DE KT HK2 HOA 10 NC

đề thi Hóa học Hóa học 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 15       5      0
Ngày đăng 2016-04-29 19:59:25 Tác giả nguyễn thị kim tươi loại .doc kích thước 0.09 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ĐỀ ÔN HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 – 2016 –LỚP HÓA NC Câu 1: Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 100oC. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trê

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐỀ ÔN HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 – 2016 –LỚP HÓA NC
Câu 1: Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 100oC. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên có nồng độ là
A. 0,24M. B. 0,2M. C. 0,4M. D. 0,48M.
Câu 2: Cho 6,4 gam Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, dư thu được V lít khí SO2 (ở đktc). Giá trị của V là
A. 3,36. B. 2,24. C. 6,72. D. 1,12.
Câu 3 :Đốt nóng một hỗn hợp gồm 3,2 g bột lưu huỳnh và 8,4 g bột  sắt trong môi trường không có không khí.Sau phản ứng thu được chất nào?
A.Fe, S, FeS  B.Sdư,FeS C. FeS   D. Fedư và FeS
Câu 4:Cho 11,2 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 và O2 tác dụng vừa đủ với 16,98 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al thu được 42,34gam hỗn hợp Z gồm MgCl2; MgO; AlCl3 và Al2O3. Phần trăm khối lượng của Mg trong Y là:
A. 77,74%  B. 22,26%   C. 19,79%   D. 80,21%
Câu 5:  Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là
A. 90 ml.   B. 57 ml.  C. 75 ml.    D. 50 ml
Câu 6: Tìm câu đúng trong các câu sau:
A.clo là chất khí không màu không tan trong nước.   B.clo có số oxi hóa là – 1 trong mọi hợp chất.
C.clo có tính oxi hóa mạnh hơn
om và iot.D .clo tồn tại trong tự nhiên dưới dạng đơn chất và hợp chất.
Câu 7:  Cho phản ứng: NaX (r) + H2SO4 (đ) NaHSO4 + HX (k). Các hidro halogenua (HX) có thể điều chế theo phản ứng trên là
 A. HBr và HI.     B. HCl, HBr và HI.
 C. HF và HCl.    D. HF, HCl, HBr và HI.
Câu 8:Cho 6,72 lít clo (đktc) tác dụng với 16,8 gam Fe nung nóng rồi lấy chất rắn thu được hoà vào nước và khuấy đều thì khối lượng muối trong dung dịch thu được là:
A. 38,10 gam.  B. 48,75 gam.    C. 32,50 gam.   D. 25,40 gam.
Câu 9: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách
A. điện phân nóng chảy NaCl.      B. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.
C. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.  D. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl.
Câu 10: Nước Gia-ven được điều chế bằng cách.
A. Cho Clo tác dụng với nước B. Cho Clo tác dụng với dung dịch Ca(OH)2
C. Cho Clo sục vào dung dịch NaOH loãng. D. Cho Clo vào dd KOH loãng rồi đun nóng 1000C
Câu 11: Hòa tan hoàn toàn một lượng bột Mg  vào dung dịch H2SO4 đặc nóng   thu được hỗn hợp khí gồm 0,015 mol H2S và 0,01 mol SO2. Lượng sắt đã hòa tan là
A. 2,2g   B. 1,4g   C. 1,68 g  D. 3,6g
Câu 12: Kim loại nào tác dụng được với HCl loãng và H2SO4 đặc, nóng, đều tạo cùng một loại muối?
A. Cu B. Ag C. Al D. Fe
Câu 13: Chất nào sau đây khi tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng không giải phóng khí SO2 ?
A. Fe2O3 B. FeO C. Fe3O4 D. FeS
Câu 14: Chất vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa là:
A. H2S B. H2SO4 đặc C. S D. O2
Câu 15: Hỗn hợp khí X gồm clo và oxi . X phản ứng vưà hết với một hỗn hợp gồm 4,8 gam magie và 8,1 gam nhôm tạo ra 37, 05 gam hỗn hợp  các muối clorua và oxit của hai kim loại . Thành phần phần trăm theo thể tích của clo trong hỗn hợp ban đầu là ( cho Al = 27 ; Mg = 24; Cl = 35,5 ; O = 16 )
A. 66,67% B. 33,33% C. 55,56% D. 40,00%
Câu 16. Cho flo, clo,
om, iot lần lượt tác dụng với H2. Halogen có phản ứng xảy ra mãnh liệt nhất là
 A. F2.   B. Cl2.   C. Br2.   D. I2.
Câu 17:.Cho phản ứng :FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2.Tổng hệ số cân bằng (số nguyên tối giản)của chất tham gia phản ứng khi phản ứng cân bằng là
A.12   B.10   C.25   D.15
Câu 18: Số oxi hóa của lưu huỳnh (S) trong H2S, SO2, SO32-, SO42- lần lượt là
A. -2, +4, +4, +6  B. -2, +4, +6, +8    C. +2, +4, +8, +10 D. 0, +4, +3, +8
Câu 19: Chất không đựng trong lọ thủy tinh là
A. HF B. HCl đặc C. H2SO4 đặc D. HNO3 đặc
Câu 20: Nhiệt phân 4,385 gam hỗn hợp X gồm KClO3  và KMnO4, thu được O2 và m gam chất rắn gồm K2MnO4, MnO2 và KCl. Toàn bộ lượng O2 tác dụng hết với cacbon nóng đỏ, thu được 0,896 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ khối so với H2 là 16. Thành phần % theo khối lượng của KMnO4 trong X là:
A. 62,76%  B. 74,92%  C. 72,06%  D. 27,94%
Câu 21: : Những kim loại nào sau đây không tác dụng với H2SO4 đặc nguội ?
 A. Ag, Cu, Au. B. Al, Mg, Fe.  C. Fe, Al, Cr.  D. Ag, Cu, Fe.
Câu 22: Để phân biệt O2 và O3, người ta thường dùng:
A. dung dịch KI và hồ tinh bột     B. dung dịch H2SO4  
C. dung dịch CuSO4      D. nước
Câu 23: Lưu huỳnh vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa trong phản ứng nào sau đây?
A. S + O2 (SO2      B. S + 6HNO3 (H2SO4 + 6NO2­ + 2H2O
C. S + Mg (MgS      D. S + 6NaOH (2Na2S + Na2SO3 + 3H2O
Câu 24: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách
A. nhiệt phân KClO3  có xúc tác MnO2. B. nhiệt phân Cu(NO3)2.
C. điện phân nước. D. chưng cất phân đoạn không khí lỏng.
Câu 25: Hòa tan m gam Fe trong dung dịch H2SO4 loãng, sinh  ra  6,72 lít  khí  (đktc).  Nếu cho m gam sắt này vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thì lượng khí (đktc) sinh ra bằng (Fe = 56)
A. 2,24 lít B. 5,04 lít C. 3,36 lít D. 10,08 lít
Câu 26: Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon?
A. Tẩy trắng các loại tinh bột, dầu ăn.   B. Khử trùng nước uống, khử mùi.
C. Chữa sâu răng, bảo quản hoa quả.   D. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm
Câu 27: Thứ tự giảm dần tính oxi hóa của các halogen F2, Cl2, Br2, I2 là:
A. F2 >Cl2>Br2 >I2 B. F2 >Cl2>I2 >Br2 C. F2 >Br2 >Cl2> I2 D. I2 >Br2>Cl2>F2
Câu 28: Có các chất: MnO2, FeO, Ag, CaCO3, C, AgNO3. Số chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 Loãng là
A. 4 B. 6 C. 3 D. 5
Câu 29: Cho 10,0 gam hỗn hợp kim loại gồm Al, Mg và Fe tác dụng với HCl dư thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối khan tạo thành trong dung dịch là
A. 26,75g. B. 25,82g. C. 37,65g. D. 27,75g.
Câu 30.Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất hóa học của lưu huỳnh?
A.Lưu huỳnh chỉ có tính oxi hóa                                  B.Lưu huỳnh chỉ có tính khử
C.Lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử        D.không khử, không oxi hóa
Câu 31: Cho m gam hỗn hợp X  gồm Fe và Cu  vào dung dịch HCl  dư sau khi kết thúc  phản ứng sinh ra 0,896 lít khí (đktc)Nếu cho m gam hỗn hợp X trên  vào một lượng dư axit  H2SO4 đặc nguội , sau khi kết thúc phản ứng  sinh ra 1,344 lit  khí SO2  (sản phẩm khử duy nhất ở đktc).Gía trị của m là:
A.6,08                       B.4,36                                C.10,5                                  D.12,3
Câu 32: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lit khí SO2 (đkc) vào 200ml dung dịch KOH 1,5M. Khối lượng muối thu được
                        A. 11,5 (g) B. 10,4 (g) C. 27,8 (g) D. 13, 9 (g)
Câu 33: Hình bên mô tả thí nghiệm điều chế Cl2 trong phòng thí nghiệm, dung dịch X và Y lần lượt là:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A. NaCl và NaOH   B. NaCl  và Na2CO3      C. NaOH và Na2CO3.D. NaOH và NaCl
Câu 34. Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X và 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư) tạo ra 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là Đề thi TSĐH khối A 2014
 A. Fe, Fe2O3.  B. Fe, FeO  C. Fe3O4, Fe2O3. D. FeO, Fe3O4.
Câu 35 :  Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hoà dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là
A. 13,70 gam.                  B. 12,78 gam.                  C. 18,46 gam.                  D. 14,62 gam.
Câu 36: Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,75 mol H2SO4, thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Giá trị của m là
A. 24,0. B. 34,8. C. 10,8. D. 46,4.
 
 

Nguồn: nguyễn thị kim tươi

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi DE KT HK2 HOA 10 NC
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_KIEM_TRA_HK2_HOA_10_NC.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
3p0k0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2016-04-29 19:59:25
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Trang
1
Lần tải
15
Lần xem
5
đề thi DE KT HK2 HOA 10 NC

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • DE KT HK2 HOA 10 NC
  Hóa học 10
  DE KT HK2 HOA 10 NC

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2016

  Xem: 15

 • Đề KT HK2 Hóa 11 - NC
  Hóa học 11
  Đề KT HK2 Hóa 11 - NC

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2011

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HÓA 10 NC - HK2
  Hóa học 10
  ĐỀ THI HÓA 10 NC - HK2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2012

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HK2 HOA 10-NC
  Hóa học 10
  ĐỀ THI HK2 HOA 10-NC

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2009

  Xem: 197

 • KT Hóa 10 NC de 3
  Hóa học 10
  KT Hóa 10 NC de 3

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/7/2009

  Xem: 14

 • Đề kt HK1-Hóa 10-NC
  Hóa học 10
  Đề kt HK1-Hóa 10-NC

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2010

  Xem: 0

 • Đề KT hoá-10-nc-k2
  Hóa học 10
  Đề KT hoá-10-nc-k2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2009

  Xem: 282

 • Đề kt HK1-Hóa 10-NC
  ĐỀ THI HỌC KỲ 1
  Đề kt HK1-Hóa 10-NC

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi ĐỀ THI HỌC KỲ 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2011

  Xem: 0

 • kt HK2 10cb+nc
  Hóa học 10
  kt HK2 10cb+nc

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2013

  Xem: 11

 • KT TOÁN NC HK2
  Toán 11
  KT TOÁN NC HK2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2016

  Xem: 0