Đề Thi Tin Học 12:Đề Kiểm Tra Hk1 Môn Tin Lớp 12 Đề 2

đề thi Tin học Tin học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       9      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
vung0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2015-12-09 17:45:12
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần xem
9
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 4 MÔN TIN HỌC 12 – ĐỀ 2 Họ và Tên ………………………………………… Lớp:…………… A/ LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM: Học sinh điền đáp án đúng vào câu tư

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG                    ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
           TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 4                             MÔN TIN HỌC 12 – ĐỀ 2
 
      Họ và Tên …………………………………………                     Lớp:……………
A/ LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM:
Học sinh điền đáp án đúng vào câu tương ứng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
Trong khi t¹o cÊu tróc b¶ng, muèn thay ®æi kÝch th­íc cña tr­êng, ta x¸c ®Þnh gi¸ trÞ míi t¹i dßng :
A. Field Name           B. Field Size                                  C. Description           D. Data Type
              
Trong khi lµm viÖc víi cÊu tróc b¶ng, muèn x¸c ®Þnh khãa chÝnh, ta thùc hiÖn :......Primary Key
A. Tools   B. Edit              C. File         D. Insert
              
Em hãy cho biết, trong quá trình tạo Biểu mẫu, để chọn tất cả các trường đưa vào biểu mẫu nhấn nút lệnh nào?
A.                             B.                               C.                                 D.   
              
Trong Access, muèn lµm viÖc víi ®èi t­îng biÓu mÉu, t¹i cöa sæ c¬ së d÷ liÖu ta chän nh·n :
A. Tables                   B. Reports                   C. Forms               D. Queries
              
Trong Access, kiÓu d÷ liÖu sè ®­îc khai b¸o b»ng tõ ?
A. Text        B. Number              C. Memo                  D. Curency
              
Trong Access, d÷ liÖu kiÓu ngµy th¸ng ®­îc khai b¸o b»ng tõ ?
A. Day/Time    B. Day/Type                                C. Date/Type  D. Date/Time
              
Trong Access, ®Ó t¹o mèi liªn kÕt gi÷a c¸c b¶ng, ta thùc hiÖn : ...........  Relationships
A. Format                   B. Tools              C. Edit                D. Insert
              
Mét b¶ng cã thÓ cã tèi ®a bao nhiªu tr­êng?
A. ChØ bÞ giíi h¹n bëi bé nhí           B. 20           C. 255                              D. 10
              
Khi lµm viÖc víi cÊu tróc b¶ng, kiÓu d÷ liÖu cña tr­êng được x¸c ®Þnh t¹i cét :
A. Field Type     B. Description                              C. Field Properties    D. Data Type
 
B/ TỰ LUẬN:
Câu 1:- Đề xuất kiểu dữ liệu cho các trường và chọn khóa chính cho các bảng- Tạo mối quan hệ .
-          Hoadon : SOHD; NGAY; MACAY;
-          Hanghoa : MAHH; TENHANG; DONVITINH; DONGIA;
-          Chitietbanle : SOHD; MAHH; SOLUONG;
-          Cayxang : MACAY; TENCAY; DIACHI;
 Câu 2 : Tạo Query thực hiện những yêu cầu sau
Tính tiền trả khi mua hàng  gồm các thông tin sau : SOHD; MAHH; SOLUONG; THANHTIEN với thanhtien tính theo công thức : THANHTIEN=SOLUONG * DONGIA;
Câu 3 : Nêu khái niệm bảng, biểu mẫu, Báo cáo? Các chế độ làm việc với các đối tượng?
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề kiểm tra HK1 môn tin lớp 12 Đề 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngktra_1t_lop_12_d22.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự