KỲ KSCL THI THPTQG NĂM 2020 LẦN 1
Đề thi môn: Vật lý
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề.
Đề thi gồm 04 trangMã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:............................................SBD: .........................

Câu 1: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10–5 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10–12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng
A. 70 dB. B. 50 dB. C. 60 dB. D. 80 dB.
Câu 2: Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai ?
A. Vận tốc của vật biến thiên điều hòa theo thời gian.
B. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
C. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian.
D. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
Câu 3: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 1s ở nơi có gia tốc trọng trường g=(2 m/s2. Chiều dài con lắc là:
A. 75 cm B. 50 cm C. 25 cm D. 100 cm
Câu 4: Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch có RLC mắc nối tiếp. Điều chỉnh để  thì trong mạch có cộng hưởng điện, tần số góc được tính theo công thức:
A.  B.  C.  D. 
Câu 5: Một vật dao động điều hòa với chu kì T.  Tốc độ của vật đạt cực đại
A. Khi vật qua vị trí biên B. Khi vật qua vị trí cân bằng
C. Ở thời điểm t = 0 D. Ở thời điểm 
Câu 6: Để chu kì con lắc đơn tăng gấp 2 lần, ta cần
A. tăng chiều dài lên 2 lần B. tăng chiều dài lên 4 lần
C. giảm chiều dài 2 lần D. giảm chiều dài 4 lần
Câu 7: Điện áp giữa hai cực của một vôn kế nhiệt là  thì số chỉ của vôn kế này là:
A. 70V B. 100V C. 50 V D. 141 V
Câu 8: Một sợi dây đàn hồi dài 130 cm, được rung với tẩn số f, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định. Người ta đo được khoảng cách giữa một nút và một bụng ở cạnh nhau bằng 10cm. Sợi dây có
A. sóng dừng với 13 nút. B. một đầu cố định và một đầu tự do.
C. hai đầu cố định. D. sóng dừng với 13 bụng.
Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos(2πt + ) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = s, chất điểm có li độ bằng
A. – 2 cm. B. -  cm. C. 2 cm. D.  cm.
Câu 10: Một ống dây điện hình trụ có chiều dài 62,8 cm có 1000 vòng dây. Mỗi vòng dây có diện tích S= 50 cm2  đặt trong không khí . Độ tự cảm của ống dây là bao nhiêu ?
A. 0,02 H B. 0,1H C. 0,2H D. 0,01 H
Câu 11: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Biết khoảng cách ngắn nhất giữa một nút sóng và vị trí cân bằng của một bụng sóng là 0,25 m. Sóng truyền trên dây với bước sóng là:
A. 0,5 m B. 1,0 m C. 1,5 m D. 2,0 m.
Câu 12: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần,  cường độ dòng điện chạy qua mạch và điện áp giữa hai đầu đoạn  mạch  luôn:
A. Lệch pha nhau 60o B. Lệch nhau 90o C. Ngược pha nhau D. Cùng pha nhau
Câu 13: Một nhỏ dao động điều hòa với li độ x = 10cos(πt + ) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy (2 = 10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là
A. 10( cm/s2. B. 100 cm/s2. C. 100( cm/s2. D. 10 cm/s2.
Câu 14: Một sóng ngang truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường
A. là phương thẳng đứng. B. là phương ngang.
C. trùng với phương truyền sóng. D. vuông góc với phương truyền sóng.
Câu 15: Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có sự gặp
nguon VI OLET