ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II LỚP 5 : 2 đề TOÁN + LUYỆN TỪ VÀ CÂU + TV ĐỌC HIỂU + KHOA + SỬ + ĐỊA

đề thi Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       7      0
Ngày đăng 2011-04-26 18:37:25 Tác giả Oanh Võ Thị Kim loại .doc kích thước 0.19 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BAÏCH ÑAÈNG ÑEÀ KIEÅM TRA THÖÔØNG XUYEÂN THAÙNG 05/2011 Moân : KHOA HOÏC Hoï vaø teân hoïc sinh :…………………………………………………………………………… Lôùp : ………………………………………………………………………………………………………… Caâu 1

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BAÏCH ÑAÈNG
ÑEÀ KIEÅM TRA THÖÔØNG XUYEÂN  THAÙNG 05/2011
Moân : KHOA HOÏC
 
                   Hoï vaø teân hoïc sinh :……………………………………………………………………………
                      Lôùp : …………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
Caâu 1. ÔÛ giai ñoaïn naøo cuûa quaù trình phaùt trieån, böôùm caùi gaây thieät haïi nhaát?
a. Tröùng             b. Saâu                        c. Nhoäng                            d. Böôùm
 
 
 Caâu 2. Ñieàn caùc töø : ngöôøi; ngaét caàu dao, caàu chì; vaät khoâ; caét nguoàn ñieän; ñieän giaät vaøo choã chaám sao cho phuø hôïp :
+ Khi nhìn thaáy ngöôøi bò .............................. phaûi laäp töùc ............................... baèng moïi caùch nhö ..........................., ......................... hoaëc duøng .........................khoâng daãn ñieän nhö gaäy goã, gaäy tre, que nhöïa,..gaït daây ñieän ra khoûi .......................... bò naïn.
 
     Caâu 3. Noái yù ôû  coät A vôùi yù phuø hôïp ôû coät B :
 
                        A                                                                     B
 
            MOÂI TRÖÔØNG CHO                                                 MOÂI TRÖÔØNG NHAÄN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Caâu 4. Con ngöôøi söû duïng naêng löôïng Maët Trôøi cho cuoäc soáng nhö theá naøo?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

    
 
    Caâu 5. Neâu nhöõng bieän phaùp dieät ruoài vaø giaùn?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
   Caâu 6. Keå teân 5 loaøi thuù quyù hieám caàn ñöôïc baûo veä khoûi nguy cô tuyeät chuûng hieän nay?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
      Caâu 7. Neâu caùc vieäc em ñaõ laøm taïi gia ñình, tröôøng lôùp ñeå tieát kieäm ñieän?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BAÏCH ÑAÈNG
ÑEÀ KIEÅM TRA THÖÔØNG XUYEÂN  THAÙNG 05/2011
Moân : LÒCH SÖÛ – ÑÒA LÍ
 
                   Hoï vaø teân hoïc sinh :……………………………………………………………………………
                      Lôùp : …………………………………………………………………………………………………………
 
Caâu 1. Khoanh troøn vaøo chöõ caùi chæ yù ñuùng nhaát : (0,5 ñieåm)
Sau ngaøy 30-4-1975, nöôùc ta caàn phaûi coù Quoác hoäi chung do nhaân daân hai mieàn Nam, Baéc baàu ra ñeå:
Hoaøn thaønh thoáng nhaát ñaát nöôùc.
Toân vinh caùc vò laõnh ñaïo Caùch maïng.
Laõnh ñaïo nhaân daân xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác
Thoâng baùo cho theá giôùi bieát nöôùc Vieät Nam ñaõ hoaøn toaøn ñoäc laäp vaø thaønh laäp chính quyeàn môùi .
 
Caâu 2. Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng: (1 ñieåm)
   a. Hieäp ñònh Pa-ri veà vieäc chaám döùt chieán tranh, laäp laïi hoøa bình ôû Vieät Nam ñöôïc kí keát vaøo thôøi gian naøo?
A.      Thaùng 7-1954                                           B. Thaùng 10-1972
    C. Thaùng 01-1973                                           D. Thaùng 4-1975
  b. Coâng daân Vieät Nam ñuû bao nhieâu tuoåi thì ñöôïc quyeàn ñi boû phieáu baàu Quoác hoäi cuûa nöôùc Vieät Nam thoáng nhaát?
Troøn 20 tuoåi                                              B. Troøn 18 tuoåi
      C.Troøn 17 tuoåi                                               D. Troøn 16 tuoåi
Caâu 3. Ñieàn nhöõng töø ngöõ thích hôïp vaøo choã chaám: (1,5 ñieåm)
                 Quoác hoäi khoùa VI ñaõ coù nhöõng quyeát ñònh quan troïng:
  +  Laáy teân nöôùc laø :……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  + Quyeát ñònh Quoác huy; Quoác kì laø :……………………………………………………………………………………………………..
  + Quoác ca laø baøi :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  + Thuû ñoâ cuûa nöôùc Vieät Nam thoáng nhaát laø : ……………………………………………………………………………………
  + Quyeát ñònh ñoåi teân thaønh phoá Saøi Goøn – Gia Ñònh laø :…………………………………………
 
Caâu 4. Phong traøo “Ñoàng khôûi” buøng noå vaøo thôøi gian naøo? Tieâu bieåu nhaát laø ôû ñaâu? (1 ñieåm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Caâu 5. Neâu söï kieän lòch söû dieãn ra vaøo ngaøy 25-04-1976 ? (1 ñieåm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Caâu 6 . Noái caùc yù ôû coät A vôùi coät B sao cho phuø hôïp: (1 ñieåm)
A
 
B
Hoa Kì
 
Naèm ôû baùn caàu Baéc, coù dieän tích lôùn nhaát trong caùc chaâu luïc.
Chaâu Mó
 
Ñòa hình töông ñoái cao, coù khí haäu noùng vaø khoâ baäc nhaát theá giôùi.
Chaâu Phi
 
Phaàn lôùn cö daân coù nguoàn goác laø ngöôøi nhaäp cö töø caùc chaâu luïc khaùc.
Chaâu AÙ
 
neàn kinh teá phaùt trieån cao, nhieàu ngaønh coâng nghieäp ñöùng ñaàu theá giôùi
 
Caâu 7. Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng:   (0,5 ñieåm)
 
Lieân bang Nga naèm ôû caû chaâu AÂu vaø chaâu AÙ,coù dieän tích lôùn nhaát theá giôùi.
 
 Caùc nöôùc Chaâu Phi chuû yeáu laø ngöôøi da traéng, ñôøi soáng ngöôøi daân coøn khoù khaên.
 
Ñaïi Taây Döông laø ñaïi döông coù dieän tích vaø ñoä saâu trung bình lôùn nhaát.
 
Hoa Kì laø moät trong nhöõng nöôùc coù neàn kinh teá phaùt trieån nhaát theá giôùi.
 
Caâu 8. Noái teân caùc kì quan treân theá giôùi vôùi teân nöôùc thích hôïp : (0,5 ñieåm)
 
A
 
B
Ñeàn AÊng-co-vat
 
Ai Caäp
Thaùp EÙp- phen
 
Trung Quoác
Vaïn Lí Tröôøng Thaønh
 
Phaùp
Kim töï thaùp
 
Cam-pu-chia
 
Caâu 9. Keå teân caùc ñaïi döông treân theá giôùi theo thöù töï töø lôùn ñeán beù veà dieän tích ? Ñoä saâu lôùn nhaát thuoäc veà ñaïi döông naøo ? (1 ñieåm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Caâu 10. Neâu ñaëc ñieåm noåi baät veà kinh teá cuûa Chaâu Phi. (1 ñieåm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Caâu 11. Keå teân moät soá saûn phaåm coâng nghieäp noåi tieáng cuûa Chaâu Aâu. (1 ñieåm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BAÏCH ÑAÈNG
ÑEÀ KIEÅM TRA THÖÔØNG XUYEÂN  THAÙNG 05/2011
Moân : ÑOÏC – HIEÅU
                             (Ñeà thi Cuoái HK II Naêm hoïc 2007 – 2008 – SGD TP HCM )
                 
                   Hoï vaø teân hoïc sinh :……………………………………………………………………………
                      Lôùp : …………………………………………………………………………………………………………
 
