Đề kiểm tra một tiết Giải tích 12-Chương 2

Đăng ngày 12/11/2017 11:26:39 PM | Thể loại: Toán học 12 | Chia sẽ bởi: Hong Phan Ngoc | Lần tải: 0 | Lần xem: 76 | Page: 1 | Kích thước: 1.20 M | Loại file: doc

 


TRƯỜNG THPT  ---------     KIỂM TRA 1 TIẾT

               TỔ TOÁN  Môn: GIẢI TÍCH 12 (bài số 2)

                      Năm học: 2017-2018

 

Họ tên học sinh:.....................................................Lớp:.... 

 

Phiếu trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.

 

Phiếu trả lời đề: 371

 

 01. {  |  }  ~   08. {  |  }  ~   15. {  |  }  ~   22. {  |  }  ~ 

 

 02. {  |  }  ~   09. {  |  }  ~   16. {  |  }  ~   23. {  |  }  ~ 

 

 03. {  |  }  ~   10. {  |  }  ~   17. {  |  }  ~   24. {  |  }  ~ 

 

 04. {  |  }  ~   11. {  |  }  ~   18. {  |  }  ~   25. {  |  }  ~ 

 

 05. {  |  }  ~   12. {  |  }  ~   19. {  |  }  ~ 

 

 06. {  |  }  ~   13. {  |  }  ~   20. {  |  }  ~ 

 

 07. {  |  }  ~   14. {  |  }  ~   21. {  |  }  ~ 

 

Nội dung đề: 371

 

01.  Tập nghiệm bất phương trình

A.  . B.  . C.  . D.  .

02.  Rút gọn biểu thức( giả sử   là các số thực thỏa mãn điều kiện bài toán)

A.  2. B.  . C.  . D.  .

03.  Cho hàm số , chọn phép biến đổi sai trong các phép biến đổi sau


A.  . B.  . 

C.  . D.  .

04.  Tìm phương trình tương đương với phương trình

A.   ( với điều kiện và ).  

B.  ( với điều kiện và ). 

C.   ( với điều kiện và ). 

D.  ( với điều kiện và ).

05.  Nếu thì:

A.  .    B.  . C.  . D.  .

06.  Đạo hàm của hàm số

A. . B.  . C.  . D.  .

07.  Tìm tập xác định của hàm số

A.  .  B.  . C.  . D.  .

08.  Tập xác định của hàm số

A.  .  B.  .   C.  .    D.  .

09.  Phương trình có tập nghiệm là

A.  .  B.  . C.  . D. .

10.  Gọi . Bất đẳng thức nào sau đây đúng ?

A.  . B.  . C.  . D.  .

11.  Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ

A.  . B.  . C.  . D.  .

12.  Đạo hàm của hàm số

A.  . B.  . C.  . D.  .


13.  Cho   là số thực dương, rút gọn biểu thức    ta được kết quả

A.  . B.  . C.  1. D.  .

14.  Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau

A.  . B.  . 

C.  . D.  .

15.  Đạo hàm của hàm số bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .

16.  Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-1; 1] lần lượt là

A.  e và 0. B.  0 và -e.       C.  1 và 0. D.  e và 1.  

17.  Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số xác định

A.  . B.  . C.  . D.  .

18.  Bất phương trình tương đương với mệnh đề nào sau đây ?

A.  .  B.  với . 

C.  hay . D.  với . 

19.  Viết biểu thức sau đây dưới dạng lũy thừa cơ số a với số mũ hữu tỷ  

A.  .  B.  . C.  1. D.  .

20.  Tập tất cả các giá trị của x thỏa mãn

A.  .         B.  . C.  . D.  .

21.  Phương trình có tập nghiệm là

A.  . B.  . C.  . D.  .

22.  Cho , so sánh ta được kết quả

A.  . B.  . C.  .  D.  .


23.  Ông A gửi tiết kiệm với số tiền 100.000.000 đồng, sau 13 năm thì lãnh về được 109.492.183 đồng. Biết rằng lãi hàng năm được nhập vào vốn, mỗi năm Ông A không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi. Hỏi lãi suất hàng năm là bao nhiêu ?

A.  0,7%. B.  0,5%. C.  0,6%. D.  0,8%. 

24.  Tổng hai nghiệm của phương trình

A.  4. B.  7. C.  6. D.  5.

25.  Chọn phát biểu nào đúng

A.  Đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành.

B.  Hàm số đồng biến trên (0; +∞).

C.  Hàm sốnghịch biến trên .

D.  Tập xác định của hàm số .

 


TRƯỜNG THPT  TRẦN BÌNH TRỌNG    KIỂM TRA 1 TIẾT

               TỔ TOÁN  Môn: GIẢI TÍCH 12 (bài số 2)

                      Năm học: 2017-2018

 

Phiếu trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.

 

Phiếu trả lời đề: 942

 

 01. {  |  }   08. {  |  }  ~   15. {  |  }  ~   22. {  |  }  ~ 

 

 02. {  |  }  ~   09. {  |  }  ~   16. {  |  }  ~   23. {  |  }  ~ 

 

 03. {  |  }  ~   10. {  |  }  ~   17. {  |  }  ~   24. {  |  }  ~ 

 

 04. {  |  }  ~   11. {  |  }  ~   18. {  |  }  ~   25. {  |  }  ~ 

 

 05. {  |  }  ~   12. {  |  }  ~   19. {  |  }  ~ 

 

 06. {  |  }  ~   13. {  |  }  ~   20. {  |  }  ~ 

 

 07. {  |  }  ~   14. {  |  }  ~   21. {  |  }  ~ 

 

Nội dung đề: 942

 

01.  Tìm tập xác định của hàm số

A.  . B.  . C.  . D.  .

02.  Nếu thì:

A.  . B.  . C.  . D.  .

03.  Cho hàm số , chọn phép biến đổi sai trong các phép biến đổi sau

A.  . B.  . 

C.  . D.  .


04.  Đạo hàm của hàm số bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .

05.  Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số xác định

A.  . B.  . C.  . D.  .

06.  Rút gọn biểu thức( giả sử   là các số thực thỏa mãn điều kiện bài toán)

A.  . B.  . C.  2. D.  .

07.  Chọn phát biểu nào đúng

A.  Đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành.

B.  Hàm số đồng biến trên (0; +∞).

C.  Hàm sốnghịch biến trên . 

D.  Tập xác định của hàm số .

08.  Phương trình có tập nghiệm là

A.  . B.  . C.  . D.  .

09.  Đạo hàm của hàm số

A.  . B. . C.  . D.  .

10.  Cho   là số thực dương, rút gọn biểu thức    ta được kết quả

A.  . B.  . C.  . D.  1.

11.  Tập xác định của hàm số

A.  . B.  . 

C.  .  D.  .

12.  Đạo hàm của hàm số

A.  . B.  . 

C.  . D.  .


 

13.  Tập nghiệm bất phương trình

A.  . B.  . C.  . D.  .

14.  Tập tất cả các giá trị của x thỏa mãn

A.  .         B.  . C.  . D.  .

15.  Ông A gửi tiết kiệm với số tiền 100.000.000 đồng, sau 13 năm thì lãnh về được 109.492.183 đồng. Biết rằng lãi hàng năm được nhập vào vốn, mỗi năm Ông A không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi. Hỏi lãi suất hàng năm là bao nhiêu ?

A.  0,5%. B.  0,6%. C.  0,7%.  D.  0,8%. 

16.  Tìm phương trình tương đương với phương trình

A.  ( với điều kiện và ). 

B.  ( với điều kiện và ). 

C.   ( với điều kiện và ). 

D.   ( với điều kiện và ). 

17.  Cho , so sánh ta được kết quả

A.  . B.  . C.  .  D.  . 

18.  Phương trình có tập nghiệm là

A.  . B.  . C.  . D. .

19.  Bất phương trình tương đương với mệnh đề nào sau đây ?

A.  .  B.  với . 

C.  với . D.  hay .

20.  Tổng hai nghiệm của phương trình

A.  7. B.  6. C.  4. D.  5.

21.  Gọi . Bất đẳng thức nào sau đây đúng ?

A.  . B.  . C.  . D. 


22.  Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-1; 1] lần lượt là

A.  e và 0. B.  e và 1.    C.  1 và 0. D.  0 và -e.     

23.  Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ

A.  . B.  . C.  . D.  .

24.  Viết biểu thức sau đây dưới dạng lũy thừa cơ số a với số mũ hữu tỷ  

A.  .  B.  . C.  1. D.  .

25.  Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau

A.  . B.  . 

C.  . D.  .


TRƯỜNG THPT  TRẦN BÌNH TRỌNG     KIỂM TRA 1 TIẾT

               TỔ TOÁN  Môn: GIẢI TÍCH 12 (bài số 2)

                      Năm học: 2017-2018

 

Phiếu trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.

 

Phiếu trả lời đề: 993

 

 01. {  |  }  ~   08. {  |  }  ~   15. {  |  }  ~   22. {  |  }  ~ 

 

 02. {  |  }  ~   09. {  |  }  ~   16. {  |  }  ~   23. {  |  }  ~ 

 

 03. {  |  }  ~   10. {  |  }  ~   17. {  |  }  ~   24. {  |  }  ~ 

 

 04. {  |  }  ~   11. {  |  }  ~   18. {  |  }  ~   25. {  |  }  ~ 

 

 05. {  |  }  ~   12. {  |  }  ~   19. {  |  }  ~ 

 

 06. {  |  }  ~   13. {  |  }  ~   20. {  |  }  ~ 

 

 07. {  |  }  ~   14. {  |  }  ~   21. {  |  }  ~ 

 

Nội dung đề: 993

01.  Bất phương trình tương đương với mệnh đề nào sau đây ?

A.  với . B.  với .

C.  hay . D.  .

02.  Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số xác định

A.  . B.  . C.  . D.  .

03.  Tìm tập xác định của hàm số

A.  . B.  . C.  . D.  .


04.  Tập tất cả các giá trị của x thỏa mãn

A.  . B.  . C.  .         D.  .

05.  Tổng hai nghiệm của phương trình

A.  6. B.  5. C.  7. D.  4.

06.  Viết biểu thức sau đây dưới dạng lũy thừa cơ số a với số mũ hữu tỷ  

A.  . B.  . C.  1. D.  .

07.  Tập nghiệm bất phương trình

A.  . B.  . C.  . D.  .

08.  Chọn phát biểu nào đúng

A.  Tập xác định của hàm số .

B.  Hàm sốnghịch biến trên . 

C.  Đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành.

D.  Hàm số đồng biến trên (0; +∞).

09.  Đạo hàm của hàm số bằng

A.  . B.  . 

C.  .  D.  .

10.  Cho   là số thực dương, rút gọn biểu thức    ta được kết quả

A.  1. B.  . C.  . D.  .

11.  Đạo hàm của hàm số

A.  . B.  . 

C.  . D.  .

 

12.  Tìm phương trình tương đương với phương trình

A.  ( với điều kiện và ). 


B.   ( với điều kiện và ).

C.  ( với điều kiện và ).  

D.   ( với điều kiện và ). 

13.  Cho , so sánh ta được kết quả

A.  . B.  . C.  . D.  . 

14.  Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau

A.  . B.  . 

C.  . D.  .

15.  Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ

A.  . B.  . C.  . D.  .

16.  Tập xác định của hàm số

A.  . B.  . 

C.  .  D.  .

17.  Phương trình có tập nghiệm là

A.  .       B.  .   C. . D.  .

18.  Phương trình có tập nghiệm là

A.  . B.  . C.  . D.  .

19.  Nếu thì:

A.  . B.  . C.  . D.  .

20.  Gọi . Bất đẳng thức nào sau đây đúng ?

A.  . B.  . C.  . D.  .

21.  Cho hàm số , chọn phép biến đổi sai trong các phép biến đổi sau

A.  . B.  . 

C.  . D.  .

22.  Ông A gửi tiết kiệm với số tiền 100.000.000 đồng, sau 13 năm thì lãnh về được 109.492.183 đồng. Biết rằng lãi hàng năm được nhập vào vốn, mỗi năm Ông A không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi. Hỏi lãi suất hàng năm là bao nhiêu ?

A.  0,6%. B.  0,8%. C.  0,7%.  D.  0,5%. 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc