de kiem tra chuong I-hh7

đề thi Toán 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 24       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
13i8vq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
11/11/2010 8:23:40 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Lần xem
1
Lần tải
24
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH 7 – CHƯƠNG 1 ( Đề chẵn) Câu 1 : Điền dấu “X” vào ô thích hợp trong bảng dưới đây. Câu Đúng Sai  a) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.    b)Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông gó,xem chi tiết và tải về đề thi de kiem tra chuong I-hh7, Đề Thi Toán 7 , Đề thi de kiem tra chuong I-hh7, doc, 1 trang, 0.08 M, Toán 7 chia sẽ bởi Thảo Nguyễn Thị đã có 24 download

LINK DOWNLOAD

de-kiem-tra-chuong-I-hh7.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH 7 – CHƯƠNG 1 ( Đề chẵn)
Câu 1 : Điền dấu “X” vào ô thích hợp trong bảng dưới đây.
Câu
Đúng
Sai

a) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.b)Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song songc) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông gócd) Nếu hai đường thẳng phân biệt a , b cắt đường thẳng c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a//b.e) Đường trung trực của một đọan thẳng vuông góc với đọan thẳng ấy.f) Qua điểm A nằm ngòai đường thẳng a, có ít nhất một đường thẳng song song với a.Câu 2: Cho hình vẽ, biết a // b; = 600 . Số đo của góc B và là:
A= 900 ; = 1200 C/ = 900 ; ø 1400
B/ = 900 ; = 1300 D/ Một kết quả khác.

Câu 3: Cho hình vẽ . Biết ABC = 470 ; ACB = 550.
Tính BAC ?
Câu 4: Vẽ hình theo diễn đạt bằng lời như sau:
Cho góc Lấy 1 điểm A nằm trên tia Ox. Vẽ đường thẳng d1 đi qua A và vuông góc với Oy và cắt Oy tại B.Qua B vẽ đường thẳng d2 vuông góc với Ox tại điểm C. Vẽ đường thẳng d3 đi qua A và song song với Oy.
Câu 5: Cho tam giác ABC.Tia phân giác của góc B cắt AC tại D.Qua A kẻ đường thẳng song song với BD, đường thẳûng này cắt đường thẳng BC tại E.Chứng minh rằng: BAE = AEB.

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH 7 – CHƯƠNG 1 ( Đề lẻ)
Câu 1 : Điền dấu “X” vào ô thích hợp trong bảng dưới đây
Câu
Đúng
Sai

a) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.b)Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.c) Đường trung trực của một đọan thẳng đi qua trung điểm củađọan thẳng ấy.d) Qua điểm A và một đường thẳng a, có ít nhất một đường thẳng vuông góc với a.e) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhauf) Nếu hai đường thẳng phân biệt a , b cắt đường thẳng c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc vị bằng nhau thì a//b.Câu 2: Cho hình vẽ, biết a // b; = 750 . Số đo của góc B và là:
A= 900 ; = 1250 C/ = 900 ; ø 1050
B/ = 900 ; = 1150 D/ Một kết quả khác.
Câu 3 : Cho a//b . Tính goc B ; C2

Câu 4: Vẽ hình theo diễn đạt bằng lời như sau:
Cho góc Lấy 1 điểm A nằm trong góc xOy. Vẽ đường thẳng d1 đi qua A và vuông góc với Ox tại B. Vẽ đường thẳng d2 đi qua A và song song với Oy.Vẽ đường thẳng d3 đi qua B và vuông góc với Oy tại C.
Câu 5: Cho tam giác ABC.Tia phân giác của góc C cắt AB tại M . Qua A kẻ đường thẳng song song với CM , đường thẳûng này cắt đường thẳng BC tại N . Chứng minh rằng: CAN = ANC.

 


ĐỀ KIỂM TRA HÌNH 7 – CHƯƠNG 1                     ( Đề chẵn)

Caâu 1 : Ñieàn daáu “X” vaøo oâ thích hôïp trong baûng döôùi ñaây.

Caâu

Ñuùng

Sai

a)  Hai goùc baèng nhau thì ñoái ñænh.

 

 

b)Hai ñöôøng thaúng phaân bieät cuøng vuoâng goùc vôùi moät ñöôøng thaúng thöù ba thì song song

 

 

c)  Hai ñöôøng thaúng caét nhau thì vuoâng goùc

 

 

d) Neáu hai ñöôøng thaúng phaân bieät a , b caét ñöôøng thaúng c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc trong cuøng phía buø nhau thì a//b.

 

 

e)  Ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoïan thaúng vuoâng goùc vôùi ñoïan thaúng aáy.

 

 

f)  Qua ñieåm A naèm ngoøai ñöôøng thaúng a, coù ít nhaát moät ñöôøng thaúng song song vôùi a.

 

 

Caâu 2: Cho hình veõ, bieát a // b; = 600 . Soá ño cuûa goùc B vaø laø:

 A/ =  90;   = 1200  C/ = 900   ; ø = 1400

B/ =  900 = 1300  D/ Moät keát quaû khaùc.

 

 

 

 

 

  Câu 3: Cho hình vẽ . Biết ABC  =  470   ;   ACB  =  550.

Tính BAC ?

 

 

 

 

Caâu 4: Veõ hình theo dieãn ñaït baèng lôøi nhö sau:

 Cho goùc . Laáy 1 ñieåm A naèm treân tia Ox. Veõ ñöôøng thaúng d1 ñi qua A vaø vuoâng goùc vôùi Oy vaø caét Oy taïi B.Qua B veõ ñöôøng thaúng d2 vuoâng goùc vôùi Ox taïi ñieåm C. Veõ ñöôøng thaúng d3 ñi qua A vaø song song vôùi Oy.

 

Caâu 5:   Cho tam giaùc ABC.Tia phaân giaùc cuûa goùc B caét AC taïi D.Qua A keû ñöôøng thaúng song song  vôùi BD, ñöôøng thaúûng naøy caét ñöôøng thaúng  BC taïi E.Chöùng minh raèng:  BAE = AEB.

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐỀ KIỂM TRA HÌNH 7 – CHƯƠNG 1                     ( Đề lẻ)

Caâu 1 :  Ñieàn daáu “X” vaøo oâ thích hôïp trong baûng döôùi ñaây

 

Caâu

Ñuùng

Sai

a)  Hai ñöôøng thaúng caét nhau thì vuoâng goùc.

 

 

b)Hai ñöôøng thaúng phaân bieät cuøng song song  vôùi moät ñöôøng thaúng thöù  ba thì vuoâng goùc vôùi nhau.

 

 

c)  Ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoïan thaúng  ñi qua trung ñieåm cuûañoïan thaúng aáy.

 

 

d) Qua ñieåm A  vaø moät  ñöôøng thaúng a, coù  ít nhaát moät   ñöôøng  thaúng vuoâng goùc vôùi a.

 

 

e)  Hai goùc ñoái ñænh thì baèng nhau

 

 

fNeáu hai ñöôøng thaúng phaân bieät  a , b caét ñöôøng thaúng c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc  ñồng vị baèng nhau thì a//b.

 

 

Caâu 2: Cho hình veõ, bieát a // b; = 750 . Soá ño cuûa goùc B vaø laø:

 A/ =  90;   = 1250  C/ = 900   ; ø = 1050

B/ =  900 = 1150  D/ Moät keát quaû khaùc.

 

 

 

 Caâu 3  : Cho a//b . Tính goc B ; goc C2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caâu 4: Veõ hình theo dieãn ñaït baèng lôøi nhö sau:

 Cho goùc . Laáy 1 ñieåm A naèm trong goùc xOy. Veõ ñöôøng thaúng d1 ñi qua A vaø vuoâng goùc vôùi Ox taïi B. Veõ ñöôøng thaúng d2 ñi qua A vaø song song vôùi Oy.Veõ ñöôøng thaúng d3 ñi qua B vaø vuoâng goùc vôùi Oy taïi C.

 

Caâu 5:  Cho tam giaùc ABC.Tia phaân giaùc cuûa goùc C caét AB taïi M . Qua A keû ñöôøng thaúng song song  vôùi CM , ñöôøng thaúûng naøy caét ñöôøng thaúng  BC taïi N . Chöùng minh raèng:  CAN = ANC.

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về de kiem tra chuong I-hh7
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU