§Ò KiÓm tra 1 tiÕt GDCD 7K× II

 

§Ò

Câu 1: Thế nào là sống và làm việc có KH? H·y liªn hÖ b¶n th©n ®· sèng vµ lµm viÖc cã kÕ ho¹ch ch­a.

Câu 2: Hãy nêu 4 hành vi, việc làm vi phạm các quyền của trẻ em?

          C©u 3: H·y nªu 4 viÖc lµm b¶o vÖ m«i tr­êng, TNTN vµ 4 hµnh vi , viÖc lµm g©y « nhiÔm m«i tr­êng, ph¸ ho¹i TNTN mµ em biÕt?

C©u 4: Cho t×nh huèng sau:   Khi ®µo mãng lµm nhµ, «ng T©n t×m ®­îc mét c¸i b×nh cæ rÊt ®Ñp, «ng ®· ®em cÊt c¸I b×nh ®ã ®i.

C©u hái:

a. ¤ng T©n lµm nh­ vËy lµ ®óng hay sai?

b . NÕu chøng kiÕn sù viÖc ®ã, em sÏ lµm g×?                                                           

ĐÁP ÁN

Câu 1( 2đ ).

 -  Nªu ®­îc kh¸i niÖm ( 1 ®) : Sống và làm việc có KH là biết xác định nhiệm vụ, s¾p xÕp những công việc hàng ngày một cách hợp lý để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả.

 - Liªn hÖ b¶n th©n ( 1 ®)

Câu 2( 2 đ ). 4 hành vi vi phạm quyền trẻ em:

Bóc lột sức LĐ.

Bỏ rơi trẻ em

Mua bán trẻ em.

Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em vào các tệ nạn XH.

C©u 3: ( 2 ®)

- Nªu ®­îc 4 viÖc lµm BVMT, TNTN: Thu gom vµ xö lÝ r¸c th¶i; lµm vÖ sinh MT; xö lÝ chÊt th¶i tr­íc khi ®æ vµo nguån n­íc; trång c©y, g©y rõng;

-  Nªu ®­îc 4 viÖc lµm g©y « nhiÔm MT, TNTN: x¶ r¸c, chÊt th¶i bõa b·i; ®æ chÊt th¶i, r¸c th¶i c«ng nghiÖp trùc tiÕp vµo nguån n­íc;sö dông ph©n hãa häc qu¸ møc quy ®Þnh; ®èt rõng lµm n­¬ng rÉy;...

C©u 4 ( 4 ®):

a. ¤ng T©n lµm nh­ vËy lµ sai . V× : ChiÕc b×nh kh«ng thuéc së h÷u cña «ng T©n, nªn «ng kh«ng cã quyÒn gi÷ chiÕc b×nh ®ã cho m×nh. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× mäi di s¶n treong lßng ®Êt ®Òu thuéc së h÷u cña toµn d©n.( 2 ®)

b. NÕu chøng kiÕn c¶nh ®ã, em sÏ :

- VËn ®éng «ng T©n giao nép chiÕc b×nh ®ã cho chÝnh quyÒn hoÆc c¬ quan v¨n hãa ë ®Þa ph­¬ng.

- Gi¶i thÝch ®Ó «ng T©n hiÓu :

+ NghÜa vô cña c«ng d©n lµ ph¶i giao nép cæ vËt do m×nh t×m ®­îc cho c¬ quan nhµ n­íc.

+ Lîi Ých cña viÖc lµm ®ã: C¸c c¬ qan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn b¶o vÖ, gi÷ g×n vµ cã kÕ ho¹ch nghiªn cøu, giíi thiÖu nh»m ph¸t  huy gi¸ tri cña di s¶n ®ã.