BAØI ÑOÏC:     
ÑOM ÑOÙM VAØ GIOÏT SÖÔNG
 
        Toái hoâm aáy khoâng coù traêng nhöng baàu trôøi ñaày sao saùng. Ñom Ñoùm bay töø buïi tre ngaø ra ruoäng luùa. Caây ñeøn cuûa Ñom Ñoùm cöù chôùp leân trong ñeâm, troâng ñeïp nhö ngoâi Sao Hoâm ñang nhaáp nhaùy.
 Ñom Ñoùm saø xuoáng ruoäng luùa baét maáy con Raày Naâu haïi luùa ñeå aên loùt daï. Sau ñoù, caäu ta bay leân moät goø cao, ñaäu leân moät boâng coû may, vöøa hoùng gioù thu veà ñeâm, vöøa laøm cho caây ñeøn cuûa mình saùng theâm. Boãng, Ñom Ñoùm nhìn sang beân caïnh, thaáy coâ baïn Gioït Söông ñang ñung ñöa treân laù coû. Ñom Ñoùm thaàm nghó: “OÂi ! Baïn Gioït Söông thaät laø xinh ñeïp !” Roài Ñom Ñoùm caát caùnh bay quanh Gioït Söông. Laï thaät ! Caøng ñeán gaàn Gioït Söông, Ñom Ñoùm laïi caøng thaáy Gioït Söông ñeïp hôn. Ñom Ñoùm caát tieáng:
-          Chaøo baïn Gioït Söông, troâng baïn lung linh, toaû saùng nhö moät vieân ngoïc vaäy !
Gioït Söông dòu daøng noùi:
- Baïn Ñom Ñoùm ôi ! Mình saùng ñeïp theá naøy laø vì mình phaûn chieáu aùnh saùng töø caùc ngoâi sao treân baàu trôøi, coù khi coøn môø hôn aùnh saùng caây ñeøn cuûa baïn ! Mình nghó: baïn môùi laø ngöôøi ñeïp nhaát vì baïn saùng leân ñöôïc töø chính baûn thaân mình. Baïn thaät ñaùng töï haøo !
Ñom Ñoùm noùi:
- Baïn Gioït Söông khieâm toán quaù ! Nhöng mình xin caûm ôn baïn veà nhöõng lôøi toát ñeïp baïn daønh cho mình. Thoâi, chaøo baïn ! Mình ñi baét boïn Raày Naâu haïi luùa ñaây !
Ñom Ñoùm bay ñi, Gioït Söông coøn noùi vôùi theo, gioïng ñaày khích leä:
-          Xin chuùc baïn laøm troøn nhieäm vuï cuûa mình ñeå ñoàng ruoäng theâm töôi toát nheù !
 
 
ÑOÏC THAÀM VAØ LAØM BAØI TAÄP: (30 phuùt)
 
          Em ñoïc thaàm baøi “Ñom Ñoùm vaø Gioït Söông” ñeå laøm caùc baøi taäp sau:
     ( Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát cho caùc caâu töø 1 ñeán 9 döôùi ñaây)
 
1. Ñom Ñoùm gaëp Gioït Söông trong luùc ñang laøm gì?
Bay töø buïi tre ngaø ra ruoäng luùa vaø löôïn quanh Gioït Söông
b.  Saø xuoáng chaân ruoäng, baét raày naâu haïi luùa ñeå aên loùt daï.
 c.  Ñaäu treân boâng coû may, höùng gioù ñeâm vaø laøm cho caây ñeøn saùng theâm leân.
      d. Ñaùp xuoáng moät goø cao, ñaäu treân buïi tre ngaø vaø ñung ñöa.
 
2. Caây ñeøn cuûa Ñom Ñoùm ñöôïc mieâu taû ñeïp nhö theá naøo?
  a. Nhö ngoâi Sao Hoâm ñang nhaáp nhaùy.
b. Nhö aùnh traêng raèm vaèng vaëc ñang chieáu saùng.
c. Nhö vieân ngoïc ñang lung linh toaû saùng.
d. Nhö vieân kim cöông ñang laáp laùnh.

