Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 cuối kỳ 2 theo TT22 (kèm file nghe)

Đăng ngày 4/25/2017 3:06:39 PM | Thể loại: CT Bộ GDĐT 4 | Lần tải: 3488 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 3.89 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 cuối kỳ 2 theo TT22 (kèm file nghe), CT Bộ GDĐT 4. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến đọc giả đề thi Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 cuối kỳ 2 theo TT22 (kèm file nghe) .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 cuối kỳ 2 theo TT22 (kèm file nghe) trong chủ đề CT Bộ GDĐT 4 được giới thiệu bởi thành viên Luật Trịnh Trọng đến bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã đưa vào chủ đề CT Bộ GDĐT 4 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .docx, cùng mục còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 4 Tiếng Anh 4 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HẢI Họ và tên: ………………………… Lớp……… KIỂM TRAHỌC KỲ IINĂM HỌC 2016-2017 MÔN TIẾNG ANH- LỚP 4 Thời gian: 35 phút   Marks Listening Reading and writing Speaking Total               Kỹ năng Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá Mức/Điểm Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ

https://nslide.com/de-thi/de-kiem-tra-tieng-anh-lop-4-cuoi-ky-2-theo-tt22-kem-file-nghe.t7qt0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HẢI
Họ và tên: …………………………
Lớp………

KIỂM TRAHỌC KỲ IINĂM HỌC 2016-2017
MÔN TIẾNG ANH- LỚP 4
Thời gian: 35 phút


Marks
Listening
Reading and writing
Speaking
Total


Kỹ năng
Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá
Mức/Điểm
Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ %M1
M2
M3
M4


Nghe
Listen and tick the picture
 1
3 
 1

 12 câu 3.0 đ 30 %0.25
0,75
0,25
Listen and number
2 
1
1

0,5
0,25
0,25
Listen and circle.

2
1


0.5
0.25 Đọc+Viết
Complete the sentences
3
1
1

18 câu 4.5đ 45%0,75
0.25
0.25
Read and match
2 
1
2

0,5
0.25
0.5
Put the words in order
1
1
1
1
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 Look and write

2
1
1

0.5
0.25
0.25 


Nói
Getting to know each other What’s your name ?; How do you spell your name ?; How are you today ?;

2 
1

10 câu 2.5đ 25%
0,5
0,25 
Talking about familiar object What’s this ? What colour/shape is it ?; Tell about school things


3 
 1


0,75
0,25Describing picture What are the people in the picture doing? Are there any animals? What does your family often do in the evening

1
1
1

0,25  
0,25  
0,25  


Tổng

9
14
13
4
40 câu 10đ2.25đ
3.5đ
3.25đ
1đ
22.5%
35%
32.5%
10%
PART 1. LISTENING
Question 1: Listen and tick the picture. (Nghe và chọn bức tranh đúng)

/
/
/
/
/
Question 2. Listen and number
/


Question 3: Listen and circle. (nghe và khoanh tròn đáp án đúng)
1.__________________ is expensive.
A.seafood B.chicken C. fish
2. We stay in an ___________ hotel.
A. expensive B. beautiful C. enormous
3. We are going to Ho Chi Minh City this ___________.
A.November B.December C.October

PART 2. READING AND WRITING
Question 4: Complete the sentences (nhìn tranh và hoàn thành các câu sau)


1. What do you do at Tet?
I ______________2. We _________________ at 7.00 a.m3. What’s your favorite food?
It’s _____________


4. What do the want to buy?
They want to buy some ___________5. How much are the trousers.
They are ____________________

Question 5: Read and match.

 
A
B
Key

1
What does your mother do?
a. They`re 96,000 dong.
1->……..

2
How much are the jeans?
b. It`s 0912 529 638.
2->……..

3
What`s your phone number?
c. I want to see lions.
3->……..

4
What animal do you want to see?
d.She`s a nurse.
4->……..

5
Would you like some orange juice?
e. Yes, please.
5->……..


Question 6: Put the words in order (Xếp các từ thành câu hoàn chỉnh)
1. from/Where/you/are?
___________________________________________
2. today? /is