Đề kiểm tra tập trung K.10 Ban KHTN. đề thi Đề thi và kiểm tra khối 10

Đăng ngày 10/19/2012 9:46:03 AM | Thể loại: Đề thi và kiểm tra khối 10 | Lần tải: 273 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.19 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
K.10 BAN KHTN

Chương
Tổng số tiết
Lý thuyết
Số tiết thực
Trọng số
Lý thuyết
Vận dụng
Lý thuyết
Vận dụng

I
15
12
8.8
6.6
56
44

Tổng
15
12
8.8
6.6
56
44


Cấp độ
Chương
Trọng số
Điểm
Số câu

1

2
I
56
5
5

3

4
I

44
5
2


NỘI DUNG ĐỀ
KIỂM TRA TẬP TRUNG K.10 BAN KHTN ( 10A1, 10A2 )
Chú ý:

Học sinh phải ghi rõ mã đề vào giấy làm bài.
Học sinh không được sử dụng viết xóa.


Mã đề 101

Câu 1: ( 1,5 điểm ). Thế nào là chuyển động tròn đều ? Chu kỳ của chuyển động tròn đều là gì ? Công thức liên hệ giữa chu kỳ và tốc độ góc ?
Vận dụng: Cho T các giá trị sau: , hãy tính tốc độ góc.
Câu 2: ( 0,75 điểm ). Thế nào là chuyển động thẳng chậm dần đều ? Ghi công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và độ dời.
Câu 3: ( 1,25 điểm ). Cách xác định vị trí của một chất điểm ? Hệ quy chiếu là gì ?
Câu 4: ( 0,75 điểm ). Thế nào là chuyển động thẳng đều ? Trong chuyển động thẳng đều, vận tốc trung bình và vận tốc tức thời có những đặc điểm gì ?
Câu 5: ( 0,75 điểm ). Đồ thị vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox như hình vẽ. Xác định gia tốc của chất điểm trong các khoảng thời gian: từ 0 s đến 5 s; từ 5 s đến 15 s; trên 15 s.

Câu 6: ( 2,5 điểm ). Một người ném hòn đá từ độ cao 2 m lên trên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 6 m/s. Lấy g= 9,8 m/s2. Hỏi:
Sau bao lâu hòn đá chạm đất ?
Vận tốc của hòn đá lúc chạm đất bằng bao nhiêu ?
Câu 7: ( 2,5 điểm ). Lúc 6 giờ, xe I chuyển động thẳng nhanh dần đều đi qua địa điểm A với gia tốc 1 m/s2, vận tốc 3,6 km/h. Cùng lúc đó xe II đi ngược chiều xe I qua địa điểm B cách A 400 m, chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 50 cm/s2 , vận tốc 1,25 m/s.
a. Tìm vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau, quãng đường hai xe đi được tới chỗ gặp nhau.
b. Lập phương trình vận tốc, vẽ đồ thị vận tốc _ thời gian của hai xe trên cùng một hệ trục tọa độ.
KIỂM TRA TẬP TRUNG K.10 BAN KHTN ( 10A1, 10A2 )
Chú ý:

Học sinh phải ghi rõ mã đề vào giấy làm bài.
Học sinh không được sử dụng viết xóa.


Mã đề 102

Câu 1: ( 1,5 điểm ). Chuyển động tròn đều có những đặc điểm gì ? Tần số của chuyển động tròn đều là gì ? Công thức liên hệ giữa tần số và tốc độ góc ?
Vận dụng: Cho  các giá trị sau: , hãy tính tốc độ góc.
Câu 2: ( 0,75 điểm ). Thế nào là chuyển động thẳng nhanh dần đều ? Ghi công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và độ dời.
Câu 3: ( 1 điểm ). Vec tơ gia tốc trong chuyển động tròn đều có đặc điểm gì ?
Câu 4: ( 0,75 điểm ). Tại sao nói: trong chuyển động tròn đều tốc độ dài của chất điểm là không đổi nhưng chất điểm vẫn có gia tốc ?
Câu 5: ( 1 điểm ). Đồ thị vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox như hình vẽ. Xác định gia tốc của chất điểm trong các khoảng thời gian: từ
0 s đến 5 s; từ 5 s đến 15 s; trên 15 s.
Câu 6: ( 2 điểm ). Một người ném hòn đá từ độ cao 4 m lên trên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 8 m/s. Lấy g= 9,8 m/s2. Hỏi:
Sau bao lâu hòn đá chạm đất ?
Vận tốc của hòn đá lúc chạm đất bằng bao nhiêu ?
Câu 7: ( 2,5 điểm ). Lúc 6 giờ, xe I chuyển động

Sponsor Documents