Đề kiểm tra HK1 môn tin lớp 12 Đề 2

đề thi Tin học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 96       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
vung0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/9/2015 5:45:12 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
96
File đã kiểm duyệt an toàn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 4 MÔN TIN HỌC 12 – ĐỀ 2 Họ và Tên ………………………………………… Lớp:…………… A/ LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM: Học sinh điền đáp án đúng vào câu tư,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề kiểm tra HK1 môn tin lớp 12 Đề 2, Đề Thi Tin Học 12 , Đề thi Đề kiểm tra HK1 môn tin lớp 12 Đề 2, doc, 1 trang, 0.05 M, Tin học 12 chia sẽ bởi Cương Phạm đã có 96 download

 
LINK DOWNLOAD

De-kiem-tra-HK1-mon-tin-lop-12-De-2.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 4 MÔN TIN HỌC 12 – ĐỀ 2
Họ và Tên ………………………………………… Lớp:……………
A/ LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM:
Học sinh điền đáp án đúng vào câu tương ứng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Trong khi tạo cấu trúc bảng, muốn thay đổi kích thước của trường, ta xác định giá trị mới tại dòng :
A. Field Name B. Field Size C. Description D. Data Type


Trong khi làm việc với cấu trúc bảng, muốn xác định khóa chính, ta thực hiện :......(Primary Key
A. Tools B. Edit C. File D. Insert


Em hãy cho biết, trong quá trình tạo Biểu mẫu, để chọn tất cả các trường đưa vào biểu mẫu nhấn nút lệnh nào?
A. B. C. D. 


Trong Access, muốn làm việc với đối tượng biểu mẫu, tại cửa sổ cơ sở dữ liệu ta chọn nhãn :
A. Tables B. Reports C. Forms D. Queries


Trong Access, kiểu dữ liệu số được khai báo bằng từ ?
A. Text B. Number C. Memo D. Curency


Trong Access, dữ liệu kiểu ngày tháng được khai báo bằng từ ?
A. Day/Time B. Day/Type C. Date/Type D. Date/Time


Trong Access, để tạo mối liên kết giữa các bảng, ta thực hiện : ........... ( Relationships
A. Format B. Tools C. Edit D. Insert


Một bảng có thể có tối đa bao nhiêu trường?
A. Chỉ bị giới hạn bởi bộ nhớ B. 20 C. 255 D. 10


Khi làm việc với cấu trúc bảng, kiểu dữ liệu của trường được xác định tại cột :
A. Field Type B. Description C. Field Properties D. Data Type


B/ TỰ LUẬN:
Câu 1:- Đề xuất kiểu dữ liệu cho các trường và chọn khóa chính cho các bảng- Tạo mối quan hệ .
Hoadon : SOHD; NGAY; MACAY;
Hanghoa : MAHH; TENHANG; DONVITINH; DONGIA;
Chitietbanle : SOHD; MAHH; SOLUONG;
Cayxang : MACAY; TENCAY; DIACHI;
Câu 2 : Tạo Query thực hiện những yêu cầu sau
Tính tiền trả khi mua hàng gồm các thông tin sau : SOHD; MAHH; SOLUONG; THANHTIEN với thanhtien tính theo công thức : THANHTIEN=SOLUONG * DONGIA;
Câu 3 : Nêu khái niệm bảng, biểu mẫu, Báo cáo? Các chế độ làm việc với các đối tượng?

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG                    ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

           TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 4                             MÔN TIN HỌC 12 – ĐỀ 2

 

      Họ và Tên …………………………………………                     Lớp:……………

A/ LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM:

Học sinh điền đáp án đúng vào câu tương ứng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.               

Trong khi t¹o cÊu tróc b¶ng, muèn thay ®æi kÝch th­íc cña tr­êng, ta x¸c ®Þnh gi¸ trÞ míi t¹i dßng :

A. Field Name           B. Field Size                                  C. Description           D. Data Type

 1.               

Trong khi lµm viÖc víi cÊu tróc b¶ng, muèn x¸c ®Þnh khãa chÝnh, ta thùc hiÖn :......Primary Key

A. Tools   B. Edit              C. File         D. Insert

 1.               

Em hãy cho biết, trong quá trình tạo Biểu mẫu, để chọn tất cả các trường đưa vào biểu mẫu nhấn nút lệnh nào?

A.                             B.                               C.                                 D.   

 1.               

Trong Access, muèn lµm viÖc víi ®èi t­îng biÓu mÉu, t¹i cöa sæ c¬ së d÷ liÖu ta chän nh·n :

A. Tables                   B. Reports                   C. Forms               D. Queries

 1.               

Trong Access, kiÓu d÷ liÖu sè ®­îc khai b¸o b»ng tõ ?

A. Text        B. Number              C. Memo                  D. Curency

 1.               

Trong Access, d÷ liÖu kiÓu ngµy th¸ng ®­îc khai b¸o b»ng tõ ?

A. Day/Time    B. Day/Type                                C. Date/Type  D. Date/Time

 1.               

Trong Access, ®Ó t¹o mèi liªn kÕt gi÷a c¸c b¶ng, ta thùc hiÖn : ........... Relationships

A. Format                   B. Tools              C. Edit                D. Insert

 1.               

Mét b¶ng cã thÓ cã tèi ®a bao nhiªu tr­êng?

A. ChØ bÞ giíi h¹n bëi bé nhí           B. 20           C. 255                              D. 10

 1.               

Khi lµm viÖc víi cÊu tróc b¶ng, kiÓu d÷ liÖu cña tr­êng được x¸c ®Þnh t¹i cét :

A. Field Type     B. Description                              C. Field Properties    D. Data Type

 

B/ TỰ LUẬN:

Câu 1:- Đề xuất kiểu dữ liệu cho các trường và chọn khóa chính cho các bảng- Tạo mối quan hệ .

-          Hoadon : SOHD; NGAY; MACAY;

-          Hanghoa : MAHH; TENHANG; DONVITINH; DONGIA;

-          Chitietbanle : SOHD; MAHH; SOLUONG;

-          Cayxang : MACAY; TENCAY; DIACHI;

 Câu 2 : Tạo Query thực hiện những yêu cầu sau

Tính tiền trả khi mua hàng  gồm các thông tin sau : SOHD; MAHH; SOLUONG; THANHTIEN với thanhtien tính theo công thức : THANHTIEN=SOLUONG * DONGIA;

Câu 3 : Nêu khái niệm bảng, biểu mẫu, Báo cáo? Các chế độ làm việc với các đối tượng?

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề kiểm tra HK1 môn tin lớp 12 Đề 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU