ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 8 HUYỆN HOT đề thi Tiếng Anh 8

  Đánh giá    Viết đánh giá
 876       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
rzox0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/9/2017 11:32:37 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
0
Lần tải
876
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Môn Thi: TIẾNG ANH 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề thi gồm có 02 trang)

A.LANGUAGE FOCUS.
Question I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. ( 1.0 point)
1. A. study B. every C. hobby D. try
2. A. played B. worked C. watched D. stopped
3. A. happy B. hour C. high D. house
4. A. needed B. laughed C. fixed D. walked
Question II. Chọn một đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu sau. ( 2.5 points)
I often play soccer …………… Sunday afternoon.
A. in B. at C. on D. for
2 We should wait here ………………. our teacher comes back.
A. before B. until C. from D. with
3. Mr Brown is the same age …………………. Mrs Brown.
A. as B. like C. from D. with
4. The little boy is not ……………… to lift the suitcase.
A. enough strong B. strong enough C. too strong D. so strong
5. My father was good at swimming. He used to ………………. swimming in summer.
A. go B. goes C. went D. going
6. Kate hates ………………… to classical music.
A. listens B. listened C. listen. D. listening
7. Ho Chi Minh city is larger and ……………… beautiful than Ha Noi.
A. more B. as C. most D. the most
8. Mr. Smith likes ……………… to music in this free time.
A. listens B. listened C. listen D. listening
9. They built this house ……………… 1990.
A. from
B. in
C. at
D. for

 10. Do you need any help ? ………………………………..
A. Yes. Thank you B. What can I do for you C. I’m afraid I’m busy now D. Let me help you.
Question III .Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.( 1.5 points)
1. The sun (rise) _______________in the East and sets in the west.
2. They (live) _______________ here since 2010.
3.Tung is going ( see ) _____________ the movie “ Dream City “
4. Last night, my father (go) _____________ to the cinema.
5. Nam enjoys ( listen ) _____________ to music every night.
6. My father used to ( go) _____________ fishing when he was young.
Question IV. Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng. ( 1.0 point)
1. He isn’t strong enough carry this box.
A B C D
2.My mother used to lived in Ha Noi when she was a child.
A B C D
3. You must takes an umbrella.
A B C D
4. She asked her students going to the black board.
A B C D
B.READING
Question V. Read the passage then choose the true (T) or false (F) statements.( 2.0 points)
How Nam has improved his English.
In the first year of lower secondary school, I had some difficulties in learning English. My English pronunciation was really bad and my English grammar was worse. I did not know about this. One afternoon after the lesson, my teacher of English told me to wait for for her outside the classroom. She took me to the school library and showed me cassettes of pronunciation drills Kelt in a glass bookcase. She also told me how to use an English-English dictionary to improve my English grammar. “Now I think you know what you should do”, did she. I made much progress and only one year later, I won the first prize in the English speaking contest held for secondary school. Students in my home town.
What difficulties did Nam have in learning English in the first year?
A. The pronunciation C. Both pronunciation and grammar
B. The grammar D. The way of improving his pronunciation
2. How was his English pronunciation?
A. It was really bad C. It was wonderful
B. It
 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

DE-KIEM-TRA-KI-1-LoP-8-HUYEN-HOT.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)