Đề Hóa Thi Thử Đại Học 2010 ( lần 3)

đề thi Hóa học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 166       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
tgesvq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
6/17/2010 9:03:49 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Lần xem
0
Lần tải
166
File đã kiểm duyệt an toàn

Lớp Bồi Dưỡng Kiến Thức ĐỀ ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC –CAO ĐẲNG Giáo Viên: Huỳnh Phước Hùng Môn thi : Hoá học Mã đề thi :204 Thời gian làm bài : 90 phút Số câu trắc nghiệm : 50 Họ, tên thí sinh:…………….......,xem chi tiết và tải về đề thi Đề Hóa Thi Thử Đại Học 2010 ( lần 3), Đề Thi Hóa Học 12 , Đề thi Đề Hóa Thi Thử Đại Học 2010 ( lần 3), doc, 1 trang, 0.08 M, Hóa học 12 chia sẽ bởi Hùng Huỳnh Phước đã có 166 download

LINK DOWNLOAD

De-Hoa-Thi-Thu-Dai-Hoc-2010-lan-3.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Lớp Bồi Dưỡng Kiến Thức ĐỀ ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC –CAO ĐẲNG
Giáo Viên: Huỳnh Phước Hùng Môn thi : Hoá học
Mã đề thi :204 Thời gian làm bài : 90 phút
Số câu trắc nghiệm : 50
Họ, tên thí sinh:……………......................................... Số báo danh
Câu 1 : Dung dịch hỗn hợp B gồm KOH 1M – Ba(OH)2 0,75M. Cho từ từ dung dịch B vào 100 ml dung dịch Zn(NO3)2 1M, thấy cần dùng ít nhất V ml dung dịch B thì không còn kết tủa. Trị số của V là:
A. 120 ml B. 140 ml C. 160 ml D. 180 ml
Câu 2 : Trong công nghiệp chế tạo ruột phích , người ta thường thực hiện phản ứng hóa học nào sau :
A. Cho axetylen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
B. Cho andehyt fomic tac dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
C. Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
D. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
Câu 3: Một hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức đồng đẳng kết tiếp phản ứng vừa đủ với 0,1 lít dung dịch H2SO4 1M cho ra một hỗn hợp 2 muối có khối lượng là 20,2g. Công thức phân tử và khối lượng mỗi amin
A. 4,5 g C2H5NH2; 5,9g C3H7NH2 B. 4,5g C3H7NH2;5,9gC2H5NH2
C. 3,1 g CH3NH2 ; 4,5g C2H5NH2 D. 4,5g CH3NH2 ; 3,1gC2H5NH2
Câu 4: Hoá hơi hoàn toàn 2,3g một hợp chất hữu cơ chứa C, H, O được thể tích bằng thể tích của 2,2 gam CO2 đo ở cùng điện kiện. Mặt khác 2,3g chất hữu cơ này nếu cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu 10,8 gam Ag. Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ.
A. CH3CHO B. CH3COOH C. HCOOH D.HOC-CH2-CH2-CHO
Câu 5: Cho 13,2 gam este đơn chức E tác dụng vừa đủ với 150mldung dịch NaOH 1M thu được 12,3 gam muối. Công thức cấu tạo của E là:
A. HCOOC3H7 B. CH3COOC2H5 C. C2H5COOCH3 D. CH3COOC2H3
Câu 6: Đốt cháy một ancol đa chức thu được H2O và CO2 có tỉ lệ mol CO2 và H2O là 2:3. Công thức cấu tạo của ancol là :
A. C2H6O B. C2H6O2 C. C3H8O2 D. C3H8O3
Câu 7 : Để trung hoà axit tự do có trong 5,6 g lipit cần 6ml dung dịch NaOH 0,1M. Chỉ số axit là :
A. 4,7 B. 47 C. 4 D. 6
Câu 8 : Dung dịch không làm đổi màu của phenoltalein.
A. K3PO4; KCl B. (NH4)2SO4; NaCl C. KCl; K2CO3 D. K3PO4; K2SO4
Câu 9 : Hòa tan hoàn toàn m gam bột kim loại nhôm vào một lượng dung dịch axit nitric rất loãng có dư,có 0,03 mol khí N2 duy nhất thoát ra. Lấy dung dịch thu được cho tác dụng với luợng dư dung dịch xút, đun nóng, có 672 ml duy nhất một khí (đktc). có mùi khai thoát ra. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Trị số của m là:
A. 3,24 gam B. 4,32 gam C. 4,86 gam D. 3,51 gam
Câu 10: 0,5 lít dung dịch A chứa MgCl2 và Al2(SO4)3. Dung dịch A tác dụng với dung dịch NH3 dư thu được kết tủa B. Đem B nung đến khối lượng khôing đổi thu được chất rắnnặng 14,2 gam. Còn dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủaC. Đem C nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn nặng 4 gam. Nồng độ mol của MgCl2 và Al2(SO4)3 trong dung dịch A là :
A. 0,1M; 0,1M B. 0,2M; 0,2M C. 0,1M; 0,2M D. 0,15M; 0,15M
Câu 11: Cho một đinh sắt vào 1 lít dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,12M. Sau khi phản ứng kết thúc được một dung dịch A màu xanh đã phai một phần và một chất rắn B có khối lượng lớn hơn của đinh sắt ban đầu là 10,4 g. Khối lượng của đinh sắt ban đầu là:
A. 16g B. 9,6g

 


Lớp Bồi Dưỡng Kiến Thức                                       ĐỀ ÔN LUYỆN THI  ĐẠI HỌC –CAO ĐẲNG

Giáo Viên: Huỳnh Phước Hùng                                                             Môn thi : Hoá học

Mã đề thi :204               Thời gian làm bài : 90 phút

Số câu trắc nghiệm : 50

Họ, tên thí sinh:……………......................................... Số báo danh

Câu 1 :  Dung dch hỗn hợp B gồm KOH 1M Ba(OH)2 0,75M. Cho từ từ dung dịch B vào 100 ml dung dch Zn(NO3)2 1M, thy cần dùng ít nht V ml dung dịch B thì không còn kết ta. Tr số ca V là:

A. 120 ml  B. 140 ml  C. 160 ml  D. 180 ml

Câu 2 : Trong công nghiệp chế tạo ruột phích , người ta thường thực hiện phản ứng hóa học nào sau :

A. Cho axetylen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

B.  Cho andehyt fomic tac dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

C. Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

D. Cho glucozơ tác  dụng với dung dịch AgNO3/NH3.  

Câu 3: Một hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức đồng đẳng kết tiếp phản ứng vừa đủ với 0,1 lít dung dịch H2SO4 1M cho ra một hỗn hợp 2 muối có khối lượng là 20,2g. Công thức phân tử  và khối lượng mỗi amin

A. 4,5 g C2H5NH2; 5,9g C3H7NH2  B. 4,5g C3H7NH2;5,9gC2H5NH2

C. 3,1 g CH3NH2 ; 4,5g C2H5NH2  D. 4,5g CH3NH2 ; 3,1gC2H5NH2

Câu 4: Hoá hơi hoàn toàn 2,3g một hợp chất hữu cơ chứa C, H, O được thể tích bằng thể tích của 2,2 gam CO2 đo ở cùng điện kiện. Mặt khác 2,3g chất hữu cơ này nếu cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu 10,8 gam Ag. Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ.

 A. CH3CHO  B. CH3COOH   C. HCOOH  D.HOC-CH2-CH2-CHO

Câu 5: Cho 13,2 gam este đơn chức E tác dụng vừa đủ với 150mldung dịch NaOH 1M thu được 12,3 gam muối. Công thức cấu tạo của E là:

 A. HCOOC3H7 B. CH3COOC2H5 C. C2H5COOCH3 D. CH3COOC2H3

Câu 6: Đốt cháy một ancol đa chức thu được H2O và CO2 có tỉ lệ mol CO2 và H2O là 2:3. Công thức cấu tạo của ancol là :

 A. C2H6O  B. C2H6O2   C. C3H8O2  D. C3H8O3

Câu 7 : Để trung hoà axit tự do có trong 5,6 g lipit cần 6ml dung dịch NaOH 0,1M. Chỉ số axit là :

 A. 4,7   B. 47    C. 4    D. 6

Câu 8 : Dung dịch không làm đổi màu của phenoltalein.

 A. K3PO4; KCl B. (NH4)2SO4; NaCl  C. KCl; K2CO3 D. K3PO4; K2SO4

Câu 9 : Hòa tan hoàn toàn m gam bột kim loi nhôm vào một lượng dung dịch axit nitric rt loãng có dư,có 0,03 mol khí N2 duy nht thoát ra. Ly dung dịch thu được cho tác dụng vi luợng dư dung dịch xút, đun nóng, có 672 ml duy nht một khí (đktc). có mùi khai thoát ra. Các phn ứng xy ra hoàn toàn.Tr số ca m là:

A. 3,24 gam  B. 4,32 gam  C. 4,86 gam  D. 3,51 gam

Câu 10: 0,5 lít dung dịch A chứa MgCl2 và Al2(SO4)3. Dung dịch A tác dụng với dung dịch NH3 dư thu được kết tủa B. Đem B nung đến khối lượng khôing đổi thu được chất rắnnặng 14,2 gam. Còn dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủaC. Đem C nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn nặng 4 gam. Nồng độ mol của MgCl2 và Al2(SO4)3 trong dung dịch A là :

 A. 0,1M; 0,1M B. 0,2M; 0,2M   C. 0,1M; 0,2M D. 0,15M; 0,15M

Câu 11: Cho một đinh sắt vào 1 lít dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,12M. Sau khi phản ứng kết thúc được một dung dịch A màu xanh đã phai một phần và một chất rắn B có khối lượng lớn hơn của đinh sắt ban đầu là 10,4 g. Khối lượng của đinh sắt ban đầu là:

 A. 16g   B. 9,6g    C. 8,96g  D. 16,8g

Câu 12 : Đốt cháy hoàn toàn một este E chỉ chứa một loại nhóm chức thu được 8,064 lít CO2 ở đktc và 4,32 gam H2O. Công thức phân tử củaE là :

 A. C3H4O2  B. C3H4O4   C. C6H14O4  D. C4H6O4

Câu 13 : Đốt Mg cháy đưa vào bình chứa SO2 thấy sinh ra chất bột X màu trắng và chất bột Y màu vàng. X  tác dụng với H2SO4 loãng sinh ra chất Z. Y không tác dụng với H2SO4 loãng nhưng tác dụng với H2SO4 đặc, nóng sinh ra chất khí có trong bình ban đầu. Vậy X, Y, Z là:

 A. MgO; S; SO2 B. MgO, S, H2S  C. MgO, S, MgSO4  D. MgO, S, MgS

Câu 14: Hỗn hợp X gồm C3H4, C3H6 và C3H8 có tỉ khối hơi đối với H2 là 21. Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít X ở đktc rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa nước vôi trong dư thì khối lượng bình chứa:


 A. tăng 8,2g  B. tăng 9,3g   C. tăng 5,6g   D. giảm 4,4g

Câu 15 : Cho 0,69 gam Na vào 100 ml dung dch HCl có nồng độ C (mol/l), kết thúc phn ứng, thu được dung dịch A, cho lượng dung dch CuSO4 vào dung dch A, thu được 0,49 gam một kết ta, là một hroxit kim loi. Tr số của C : (Na = 23; Cu = 64; O = 16; H = 1)

A. 0,2  B. 0,3  C. 0,1  D. Một g tr khác

Câu 16 : Đun nóng hỗn hợp 2 ancol đơn chức  X, Y được hỗn hợp ete. Lấy một ete đốt cháy hoàn toàn thì thu được 26,4g CO2 và 7,2g H2O. Công thức của X, Y là :

 A. CH4O; C2H6O B. C2H6O;C3H8O  C. CH4O;C3H8O  D. kết quả khác

Câu 17: Cation R+ có cấu hình eletron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Cấu hình e của nguyên tử R là :

 A. 1s22s22p6  B. 1s22s22p4   C. 1s22s22p63s1  D. 1s22s22p63s2

Câu 18: Hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B ở 2 chu kỳ liên tiếp phân nhóm chính nhóm II. Lấy 0,88 gam X cho hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 672 ml H2 ở đktc. Cô cạn thu được m gam muối khan. Giá trị của m là :

 A. 3,01g  B. 1,945g   C. 2,995g   D. 2,84g

Câu 19 : Từ Metan ( không dùng chất hữu cơ nào khác ) đều chế metylacrylat  ít nhất phải qua bao nhiêu phản ứng hóa học ?

A. 6   B. 8    C. 10     D. 12

Câu 20 : X là este của một axit hữu cơ đơn chức và một ancol đơn chức . Thủy phân hoàn toàn 6,6 gam chất X đã dùng 90 ml dung dịch NaOH 1M, lượng NaOH này dư 20% so với lượng NaOH cần dùng cho phản ứng. Dung dịch sau phản ứng cô cạn thu được chất rắn có khối lượng 5,7 gam. Công thức của X là :

A. HCOOC3H7 B.HCOOC3H5   C. CH3COOC2H5  D.C2H5COOCH3

Câu 21 : Cho 2,64 gam một este E vào một bình kín có dung tích 500ml rồi đun nóng đến 273oC, toàn bộ este hoá hơi và áp suất trong bình lúc này là 1,792 atm. E tác dụng với NaOH thì thu được hỗn hợp muối và  một ancol. E có công thúc cấu tạo:

 A. CH3COOCH2-CH2-CH2OOC-H   B. CH3-COO-CH2-CH2-CH2-OOC-H 

 C. CH2 = CH-COOCH2-CH2-OOC-H  D. kết quả khác

Câu 22: Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là :

 A. CH3CH2OH B. CH3CHO    C. CH3COOH D. CH3CH2NH2

Câu 23 : Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch Ba(OH)2 0,5M. Thể tích dung dịch Ba(OH)2 cần dùng là :

A. 200ml  B. 300ml    C. 400ml  D. 500ml

u 24 : Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M và HCl 0,3M với thể tích bằng nhau thu được dung dịch A. Lấy 300ml dumg dịch A cho phản ứng với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dung dịch C có pH = 2. Giá trị của V là:

A. 0,134 lít  B. 0,214 lít    C. 0,414 lít  D. 0,424 lít

Câu 25 : Chất có thể dùng làm khô khí NH3

 A. H2SO4 đặc  B. ZnCl2 khan    C. CaO  D. CuSO4 khan

Câu 26: Để thu được kết tủa Al(OH)3, người ta dùng cách sau :

A. Cho từ từ dd NaOH vào dd AlCl3 dư. B. Cho nhanh dd NaOH vào dung dịch AlCl3 dư.

C. Cho từ từ dd AlCl3 vào dd NaOH dư. D. Cho nhanh dd AlCl3 vào dd NaOH dư.

Câu 27 : Cho các chất sau : C6H5OH, C2H5OH, CH3COOH, C6H5ONa, C2H5ONa. Số cặp chất tác dụng được với nhau là:             

A. 1  B. 2    C. 3   D. 4

Câu 28 : Dựa vào nguồn gốc , sợi dùng trong công nghiệp dệt, chia thành :

A. Sợi hóa học và sợi  tổng hợp.   B.Sợi hóa học và sợi tự nhiên

C. Sợi tổng hợp và sợi tự nhiên   D. Sợi tự nhiên và sợi nhân tạo.

Câu 29 : Khi cho từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào dung dịch CuSO4 thì :

A. Không thấy kết tủa xuất hiện.   B. Có kết tủa xanh xuất hiện sau đó tan.

C. Có kết tủa keo xanh xuất hiện và không tan. D. Sau một thời gian mới thấy xuất hiện kết tủa.             

Câu 30: Bệnh nhân phải tiếp đường ( tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường :

A. Glucozơ  B. Mantozơ  C. Sacarozơ  D. Saccarin

Câu 31 : Hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH  trộn theo tỉ lệ mol 1 :1. Lấy 10,6 gam hỗn hợp X tác dụng với 11,5 gam C2H5OH có H2SO4 đặc xúc tác hiệu suất 80% khối lượng este thu được là :

A. 12,96.     B. 13,96g  C. 14,08g  D. kết quả khác.


Câu 32 : Chỉ dùng thêm thuốc thử để phân biệt 4 dung dịch : NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3 :

A. Dung dịch HNO3 B. Dung dịch KOH C. Dung dịch BaCl2.  D.Dung dịch NaCl

Câu 33 : Để được kết tủa hoàn toàn Al(OH)3 ta dùng cách sau:

A. Cho dung dịch AlCl3 phản ứng với dung dịch NaOH dư.

B. Cho dung dịch Al2(SO4)3 phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 vừa đủ.

C. Cho dung dịch Al2(SO4)3 phản ứng với dung dịch NH3 dư.

D. Cho dung dịch NaAlO2 phản ứng với dung dcịh HCl dư.

Câu 34 : Andehyt A mạch hở. Tiến hành 2 thí  nghiệm (TN)

TN1: Đốt cháy hoàn toàn m gam A thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O.

TN2: Cho m gam A phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/ NH3 dư  thì thu được mol Ag bằng bốn lần  mol A. Vậy andehyt A là :

            A. Andehyt no đơn chức      B. andehyt fomic       C. andehyt hai chức     D. andehyt no hai chức

Câu 35 : Đun nóng 5,8 gam hỗn hợp gồm C2H2 và H2 trong bình kín với xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí B. Dẫn khí B qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình brôm tăng 1,2g và  còn lại hỗn hợp khí Y. Khối lượng của hỗn hợp khí Y là :

A.7,0g    B. 2,3g   C. 4,6g  D. kếtquả khác

Câu 36 : Điện phân dung dịch hỗn hợp X chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl ( điện cực trơ, có màng ngăn xốp) thu được dung dịch Y. Biết dung dịch Y hoà tan được Fe2O3. Mối quan hệ giữa a và b là :

A. b = 2a   B. a = 2b   C. b < 2a  D. b > 2a

Câu 37 : Công thức của axít hữu cơ A. Biết hóa hơi 3,6 gam A thu được thể tích đúng bằng thể tích 1,6 gam O2 đo cùng điều kiện.

A. HCOOH   B. CH3COOH  C. C2H5COOH D. C2H3COOH

Câu 38 : Hỗn hợp A gồm SO2 và O2 có tỉ khối hơi so với mêtan bằng 3. Thêm V lít O2 và 20 lít hỗn hợp A thu được hỗn hợp B có tỉ khối hơi so với metan bằng 2,5. Giá trị của V là :

A. 5 lít    B. 10 lít   C. 15 lít   D. 20 lít

Câu 39 : Cho 0,69 gam Na vào 100 ml dung dch HCl có nồng độ C (mol/l), kết thúc phn ứng, thu được dung dịch A, cho lượng dung dch CuSO4 vào dung dch A, thu được 0,49 gam một kết ta, là một hroxit kim loi. Tr số của C : (Na = 23; Cu = 64; O = 16; H = 1)

A. 0,2  B. 0,3  C. 0,1  D. Một g tr khác

Câu 40 : Cho a mol NO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa a mol NaOH , pH của dung dịch thu được là :

A. pH = 7    B. pH < 7  C pH > 7   D. pH phụ thuộc vào a

Câu 41 : Có thể pghân biệt 3 chất lỏng kông màu là bezen, toluen, stiren bằng thuốc thử sau :
          A. dd Br2;   B.dd KMnO4   C. ddNaOH  D. ddH2SO4

Câu 42 : Lấy m gam hỗn hợp X hai kim loại A, B ( có hóa trị không đổi và đứng trước hydro sau nhôm) vào dung dịch CuSO4 dư, toàn bộ  Cu thu được cho phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,12 lít NO duy nhất đktc. Lấy 2m gam hỗn hợp X hoà tan vào dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí N2 duy nhất đktc. Giá trị củaV lít là : 

A. 2,48 lít   B. 6,72 lít   C. 0,672 lít   D.   kết quả khác.

Câu 43 : Có 5 dung dịch Na2SO3 , Na2CO3, BaCl2 , NaCl và Na2S. Chỉ dùng dung dịch H2SO4 làm thuốc thử thì phân biệt được:

A. cả 5 dung dịch  B. 4 dung dịch  C. 3 dung dịch  D.   2 dung dịch.

Câu 44 : Cho m gam hỗn hợp gồm ba kim loi là Mg, Al và Fe vào một bình kín có th tích không đổi 10 lít chứa khí oxi, 136,5˚C áp sut trong bình 1,428 atm. Nung nóng bình một thời gian, sau đó đưa nhit độ bình v bng nhit độ lúc đu (136,5˚C. , áp sut trong bình gim 10% so với lúc đu. Trong bình có 3,82 gam các cht rn. Coi th tích các cht rn không đáng k. Tr số ca m là:

A. 2,46 gam  B. 2,12 gam  C. 3,24 gam  D. 1,18 gam

Câu 45 : Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm CH4, C2H4 và C4H10 thu được 0,14 mol CO2 và 0,23 mol H2O. Tổng số mol của hai ankan ; số mol anken tương ứng  là :

 A. 0,09 ; 0,01  B. 0,01 ; 0,09    C. 0,08 ; 0,02  D. kết quả khác. 

Câu 46 : Cho phản ứng thuận nghịch N2 + 3 H2 2NH3 . Tốc độ phản ứng thay đổi khi tăng dung tích bình phản ứng gấp 2 lần ( nhiệt độ trong bình không đổi).             

A. tăng lên 4 lần B. Giảm xuống 4 lần   C. Tăng lên 16 lần  D.   Giảm xuống 16 lần.

Câu 47 : Cho 42 gam hỗn hợp muối MgCO3, CuCO3, ZnCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu


được 0,25 mol CO2, dung dch A và cht rn B. cn dung dịch A, thu được 38,1 gam muối khan. Đem nung lượng cht rn B tn cho đến khối lượng không đổi thì thu được 0,12 mol CO2 và còn li các cht rn B. Khối luợng của B và B’ là:

 A. 10,36 gam; 5,08 gam   B. 12,90 gam; 7,62 gam

 C. 15, 63 gam; 10,35 gam   D. 16,50 gam; 11,22 gam

Câu 48 : Thực hin phn ứng nhit nhôm với 3,24 gam Al và m gam Fe3O4. Chỉ có oxit kim loi bị khử to kim loi. Đem hòa tan các cht thu được sau phn ứng nhit nhôm bng dung dịch Ba(OH)2 có thì không thy cht khí to ra và cuối cùng còn li 15,68 gam cht rn. Các phn ng xy ra hn toàn. Tr số ca m là: (Al = 27; Fe = 56; O = 16)

A. 18,56 gam  B. 10,44 gam  C. 8,12 gam  D. 116,00 gam

Câu 49 : Chia một lượng hỗn hợp 2 ancol no, hở đơn chức thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 đem đốt cháy hoàn toàn được 2,24 lít CO2 ở đktc. Phần 2 đem tách nước hoàn toàn được 2 anken. Đốt cháy hoàn toàn hai anken lượng nước thu được là :

A. 1,2g   B. 1,8g   C. 2,4g   D. 3,6

Câu 50: Thể tích H2O cần vào V lít dung dịch HCl có pH = 3 để được dung dịch có pH = 4 là :

A. 3V    B. 9V    C.10V    D. kết quả khác

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề Hóa Thi Thử Đại Học 2010 ( lần 3)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU