ĐỀ KT CKI LỚP 4 ĐẦY ĐU CÁC MÔN - CÓ ĐÁP ÁN đề thi Tiếng Việt

Đăng ngày 12/14/2011 10:51:11 AM | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 869 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Trường tiểu học Lý Thường Kiệt Thứ………ngày…….tháng……năm 2011
Họ và tên:………………………………………………. KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Lớp: 4………… NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN: TOÁN LỚP 4 (40 phút)
Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số gồm: năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là:
a. 50 050 050 b. 5 005 500 c. 50 005 005 d. 50 500 050

Câu 2: Giá trị của chữ số 9 trong số 679 842 là:
a. 9 b. 900 c. 9 000 d. 90 000

Câu 3: Trong các số sau, số lớn nhất là:
a. 8316 b.8136 c.8361 d. 8631

Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
a. A b.
X O Y
O B
Góc: …………………..........................… Góc: ………………….......................................…
c. M d. QN P O P
Góc: …………………..........................… Góc: ………………….......................................…

Phần 2:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a) 572 863 + 280 192 b) 728 035 – 49 823

…............................................................. …...........…............….............................

…............................................................. …...........…............….............................

…............................................................. …...........…............….............................

c) 2 346 × 42 d) 9 744 : 28

…............................................................. …...........…............….............................

…............................................................. …...........…............….............................

…............................................................. …...........…........................................….

…............................................................. …...........…........................................….

…............................................................. …...........….........................................….


Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 1 yến = ……………… …..kg; b. 2 km 45m = ……………….….. m;
c. 3m2 5dm2 = ……………….….. dm2; d. 1 tấn = ………………………....kg

Bài 3: Trong các số : 75; 3457; 4570; 925; 2464; 2438; 2050.

Số chia hết cho 2:.......................................................................................................................................................................

Số chia hết cho 5: .......................................................................................................................................................................

Bài 4:
Vừa qua trường phát động phong trào ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ lụt. Lớp 4A ủng hộ được 86 000 đồng, lớp 4B ủng hộ được 72 000 đồng, lớp 4C ủng hộ ít hơn lớp 4A
10 000 đồng. Hỏi trung bình mỗi lớp ủng hộ được bao nhiêu tiền?
Bài giải:

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 5:
Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 246 m, chiều dài hơn chiều rộng 32 m. a)Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường hình chữ nhật?
b)Tính diện tích của sân trường hình chữ nhật?
Tóm tắt

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

Bài giải:

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN – ĐÁNH GIÁ MÔN TOÁN LỚP 4
Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (2 điểm): Mỗi ý đúng ghi 0,5đ
1. a. 50 050 050 2) c. 9 000 3) d. 8631 4) a. Nhọn; b. Bẹt; c. Tù; d. Vuông.
Phần 2:
Bài 1: (2 điểm): Mỗi phép tính đúng ghi 0,5đ
a)  b) c) 
853 055 678212 4692
9384 98532
d) 9744 28
134 348
224
00

Bài 2: (1 điểm) : Viết số thích hợp vào chỗ chấm đúng 0,25đ
a. 1 yến = 10kg; b. 2 km 45m = 2045m;
c. 3m2 5dm2 = 305 dm2; d. 1 tấn = 1000kg
Bài 3: (1 điểm) :
1. Số chia hết cho 2: 4570; 2464; 2438; 2050. (0,5điểm)
2. Số chia hết cho 5: 75; 4570; 925; 2050. (0,5điểm)
Bài 4: (1,5 điểm)
Bài giải
Số tiền lớp 4c ủng hộ được là:
86 000 - 10 000 = 76 000 (đồng) (0,5 điểm)
Trung bình mỗi lớp ủng hộ được là:
(86 000 + 72 000 + 76 000) : 3 = 78 000(đồng) (0,75 điểm)
Đáp số : 78 000 đồng (0,25 đ)
Bài 5: (2,5 điểm)
? m Tóm tắt
Chiều dài | | |
Chiều rộng | | 32m 246 m (0,5

Sponsor Documents