Đề kiểm tra cuối học kì I môn KH-LS&ĐL lớp 1,2,3,4

đề thi Toán học 1
  Đánh giá    Viết đánh giá
 10       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
1l6jwq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
1/18/2011 2:14:30 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
10
File đã kiểm duyệt an toàn

Phòng GD&ĐT Si Ma Cai Trường TH xã Bản Mế   ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN KHOA HỌC - LỚP 4 (Thời gian làm bài 40 phút) Câu 1: Kể tên các nhóm chất dinh dưỡng mà cơ thể cần đượ,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề kiểm tra cuối học kì I môn KH-LS&ĐL lớp 1,2,3,4, Đề Thi Toán Học 1 , Đề thi Đề kiểm tra cuối học kì I môn KH-LS&ĐL lớp 1,2,3,4, doc, 1 trang, 0.04 M, Toán học 1 chia sẽ bởi Lan Hương đã có 10 download

 
LINK DOWNLOAD

De-kiem-tra-cuoi-hoc-ki-I-mon-KH-LS-DL-lop-1A2A3A4.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phòng GD&ĐT Si Ma Cai
Trường TH xã Bản Mế


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN KHOA HỌC - LỚP 4
(Thời gian làm bài 40 phút)
Câu 1:
Kể tên các nhóm chất dinh dưỡng mà cơ thể cần được cung cấp đầy đủ và thường xuyên? Kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất bột đường và chất béo mà em biết.
Câu 2:
Nêu những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ nguồn nước.
Câu 3:
Không khí có những tính chất gì?
Phòng GD&ĐT Si Ma Cai
Trường TH xã Bản MếGIÁ CHO
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN KHOA HỌC LỚP 4
Câu 1: ( 3 điểm )
- Các nhóm chất dinh dưỡng mà cơ thể cần được cung cấp gồm 4 nhóm chính: Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường; chất đạm; chất béo; vi- ta- min và chất khoáng.
- Chất bột đường: gạo, ngô, khoai lang, khoai tây, bánh mì, mì tôm, chuối…
- Chất béo: mỡ lợn, lạc, vừng, dầu thực vật…
Câu 2: ( 4 điểm)
- Những việc nên làm để bảo vệ nguồn nước:
+ Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước: giếng nước, hồ nước, đường dẫn nước.
+ Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Nhà tiêu phải làm xa nguồn nước.
- Những việc không nên làm:
+ Không đập phá đường dẫn nước.
+ Không đổ phân, giác thải xuống ao, xuống nguồn nước…
Câu 3: (3 điểm )
- Không khí trong suốt, không màu, không mùi, không vị có hình dạng nhất định.
- Không khí có thể bị nén lại hoặc dãn ra.
* Lưu ý: - Học sinh có thể diễn đạt theo cách khác, đúng ý vẫn được điểm.
- Trình bày bẩn, không khoa học, sai lỗi chính tả trừ toàn bài 1 điểm.
Phòng GD&ĐT Si Ma Cai
Trường TH xã Bản Mế


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN KHOA HỌC - LỚP 5
(Thời gian làm bài 40 phút)
Câu1:
Em hãy nêu những việc nên làm để giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì?
Câu 2:
Nêu 4 việc cần làm để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ?
Câu 3:
Trong đời sống, đá vôi được dùng để làm gì ?
Phòng GD&ĐT Si Ma Cai
Trường TH xã Bản MếGIÁ CHO
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN KHOA HỌC LỚP 5
Câu 1: (3 điểm)
- Thường xuyên tắm giặt, rửa mặt gội đầu và thay quần áo.
- Đặc biệt hàng ngày phải rửa bộ phậm sinh dục ngoài và thay quần áo lót.
Câu 2: (4 điểm)
- Tìm hiểu học tập để biết rõ về luật giao thông đường bộ.
- Nghiên chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ ( đi đúng phần đường và đội mũ bảo hiểm theo quy định).
- Thận trọng khi qua đường và tuân theo chỉ dẫn của đèn

Phßng GD&§T Si Ma Cai

Tr­êng TH x· B¶n MÕ

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2010 - 2011

MÔN KHOA HỌC - LỚP 4

(Thời gian làm bài 40 phút)

 

C©u 1:

KÓ tªn c¸c nhãm chÊt dinh d­ìng mµ c¬ thÓ cÇn ®­îc cung cÊp ®Çy ®ñ vµ th­êng xuyªn? KÓ tªn mét sè thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bét ®­êng vµ chÊt bÐo mµ em biÕt.

C©u 2:

Nªu nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ nguån n­íc.

C©u 3:

Kh«ng khÝ cã nh÷ng tÝnh chÊt g×?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phßng GD&§T Si Ma Cai

Tr­êng TH x· B¶n MÕ

 

 

 

 

HƯỚNG DN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIM

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2010 - 2011

MÔN KHOA HỌC LỚP 4

 

 

C©u 1: ( 3 ®iÓm )

- C¸c nhãm chÊt dinh d­ìng mµ c¬ thÓ cÇn ®­îc cung cÊp gåm 4 nhãm chÝnh: Nhãm thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bét ®­êng; chÊt ®¹m; chÊt bÐo; vi- ta- min vµ chÊt kho¸ng.

- ChÊt bét ®­êng: g¹o, ng«, khoai lang, khoai t©y, b¸nh m×, m× t«m, chuèi…

- ChÊt bÐo: mì lîn, l¹c, võng, dÇu thùc vËt…

C©u 2: ( 4 ®iÓm)

- Nh÷ng viÖc nªn lµm ®Ó b¶o vÖ nguån n­íc:

+ Gi÷ g×n vÖ sinh s¹ch sÏ xung quanh nguån n­íc: giÕng n­íc, hå n­íc, ®­êng dÉn n­íc.

+ X©y dùng nhµ tiªu hîp vÖ sinh. Nhµ tiªu ph¶i lµm xa nguån n­íc.

- Nh÷ng viÖc kh«ng nªn lµm:

+ Kh«ng ®Ëp ph¸ ®­êng dÉn n­íc.

+ Kh«ng ®æ ph©n, gi¸c th¶i xuèng ao, xuèng nguån n­íc…

C©u 3: (3 ®iÓm )

- Kh«ng khÝ trong suèt, kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ cã h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh.

- Kh«ng khÝ cã thÓ bÞ nÐn l¹i hoÆc d·n ra.

 

* L­u ý: - Häc sinh cã thÓ diÔn ®¹t theo c¸ch kh¸c, ®óng ý vÉn ®­îc ®iÓm.

       - Tr×nh bµy bÈn, kh«ng khoa häc, sai lçi chÝnh t¶ trõ toµn bµi 1 ®iÓm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phßng GD&§T Si Ma Cai

Tr­êng TH x· B¶n MÕ

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2010 - 2011

MÔN KHOA HỌC - LỚP 5

(Thời gian làm bài 40 phút)

 

C©u1:

  Em hãy nêu những việc nên làm đ gi v sinh cơ th tuổi dậy thì?

C©u 2:

  Nªu 4 viÖc cÇn lµm ®Ó phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng ®­êng bé?

C©u 3:

  Trong ®êi sèng, ®¸ v«i ®­îc dïng ®Ó lµm g× ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phßng GD&§T Si Ma Cai

Tr­êng TH x· B¶n MÕ

 

 

 

 

HƯỚNG DN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIM

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2010 - 2011

MÔN KHOA HỌC LỚP 5

 

Câu 1: (3 ®iÓm)

- Thường xuyên tắm giặt, rửa mặt gội đầu và thay quần áo.

- Đặc biệt hàng ngày phải rửa bộ phậm sinh dục ngoài và thay quần áo lót.

C©u 2: (4 ®iÓm)

- T×m hiÓu häc tËp ®Ó biÕt râ vÒ luËt giao th«ng ®­êng bé.

- Nghiªn chØnh chÊp hµnh luËt giao th«ng ®­êng bé ( ®i ®óng phÇn ®­êng vµ ®éi mò b¶o hiÓm theo quy ®Þnh).

- ThËn träng khi qua ®­êng vµ tu©n theo chØ dÉn cña ®Ìn tÝn hiÖu.

  - Kh«ng ®ïa nghÞch, ch¹y nh¶y, ®¸ bãng ë d­íi lßng ®­êng.

C©u3: (3 ®iÓm)

  - §¸ v«i ®­îc dïng ®Ó l¸t ®­êng, x©y nhµ, nung v«i, s¶n xuÊt xi m¨ng, lµm phÊn viÕt, t¹c t­îng, lµm mÆt bµn, ghÕ, ®å l­u niÖm, èp l¸t...

 

              * L­u ý: - Häc sinh cã thÓ diÔn ®¹t theo c¸ch kh¸c, ®óng ý vÉn ®­îc ®iÓm.

       - Tr×nh bµy bÈn, kh«ng khoa häc, sai lçi chÝnh t¶ trõ toµn bµi 1 ®iÓm.

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề kiểm tra cuối học kì I môn KH-LS&ĐL lớp 1,2,3,4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN