đề kiểm tra 1 tiết toán 8: đại số đề thi Đại số

Đăng ngày 4/22/2011 8:30:32 PM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 54 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.20 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung


Trường THCS Hùng Vương Kiểm Tra : Môn Toán Hình học Chương 3 tiết 54
Họ và tên:………………………… Thời gian 45 phút
Lớp 8A… Đề 1
Điểm
Nhận xét của giáo viên
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1 : Cho hình 1 . Biết DE // BC . Chọn câu sai:
a/  b/  c/ 
Câu 2 : Cho hình 1.Biết DE // BC . Số đo x trong hình là :
a/ 10,5 b/ 10 c/ 9,5

Hình 1

Câu 3: Nếu (M’N’P’(DEF thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào:
A.  B. . C. .
Câu 4: Cho (A’B’C’ và (ABC có A’ = A . Để (A’B’C’(ABC cần thêm điều kiện:
A.  B. . C. .
Câu 5 : Cho hình vẽ 2 . Chọn câu đúng :
a/  b/  c /
Câu 6 : Cho hình vẽ 2 . Số đo độ dài x trong hình là :
a/ 2 b/ 2,1 c/ 2,2

Hình 2

II. TỰ LUẬN : (7,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 8cm, AC = 6cm, AD là tia phân giác góc A, .
a. Tính ? (1,0 điểm )
b. Tính BC, từ đó tính DB, DC làm tròn kết quả 2 chữ số thập phân. (1,5điểm)
c. Kẻ đường cao AH (). Chứng minh rằng: . Tính  (2,5 điểm)
d. Tính AH. (1,5 điểm)
Bài Làm :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6


Đáp ánII. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)


a. AD là phân giác góc A của tam giác ABC nên:
 (0,50điểm)
 (0,50điểm)
b. Áp dụng định lí Pitago cho (ABC vuông tại A ta có:
BC2 = AB2 + AC2BC2 = 82 +62 = 100BC= 10cm (0,50 điểm)
 (0,25 điểm)
 (0,50 điểm)
Nên: DC = BC – DB = 10 – 5,71 = 4,29 cm (0,25 điểm)
c. Xét (AHB và (CHA có:
H1 = H2 = 900 (0,50điểm)

B=HAC (Cùng phụ góc HAB)
Vậy (AHB(CHA (g-g hoặc g.nhọn )
 (0,50điểm)
 (0,50điểm)
Vì (AHB(CHA nên ta có:
 (0,50 điểm)
d. Xét (AHB và (ABC có:
H2 = A = 900 (gt) (0,25điểm)
B chung
Vậy (AHB(CAB (g-g hoặc g.nhọn )
 (0,5điểm)
 (0,5điểm)
Trường THCS Hùng Vương Kiểm Tra : Môn Toán Hình học Chương 3 tiết 54
Họ và tên:………………………… Thời gian 45 phút
Lớp 8A… Đề 2
Điểm
Nhận xét của giáo viên
I/PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1 : Cho hình vẽ 1 . Chọn câu đúng :
a/  b/  c /
Câu 2 : Cho hình vẽ 1 . Số đo độ dài x trong hình là :
a/ 2 b/ 2,1 c/ 2,2

Hình 1

Câu 3: Nếu (M’N’P’(DEF thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào:
A.  B. . C. .

Sponsor Documents