ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 11 BTN 02

đề thi Hóa học Hóa học 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-04-18 20:53:41 Tác giả Oai Nguyễn Quốc loại .doc kích thước 0.05 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT AN MINH (Đề có 2 trang) KIỂM TRA LỚP 11 BAN TỰ NHIÊN – NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN HÓA HỌC Ngày thi: 18/04/2019 Thời gian làm bài: 45 Phút; (Đề có 25 câu) Họ tên :...................................................... Số báo danh : ............... Câu 1: Tên thay thế của CH3OH là A. ancol etylic. B. ancol metylic. C. metanol. D. etanol. Câu 2: Cho 4 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 2,6 gam Na được 6,5 gam chấ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT AN MINH
 
 
(Đề có 2 trang)
KIỂM TRA LỚP 11 BAN TỰ NHIÊN –
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN HÓA HỌC
Ngày thi: 18/04/2019 Thời gian làm bài: 45 Phút; (Đề có 25 câu)
 
 
 
Họ tên :...................................................... Số báo danh : ...............
 
                                                                                                                                         
Câu 1:  Tên thay thế của CH3OH là
 A. ancol etylic.    B. ancol metylic.   
 C. metanol. D. etanol.   
Câu 2: Cho 4 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 2,6 gam Na được 6,5 gam chất rắn. Đó là 2 ancol
 A. C3H5OH và C4H7OH.                          
 B. CH3OH và C2H5OH.
 C. C2H5OH và C3H7OH.
 D. C3H7OH và C4H9OH.
Câu 3: Cho một mẫu nhỏ Na vào ống nghiệm có chưa etanol 980. Hiện tượng quan sát được là
 A. Mẫu Na nổi trên bề mặt, nóng chảy thành dạng cầu, chuyển động hỗn loạn và tan dần.
 B. Mẫu Na chìm dưới đáy ống nghiệm, tan dần và không có hiện tượng sủi bọt khí.
 C. Mẫu Na chìm dưới đáy ống nghiệm, tan dần và có hiện tượng sủi bọt khí.
 D. Mẫu Na chìm dưới đáy ống nghiệm và không tan trong etanol.
Câu 4: Công thức phân tử tổng quát của dãy đồng đẳng ancol no, đơn chức, mạch hở là
 A. CnH2nOH (n≥1). B. CnH2n+2OH (n≥1). C. CnH2n+1OH (n≥1). D. CnH2n-1OH (n≥1).
Câu 5: Stiren (C6H5-CH=CH2) không tác dụng với chất nào sau
 A. Br2. B. NaOH. C. dd KMnO4. D. O2, t0.
Câu 6: Cho 13,24 gam hỗn hợp A gồm etanol có lẫn H2O tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít khí H2 (đtkc). Phần trăm khối lượng của H2O trong hỗn hợp là
 A. 1,36%. B. 5,44% C. 2,72%. D. 3,42%.
Câu 7:  Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là
 A. eten và but-2-en     B. eten và but-1-en.
 C. 2-metylpropen và but-1-en.    D. propen và but-2-en.
Câu 8: Ancol etylic tan nhiều trong nước là do
 A. nước là dung môi phân cực.
 B. ancol metyic là chất lỏng.
 C. giữa ancol và nước tạo được lực liên kết hiđro.
 D. nhóm OH của ancol bị phân cực
Câu 9: Cho dãy biến hóa sau:  C2H2 X nitro benzen. Chất X trong dãy biến hóa là
 A. Stiren. B. Vinylaxetilen. C. Benzen. D. Toluen.
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon X thuộc dãy đồng đẳng benzen thu được 17,92 lít CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Công thức phân tử của X là
 A. C9H12.     B. C7H8.     C. C6H6.                  D. C8H10.
Trang 1/2 - Mã đề 176
 


 
Câu 11:  Số đồng phân cấu tạo của ancol C3H8O là
 A. 2.     B. 3.     C. 4.                  D. 5.
Câu 12:  Công thức phân tử của o-xilen (1,2-đimetylbenzen) là
 A. C8H10.    B. C6H6.    C. C7H8.                  D. C9H12.
Câu 13: Cho benzen (C6H6) tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen (C6H5NO2). Khối lượng benzen cần lấy để điều chế được 5,677 tấn nitrobenzen (hiệu suất phản ứng 80%) là
 A. 4,5 tấn.    B. 5,4 tấn. C. 3,6 tấn. D. 2,88 tấn.   
Câu 14: Cho 13,8 gam etanol tác dụng với kim loại Na (dư), thể tích khí H2 (đktc) thu được là
 A. 4,48 lít. B. 3,36 lít. C. 6,72 lít. D. 2,24 lít.
Câu 15: Đung nóng một ancol đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 0,5882. Công thức phân tử của X là
 A. C3H8O.    B. C2H6O.  C. C4H8O . D. CH4O.   
Câu 16: Cho các chất: ancol metylic, glixerol, etylen glicol, đietyl ete, propan-1,2-điol và propan-1-3-điol. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2/OH- là
 A. 2. B. 3.    C. 4.                 D. 5.  
Câu 17: Hợp chất 3-metylpentan-2-ol có công thức phân tử là
 A. C7H16O. B. C6H14O. C. C8H18O. D. C5H12O.
Câu 18: Cho 110,4 gam glixerol (C3H5(OH)3) hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu(OH)2 (giả sử hiệu suất đạt 100%) là? (Cu=64, C=12, O=16, H=1)
 A. 29,4. B. 58,8. C. 7,35. D. 14,7.
Câu 19: Để phân biệt dung dịch ancol etylic và dung dịch glixerol ta dùng chất nào sau đây?
 A. dd AgNO3/NH3. B. NaOH. C. Cu(OH)2/OH-. D. CuSO4.
Câu 20:  Ancol nào sau đây phản ứng với CuO tạo thành xeton? 
 A. propanol-2. B. metanol.     C. propan-1-ol.                 D. etanol
Câu 21: Cho phản ứng:  CH3-CH2-CH(OH)-CH3  X (sản phẩm phụ)  + H2O. X là
 A. CH2=CH-CH2-CH3. B. CH3-CH=CH-CH3. C. CH2=CH-CH=CH2. D. C2H5OC2H5.
Câu 22: Độ rượu là phần trăm thể tích của C2H5OH nguyên chất có trong 1 lít rượu. Ví dụ 1 lít rượu 400 sẽ có 0,4 lít C2H5OH và 0,6 lít H2O. Vậy nếu có 12 lít rượu 560 thì cần bao nhiêu lít H2O để pha thành rượu 300?
 A. 34,4 lít. B. 15,68 lít. C. 10,4 lít. D. 22,4 lít.
Câu 23:   Ancol etylic phản ứng được với
 A. K   B. Br2    C. NaOH                  D. NaHCO3.
Câu 24: Tên gọi của ancol: (CH3)2CH—CH2—CH(OH)—CH3 theo danh pháp thay thế là:
 A. 4,4-đimetyl butan-1-ol. B. 4-metylpentan-2-ol.
 C. 1,1-đimetyl butan-4-ol. D. 2-metylpentan-4-ol
Câu 25: Ancol nào là ancol bậc III ?
 A. CH3-OH. B. (CH3)3C-OH.
 C. CH3-C(CH3)2-CH2-OH. D. CH3-CH(OH)-CH3.
 
------ HẾT ------
Trang 1/2 - Mã đề 176
 


Nguồn:Oai Nguyễn Quốc

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 11 BTN 02
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_KIEM_TRA_HOA_11_BTN_LAN_04_MA_176.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
iqh50q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-18 20:53:41
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 11 BTN 02

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 11 BTN 02
  Hóa học 11
  ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 11 BTN 02

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2019

  Xem: 0

 • đề kiểm tra hóa 10 (lần 02) BTN
  Hóa học 10 Nâng cao
  đề kiểm tra hóa 10 (lần 02) BTN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ KIỂM TRA HÓA 11 BTN LẦN 04
  Hóa học 11
  ĐỀ KIỂM TRA HÓA 11 BTN LẦN 04

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2019

  Xem: 0

 • Đề hóa BTN
  Đề thi
  Đề hóa BTN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2009

  Xem: 2

 • hóa học 11- chủ đề ancol BTN
  Hóa học 11 Nâng cao
  hóa học 11- chủ đề ancol BTN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2019

  Xem: 0

 • dê kiêm tra hoa hoc 11
  Hóa học
  dê kiêm tra hoa hoc 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2012

  Xem: 0

 • de kiem tra hoa hoc 11
  Hóa học 12
  de kiem tra hoa hoc 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/7/2010

  Xem: 28

 • Đề kiểm tra Hóa học 11
  Tập đọc 5
  Đề kiểm tra Hóa học 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2010

  Xem: 40

 • đề kiểm tra hóa học 11
  Hóa học
  đề kiểm tra hóa học 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2012

  Xem: 1

 • Đề Kiểm tra HOA HOC 11
  Toán học
  Đề Kiểm tra HOA HOC 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2009

  Xem: 17