Đề Thi Tiếng Anh 8:Đề Kiểm Tra Kì 1 Lớp 8 Huyện Hot

đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 8 Tiếng Anh 8 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
rzox0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-09 11:32:37
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn Thi: TIẾNG ANH 8 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề thi gồm có 02 trang) A.LANGUAGE FOCUS. Question I. Chọn từ có phần gạch

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
    HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
    ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
                        Môn Thi: TIẾNG ANH 8
                         Thời gian làm bài: 45 phút
                             (Đề thi gồm có 02 trang)     
A.LANGUAGE FOCUS.
Question I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. ( 1.0 point)
1.    A. study                    B. every     C. ho
y           D. try
2.    A. played          B. worked     C. watched          D. stopped
3.    A. happy          B. hour               C. high           D. house
4.    A. needed          B. laughed     C. fixed                    D. walked
Question II. Chọn một đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu sau. ( 2.5 points)
I often play soccer …………… Sunday afternoon.
A. in              B. at              C. on         D. for
2 We should wait here ………………. our teacher comes back.
A. before             B. until             C. from         D. with
3. Mr Brown is the same age …………………. Mrs Brown.
A. as                        B. like              C. from                    D. with
4. The little boy is not ……………… to lift the suitcase.
A. enough strong     B. strong enough     C. too strong          D. so strong
5. My father was good at swimming. He used to ………………. swimming in summer.
A. go                          B. goes               C. went                     D. going
6. Kate hates ………………… to classical music.
A. listens                          B. listened     C. listen.                      D. listening
7. Ho Chi Minh city is larger and ……………… beautiful than Ha Noi.
A. more               B. as                    C. most               D. the most
8. Mr. Smith likes ……………… to music in this free time.
A. listens              B. listened                     C. listen                 D. listening
9. They built this house ……………… 1990.  
    A. from
B. in
C. at 
D. for
               10. Do you need any help ? ………………………………..
  A. Yes. Thank you   B. What can I do for you C. I’m afraid I’m busy now D. Let me help you.
          Question III .Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.( 1.5 points)
1. The sun (rise) _______________in the East and sets in the west. 
2. They (live) _______________ here since 2010.
3.Tung is going ( see ) _____________ the movie “ Dream City “
4. Last night, my father (go) _____________ to the cinema.
5. Nam enjoys ( listen ) _____________  to music every night.
          6. My father used to ( go) _____________ fishing when he was young.
          Question IV. Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng. ( 1.0 point)
1. He isn’t strong enough ca
y this box.
 A       B                     C            D
2.My mother used to  lived in Ha Noi when she was a child.
        A            B             C                       D
3. You must takes  an um
ella.
      A         B          C        D

4. She asked her students going to the black board.
              A                B         C                      D
B.READING
Question V. Read the passage then choose the true (T) or false (F) statements.( 2.0 points)
How Nam has improved his English.
In the first year of lower secondary school, I had some difficulties in learning English. My English pronunciation was really bad and my English grammar was worse. I did not know about this. One afternoon after the lesson, my teacher of English told me to wait for for her outside the classroom. She took me to the school li
ary and showed me cassettes of pronunciation drills Kelt in a glass bookcase. She also told me how to use an English-English dictionary to improve my English grammar. “Now I think you know what you should do”, did she. I made much progress and only one year later, I won the first prize in the English speaking contest held for secondary school. Students in my home town.
What difficulties did Nam have in learning English in the first year?
A. The pronunciation                            C. Both pronunciation and grammar
B. The grammar                            D. The way of improving his pronunciation
2. How was his English pronunciation?
A. It was really bad                            C. It was wonderful
B. It was really good                            D. Is was very interesting
3. Did he know how to improve his English pronunciation?
     A. No, he didn’t                             C. He knew
B. Yes, he did                                       D. He doesn’t know
     4. Didn’t he want his father and mother to know about this?
A. No, he didn’t            B. Yes, he did         C. No. he doesn’t    D. Yes, he does                              
5. Who wanted to meet him one afternoon after the lesson?
A. His teacher      B. One of his friends                     C.  His father           D. His mother
6. Where did Nam and his teacher go after that?
A. To the town li
ary                     C. To the teacher’s room
B. to the school li
ary                     D. to his house
7. What did the teacher show him then?
A . A glass bookcase                     C. An English grammar book
B. An English- English dictionary           D. Cassettes of pronunciation drills
8. What did he win in the English speaking contest one year later?
A. The first prize B. the second prize        C. the third prize   D. fourth prize
C.WRITING
Question VI.Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi so với câu ban đầu . (2.0 pts)
1.The water isn’t very hot. I can’t make tea.(enough)
……………………………………………………………………………………………….
2.She often went to the beach last year.
  She used..................................................................................................................................
 3.  We hate playing volleyball and badminton.
 We don’t like……………………………………. ………………………….………………  
 4.“You should practice English every day” .The teacher said to us
  The teacher advised ………………………………..…………………………………………

ĐÁP ÁN CHẤM ĐIỂM
Question I. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
1     D. try
2.    A. played  
3.    B. hour  
4.    A. needed  
Question II.(2,5 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
1. C 2. B 3. A 4.B  5.A 6.D 7.A 8.D 9.B 10.A
           Question III . Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
1. rises
2. have lived
3.to see
4. went
5. listening
          6.go
          Question IV. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
1. C.  to ca
y
2.  C  live
3. B must take 
4. C .to go
Question V. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
1.C 2.A 3.A 4.B 5.A 6.B 7.D 8.A
Question VI. Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
1.The water isn’t very hot. I can’t make tea.(enough)
 The water isn’t very hot enough to make tea.
2.She often went to the beach last year.
  She used to go to the beach last year.
 3.  We hate playing volleyball and badminton.
 We don’t like playing volleyball and badminton. 
 4.“You should practice English every day” .The teacher said to us
  The teacher advised us to practice English every day.

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 8 HUYỆN HOT
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_kiem_tra_hoc_ki_1_lop_8.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự