Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 cuối kỳ 2 theo TT22 (kèm file nghe)

Đăng ngày 4/25/2017 3:06:39 PM | Thể loại: CT Bộ GDĐT 4 | Chia sẽ bởi: Luật Trịnh Trọng | Lần tải: 3488 | Lần xem: 14 | Page: 1 | Kích thước: 3.89 M | Loại file: docx
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 cuối kỳ 2 theo TT22 (kèm file nghe), CT Bộ GDĐT 4. . nslide.com giới thiệu tới các bạn tài liệu Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 cuối kỳ 2 theo TT22 (kèm file nghe) .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Thư viện Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 cuối kỳ 2 theo TT22 (kèm file nghe) thuộc chủ đề CT Bộ GDĐT 4 được giới thiệu bởi user Luật Trịnh Trọng tới thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề CT Bộ GDĐT 4 , có 1 page, thuộc file .docx, cùng chủ đề còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 4 Tiếng Anh 4 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HẢI Họ và tên: ………………………… Lớp……… KIỂM TRAHỌC KỲ IINĂM HỌC 2016-2017 MÔN TIẾNG ANH- LỚP 4 Thời gian: 35 phút   Marks Listening Reading and writing Speaking Total               Kỹ năng Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá Mức/Điểm Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ %    M1 M2 M3 https://nslide.com/de-thi/de-kiem-tra-tieng-anh-lop-4-cuoi-ky-2-theo-tt22-kem-file-nghe.t7qt0q.html

Nội dung

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HẢI
Họ và tên: …………………………
Lớp………

KIỂM TRAHỌC KỲ IINĂM HỌC 2016-2017
MÔN TIẾNG ANH- LỚP 4
Thời gian: 35 phút


Marks
Listening
Reading and writing
Speaking
Total


Kỹ năng
Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá
Mức/Điểm
Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ %M1
M2
M3
M4


Nghe
Listen and tick the picture
 1
3 
 1

 12 câu 3.0 đ 30 %0.25
0,75
0,25
Listen and number
2 
1
1

0,5
0,25
0,25
Listen and circle.

2
1


0.5
0.25 Đọc+Viết
Complete the sentences
3
1
1

18 câu 4.5đ 45%0,75
0.25
0.25
Read and match
2 
1
2

0,5
0.25
0.5
Put the words in order
1
1
1
1
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 Look and write

2
1
1

0.5
0.25
0.25 


Nói
Getting to know each other What’s your name ?; How do you spell your name ?; How are you today ?;

2 
1

10 câu 2.5đ 25%
0,5
0,25 
Talking about familiar object What’s this ? What colour/shape is it ?; Tell about school things


3 
 1


0,75
0,25Describing picture What are the people in the picture doing? Are there any animals? What does your family often do in the evening

1
1
1

0,25  
0,25  
0,25  


Tổng

9
14
13
4
40 câu 10đ2.25đ
3.5đ
3.25đ
1đ
22.5%
35%
32.5%
10%
PART 1. LISTENING
Question 1: Listen and tick the picture. (Nghe và chọn bức tranh đúng)

/
/
/
/
/
Question 2. Listen and number
/


Question 3: Listen and circle. (nghe và khoanh tròn đáp án đúng)
1.__________________ is expensive.
A.seafood B.chicken C. fish
2. We stay in an ___________ hotel.
A. expensive B. beautiful C. enormous
3. We are going to Ho Chi Minh City this ___________.
A.November B.December C.October

PART 2. READING AND WRITING
Question 4: Complete the sentences (nhìn tranh và hoàn thành các câu sau)


1. What do you do at Tet?
I ______________2. We _________________ at 7.00 a.m3. What’s your favorite food?
It’s _____________


4. What do the want to buy?
They want to buy some ___________5. How much are the trousers.
They are ____________________

Question 5: Read and match.

 
A
B
Key

1
What does your mother do?
a. They`re 96,000 dong.
1->……..

2
How much are the jeans?
b. It`s 0912 529 638.
2->……..

3
What`s your phone number?
c. I want to see lions.
3->……..

4
What animal do you want to see?
d.She`s a nurse.
4->……..

5
Would you like some orange juice?
e. Yes, please.
5->……..


Question 6: Put the words in order (Xếp các từ thành câu hoàn chỉnh)
1. from/Where/you/are?
___________________________________________
2. today? /is