008

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2011

  Xem: 0

 • ĐÁP ÁN TNTHPT VẬT LÝ 2014 MÃ ĐỀ 931
  Vật lý 12
  ĐÁP ÁN TNTHPT VẬT LÝ 2014 MÃ ĐỀ 931

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2014

  Xem: 3

 • De Hoa khoi B Mã 958
  Hóa học
  De Hoa khoi B Mã 958

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2009

  Xem: 50

 • Đề hóa khối A mã 794
  Tư liệu tham khảo
  Đề hóa khối A mã 794

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2010

  Xem: 61

Xem thêm đề thi

đề thi MỚI NHẤT

đề thi XEM NHIỀU