Đề kiểm tra cuối học kì I môn KH-LS&ĐL lớp 1,2,3,4

đề thi Tiểu Học Lớp 1 Toán học 1
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       7      0
Ngày đăng 2011-01-18 14:14:30 Tác giả Lan Hương loại .doc kích thước 0.04 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Phßng GD&§T Si Ma Cai Tr­êng TH x· B¶n MÕ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN KHOA HỌC - LỚP 4 (Thời gian làm bài 40 phút) C©u 1: KÓ tªn c¸c nhãm chÊt dinh d­ìng mµ c¬ thÓ cÇn ®­îc cung cÊp ®Çy ®ñ vµ th­êng xuyªn? KÓ tªn mét sè thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bét ®­êng vµ chÊt bÐo mµ em biÕt. C©u 2: Nªu nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ nguån n­íc. C©u 3: Kh«ng khÝ cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? Phßng GD&§T Si Ma Cai Tr­êng TH x· B¶n MÕ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CU

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phßng GD&§T Si Ma Cai
Tr­êng TH x· B¶n MÕ
 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN KHOA HỌC - LỚP 4
(Thời gian làm bài 40 phút)
 
C©u 1:
KÓ tªn c¸c nhãm chÊt dinh d­ìng mµ c¬ thÓ cÇn ®­îc cung cÊp ®Çy ®ñ vµ th­êng xuyªn? KÓ tªn mét sè thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bét ®­êng vµ chÊt bÐo mµ em biÕt.
C©u 2:
Nªu nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ nguån n­íc.
C©u 3:
Kh«ng khÝ cã nh÷ng tÝnh chÊt g×?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phßng GD&§T Si Ma Cai
Tr­êng TH x· B¶n MÕ
 
 
 
 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN KHOA HỌC LỚP 4
 
 
C©u 1: ( 3 ®iÓm )
- C¸c nhãm chÊt dinh d­ìng mµ c¬ thÓ cÇn ®­îc cung cÊp gåm 4 nhãm chÝnh: Nhãm thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bét ®­êng; chÊt ®¹m; chÊt bÐo; vi- ta- min vµ chÊt kho¸ng.
- ChÊt bét ®­êng: g¹o, ng«, khoai lang, khoai t©y, b¸nh m×, m× t«m, chuèi…
- ChÊt bÐo: mì lîn, l¹c, võng, dÇu thùc vËt…
C©u 2: ( 4 ®iÓm)
- Nh÷ng viÖc nªn lµm ®Ó b¶o vÖ nguån n­íc:
+ Gi÷ g×n vÖ sinh s¹ch sÏ xung quanh nguån n­íc: giÕng n­íc, hå n­íc, ®­êng dÉn n­íc.
+ X©y dùng nhµ tiªu hîp vÖ sinh. Nhµ tiªu ph¶i lµm xa nguån n­íc.
- Nh÷ng viÖc kh«ng nªn lµm:
+ Kh«ng ®Ëp ph¸ ®­êng dÉn n­íc.
+ Kh«ng ®æ ph©n, gi¸c th¶i xuèng ao, xuèng nguån n­íc…
C©u 3: (3 ®iÓm )
- Kh«ng khÝ trong suèt, kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ cã h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh.
- Kh«ng khÝ cã thÓ bÞ nÐn l¹i hoÆc d·n ra.
 
* L­u ý: - Häc sinh cã thÓ diÔn ®¹t theo c¸ch kh¸c, ®óng ý vÉn ®­îc ®iÓm.
       - Tr×nh bµy bÈn, kh«ng khoa häc, sai lçi chÝnh t¶ trõ toµn bµi 1 ®iÓm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phßng GD&§T Si Ma Cai
Tr­êng TH x· B¶n MÕ
 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN KHOA HỌC - LỚP 5
(Thời gian làm bài 40 phút)
 
C©u1:
  Em hãy nêu những việc nên làm để giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì?
C©u 2:
  Nªu 4 viÖc cÇn lµm ®Ó phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng ®­êng bé?
C©u 3:
  Trong ®êi sèng, ®¸ v«i ®­îc dïng ®Ó lµm g× ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phßng GD&§T Si Ma Cai
Tr­êng TH x· B¶n MÕ
 
 
 
 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN KHOA HỌC LỚP 5
 
Câu 1: (3 ®iÓm)
- Thường xuyên tắm giặt, rửa mặt gội đầu và thay quần áo.
- Đặc biệt hàng ngày phải rửa bộ phậm sinh dục ngoài và thay quần áo lót.
C©u 2: (4 ®iÓm)
- T×m hiÓu häc tËp ®Ó biÕt râ vÒ luËt giao th«ng ®­êng bé.
- Nghiªn chØnh chÊp hµnh luËt giao th«ng ®­êng bé ( ®i ®óng phÇn ®­êng vµ ®éi mò b¶o hiÓm theo quy ®Þnh).
- ThËn träng khi qua ®­êng vµ tu©n theo chØ dÉn cña ®Ìn tÝn hiÖu.
  - Kh«ng ®ïa nghÞch, ch¹y nh¶y, ®¸ bãng ë d­íi lßng ®­êng.
C©u3: (3 ®iÓm)
  - §¸ v«i ®­îc dïng ®Ó l¸t ®­êng, x©y nhµ, nung v«i, s¶n xuÊt xi m¨ng, lµm phÊn viÕt, t¹c t­îng, lµm mÆt bµn, ghÕ, ®å l­u niÖm, èp l¸t...
 
              * L­u ý: - Häc sinh cã thÓ diÔn ®¹t theo c¸ch kh¸c, ®óng ý vÉn ®­îc ®iÓm.
       - Tr×nh bµy bÈn, kh«ng khoa häc, sai lçi chÝnh t¶ trõ toµn bµi 1 ®iÓm.
 

Nguồn:Lan Hương

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề kiểm tra cuối học kì I môn KH-LS&ĐL lớp 1,2,3,4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDKT_Khoa_hoc_4_5_1011.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
1l6jwq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2011-01-18 14:14:30
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
7
đề thi Đề kiểm tra cuối học kì I môn KH-LS&ĐL lớp 1,2,3,4

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan