Đề kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2016 - 2017

Đăng ngày 5/15/2017 2:11:51 PM | Thể loại: Tập đọc 2 | Chia sẽ bởi: Thu Nông Khánh | Lần tải: 398 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.14 M | Loại file: doc

 


Họ và tên : ………………………………………

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2

 Câu 1: Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ?

a. 304           b. 186            c. 168                d. 286

Câu 2: 1 m = ..... cm? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:

a . 10 cm        b. 100 cm        c. 1000 cm         d. 1 cm

Câu 3: 0 : 4 = ? Kết quả của phép tính là:

a. 0          b. 1            c. 4          d. 40

Câu 4: (0,5đ) Độ dài đường gấp khúc sau là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

a. 16 cm            b. 20 cm           c. 15 cm          d. 12 cm

Câu 5: 30 + 50 …. 20 + 60. Dấu cần điền vào chỗ chấm là:

a. <             b. >                    c. =               d. không có dấu nào

Câu 6: Chu vi hình tứ giác sau là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

a. 19cm       b. 20cm            c. 21cm        d. 22cm

Câu 7: Đặt tính rồi tính

a) 465 + 213        b) 857 – 432            c) 456 19                    d) 234 + 296.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Họ và tên : ………………………………………

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2

 Câu 1: Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ?

a. 304           b. 186            c. 168                d. 286

Câu 2: 1 m = ..... cm? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:

a . 10 cm        b. 100 cm        c. 1000 cm         d. 1 cm

Câu 3: 0 : 4 = ? Kết quả của phép tính là:

a. 0          b. 1            c. 4          d. 40

Câu 4: (0,5đ) Độ dài đường gấp khúc sau là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

a. 16 cm            b. 20 cm           c. 15 cm          d. 12 cm

Câu 5: 30 + 50 …. 20 + 60. Dấu cần điền vào chỗ chấm là:

a. <             b. >                    c. =               d. không có dấu nào

Câu 6: Chu vi hình tứ giác sau là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

a. 19cm       b. 20cm            c. 21cm        d. 22cm

Câu 7: Đặt tính rồi tính

a) 465 + 213        b) 857 – 432            c) 456 19                    d) 234 + 296.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Câu 8: Tính

5 x 0 =.........             32 : 4 = .................            21 : 3 =.........

45 : 5= .........             5 x 8 =................

Câu 9: Tính

a)10 kg + 36 kg – 21 kg =.......................               b) 18 cm : 2 cm + 45 cm = ................
                                     = .......................                                                        =.................

Câu 10: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Lớp 2C có 21 học sinh nữ. Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 6 em. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu học sinh nam?

Trả lời: Lớp 2C có số học sinh nam là: ........................................................

Câu 11: Hình bên có ............. hình tứ giác (M1 - 0.5)

Hình bên có ............. hình tam giác

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Câu 12: Bài toán:

Một bác thợ may dùng 16 m vải để may 4 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 13: Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất với số chẵn lớn nhất có một chữ số 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc