ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II LỚP 5 : 2 đề TOÁN + LUYỆN TỪ VÀ CÂU + TV ĐỌC HIỂU + KHOA + SỬ + ĐỊA

đề thi Toán học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 124       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
kf6xwq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
4/26/2011 6:37:25 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.19 M
Lần xem
1
Lần tải
124
File đã kiểm duyệt an toàn

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNG ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN THÁNG 05/2011 Môn : KHOA HỌC Họ và tên học sinh :…………………………………………………………………………… Lớp : ………………………………………………………………………………………………………… Câu 1. Ở giai đoạn nào ,xem chi tiết và tải về Đề thi ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II LỚP 5 : 2 đề TOÁN + LUYỆN TỪ VÀ CÂU + TV ĐỌC HIỂU + KHOA + SỬ + ĐỊA, Đề Thi Toán Học 5 , Đề thi ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II LỚP 5 : 2 đề TOÁN + LUYỆN TỪ VÀ CÂU + TV ĐỌC HIỂU + KHOA + SỬ + ĐỊA, doc, 1 trang, 0.19 M, Toán học 5 chia sẽ bởi Oanh Võ Thị Kim đã có 124 download

 
LINK DOWNLOAD

DE-KIEM-TRA-CUoI-HoC-KI-II-LoP-5-2-de-TOAN-LUYEN-TU-VA-CAU-TV-DoC-HIEU-KHOA-SU-DIA.doc[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNG
ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN THÁNG 05/2011
Môn : KHOA HỌC
Họ và tên học sinh :……………………………………………………………………………
Lớp : …………………………………………………………………………………………………………
Câu 1. Ở giai đoạn nào của quá trình phát triển, bướm cái gây thiệt hại nhất?
a. Trứng b. Sâu c. Nhộng d. Bướm
Câu 2. Điền các từ : người; ngắt cầu dao, cầu chì; vật khô; cắt nguồn điện; điện giật vào chỗ chấm sao cho phù hợp :
+ Khi nhìn thấy người bị .............................. phải lập tức ............................... bằng mọi cách như ..........................., ......................... hoặc dùng .........................không dẫn điện như gậy gỗ, gậy tre, que nhựa,..gạt dây điện ra khỏi .......................... bị nạn.

Câu 3. Nối ý ở cột A với ý phù hợp ở cột B :
A B
MÔI TRƯỜNG CHO MÔI TRƯỜNG NHẬN
Câu 4. Con người sử dụng năng lượng Mặt Trời cho cuộc sống như thế nào?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Câu 5. Nêu những biện pháp diệt ruồi và gián?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6. Kể tên 5 loài thú quý hiếm cần được bảo vệ khỏi nguy cơ tuyệt chủng hiện nay?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7. Nêu các việc em đã làm tại gia đình, trường lớp để tiết kiệm điện?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNG
ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN THÁNG 05/2011
Môn : LỊCH SỬ – ĐỊA LÍ
Họ và tên học sinh :……………………………………………………………………………
Lớp : …………………………………………………………………………………………………………
Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái chỉ ý đúng nhất : (0,5 điểm)
Sau ngày 30-4-1975, nước ta cần phải có Quốc hội chung do nhân dân hai miền Nam, Bắc bầu ra để:
Hoàn thành thống nhất đất nước.
Tôn vinh các vị lãnh đạo Cách mạng.
Lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Thông báo cho thế giới biết nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập và thành lập chính quyền mới .
Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)
a. Hiệp định Pa-ri về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí kết vào thời gian nào?
Tháng 7-1954 B. Tháng 10-1972
C. Tháng 01-1973 D. Tháng 4-1975
b. Công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi thì được quyền đi bỏ phiếu bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất?
Tròn 20 tuổi B. Tròn 18 tuổi
C.Tròn 17 tuổi D. Tròn 16 tuổi
Câu 3. Điền những từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm: (1,5 điểm)
Quốc hội khóa VI đã có những quyết định quan trọng:
+ Lấy tên nước là :……………………………………………………………………………………………………………………………………….
+ Quyết định Quốc huy; Quốc kì là :……………………………………………………………………………………………………..
+ Quốc ca là bài : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
+ Thủ đô của nước Việt Nam thống nhất là : ……………………………………………………………………………………
+ Quyết định đổi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định là :…………………………………………
Câu 4. Phong trào “Đồng khởi” bùng nổ vào thời gian nào? Tiêu biểu nhất là ở đâu? (1 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5. Nêu sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25-04-1976 ? (1 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6 . Nối các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp: (1 điểm)
A

B

Hoa Kì

Nằm ở bán cầu Bắc, có diện tích lớn nhất trong các châu lục.

Châu Mĩ

Địa hình tương đối cao, có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.

Châu Phi

Phần lớn cư dân có nguồn gốc là người nhập cư từ các châu lục khác.

Châu Á

nền kinh tế phát triển cao, nhiều ngành công nghiệp đứng đầu thế giới


Câu 7. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (0,5 điểm)
 Liên bang Nga nằm ở cả châu Âu và châu Á,có diện tích lớn nhất thế giới.


 Các nước Châu Phi chủ yếu là người da trắng, đời sống người dân còn khó khăn.


Đại Tây Dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất.


Hoa Kì là một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.


Câu 8. Nối tên các kì quan trên

 


 

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BAÏCH ÑAÈNG

ÑEÀ KIEÅM TRA THÖÔØNG XUYEÂN  THAÙNG 05/2011

Moân : KHOA HOÏC

 

                   Hoï vaø teân hoïc sinh :……………………………………………………………………………

                      Lôùp : …………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Caâu 1. ÔÛ giai ñoaïn naøo cuûa quaù trình phaùt trieån, böôùm caùi gaây thieät haïi nhaát?

a. Tröùng             b. Saâu                        c. Nhoäng                            d. Böôùm

 

 

 Caâu 2. Ñieàn caùc töø : ngöôøi; ngaét caàu dao, caàu chì; vaät khoâ; caét nguoàn ñieän; ñieän giaät vaøo choã chaám sao cho phuø hôïp :

+ Khi nhìn thaáy ngöôøi bò .............................. phaûi laäp töùc ............................... baèng moïi caùch nhö ..........................., ......................... hoaëc duøng .........................khoâng daãn ñieän nhö gaäy goã, gaäy tre, que nhöïa,..gaït daây ñieän ra khoûi .......................... bò naïn.

 

     Caâu 3. Noái yù ôû  coät A vôùi yù phuø hôïp ôû coät B :

 

                        A                                                                     B

 

            MOÂI TRÖÔØNG CHO                                                 MOÂI TRÖÔØNG NHAÄN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Caâu 4. Con ngöôøi söû duïng naêng löôïng Maët Trôøi cho cuoäc soáng nhö theá naøo?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 


    

 

    Caâu 5. Neâu nhöõng bieän phaùp dieät ruoài vaø giaùn?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

   Caâu 6. Keå teân 5 loaøi thuù quyù hieám caàn ñöôïc baûo veä khoûi nguy cô tuyeät chuûng hieän nay?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

      Caâu 7. Neâu caùc vieäc em ñaõ laøm taïi gia ñình, tröôøng lôùp ñeå tieát kieäm ñieän?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                         TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BAÏCH ÑAÈNG

ÑEÀ KIEÅM TRA THÖÔØNG XUYEÂN  THAÙNG 05/2011

Moân : LÒCH SÖÛ – ÑÒA LÍ

 

                   Hoï vaø teân hoïc sinh :……………………………………………………………………………

                      Lôùp : …………………………………………………………………………………………………………

 

Caâu 1. Khoanh troøn vaøo chöõ caùi chæ yù ñuùng nhaát : (0,5 ñieåm)

Sau ngaøy 30-4-1975, nöôùc ta caàn phaûi coù Quoác hoäi chung do nhaân daân hai mieàn Nam, Baéc baàu ra ñeå:

  1. Hoaøn thaønh thoáng nhaát ñaát nöôùc.
  2. Toân vinh caùc vò laõnh ñaïo Caùch maïng.
  3. Laõnh ñaïo nhaân daân xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác
  4. Thoâng baùo cho theá giôùi bieát nöôùc Vieät Nam ñaõ hoaøn toaøn ñoäc laäp vaø thaønh laäp chính quyeàn môùi .

 

Caâu 2. Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng: (1 ñieåm)

   a. Hieäp ñònh Pa-ri veà vieäc chaám döùt chieán tranh, laäp laïi hoøa bình ôû Vieät Nam ñöôïc kí keát vaøo thôøi gian naøo?

A.      Thaùng 7-1954                                           B. Thaùng 10-1972

    C. Thaùng 01-1973                                           D. Thaùng 4-1975

  b. Coâng daân Vieät Nam ñuû bao nhieâu tuoåi thì ñöôïc quyeàn ñi boû phieáu baàu Quoác hoäi cuûa nöôùc Vieät Nam thoáng nhaát?

  1. Troøn 20 tuoåi                                              B. Troøn 18 tuoåi

      C.Troøn 17 tuoåi                                               D. Troøn 16 tuoåi

Caâu 3. Ñieàn nhöõng töø ngöõ thích hôïp vaøo choã chaám: (1,5 ñieåm)

                 Quoác hoäi khoùa VI ñaõ coù nhöõng quyeát ñònh quan troïng:

  +  Laáy teân nöôùc laø :……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  + Quyeát ñònh Quoác huy; Quoác kì laø :……………………………………………………………………………………………………..

  + Quoác ca laø baøi :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  + Thuû ñoâ cuûa nöôùc Vieät Nam thoáng nhaát laø : ……………………………………………………………………………………

  + Quyeát ñònh ñoåi teân thaønh phoá Saøi Goøn – Gia Ñònh laø :…………………………………………

 

Caâu 4. Phong traøo “Ñoàng khôûi” buøng noå vaøo thôøi gian naøo? Tieâu bieåu nhaát laø ôû ñaâu? (1 ñieåm)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Caâu 5. Neâu söï kieän lòch söû dieãn ra vaøo ngaøy 25-04-1976 ? (1 ñieåm)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Caâu 6 . Noái caùc yù ôû coät A vôùi coät B sao cho phuø hôïp: (1 ñieåm)

A

 

B

Hoa Kì

 

Naèm ôû baùn caàu Baéc, coù dieän tích lôùn nhaát trong caùc chaâu luïc.

Chaâu Mó

 

Ñòa hình töông ñoái cao, coù khí haäu noùng vaø khoâ baäc nhaát theá giôùi.

Chaâu Phi

 

Phaàn lôùn cö daân coù nguoàn goác laø ngöôøi nhaäp cö töø caùc chaâu luïc khaùc.

Chaâu AÙ

 

neàn kinh teá phaùt trieån cao, nhieàu ngaønh coâng nghieäp ñöùng ñaàu theá giôùi

 

Caâu 7. Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng:   (0,5 ñieåm)

 

Lieân bang Nga naèm ôû caû chaâu AÂu vaø chaâu AÙ,coù dieän tích lôùn nhaát theá giôùi.

 

 Caùc nöôùc Chaâu Phi chuû yeáu laø ngöôøi da traéng, ñôøi soáng ngöôøi daân coøn khoù khaên.

 

Ñaïi Taây Döông laø ñaïi döông coù dieän tích vaø ñoä saâu trung bình lôùn nhaát.

 

Hoa Kì laø moät trong nhöõng nöôùc coù neàn kinh teá phaùt trieån nhaát theá giôùi.

 

Caâu 8. Noái teân caùc kì quan treân theá giôùi vôùi teân nöôùc thích hôïp : (0,5 ñieåm)

 

A

 

B

Ñeàn AÊng-co-vat

 

Ai Caäp

Thaùp EÙp- phen

 

Trung Quoác

Vaïn Lí Tröôøng Thaønh

 

Phaùp

Kim töï thaùp

 

Cam-pu-chia

 

Caâu 9. Keå teân caùc ñaïi döông treân theá giôùi theo thöù töï töø lôùn ñeán beù veà dieän tích ? Ñoä saâu lôùn nhaát thuoäc veà ñaïi döông naøo ? (1 ñieåm)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Caâu 10. Neâu ñaëc ñieåm noåi baät veà kinh teá cuûa Chaâu Phi. (1 ñieåm)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Caâu 11. Keå teân moät soá saûn phaåm coâng nghieäp noåi tieáng cuûa Chaâu Aâu. (1 ñieåm)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BAÏCH ÑAÈNG

ÑEÀ KIEÅM TRA THÖÔØNG XUYEÂN  THAÙNG 05/2011

Moân : ÑOÏC – HIEÅU

                             (Ñeà thi Cuoái HK II Naêm hoïc 2007 – 2008 – SGD TP HCM )

                 

                   Hoï vaø teân hoïc sinh :……………………………………………………………………………

                      Lôùp : …………………………………………………………………………………………………………

 

BAØI ÑOÏC:     

ÑOM ÑOÙM VAØ GIOÏT SÖÔNG

 

        Toái hoâm aáy khoâng coù traêng nhöng baàu trôøi ñaày sao saùng. Ñom Ñoùm bay töø buïi tre ngaø ra ruoäng luùa. Caây ñeøn cuûa Ñom Ñoùm cöù chôùp leân trong ñeâm, troâng ñeïp nhö ngoâi Sao Hoâm ñang nhaáp nhaùy.

 Ñom Ñoùm saø xuoáng ruoäng luùa baét maáy con Raày Naâu haïi luùa ñeå aên loùt daï. Sau ñoù, caäu ta bay leân moät goø cao, ñaäu leân moät boâng coû may, vöøa hoùng gioù thu veà ñeâm, vöøa laøm cho caây ñeøn cuûa mình saùng theâm. Boãng, Ñom Ñoùm nhìn sang beân caïnh, thaáy coâ baïn Gioït Söông ñang ñung ñöa treân laù coû. Ñom Ñoùm thaàm nghó: “OÂi ! Baïn Gioït Söông thaät laø xinh ñeïp !” Roài Ñom Ñoùm caát caùnh bay quanh Gioït Söông. Laï thaät ! Caøng ñeán gaàn Gioït Söông, Ñom Ñoùm laïi caøng thaáy Gioït Söông ñeïp hôn. Ñom Ñoùm caát tieáng:

-          Chaøo baïn Gioït Söông, troâng baïn lung linh, toaû saùng nhö moät vieân ngoïc vaäy !

Gioït Söông dòu daøng noùi:

- Baïn Ñom Ñoùm ôi ! Mình saùng ñeïp theá naøy laø vì mình phaûn chieáu aùnh saùng töø caùc ngoâi sao treân baàu trôøi, coù khi coøn môø hôn aùnh saùng caây ñeøn cuûa baïn ! Mình nghó: baïn môùi laø ngöôøi ñeïp nhaát vì baïn saùng leân ñöôïc töø chính baûn thaân mình. Baïn thaät ñaùng töï haøo !

Ñom Ñoùm noùi:

- Baïn Gioït Söông khieâm toán quaù ! Nhöng mình xin caûm ôn baïn veà nhöõng lôøi toát ñeïp baïn daønh cho mình. Thoâi, chaøo baïn ! Mình ñi baét boïn Raày Naâu haïi luùa ñaây !

Ñom Ñoùm bay ñi, Gioït Söông coøn noùi vôùi theo, gioïng ñaày khích leä:

-          Xin chuùc baïn laøm troøn nhieäm vuï cuûa mình ñeå ñoàng ruoäng theâm töôi toát nheù !

 

 

ÑOÏC THAÀM VAØ LAØM BAØI TAÄP: (30 phuùt)

 

          Em ñoïc thaàm baøi “Ñom Ñoùm vaø Gioït Söông” ñeå laøm caùc baøi taäp sau:

     ( Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát cho caùc caâu töø 1 ñeán 9 döôùi ñaây)

 

1. Ñom Ñoùm gaëp Gioït Söông trong luùc ñang laøm gì?

  1. Bay töø buïi tre ngaø ra ruoäng luùa vaø löôïn quanh Gioït Söông

b.  Saø xuoáng chaân ruoäng, baét raày naâu haïi luùa ñeå aên loùt daï.

 c.  Ñaäu treân boâng coû may, höùng gioù ñeâm vaø laøm cho caây ñeøn saùng theâm leân.

      d. Ñaùp xuoáng moät goø cao, ñaäu treân buïi tre ngaø vaø ñung ñöa.

 

2. Caây ñeøn cuûa Ñom Ñoùm ñöôïc mieâu taû ñeïp nhö theá naøo?

  a. Nhö ngoâi Sao Hoâm ñang nhaáp nhaùy.

b. Nhö aùnh traêng raèm vaèng vaëc ñang chieáu saùng.

c. Nhö vieân ngoïc ñang lung linh toaû saùng.

d. Nhö vieân kim cöông ñang laáp laùnh.


 

3. Töø “caây ñeøn ” trong “caây ñeøn cuûa Ñom Ñoùm” ñöôïc duøng vôùi nghóa:

a. Goác        b. Chuyeån

 

4. Ñom Ñoùm ngôïi khen Gioït Söông khieâm toán vì Gioït Söông ñaõ:

a. Bieát töø choái, khoâng nhaän mình saùng baúng ngoâi sao.

b. Tieác cho mình khoâng saùng ñeïp nhö caây ñeøn cuûa Ñom Ñoùm.

c. Bieát ñaùnh giaù ñuùng möïc veà mình, veà baïn, khoâng cho mình hôn duø ñöôïc khen.

d. Buoàn baõ khi bieát mình khoâng töï phaùt saùng ñöôïc nhö Ñom Ñoùm.

 

5. Caâu noùi “Mình nghó baïn môùi laø ngöôøi ñeïp nhaát, saùng nhaát, vì baïn saùng leân ñöôïc töø chính baûn thaân mình” cuûa Gioït Söông coù nguï yù laø:

a. Caàn phaûi phoâ tröông khi bieát mình hôn ngöôøi khaùc.

b. Bieát khieâm toán ñeå ngöôøi khaùc khen mình.

c. Neân bieát soáng cho chính baûn thaân mình.

d. Bieát soáng coù ích, toaû saùng baèng chính naêng löïc cuûa mình.

 

6. Trong caâu :“Ñom Ñoùm noùi: Baïn Gioït Söông khieâm toán quaù !” taùc giaû söû duïng bieän phaùp ngheä thuaät :

a. Laëp töø ngöõ      b. Nhaân hoaù

c. So saùnh               d. Nhaân hoaù vaø so saùnh

 

7. Töø naøo döôùi ñaây traùi nghóa vôùi töø “khieâm toán” coù trong baøi ñoïc?

a. töï haøo      b. töï troïng

c. kieâu ngaïo                                           d. khinh thöôøng

 

8. Coù theå thay daáu phaåy trong caâu : “Ñom Ñoùm bay ñi , Gioït Söông coøn noùi vôùi theo...” baèng töø naøo döôùi ñaây?

     a. maø      b.  ñeå   c.  vaø            d.  do

 

9. Haõy choïn caëp quan heä töø phuø hôïp ñeå theâm vaøo caâu gheùp döôùi ñaây:

    “ Chuùng ta khoâng döïa vaøo trôøi cuõng chaúng döïa vaøo ñaát, chuùng ta phaûi döïa vaøo chính baûn thaân mình, con aø !”

a. chaúng nhöõng ........ maø (coøn)                    b.  chöa ..... ñ

c. vöøa ........... vöøa              d.  neáu .....  thì

 

10. Em haõy ñaët 1 caâu gheùp coù söû duïng quan heä töø noùi veà phaåm chaát ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam.

 

Ñaët caâu: ......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BAÏCH ÑAÈNG

ÑEÀ KIEÅM TRA THÖÔØNG XUYEÂN  THAÙNG 05/2011

Moân : TOAÙN

                             (Ñeà thi Cuoái HK II Naêm hoïc 2007 – 2008 – SGD TP HCM )

                  

                    Hoï vaø teân hoïc sinh :……………………………………………………………………………

                      Lôùp : …………………………………………………………………………………………………………

 

Phaàn 1: (2ñ)  Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:

1/  Hoãn soá vieát döôùi daïng soá thaäp phaân laø:

a.  4,003  b.  40,03  c.  400,03  d.  400,3

 

2/  Soá lôùn nhaát trong caùc soá  4,079 ;  4,057 ;  4,061 vaø 4,08 laø:

 a.  4,079  b.  4,057  c.  4,061  d.  4,08

 

3/  Keát quaû pheùp chia 29,4 : 0,01 laø:

 a.  2940  b.  294   c.  2,94  d.  0,294

 

4/  Moät thö vieän coù 1000 quyeån saùch caùc loaïi.

Bieåu ñoà hình quaït beân ñaây cho bieát tæ soá

phaàn traêm caùc loaïi saùch coù trong thö vieän.  

Soá saùch truyeän trong thö vieän coù laø:

        

 a.  30 quyeån   b.  120 quyeån

 c.  300 quyeån   d.  180 quyeån

 

Phaàn 2: (8 ñ)

1/  Ñaët tính roài tính:

 a.  16,08  x  3,6                   b.  51,648 : 6,4

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 

2/  a)  Tính :                 b)  Tìm x, bieát:

 18,6 – 6,72 : 3,2                 x – 5,82 = 12,6

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 


3/  Moät xe maùy ñi töø A ñeán B vôùi vaän toác 36 km/giôø thì maát 3giôø 30phuùt. Cuõng treân quaõng ñöôøng ñoù, moät oâtoâ ñi töø A vôùi vaän toác 52,5km/giôø thì sau bao laâu seõ ñeán B?

 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 

4/  Moät mieáng bìa nöûa hình troøn ñöôïc caét ñi hai maûnh laø hai nöûa hình troøn nhoû (nhö hình veõ). Tính dieän tích phaàn coøn laïi  (phaàn toâ ñaäm) cuûa mieáng bìa ñoù

 

............................................................................................... ...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... ...............................................................................................

............................................................................................... ...............................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BAÏCH ÑAÈNG

ÑEÀ KIEÅM TRA THÖÔØNG XUYEÂN  THAÙNG 05/2011

Moân : TOAÙN

                     (Ñeà thi Cuoái HK II Naêm hoïc 2006 – 2007 – SGD TP HCM )

 

                       Hoï vaø teân hoïc sinh :……………………………………………………………………………

                      Lôùp : …………………………………………………………………………………………………………

 

 

Baøi 1: (2ñ)  Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:

A/  Chöõ soá 7 trong soá thaäp phaân 36,478 coù giaù trò laø:

 a.     b.    c.   d. 7

B/  0,027 km =  .....  m ?

 a. 0,27   b.  2,7   c.  27   d. 270

C/  Moät maët ñoàng hoà hình troøn coù ñöôøng kính cm thì chu vi cuûa noù laø bao nhieâu?

 a.  15,7cm  b.  6,908cm  c.  3,925cm  d.  7,85cm

D/  Caù voi lôùn coù theå bôi vôùi vaän toác 30km/giôø. Hoûi vôùi vaän toác ñoù, caù voi lôùn bôi trong giôø ñöôïc bao nhieâu ki-loâ-meùt?

 a.  1,5km  b.  3km  c.  2,2km  d.  2km

 

Baøi 2 (1ñ) :  Vieát caùc soá sau theo thöù töï töø beù ñeán lôùn :   7,9 ;  7,45 ;  7,905 ;  7,405

  ......................................................................................................................

 

Baøi 3 (1ñ) :  Vieát soá thích hôïp:

 7km 126m  =  .........    km   9dm2  45cm2  =  ........   dm2 

 18 kg 27g   =   .........   kg   9 m3  567 dm3  =  ........    m3 

 

Baøi 4 (1ñ):  Tìm y

 a)  8,18 – y = 6,94    b)  7,2  x  y  = 27,36

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 

Baøi 5 (2ñ) :  Ñaët tính roài tính:

a)  68,759 + 26,18       b)  78,9 – 29,79        c)  61,5  x  4,3             d)  19,04 : 5,6

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................


 

Baøi 6 (2ñ)  Moät beå kính nuoâi caù daïng hình hoäp chöõ nhaät coù chieàu daøi 30cm, chieàu roäng 15cm, chieàu cao 1m. Luùc ñaàu möïc nöôùc trong beå cao baèng chieàu cao cuûa beå. Luùc sau ngöôøi ta boû vaøo trong beå moät hoøn ñaù thì möïc nöôùc trong beå leân tôùi chieàu cao cuûa beå. Tính theå tích cuûa hoøn ñaù naèm trong beå nöôùc.

 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 

Baøi 7 (1ñ)  Tìm hai soá thaäp phaân, bieát raèng toång cuûa chuùng baèng 0,75 vaø thöông cuûa chuùng baèng 0,25.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 


TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BAÏCH ÑAÈNG

ÑEÀ KIEÅM TRA THÖÔØNG XUYEÂN THAÙNG 05/2011

Moân : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU

 

                       Hoï vaø teân hoïc sinh :……………………………………………………………………………

                      Lôùp : …………………………………………………………………………………………………………

 

Em h·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt cho mçi c©u hái sau ®©y:

 

Caâu 1 :

Hai caâu: “Daân toäc ta coù moät loøng noàng naøn yeâu nöôùc. Ñoù laø truyeàn thoáng quyù baùu cuûa ta.” ñöôïc lieân keát vôùi nhau baèng caùch naøo ?

A.

Duøng töø ngöõ thay theá vaø töø ngöõ noái.

B.

Laëp laïi töø ngöõ.

C.

Duøng töø ngöõ thay theá.

D.

Duøng töø ngöõ noái.

Caâu 2 :

Caâu : “OÀ, baïn Lan thoâng minh quaù!” boäc loä caûm xuùc gì ?

A.

ngaïc nhieân

B.

vui möøng                                                 

C.

ñau xoùt

D.

thaùn phuïc                                                 

Caâu 3 :

Doøng naøo döôùi ñaây chöùa toaøn caùc töø gheùp cuøng kieåu ?

A.

nöôùc möa, nöôùc soâng, nöôùc suoái, nöôùc khoaùng, nöôùc non.

B.

baùnh boø, baùnh chöng, baùnh teùt, baùnh traùi, baùnh ít.

C.

keïo soâ- coâ- la, keïo maïch nha, keïo ñaäu phoäng, keïo cöùng, keïo meàm.

D.

traø Quan AÂm, traø taøu, traø sen, traø ñaéng, traø thuoác.

Caâu 4 :

Caâu naøo laø caâu khieán ?

A.

Meï veà ñi, meï !

B.

A, meï veà !

C.

Meï veà roài.

D.

Meï ñaõ veà chöa ?

Caâu 5 :

Töø “ñaùnh” trong caâu naøo döôùi ñaây ñöôïc duøng vôùi nghóa goác ?

A.

Baùc noâng daân ñaùnh traâu ra ñoàng.                          

B.

Caùc baïn khoâng neân ñaùnh nhau.

C.

Saùng naøo, boá cuõng ñaùnh thöùc em daäy taäp theå duïc.              

D.

Caùc baïn khoâng neân ñaùnh ñoá nhau.

Caâu 6 :

Töø naøo chæ saéc ñoä thaáp ?

A.

vaøng voït

B.

vaøng hoe

C.

vaøng kheø

D.

vaøng vaøng

Caâu 7 :

Thaønh ngöõ, tuïc ngöõ naøo döôùi ñaây noùi veà loøng töï troïng ?

A.

Thuoác ñaéng daõ taät.

B.

Caây ngay khoâng sôï cheát ñöùng.

C.

Giaáy raùch phaûi giöõ laáy leà.

D.

Thaúng nhö ruoät ngöïa.

Caâu 8 :

Nhoùm töø naøo ñoàng nghóa vôùi töø “hoaø bình” ?

A.

bình yeân, thaùi bình, thanh bình.

B.

bình yeân, thaùi bình, hieàn hoaø.

C.

thaùi bình, thanh thaûn, laëng yeân.

D.

thaùi bình, bình thaûn, yeân tónh.

Caâu 9 :

Töø “keùn” trong caâu: “Tính coâ aáy keùn laém.” thuoäc töø loaïi naøo ?

A.

Ñoäng töø

B.

Tính töø

C.

Danh töø

D.

Ñaïi töø

 

 

 

 

 

 

 

 

Caâu 10 :

Caâu: “Moïc giöõa doøng soâng xanh moät boâng hoa tím bieác.coù caáu truùc nhö theá naøo ?

A.

Vò ngöõ - chuû ngöõ

B.

Chuû ngöõ - vò ngöõ

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II LỚP 5 : 2 đề TOÁN + LUYỆN TỪ VÀ CÂU + TV ĐỌC HIỂU + KHOA + SỬ + ĐỊA
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN