DE HSG de 3

đề thi Toán học Toán học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       5      0
Ngày đăng 2011-04-25 17:41:18 Tác giả Thu Lê Thị loại .doc kích thước 0.13 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tr­êng THCS ba ®×nh §Ò dù kiÕn thi HSG cÊp thÞ líp 8 M«n : to¸n (N¨m häc 2010 - 2011) Thêi gian lµm bµi thi : 150 phót Bµi 1: Cho biÓu thøc a) T×m nh÷ng gi¸ trÞ cña a ®Ó P x¸c ®Þnh. b) Rót gän P. c) T

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 Tr­êng THCS ba ®×nh                  §Ò dù kiÕn thi HSG cÊp thÞ líp 8
                                                              M«n :  to¸n    (N¨m häc 2010 - 2011)
                                                                   Thêi gian lµm bµi thi :  150 phót
 
 
Bµi 1:  Cho biÓu thøc    
a) T×m nh÷ng gi¸ trÞ cña a ®Ó P x¸c ®Þnh.
b) Rót gän P.
c) T×m gi¸ trÞ cña a ®Ó nhá nhÊt vµ t×m gi¸ trÞ ®ã.
Bµi 2: 
 a)  Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö:  A = x2(y - z) + y2(z -x) +z2(x - y)
 b) T×m d­­ cña phÐp chia f(x) cho q(x) víi   f(x)  = 1 + x +  x19 + x199 +  x1995
                                                                            vµ q(x) = 1 - x2
 
Bµi 3:  a) Gi¶i ph­¬ng tr×nh sau:
 b) T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc
Bµi 4:  Chøng minh r»ng:
 a) a4 + b4 a3b + ab3 víi a; b
 b)   víi a; b; c > 0
Bµi 5:  Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD . Trªn ®­êng chÐo BD lÊy ®iÓm P , gäi M lµ ®iÓm ®èi xøng cña C qua P .
a) Tø gi¸c AMDB lµ h×nh g× ?
b) Gäi E, F lÇn l­ît lµ h×nh chiÕu cña ®iÓm M trªn AD , AB .
                          Chøng minh: EF // AC vµ ba ®iÓm E, F, P th¼ng hµng.
c) Chøng minh r»ng tØ sè c¸c c¹nh cña h×nh ch÷ nhËt MEAF kh«ng phô thuéc vµo vÞ
                trÝ cña ®iÓm P.
 
------------------------HÕt ---------------------------

H­íng dÉn chÊm
§Ò dù kiÕn thi HSG cÊp thÞ líp 8 - THCS Ba §×nh 2010-2011
 
 
   C©u
                                   Néi dung
  ®iÓm
 
 
 
 
1
1a,  (1®)    P x¸c ®Þnh víi mäi a 1
1
1b,  (1,5®) 

                                                           (§Æt = Q)
VËy
 
 
 
 
1
 
 
 
0,5
 
1c, (1,5®)  

=> min = 3/4 a = - 1/ 2
 
 
1
 
0,5
 
 
 
 
 
2
2a,  (2®)       Ph©n tÝch : A = x2(y - z) + y2(z -x) +z2(x - y)
            = x2(y - z) + yz(y - z) - x(y2 - z2) = (y - z)(x2 +yz - xy - xz)
           = (y - z)[x(x - y) - z(x - y)] = ( y - z)( x - y)( x - z)  .
 
 
1
1
 
2b,  (2®)  Gäi Q(x) lµ th­¬ng cña phÐp chia f(x) cho q(x) = 1 - x2 th×
      f(x) = (x2-1) Q(x)+ ax+b  §¼ng thøc ®óng víi mäi x.
       Víi x=1; f(1)= a+b = 5 , víi x= - 1;   f(-1) = - a + b = - 3
            Gi¶i ra ®­îc a =4,  b = 1
   VËy d­ cña phÐp chia f(x) cho q(x) lµ 4x+ 1
 
 
1,5
 
0,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3a,  (2®)      Gi¶i PT :    
Trõ 1 vµo mçi ph©n thøc ë 2 vÕ cña ph­¬ng tr×nh, c¸c ph©n thøc nhËn ®­îc sÏ cã tö b»ng nhau.
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5
 
 

 
 
3
V× nªn x - 100 = 0 => x = 100
VËy ph­¬ng tr×nh cã 1 nghiÖm lµ x = 100 .
 
0,5
 
 
3b,  (2®)  T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc
Ta cã
Max A = 4 khi vµ chØ khi x = - 1/2
 
 
1,5
 
0,5
 
 
 
 
 
 
    4
4a,  (2®)     Chøng minh :  a4 + b4 a3b + ab3   ( 1) víi a; b
Ta cã  (1)    a4 + b4 - a3b - ab3   0
               HS biÕn ®æi ®­îc (a - b)2 (a2 + b2 - ab)   0   víi a; b
 
0,5
 
1,5
4b,  (2®)    Chøng minh :    víi a; b; c > 0
Ta cã (a+ b)2 4ab
. T­¬ng tù ; 
=>   (®pcm)
 
 
 
 
1,5
 
 
0,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     5
5,  (4®)   
 
 
 
 
 
 
a) Gäi O lµ giao ®iÓm cña AC vµ BD. Ta cã PO lµ ®­êng TB cña MAC
 AM // PO  tø gi¸c AMDB lµ h×nh thang.
b) ( 1 ®iÓm ) Do AM// BD   OBA= MAF ( ®ång vÞ )   (1)
XÐt tam gi¸c c©n OAB   OBA =  OAB   (2)
Gäi I lµ giao ®iÓm cña MA vµ EF  AFI c©n ë I IAF = IFA(3)
Tõ (1) ; (2) vµ (3) IFA = OAB EF //AC (*)
MÆt kh¸c  IP lµ ®­êng trung b×nh cña  MAC IP // AC        (**)
Tõ (*) vµ (**) suy ra  E,F, P th¼ng hµng.
c) (2 ®iÓm ) Do  MAF   DBA ( g-g) kh«ng ®æi.
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
(GV ra ®Ò vµ lµm ®¸p ¸n: TrÇn ThÞ Hµ - THCS Ba §×nh - BS)

Nguồn:Thu Lê Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi DE HSG de 3
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_du_kien_thi_HSG_thi_toan_8_nam_1011BaDinh.doc[0.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
38yxwq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2011-04-25 17:41:18
Loại file
doc
Dung lượng
0.13 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
5
đề thi DE HSG de 3

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • DE HSG de 3
  Toán 8
  DE HSG de 3

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2011

  Xem: 1

 • Đề HSG Toán 3 (Đề 3)
  Toán
  Đề HSG Toán 3 (Đề 3)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2010

  Xem: 6

 • Đề HSG Toán 3 (đề 3)
  Toán học
  Đề HSG Toán 3 (đề 3)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2013

  Xem: 0

 • Đề HSG Toán 3 (đề 3)
  Toán học
  Đề HSG Toán 3 (đề 3)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2013

  Xem: 0

 • Đề HSG Toán 3 (Đề 3)
  Toán học 3
  Đề HSG Toán 3 (Đề 3)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2010

  Xem: 200

 • Đề HSG Toán 3 (đề 3)
  Toán học
  Đề HSG Toán 3 (đề 3)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2013

  Xem: 0

 • Đề HSG Toán 3 (Đề 3)
  Toán học
  Đề HSG Toán 3 (Đề 3)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2010

  Xem: 3

 • Đề HSG Toán 3 (Đề 3)
  Toán học
  Đề HSG Toán 3 (Đề 3)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2010

  Xem: 14

 • Đề HSG Toán 3 (đề 3)
  Toán học 3
  Đề HSG Toán 3 (đề 3)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2013

  Xem: 10

 • Đề HSG 3
  Tiếng Anh 9
  Đề HSG 3

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2017

  Xem: 0