Đề kt giữa kỳ I Toan 12 HH

đề thi Toán học Toán học 12 Hình học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Ngày đăng 2018-11-12 22:00:13 Tác giả Nghĩa Trần Trung Hiếu loại .docx kích thước 1.52 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

1 TRƯỜNG THPT HÀNG HẢI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN GIỮA HỌC KỲ 1 – KHỐI 12 Ngày kiểm tra 18/10/2018 - Thời lượng 90 phút I. TRẮC NGHIỆM ( 40 câu=8 điểm ). Câu 1. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A.

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 


1

 


TRƯỜNG THPT HÀNG HẢI
 
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN GIỮA HỌC KỲ 1 – KHỐI 12
Ngày kiểm tra 18/10/2018 - Thời lượng 90 phút
I. TRẮC NGHIỆM ( 40 câu=8 điểm ).
Câu 1. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. và  B.    C.  và  D.
Câu 2. Hàm số đạt cực tiểu tại:
A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Cho hàm số xác định, liên tục trên [-2;2] và có bảng biến thiên.
x
                   -2                          0                           2                          
y’
                     -                  -               0          +              0             -
 
y
                  19  
                                                                                 3   3
 
                                                   - 1                                                                        
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A.   B.   C.   D.
Câu 4. Cho hàm số có và . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng .
B. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.
C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng .
Câu 5. Đồ thị hàm số có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
A. và . B. và . C. và . D. và .
Câu 6.  Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số ở dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
1

 


                                                                                                                   
 
 
A.
B.
C.
D.
1

 


Câu 7. Đồ thị sau là của hàm số nào?
A.    
 B.  
 C.  
 D.
1

 


Câu 8. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

A. . B. . C. . D. .
Câu 9. Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là:
A.                    B.                       C.                     D.
Câu 10.  Hình mười hai mặt đều  có số đỉnh , số cạnh số mặt lần lượt là 
A. 20;30;12 B. 30;20;12      C. 12;30;20     D. 20;12;30
Câu 11. Tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?
A.6 B.12    C. 3    D.9
Câu 12. Tìm số mặt của hình đa diện ở hình vẽ bên.
  
A. .  B. . C. .  D. .
Câu 13. Dựa vào hình vẽ. Tìm khẳng định đúng.
A. Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định và không có cực trị.
B. Hàm số đồng biến trên nghịch biến trên và có hai cực trị.
C. Hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định và không có cực trị.
D. Hàm số nghịch biến trên đồng biến trên và có có hai cực trị.
 

Câu 14. Tập tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng là
A.  B.  C.  D.
1

 


Câu 15. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số đồng biến trên khoảng .
A. hoặc .        B. .              C. hoặc .            D. .
Câu 16.  Điểm cực đại của hàm số là
A.   B.  C.  D.
Câu 17. Cho hàm số có đạo hàm . Số điểm cực trị của hàm số là:
A. .  B. 3 . C. .  D. .
Câu 18. Cho hàm số .Gọi và lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .Tính giá trị
A.  B.   C.  D.
Câu 19. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng khi
A.  . B.  . C.  . D..
Câu 20. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ.

Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A.  B.  C.  D
Câu 21.  Xác định để hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Chọn đáp án đúng?

A. .  B. .  C..   D.
Câu 22. Khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng , cạnh bên bằng có thể tích là
A. B.    C.    D.
Câu 23. Cho hình chóp  có đáy là tam giác vuông tại , . và . Thể tích khối chóp là
1

 


A.  B.    C.    D.
Câu 24. Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh . và . Thể tích khối chóp bằng ?
A.  B.     C.     D.
Câu 25. Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh bằng 4 và biết   Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.
A.  B.    C.    D.
Câu 26. Tính thể tích V của khối lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a là
A.  B.   C.  D.
Câu 27. Trên khoảng bất đẳng thức nào sau đây đúng ?   
A.  B.  C.         D.
Câu 28.  Cho hàm số . Hàm số có đồ thị như hình vẽ

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau ?
A. Đồ thị hàm số có một điểm cực tiểu. B. Hàm số đạt cực đại tại . 
C. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị. D. Hàm số đồng biến trên .
Câu 29. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số  có hai cực trị. Chọn kết quả đúng:
A.             B.                    C.                 D.
Câu 30.  Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số có một cực trị
A.                        B.                    C.                    D.  
Câu 31. Xác định để đồ thị hàm số có đúng hai tiệm cận đứng.
A. .. B. . C..   D. .
Câu 32. Cho hàm số: và đường thẳng . Với giá trị nào của m thì đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt.
A. hoặc . B.  . C.  .  D.  .
1

 


Câu 33. Khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng , cạnh bên tạo với đáy 1 góc có thể tích là
A.  B.     C.     D.
Câu 34. Cho hình lăng trụ đứng  có đáy là tam giác đều cạnh a, mặt phẳng tạo với đáy một góc Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.
A.  B.    C.    D.
Câu 35. Khối hộp chữ nhật có có thể tích là
A.  B.    C.    D.
Câu 36. Cho hàm số f (x) có đạo hàm trên M và có đồ thị như hình vẽ.
Xét hàm số . Mệnh đề
nào sau đây sai?
A. Hàm số nghịch biến trên
B. Hàm số nghịch biến trên .
C.Hàm số đồng biến trên
D. Hàm số nghịch biến trên
 
Câu 37. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị tạo thành 3 đỉnh của một tam giác vuông cân.
A.  B.   C.   D.
Câu 38. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt?
A.. B. 4   C. . D. .
Câu 39. Người ta cần xây một bể chứa nước sản xuất dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng . Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chi phí để xây dựng bể là nghìn đồng (chi phí tính theo diện tích xây dựng, bao gồm diện tích đáy và diện tích xung quanh, không tính diện tích đáy và thành bể). Hãy xác định chi phí thấp nhất đề xây bể (làm tròn đến đơn vị triệu đồng).
A. triệu đồng. B. triệu đồng. C. triệu đồng. D. triệu đồng.
Câu 40. Cho tứ diện ABCD có thể tích là V. Điểm M thay đổi trong tam giác BCD. Các đường thẳng qua M và song song với AB, AC, AD lần lượt cắt các mặt phẳng (ACD), (ABD), (ABC) tại N, P, Q. Giá trị lớn nhất của thể tích khối MNPQ là:
A.   B...    C..    D..
II. TỰ LUẬN. ( 2 điểm )
ĐỀ CHẴN
Bài 1 . (1 điểm) Xét tính đồng biến , nghịch biến và tìm cực trị của các hàm số :
1)     2)
1

 


Bài 2. (1 điểm) Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với . Hình chiếu của lên là trung điểm của , tạo với đáy một góc . Tính theo a thể tích khối chóp ?
 
ĐỀ LẺ
Bài 1 . (1 điểm) Xét tính đồng biến , nghịch biến và tìm cực trị ( nếu có ) của các hàm số :
1)     2)
Bài 2. (1 điểm) Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với . Hình chiếu của lên là trung điểm của , tạo với đáy một góc . Tính theo a thể tích khối chóp ?
 
 
----------------------------------------------------HẾT-----------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG THPT HÀNG HẢI
 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN GIỮA HỌC KỲ 1 – KHỐI 12
1

 


Ngày kiểm tra 18/10/2018 - Thời lượng 90 phút
I.  Nội dung kiểm tra:
Đại số
- Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
- Cực trị của hàm số
- Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
- Đường tiệm cận.
- Đồ thị hàm số và sự tương giao của hai đồ thị hàm số
Hình học
-   Khối đa diện và thể tích khối đa diện
 
II. Hình thức kiểm tra:
- 80% trắc nghiệm ( 40 câu=0.2đ/câu)  + 20% tự luận. 
III.  Ma trận đề:
A.TRẮC NGHIỆM ( 8 điểm ).
Nhận biết (2.4 điểm - 12 câu)
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc 3, bậc 4 trùng phương và hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất (1 câu)
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tìm điểm cực trị của hàm số, đồ thị hàm số bậc 3 và bậc 4 trùng phương (1 câu)
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên 1 đoạn (1 câu)
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Xác định tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của hàm phân thức bậc nhất/bậc nhất (2 câu).
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Nhận dạng đồ thị của hàm số bậc 3, bậc 4 trùng phương và hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất (3 câu)
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Nhận dạng công thức thể tích chóp và lăng trụ (1 câu)
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Số mặt, số đỉnh số cạnh của đa diện đều (1 câu)
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Số mặt đối xứng của khối đa diện đều (1 câu)
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Nhận dạng hình đa diện (1 câu)
Thông hiểu (2.8 điểm – 14 câu)
-   Cho trước đồ thị hàm số tìm khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số (1 câu)
-   Tìm m để hàm số đồng biến, nghịch biến trên tập xác định hay từng khoảng xác định (2 câu)
-   Phân biệt điểm cực trị của hàm số và đồ thị hàm số (1 câu)
-   Số cực trị của hàm số cho trước (1 câu)
-   Tích hoặc tổng của giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn (1 câu)
-   Số tiệm cận của hàm số phân thức có chứa căn đơn giản (1 câu)
-   Xét tính âm dương của các hệ số a, b, c, d của hàm số bậc 3, bậc 4 trùng phương cho trước đồ thị (2 câu)
-   Tính thể tích khối chóp đều có độ dài cạnh bên (1 câu)
-   Tính thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy, đáy là tam giác đều và hình vuông (2  câu)
-   Tính thể tích khối lăng trụ đứng cho rõ đáy và độ dài cạnh bên (1 câu)
-   Thể tích khối lăng trụ đều có độ dài cạnh bên và cạnh đáy (1 câu)
Vận dụng dễ (1.8 điểm – 9 câu)
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Sử dụng tính đồng biến nghịch biến để so sánh 2 biểu thức (ví dụ : sinx > x) (1 câu)
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Cho đồ thị hàm số tìm khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số (1câu)
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tìm m để hàm số bậc 3 có cực trị, hàm số bậc 4 trùng phương có 1 cực trị hoặc 3 cực trị (2 câu)
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tìm m để đồ thị hàm số có 1 hoặc 2 tiệm cận đứng (1 câu)
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tìm m để đồ thị hàm phân thức cắt đường thẳng tại 2 điểm phân biệt (1 câu)
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Thể tích khối chóp đều có góc giữa cạnh bên với đáy (1 câu)
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Thể tích khối lăng trụ đứng có sử dụng góc giữa 2 mặt phẳng có 1 mặt là đáy (1câu)
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Thể tích khối hình hộp chữ nhật có kích thức 3 cạnh tương ứng (1 câu)
Vận dụng khó (1 điểm - 5 câu)
1

 


-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Cho đồ thị hàm số tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số (1 câu)
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tìm m để đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương có 3 cực trị thỏa mãn điều kiện nào đó (1 câu)
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tìm m để đồ thị hàm số bậc 3 cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt (phương trình hoành độ giao điểm nhẩm được 1 nghiệm (1 câu)
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Thể tích khối hộp liên quan đến thực tế (1 câu)
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Thể tích khối chóp lớn nhất và nhỏ nhất (1 câu)
Ma trận đề :
Chủ đề kiến thức
Mức nhận thức
Cộng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng (Dễ)
Vận dụng (Khó)
Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
1
               0.2
3
               0.6
2
0.4
1
0.2              
1.4
Cực trị của hàm số
1
               0.2
2
0.4               0.25
2
0.4              
1
      0.2             
1.2
Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
1
 
     0.2
1
 
      0.2
0
 
        0
0
 
          0
0.4
Đường tiệm cận
2
0.4
1
0.2
1
0.2
0
0
0.8
Đồ thị hàm số và sự tương giao của hai đồ thị hàm số
3
 
         0.6
2
 
         0.4
1
 
         0.2
1
 
          0.2
1.4
Khối đa diện và thể tích
4
        0.8
5
                1.0
3
                0.6
2
               0.4
2.8
Tổng
2.4
2.8
1.8
1.0
8
 
II. TỰ LUẬN. ( 2 điểm )
Bài 1 . (1 điểm) Xét tính đồng biến , nghịch biến và tìm cực trị của các hàm số :
 ( 2 câu gồm 2 trong 3 hàm : bậc 3, trùng phương , hàm phân thức bậc nhất / bậc nhất ).
Bài 2. (1 điểm) Tính thể tích của khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a ( hoặc hình chữ nhật ) ,chân đường cao chóp là trung điểm cạnh đáy , cho biết góc giữa cạnh bên và đáy.
HP, ngày 5/10/2018
Người làm ma trận
 
 
Ngô Minh Hiếu
 
 
 
 
 
 
ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I-TOÁN 12
NĂM HỌC 2018-2019
A. TRẮC NGHIỆM.
1

 


Đáp án đúng là đáp án A.
Câu 49.
Lời giải:
Chọn A.
Gọi là chiều rộng của bể nước. Khi đó, theo giả thiết chiều rộng và chiều cao của bể nước lần lượt là và .
Diện tích cần xây dựng là
Áp dụng bất đẳng thức Cauchy, ta có
Vậy chi phí thấp nhất bằng (triệu đồng).
Câu 50.
Lời giải
Chọn A

Ta có


Do đó hay
Dấu “=” xảy ra khi   là trọng tâm của tam giác
Vậy  giá trị lớn nhất của thể tích khối tứ diện là .
B. TỰ LUẬN.
 
Câu
Đề chẵn
Đề lẻ
Điểm
1

 


1.1

                                                                               TXĐ:
                                                                              
Hàm số đồng biến trên các khoảng
Hàm số không có cực trị

                                                                               TXĐ:
                                                                              
Hàm số đồng biến trên các khoảng
            Hàm số không có cực trị
 
 
0.25
 
0.25
0.25
 
0.25
1.2
 
                                                                               TXĐ:
 
                                                                              
                                                                               BBT ( vẽ ).
 
KL:
- Đồng biến , nghịch biến….
    - Hàm số đạt cực trị ……

                                                                               TXĐ:
 
                                                                              
                                                                               BBT ( vẽ ).
 
KL:
- Đồng biến , nghịch biến….
    - Hàm số đạt cực trị ……
 
 
 
 
0.25
 
0.25
 
0.25
0.25
2
Vẽ hình đúng.
                                                                              
                                                                              
                                                                              
Vẽ hình đúng.
                                                                              
                                                                              
                                                                              
 
 
0.25
0.25
 
0.5
HP , ngày 11/10/2018.
Người ra đề : Vũ Thị Thu Nữ
1

 


Nguồn:Nghĩa Trần Trung Hiếu

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề kt giữa kỳ I Toan 12 HH
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngDe_kt_giua_ky_I_Toan_12_HH.docx[1.52 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
w2120q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-11-12 22:00:13
Loại file
docx
Dung lượng
1.52 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
3
đề thi Đề kt giữa kỳ I Toan 12 HH

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Đề kt giữa kỳ I Toan 12 HH
  Cao học
  Đề kt giữa kỳ I Toan 12 HH

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Cao học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2018

  Xem: 0

 • Đề kt giữa kỳ I Toan 12 HH
  Hình học 12
  Đề kt giữa kỳ I Toan 12 HH

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hình học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2018

  Xem: 0

 • Đề kt giữa kỳ I Toan 12 HH
  Đề kt giữa kỳ I Toan 12 HH

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2018

  Xem: 0

 • Đề kt giữa kỳ I Toan 12 HH
  Sinh
  Đề kt giữa kỳ I Toan 12 HH

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2018

  Xem: 0

 • De KT HH 12 chuong I
  Hình học 12
  De KT HH 12 chuong I

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hình học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2009

  Xem: 401

 • KT giữa kỳ I Toán 1
  Toán học
  KT giữa kỳ I Toán 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2011

  Xem: 0

 • KT giữa kỳ I Toán L2
  Đề thi Tiểu học
  KT giữa kỳ I Toán L2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2011

  Xem: 0

 • KT giữa ky I toan 2
  Tập đọc 2
  KT giữa ky I toan 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2012

  Xem: 0

 • KT giữa kỳ I Toán 1
  Toán học
  KT giữa kỳ I Toán 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2011

  Xem: 0

 • KT giữa kỳ I Toán 1
  Toán học 2
  KT giữa kỳ I Toán 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2011

  Xem: 9