ĐỀ KIỂM TRA HÓA 11 BTN LẦN 04

đề thi Hóa học Hóa học 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-04-18 20:51:02 Tác giả Oai Nguyễn Quốc loại .doc kích thước 0.05 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT AN MINH (Đề có 2 trang) KIỂM TRA LỚP 11 BAN TỰ NHIÊN – NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN HÓA HỌC Ngày thi: 18/04/2019 Thời gian làm bài: 45 Phút; (Đề có 25 câu) Họ tên :...................................................... Số báo danh : ............... Câu 1: Hợp chất 4-metylhexan-2-ol có công thức phân tử là A. C7H16O. B. C8H18O. C. C5H12O. D. C6H14O. Câu 2: Cho benzen (C6H6) tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen (C6H5NO2). Khối lượng

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT AN MINH
 
 
(Đề có 2 trang)
KIỂM TRA LỚP 11 BAN TỰ NHIÊN –
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN HÓA HỌC
Ngày thi: 18/04/2019 Thời gian làm bài: 45 Phút; (Đề có 25 câu)
 
 
 
Họ tên :...................................................... Số báo danh : ...............
 
                                                                                                                                         
 
Câu 1: Hợp chất 4-metylhexan-2-ol có công thức phân tử là
 A. C7H16O. B. C8H18O. C. C5H12O. D. C6H14O.
Câu 2: Cho benzen (C6H6) tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen (C6H5NO2). Khối lượng nitrobenzen điều chế được từ 4,5 tấn benzen (hiệu suất phản ứng 80%) là
 A. 8,870 tấn. B. 6,577 tấn.    C. 5,677 tấn.                 D. 8,780 tấn.
Câu 3:  Ancol nào sau đây phản ứng với CuO không tạo thành anđehit ? 
 A. propan-2-ol. B. etanol C. metanol.     D. propan-1-ol.   
Câu 4: Đung nóng một ancol đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 0,62162. Công thức phân tử của X là
 A. C4H8O . B. C3H8O.    C. CH4O.                  D. C2H6O.
Câu 5: Ancol nào là ancol bậc II ?
 A. (CH3)3C-OH. B. CH3-OH.
 C. CH3-C(CH3)2-CH2-OH. D. CH3-CH(OH)-CH3.
Câu 6: Cho 31,2 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 18,4 gam Na được 49 gam chất rắn. Đó là 2 ancol
 A. C3H7OH và C4H9OH.    B. CH3OH và C2H5OH.
 C. C3H5OH và C4H7OH.                            D. C2H5OH và C3H7OH.
Câu 7: Cho các chất: ancol etylic, glixerol, etylen glicol, đietyl ete, propan-1,2-điol và propan-1-3-điol. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2/OH- là
 A. 3.    B. 4.    C. 2. D. 5.  
Câu 8: Để phân biệt dung dịch ancol etylic và dung dịch glixerol ta dùng chất nào sau đây?
 A. CuSO4.  B. Cu(OH)2/OH-. C. dd AgNO3/NH3. D. NaOH.
Câu 9:   Ancol etylic phản ứng được với
 A. Na    B. Br2    C. NaOH                  D. NaHCO3.
Câu 10: Cho 27,6 gam glixerol (C3H5(OH)3) hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu(OH)2 (giả sử hiệu suất đạt 100%) là (Cu=64, C=12, O=16, H=1)
 A. 14,7. B. 7,35. C. 58,8. D. 29,4.
Câu 11: Cho một mẫu nhỏ Na vào ống nghiệm có chưa etanol 980. Hiện tượng quan sát được là
 A. Mẫu Na chìm dưới đáy ống nghiệm, tan dần và có hiện tượng sủi bọt khí.
 B. Mẫu Na chìm dưới đáy ống nghiệm và không tan trong etanol.
 C. Mẫu Na nổi trên bề mặt, nóng chảy thành dạng cầu, chuyển động hỗn loạn và tan dần.
 D. Mẫu Na chìm dưới đáy ống nghiệm, tan dần và không có hiện tượng sủi bọt khí.
Trang 1/2 - Mã đề 186
 


 
 
Câu 12: Tên gọi của ancol: (CH3)2CH—CH2—CH2—CH2OH theo danh pháp thay thế là:
 A. 4,4-đimetyl butan-1-ol. B. 2-metylpentan-5-ol
 C. 1,1-đimetyl butan-4-ol. D. 4-metylpentan-1-ol.
Câu 13: Công thức phân tử tổng quát của dãy đồng đẳng benzen là
 A. CnH2n (n≥2). B. CnH2n-2 (n≥3). C. CnH2n+6 (n≥6). D. CnH2n-6 (n≥6).
Câu 14: Cho 6,4 gam metanol tác dụng với kim loại Na (dư), thể tích khí H2 (đktc) thu được là
 A. 3,36 lít. B. 6,72 lít. C. 2,24 lít. D. 4,48 lít.
Câu 15: Độ rượu là phần trăm thể tích của C2H5OH nguyên chất có trong 1 lít rượu. Ví dụ 1 lít rượu 400 sẽ có 0,4 lít C2H5OH và 0,6 lít H2O. Vậy nếu có 5 lít rượu 500 thì cần bao nhiêu lít H2O để pha thành rượu 200?
 A. 12,5 lít. B. 25 lít. C. 10 lít. D. 7,5 lít.
Câu 16:  Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là
 A. 2-metylpropen và but-1-en.    B. propen và but-2-en.
 C. eten và but-1-en. D. etilen và but-2-en   
Câu 17: Cho phản ứng:  CH3-CH2-CH(OH)-CH3  X (sản phẩm chính)  + H2O. X là
 A. CH3-CH=CH-CH3.  B. CH2=CH-CH=CH2. 
 C. C2H5OC2H5.  D. CH2=CH-CH2-CH3.
Câu 18:  Công thức phân tử của toluen (metylbenzen) là
 A. C6H6.    B. C7H8.    C. C8H10.              D. C9H12.   
Câu 19: Ancol metylic tan nhiều trong nước là do
 A. nước là dung môi phân cực.
 B. giữa ancol và nước tạo được lực liên kết hiđro.
 C. nhóm OH của ancol bị phân cực
 D. ancol metyic là chất lỏng.
Câu 20:  Tên thay thế của C2H5OH là
 A. etanol.     B. ancol etylic.   
 C. ancol metylic.    D. metanol.
Câu 21: Stiren (C6H5-CH=CH2) không tác dụng với chất nào sau
 A. dd KMnO4. B. O2, t0. C. Br2. D. Na.
Câu 22: Cho 10,64 gam hỗn hợp A gồm etanol có lẫn H2O tác dụng với Na dư thu được 3,136 lít khí H2 (đtkc). Phần trăm khối lượng của etanol trong hỗn hợp là
 A. 43,23% B. 86,47%. C. 96,74%. D. 87,64%.
Câu 23:  Số đồng phân cấu tạo của ancol C4H10O là
 A. 3.     B. 2.     C. 4.                  D. 5.
Câu 24: Cho dãy biến hóa sau:  C2H2 X Brombenzen. Chất X trong dãy biến hóa là
 A. Benzen. B. Stiren. C. Toluen. D. Vinylaxetilen.
Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon X thuộc dãy đồng đẳng benzen thu được 30,8g CO2 và 7,2 gam H2O. Công thức phân tử của X là
 A. C7H8.     B. C8H10. C. C9H12.                  D. C6H6.   
 
------ HẾT ------
Trang 1/2 - Mã đề 186
 


Nguồn:Oai Nguyễn Quốc

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ KIỂM TRA HÓA 11 BTN LẦN 04
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_KIEM_TRA_HOA_11_BTN_LAN_04.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
eqh50q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-18 20:51:02
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi ĐỀ KIỂM TRA HÓA 11 BTN LẦN 04

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • ĐỀ KIỂM TRA HÓA 11 BTN LẦN 04
  Hóa học 11
  ĐỀ KIỂM TRA HÓA 11 BTN LẦN 04

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2019

  Xem: 0

 • đề kiểm tra hóa 10 (lần 02) BTN
  Hóa học 10 Nâng cao
  đề kiểm tra hóa 10 (lần 02) BTN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 11 BTN 02
  Hóa học 11
  ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 11 BTN 02

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2019

  Xem: 0

 • Đề hóa BTN
  Đề thi
  Đề hóa BTN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2009

  Xem: 2

 • kiem tra hoa 11 lan 2
  Hóa học 9
  kiem tra hoa 11 lan 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2013

  Xem: 0

 • KIỂM TRA LẦN 3 HÓA 11
  Hóa học 11
  KIỂM TRA LẦN 3 HÓA 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2012

  Xem: 3

 • kiem tra hóa 11 lan 2
  Hóa học 11
  kiem tra hóa 11 lan 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2010

  Xem: 5

 • kiểm tra hóa 11 lần 1
  Lưu trữ
  kiểm tra hóa 11 lần 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2010

  Xem: 0

 • kiem tra hoa 11 - lan 2
  Hóa học
  kiem tra hoa 11 - lan 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2008

  Xem: 21

 • Hóa 11 kiểm tra lần 4
  Hóa học
  Hóa 11 kiểm tra lần 4

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2016

  Xem: 0