De kiem tra tieng anh lop 6 moi cho file nghe

đề thi Tiếng Anh 7 Thí điểm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
c7ux0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/17/2017 6:31:50 PM
Loại file
doc
Dung lượng
1.07 M
Lần xem
1
Lần tải
4
File đã kiểm duyệt an toàn

Dong Tien secondary school Class: …………….. Name: …………………………… The first test term Subject: English 6 Time: 45 minutes School year: 2016-2017 Mark  PART I. LISTENING: Listen to the following dialogue,xem chi tiết và tải về Đề thi De kiem tra tieng anh lop 6 moi cho file nghe, Đề Thi Tiếng Anh 7 Thí Điểm , Đề thi De kiem tra tieng anh lop 6 moi cho file nghe, doc, 1 trang, 1.07 M, Tiếng Anh 7 Thí điểm chia sẽ bởi Hoa Tạ Thị đã có 4 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Dong Tien secondary school
Class: ……………..
Name: ……………………………
The first test term
Subject: English 6
Time: 45 minutes
School year: 2016-2017
Mark

PART I. LISTENING: Listen to the following dialogue and fill in each numbered blank with ONE suitable word.
Travel Agent: We have some great deals. I recommend Ha Long Bay, (1)……..…, Mui Ne or Nha Trang.
Nick: Wow! I love the beach. Can we (2) ………….  to Mui Ne, Mum?
Nick`s mum: Well let`s think, Nick. Can I see a (3) …………… of the hotel in Mui Ne?
Travel Agent: Yes, here you are.
Nick`s mum: Which is (4) …………….., Mui Ne or Ha Long Bay?
Travel Agent: Mui Ne is cheaper but I think Ha Long Bay is more (5) …………… .
Nick`s dad: Yes, you`re right! I think I want to go to Ha Long Bay. It`s (6) ……. than Mui Ne.
Nick: Oh,
Travel Agent: Yes, it`s (7) ……………. in Mui Ne at this time of year. You must take um
ellas and waterproof coats.
Nick`s mum: OK, let`s (8) …………… Ha Long Bay, please.
PART II. PHONETICS:Find the word which has a different sound in the underlined part.
1. A. teachers
B. desks
C. ru
ers
D. rulers

2. A. pencil
B. help
C. lesson
D. new

3. A. lamp
B. play
C. stay
D. crazy

4. A. know
B. close
C. town
D. sofa

5. A. picture
B. kitchen
C. describe
D. attic

PART III. VOCABULARY AND GRAMMAR*. Choose the right option A, B, C or D
1. I can`t ............... my timetable.
A. finding B. finds C. find D. finded
2. We …………… wash our hands before the meals.
A. should B. won’t C. shouldn’t D. mustn’t
3. Where’s Tuan? He …………… judo with his friends.
A. is playing B. is doing C. play D. do
4. London is a big city, but Tokyo is …………… than London.
A. the biggest B. biggest C. bigger D. big
5. What …………….. your favourite sport?
A. do B. does C. are D. is
6. He usually …………… in the morning.
A. is jogging B. jog C. jogs D. jogging
7. It’s hot today. I don’t want to tay at home. I want …………… swimming.
A. go B. to go C. going D. goes
8. This Saturday, we …………… to the Art Museum.
A. go B. is going C. are going D. went
PART IV. READING
Choose the co
ect option A, B, C or D for each the gap to complete the passage below.
Ha Long Bay is in Quang Ninh Province. It has many (1) ………and caves. The islands are named after things around us. (2) ……. the bay you can find Rooster and Han Island and even Man’s Head Island. You must (3) ….a boat ride around the islands – it’s essential! Tuan Chau is (4) ………island in Ha Long Bay. There you can (5) …….. great Vietnamese seafood. You can watch (6) ……. dances. You can join exciting (7) …… Ha Long Bay is Vietnam’s most beautiful (8) …….wonder.
1. A. rocks B. islands C. island D. lakes
2. A. On B. At C. In D. Ove
3. A. to take B. taking C. take D. to taking
4. A. the biggest B. big C. biggest D. bigge
5. A. to enjoy B. enjoy C. enjoying D. enjoyed
6. A. historic B. good C. traditional D. difficult
7. A. activity B. acts C. activities D. actions
8. A. natural B. nature C. local D. international
PART V

Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về De kiem tra tieng anh lop 6 moi cho file nghe
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDe-kiem-tra-tieng-anh-lop-6-moi-cho-file-nghe.doc[1.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU