DE KTDK CUOI KI I MON KHOA HOC 5

Đăng ngày 12/12/2012 12:49:15 PM | Thể loại: Khoa học | Chia sẽ bởi: Duyên Nguyễn Vũ | Lần tải: 2 | Lần xem: 10 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 - 1 -

THI KIEÅM TRA HOÏC KYØ I

Naêm hoïc 2012 – 2013

Moân thi : KHOA HOÏC (lôùp 4)

Ngaøy thi : 13 thaùng 12 naêm 2012

Thôøi gian : 35 phuùt (khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)

 

ÑEÀ B

 Caâu 1.  Quaù trình laáy thöùc aên, nöôùc uoáng, khoâng khí töø moâi tröôøng xung quanh ñeå taïo ra chaát rieâng cho cô theå vaø thaûi nhöõng chaát caën baõ ra moâi tröôøng ñöôïc goïi chung laø : (0,5ñ)

 1. Quaù trình baøi tieát
 2. Quaù trình hoâ haáp
 3. Quaù trình tieâu hoùa
 4. Quaù trình trao ñoåi chaát

 

Caâu 2.  Beänh böôùu coå do : (0,5ñ)

 1. thöøa muoái i-oát
 2. thieáu  muoái i-oát
 3. do cô theå thieáu söùc ñeà khaùng.
 4. khoâng do nguyeân nhaân naøo caû.

 

Caâu 3 : Nöôùc ñeå uoáng caàn phaûi ñun soâi vì : (0,5ñ)

 1. nöôùc soâi laøm hoøa tan caùc chaát raén coù trong nöôùc
 2. ñun soâi nöôùc seõ laøm taùch caùc chaát raén coù trong nöôùc
 3. ñun soâi nöôùc ñeå dieät caùc vi khuaån vaø loaïi boû moät soá chaát ñoäc coù trong nöôùc
 4. ñun soâi nöôùc seõ laøm cho muøi cuûa nöôùc deã chòu hôn

 

Caâu 4. Neâu 3 ñieàu em neân laøm ñeå  phoøng moät soá beänh laây qua ñöôøng tieâu hoùa : (1,5ñ)

+ .....................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

 

Caâu 5 : Neâu 3 vieäc em neân laøm ñeå  goùp phaàn laøm saïch nguoàn nöôùc : (1,5ñ)

 + .....................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

 

Caâu 6 ; Keå teân caùc chaát dinh döôõng maø cô theå caàn ñöôïc cung caáp ñaày ñuû vaø thöôøng xuyeân ? (1ñ)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Caâu 7 : Thieáu chaát gì seõ naûy sinh moät soá beänh döôùi ñaây ? (1,5ñ)

+ Treû em bò coøi xöông do thieáu............................................

+ Cô theå phaùt trieån chaäm, keùm thoâng minh, deã bò böôùu coå do thieáu .........................................

+ Maét nhìn keùm , coù theå daãn ñeán muø loaø do thieáu...................................

 

Caâu 8. Neâu ví duï chöùng toû nöôùc caàn thieát nhö theá naøo ñoái vôùi cuoäc soáng con ngöôøi (3ñ)

 1. con ngöôøi söû duïng nöôùc trong vui chôi giaûi trí :

....................................................................................................................................................................................................................................................

 1. con ngöôøi söû duïng nöôùc trongsaûn xuaát noâng nghieäp :

....................................................................................................................................................................................................................................................

c - con ngöôøi söû duïng nöôùc trong saûn xuaát coâng nghieäp :

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI KIEÅM TRA HOÏC KYØ I

Naêm hoïc 2012 – 2013

Moân thi : KHOA HOÏC (lôùp 4)

Ngaøy thi : 13 thaùng 12 naêm 2012

Thôøi gian : 35 phuùt (khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)

ÑEÀ A

Caâu 1. Beänh böôùu coå do : (0,5ñ)

A - thieáu  muoái i-oát

B - thöøa muoái i-oát

C - do cô theå thieáu söùc ñeà khaùng.

D - khoâng do nguyeân nhaân naøo caû.

 

Caâu 2 : Thieáu chaát gì seõ naûy sinh moät soá beänh döôøi ñaây ? (1,5ñ)

+ Treû em bò coøi xöông do thieáu .......................................................

+ Maét nhìn keùm , coù theå daãn ñeán muø loaø do thieáu...................................

+ Cô theå phaùt trieån chaäm, keùm thoâng minh, deã bò böôùu coå do thieáu .........................................

 

Caâu 3 : Neâu 3 vieäc con ngöôøi ñaõ laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc : (1,5ñ)

+ .....................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

 

Caâu 4.  Quaù trình laáy thöùc aên, nöôùc uoáng, khoâng khí töø moâi tröôøng vaø thaûi nhöõng chaát caën baõ ra moâi tröôøng ñöôïc goïi chung laø : (0,5ñ)

A - Quaù trình hoâ haáp

B - Quaù trình trao ñoåi chaát

C - Quaù trình baøi tieát

D - Quaù trình tieâu hoùa

 

Caâu 5. Neâu ví duï chöùng toû nöôùc caàn thieát nhö theá naøo ñoái vôùi cuoäc soáng con ngöôøi (3ñ)

 1. con ngöôøi söû duïng nöôùc trongsaûn xuaát noâng nghieäp :

....................................................................................................................................................................................................................................................

b. con ngöôøi söû duïng nöôùc trong saûn xuaát coâng nghieäp :

....................................................................................................................................................................................................................................................

 1. con ngöôøi söû duïng nöôùc trong vui chôi giaûi trí :

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Caâu 6; Keå teân caùc chaát dinh döôõng maø cô theå caàn ñöôïc cung caáp ñaày ñuû vaø thöôøng xuyeân ? (1ñ)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Caâu 7 : Nöôùc ñeå uoáng caàn phaûi ñun soâi vì : (0,5ñ)

     A - ñun soâi nöôùc ñeå dieät caùc vi khuaån vaø loaïi boû moät soá chaát ñoäc coù trong nöôùc

B - ñun soâi nöôùc seõ laøm taùch caùc chaát raén coù trong nöôùc

C - ñun soâi nöôùc seõ laøm cho muøi cuûa nöôùc deã chòu hôn

D - nöôùc soâi laøm hoøa tan caùc chaát raén coù trong nöôùc

 

Caâu 8. Neâu 3 ñieàu em neân laøm ñeå  phoøng moät soá beänh laây qua ñöôøng tieâu hoùa : (1,5ñ)

+ .....................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi DE KTDK CUOI KI I MON KHOA HOC 5, Khoa học. . Chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc đề thi DE KTDK CUOI KI I MON KHOA HOC 5 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện DE KTDK CUOI KI I MON KHOA HOC 5 thuộc danh mục Khoa học được giới thiệu bởi thành viên Duyên Nguyễn Vũ đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Khoa học , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Đề thi Lớp 5 Khoa học ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập THI KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2012 – 2013 Môn thi : KHOA HỌC (lớp 4) Ngày thi : 13 tháng 12 năm 2012 Thời gian : 35 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ B Câu 1, nói thêm là Quá trình lấy thức ăn, nước uống, ko khí từ môi trường xung quanh để tạo nên chất riêng cho cơ thể và thải các chất cặn bã ra môi trường được gọi chung là : (0,5đ) Quá trình bài tiết Quá trình hô hấp Quá https://nslide.com/de-thi/de-ktdk-cuoi-ki-i-mon-khoa-hoc-5.8avryq.html