 
3. Töø “caây ñeøn ” trong “caây ñeøn cuûa Ñom Ñoùm” ñöôïc duøng vôùi nghóa:
a. Goác        b. Chuyeån
 
4. Ñom Ñoùm ngôïi khen Gioït Söông khieâm toán vì Gioït Söông ñaõ:
a. Bieát töø choái, khoâng nhaän mình saùng baúng ngoâi sao.
b. Tieác cho mình khoâng saùng ñeïp nhö caây ñeøn cuûa Ñom Ñoùm.
c. Bieát ñaùnh giaù ñuùng möïc veà mình, veà baïn, khoâng cho mình hôn duø ñöôïc khen.
d. Buoàn baõ khi bieát mình khoâng töï phaùt saùng ñöôïc nhö Ñom Ñoùm.
 
5. Caâu noùi “Mình nghó baïn môùi laø ngöôøi ñeïp nhaát, saùng nhaát, vì baïn saùng leân ñöôïc töø chính baûn thaân mình” cuûa Gioït Söông coù nguï yù laø:
a. Caàn phaûi phoâ tröông khi bieát mình hôn ngöôøi khaùc.
b. Bieát khieâm toán ñeå ngöôøi khaùc khen mình.
c. Neân bieát soáng cho chính baûn thaân mình.
d. Bieát soáng coù ích, toaû saùng baèng chính naêng löïc cuûa mình.
 
6. Trong caâu :“Ñom Ñoùm noùi: Baïn Gioït Söông khieâm toán quaù !” taùc giaû söû duïng bieän phaùp ngheä thuaät :
a. Laëp töø ngöõ      b. Nhaân hoaù
c. So saùnh               d. Nhaân hoaù vaø so saùnh
 
7. Töø naøo döôùi ñaây traùi nghóa vôùi töø “khieâm toán” coù trong baøi ñoïc?
a. töï haøo      b. töï troïng
c. kieâu ngaïo                                           d. khinh thöôøng
 
8. Coù theå thay daáu phaåy trong caâu : “Ñom Ñoùm bay ñi , Gioït Söông coøn noùi vôùi theo...” baèng töø naøo döôùi ñaây?
     a. maø      b.  ñeå   c.  vaø            d.  do
 
9. Haõy choïn caëp quan heä töø phuø hôïp ñeå theâm vaøo caâu gheùp döôùi ñaây:
    “ Chuùng ta khoâng döïa vaøo trôøi cuõng chaúng döïa vaøo ñaát, chuùng ta phaûi döïa vaøo chính baûn thaân mình, con aø !”
a. chaúng nhöõng ........ maø (coøn)                    b.  chöa ..... ñaõ
c. vöøa ........... vöøa              d.  neáu .....  thì
 
10. Em haõy ñaët 1 caâu gheùp coù söû duïng quan heä töø noùi veà phaåm chaát ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam.
 
Ñaët caâu: ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BAÏCH ÑAÈNG
ÑEÀ KIEÅM TRA THÖÔØNG XUYEÂN  THAÙNG 05/2011
Moân : TOAÙN
                             (Ñeà thi Cuoái HK II Naêm hoïc 2007 – 2008 – SGD TP HCM )
                  
                    Hoï vaø teân hoïc sinh :……………………………………………………………………………
                      Lôùp : …………………………………………………………………………………………………………
 
Phaàn 1: (2ñ)  Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:
1/  Hoãn soá vieát döôùi daïng soá thaäp phaân laø:
a.  4,003  b.  40,03  c.  400,03  d.  400,3
 
2/  Soá lôùn nhaát trong caùc soá  4,079 ;  4,057 ;  4,061 vaø 4,08 laø:
 a.  4,079  b.  4,057  c.  4,061  d.  4,08
 
3/  Keát quaû pheùp chia 29,4 : 0,01 laø:
 a.  2940  b.  294   c.  2,94  d.  0,294
 
4/  Moät thö vieän coù 1000 quyeån saùch caùc loaïi.
Bieåu ñoà hình quaït beân ñaây cho bieát tæ soá
phaàn traêm caùc loaïi saùch coù trong thö vieän.  
Soá saùch truyeän trong thö vieän coù laø:
        
 a.  30 quyeån   b.  120 quyeån
 c.  300 quyeån   d.  180 quyeån
 
Phaàn 2: (8 ñ)
1/  Ñaët tính roài tính:
 a.  16,08  x  3,6                   b.  51,648 : 6,4
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
 
2/  a)  Tính :                 b)  Tìm x, bieát:
 18,6 – 6,72 : 3,2                 x – 5,82 = 12,6
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
 

3/  Moät xe maùy ñi töø A ñeán B vôùi vaän toác 36 km/giôø thì maát 3giôø 30phuùt. Cuõng treân quaõng ñöôøng ñoù, moät oâtoâ ñi töø A vôùi vaän toác 52,5km/giôø thì sau bao laâu seõ ñeán B?
 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
 
4/  Moät mieáng bìa nöûa hình troøn ñöôïc caét ñi hai maûnh laø hai nöûa hình troøn nhoû (nhö hình veõ). Tính dieän tích phaàn coøn laïi  (phaàn toâ ñaäm) cuûa mieáng bìa ñoù. 
 
............................................................................................... ...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................... ...............................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BAÏCH ÑAÈNG
ÑEÀ KIEÅM TRA THÖÔØNG XUYEÂN  THAÙNG 05/2011
Moân : TOAÙN
                     (Ñeà thi Cuoái HK II Naêm hoïc 2006 – 2007 – SGD TP HCM )
 
                       Hoï vaø teân hoïc sinh :……………………………………………………………………………
                      Lôùp : …………………………………………………………………………………………………………
 
 
Baøi 1: (2ñ)  Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:
A/  Chöõ soá 7 trong soá thaäp phaân 36,478 coù giaù trò laø:
 a.     b.    c.   d. 7
B/  0,027 km =  .....  m ?
 a. 0,27   b.  2,7   c.  27   d. 270
C/  Moät maët ñoàng hoà hình troøn coù ñöôøng kính cm thì chu vi cuûa noù laø bao nhieâu?
 a.  15,7cm  b.  6,908cm  c.  3,925cm  d.  7,85cm
D/  Caù voi lôùn coù theå bôi vôùi vaän toác 30km/giôø. Hoûi vôùi vaän toác ñoù, caù voi lôùn bôi trong giôø ñöôïc bao nhieâu ki-loâ-meùt?
 a.  1,5km  b.  3km  c.  2,2km  d.  2km
 
Baøi 2 (1ñ) :  Vieát caùc soá sau theo thöù töï töø beù ñeán lôùn :   7,9 ;  7,45 ;  7,905 ;  7,405
  ......................................................................................................................
 
Baøi 3 (1ñ) :  Vieát soá thích hôïp:
 7km 126m  =  .........    km   9dm2  45cm2  =  ........   dm2 
 18 kg 27g   =   .........   kg   9 m3  567 dm3  =  ........    m3 
 
Baøi 4 (1ñ):  Tìm y
 a)  8,18 – y = 6,94    b)  7,2  x  y  = 27,36
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
 
Baøi 5 (2ñ) :  Ñaët tính roài tính:
a)  68,759 + 26,18       b)  78,9 – 29,79        c)  61,5  x  4,3             d)  19,04 : 5,6
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

 
Baøi 6 (2ñ)  Moät beå kính nuoâi caù daïng hình hoäp chöõ nhaät coù chieàu daøi 30cm, chieàu roäng 15cm, chieàu cao 1m. Luùc ñaàu möïc nöôùc trong beå cao baèng chieàu cao cuûa beå. Luùc sau ngöôøi ta boû vaøo trong beå moät hoøn ñaù thì möïc nöôùc trong beå leân tôùi chieàu cao cuûa beå. Tính theå tích cuûa hoøn ñaù naèm trong beå nöôùc.
 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
 
Baøi 7 (1ñ)  Tìm hai soá thaäp phaân, bieát raèng toång cuûa chuùng baèng 0,75 vaø thöông cuûa chuùng baèng 0,25.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BAÏCH ÑAÈNG
ÑEÀ KIEÅM TRA THÖÔØNG XUYEÂN THAÙNG 05/2011
Moân : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
 
                       Hoï vaø teân hoïc sinh :……………………………………………………………………………
                      Lôùp : …………………………………………………………………………………………………………
 
Em h·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt cho mçi c©u hái sau ®©y:
 
Caâu 1 :
Hai caâu: “Daân toäc ta coù moät loøng noàng naøn yeâu nöôùc. Ñoù laø truyeàn thoáng quyù baùu cuûa ta.” ñöôïc lieân keát vôùi nhau baèng caùch naøo ?
A.
Duøng töø ngöõ thay theá vaø töø ngöõ noái.
B.
Laëp laïi töø ngöõ.
C.
Duøng töø ngöõ thay theá.
D.
Duøng töø ngöõ noái.
Caâu 2 :
Caâu : “OÀ, baïn Lan thoâng minh quaù!” boäc loä caûm xuùc gì ?
A.
ngaïc nhieân
B.
vui möøng                                                 
C.
ñau xoùt
D.
thaùn phuïc                                                 
Caâu 3 :
Doøng naøo döôùi ñaây chöùa toaøn caùc töø gheùp cuøng kieåu ?
A.
nöôùc möa, nöôùc soâng, nöôùc suoái, nöôùc khoaùng, nöôùc non.
B.
baùnh boø, baùnh chöng, baùnh teùt, baùnh traùi, baùnh ít.
C.
keïo soâ- coâ- la, keïo maïch nha, keïo ñaäu phoäng, keïo cöùng, keïo meàm.
D.
traø Quan AÂm, traø taøu, traø sen, traø ñaéng, traø thuoác.
Caâu 4 :
Caâu naøo laø caâu khieán ?
A.
Meï veà ñi, meï !
B.
A, meï veà !
C.
Meï veà roài.
D.
Meï ñaõ veà chöa ?
Caâu 5 :
Töø “ñaùnh” trong caâu naøo döôùi ñaây ñöôïc duøng vôùi nghóa goác ?
A.
Baùc noâng daân ñaùnh traâu ra ñoàng.                          
B.
Caùc baïn khoâng neân ñaùnh nhau.
C.
Saùng naøo, boá cuõng ñaùnh thöùc em daäy taäp theå duïc.              
D.
Caùc baïn khoâng neân ñaùnh ñoá nhau.
Caâu 6 :
Töø naøo chæ saéc ñoä thaáp ?
A.
vaøng voït
B.
vaøng hoe
C.
vaøng kheø
D.
vaøng vaøng
Caâu 7 :
Thaønh ngöõ, tuïc ngöõ naøo döôùi ñaây noùi veà loøng töï troïng ?
A.
Thuoác ñaéng daõ taät.
B.
Caây ngay khoâng sôï cheát ñöùng.
C.
Giaáy raùch phaûi giöõ laáy leà.
D.
Thaúng nhö ruoät ngöïa.
Caâu 8 :
Nhoùm töø naøo ñoàng nghóa vôùi töø “hoaø bình” ?
A.
bình yeân, thaùi bình, thanh bình.
B.
bình yeân, thaùi bình, hieàn hoaø.
C.
thaùi bình, thanh thaûn, laëng yeân.
D.
thaùi bình, bình thaûn, yeân tónh.
Caâu 9 :
Töø “keùn” trong caâu: “Tính coâ aáy keùn laém.” thuoäc töø loaïi naøo ?
A.
Ñoäng töø
B.
Tính töø
C.
Danh töø
D.
Ñaïi töø
 
 
 
 
 
 
 
 
Caâu 10 :
Caâu: “Moïc giöõa doøng soâng xanh moät boâng hoa tím bieác.” coù caáu truùc nhö theá naøo ?
A.
Vò ngöõ - chuû ngöõ
B.
Chuû ngöõ - vò ngöõ
 

Nguồn:Oanh Võ Thị Kim

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II LỚP 5 : 2 đề TOÁN + LUYỆN TỪ VÀ CÂU + TV ĐỌC HIỂU + KHOA + SỬ + ĐỊA
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngOANH2011_DE_KTTX_THANG_5.doc[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
kf6xwq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2011-04-26 18:37:25
Loại file
doc
Dung lượng
0.19 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
7
đề thi ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II LỚP 5 :  2 đề TOÁN +
LUYỆN TỪ VÀ CÂU + TV ĐỌC HIỂU + KHOA + SỬ + ĐỊA

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan