DE KTDK CUOI KI I MON KHOA HOC 5

đề thi Khoa học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
8avryq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/12/2012 12:49:15 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

THI KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2012 – 2013 Môn thi : KHOA HỌC (lớp 4) Ngày thi : 13 tháng 12 năm 2012 Thời gian : 35 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ B Câu 1. Quá trình lấy thức ăn, nước uống, khôn,xem chi tiết và tải về Đề thi DE KTDK CUOI KI I MON KHOA HOC 5, Đề Thi Khoa Học , Đề thi DE KTDK CUOI KI I MON KHOA HOC 5, doc, 1 trang, 0.05 M, Khoa học chia sẽ bởi Duyên Nguyễn Vũ đã có 2 download

 
LINK DOWNLOAD

DE-KTDK-CUOI-KI-I-MON-KHOA-HOC-5.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

THI KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2012 – 2013
Môn thi : KHOA HỌC (lớp 4)
Ngày thi : 13 tháng 12 năm 2012
Thời gian : 35 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ B
Câu 1. Quá trình lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường xung quanh để tạo ra chất riêng cho cơ thể và thải những chất cặn bã ra môi trường được gọi chung là : (0,5đ)
Quá trình bài tiết
Quá trình hô hấp
Quá trình tiêu hóa
Quá trình trao đổi chất
Câu 2. Bệnh bướu cổ do : (0,5đ)
thừa muối i-ốt
thiếu muối i-ốt
do cơ thể thiếu sức đề kháng.
không do nguyên nhân nào cả.
Câu 3 : Nước để uống cần phải đun sôi vì : (0,5đ)
nước sôi làm hòa tan các chất rắn có trong nước
đun sôi nước sẽ làm tách các chất rắn có trong nước
đun sôi nước để diệt các vi khuẩn và loại bỏ một số chất độc có trong nước
đun sôi nước sẽ làm cho mùi của nước dễ chịu hơn
Câu 4. Nêu 3 điều em nên làm để  phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa : (1,5đ)
+ .....................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
Câu 5 : Nêu 3 việc em nên làm để góp phần làm sạch nguồn nước : (1,5đ)
+ .....................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
Câu 6 ; Kể tên các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần được cung cấp đầy đủ và thường xuyên ? (1đ)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7 : Thiếu chất gì sẽ nảy sinh một số bệnh dưới đây ? (1,5đ)
+ Trẻ em bị còi xương do thiếu............................................
+ Cơ thể phát triển chậm, kém thông minh, dễ bị bướu cổ do thiếu .........................................
+ Mắt nhìn kém , có thể dẫn đến mù loà do thiếu...................................
Câu 8. Nêu ví dụ chứng tỏ nước cần thiết như thế nào đối với cuộc sống con người (3đ)
con người sử dụng nước trong vui chơi giải trí :
....................................................................................................................................................................................................................................................
con người sử dụng nước trongsản xuất nông nghiệp :
....................................................................................................................................................................................................................................................
c - con người sử dụng nước trong sản xuất công nghiệp :
....................................................................................................................................................................................................................................................
THI KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2012 – 2013
Môn thi : KHOA HỌC (lớp 4)
Ngày thi : 13 tháng 12 năm 2012
Thời gian : 35 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ A
Câu 1. Bệnh bướu cổ do : (0,5đ)
A - thiếu muối i-ốt
B - thừa muối i-ốt
C - do cơ thể thiếu sức đề kháng.
D - không do nguyên nhân nào cả.
Câu 2 : Thiếu chất gì sẽ nảy sinh một số bệnh dười đây ? (1,5đ)
+ Trẻ em bị còi xương do thiếu .......................................................
+ Mắt nhìn kém , có thể dẫn đến mù loà do thiếu...................................
+ Cơ thể phát triển chậm, kém thông minh, dễ bị bướu cổ do thiếu .........................................
Câu 3 : Nêu 3 việc con người đã làm ô nhiễm nguồn nước : (1,5đ)
+ .....................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
Câu 4. Quá trình lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường và thải những chất cặn bã ra môi trường được gọi chung là : (0,5đ)
A - Quá trình hô hấp
B - Quá trình trao đổi chất
C - Quá trình bài tiết
D - Quá trình tiêu hóa
Câu 5. Nêu ví dụ chứng tỏ nước cần thiết như thế nào đối với cuộc sống con người (3đ)
con người sử dụng nước trongsản xuất nông nghiệp :
....................................................................................................................................................................................................................................................
. con người sử dụng nước trong sản xuất công nghiệp :
....................................................................................................................................................................................................................................................
con người sử dụng nước trong vui chơi giải trí :
....................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6; Kể tên các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần được cung cấp đầy đủ và thường xuyên ? (1đ)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7 : Nước để uống cần phải đun sôi vì : (0,5đ)
A - đun sôi nước để diệt các vi khuẩn và loại bỏ một số chất độc có trong nước
B - đun sôi nước sẽ làm tách các chất rắn có trong nước
C - đun sôi nước sẽ làm cho mùi của nước dễ chịu hơn
D - nước sôi làm hòa tan các chất rắn có trong nước
Câu 8. Nêu 3 điều em nên làm để  phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa : (1,5đ)
+ .....................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
+ ......................................................................................................................

 - 1 -

THI KIEÅM TRA HOÏC KYØ I

Naêm hoïc 2012 – 2013

Moân thi : KHOA HOÏC (lôùp 4)

Ngaøy thi : 13 thaùng 12 naêm 2012

Thôøi gian : 35 phuùt (khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)

 

ÑEÀ B

 Caâu 1.  Quaù trình laáy thöùc aên, nöôùc uoáng, khoâng khí töø moâi tröôøng xung quanh ñeå taïo ra chaát rieâng cho cô theå vaø thaûi nhöõng chaát caën baõ ra moâi tröôøng ñöôïc goïi chung laø : (0,5ñ)

 1. Quaù trình baøi tieát
 2. Quaù trình hoâ haáp
 3. Quaù trình tieâu hoùa
 4. Quaù trình trao ñoåi chaát

 

Caâu 2.  Beänh böôùu coå do : (0,5ñ)

 1. thöøa muoái i-oát
 2. thieáu  muoái i-oát
 3. do cô theå thieáu söùc ñeà khaùng.
 4. khoâng do nguyeân nhaân naøo caû.

 

Caâu 3 : Nöôùc ñeå uoáng caàn phaûi ñun soâi vì : (0,5ñ)

 1. nöôùc soâi laøm hoøa tan caùc chaát raén coù trong nöôùc
 2. ñun soâi nöôùc seõ laøm taùch caùc chaát raén coù trong nöôùc
 3. ñun soâi nöôùc ñeå dieät caùc vi khuaån vaø loaïi boû moät soá chaát ñoäc coù trong nöôùc
 4. ñun soâi nöôùc seõ laøm cho muøi cuûa nöôùc deã chòu hôn

 

Caâu 4. Neâu 3 ñieàu em neân laøm ñeå  phoøng moät soá beänh laây qua ñöôøng tieâu hoùa : (1,5ñ)

+ .....................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

 

Caâu 5 : Neâu 3 vieäc em neân laøm ñeå  goùp phaàn laøm saïch nguoàn nöôùc : (1,5ñ)

 + .....................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

 

Caâu 6 ; Keå teân caùc chaát dinh döôõng maø cô theå caàn ñöôïc cung caáp ñaày ñuû vaø thöôøng xuyeân ? (1ñ)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Caâu 7 : Thieáu chaát gì seõ naûy sinh moät soá beänh döôùi ñaây ? (1,5ñ)

+ Treû em bò coøi xöông do thieáu............................................

+ Cô theå phaùt trieån chaäm, keùm thoâng minh, deã bò böôùu coå do thieáu .........................................

+ Maét nhìn keùm , coù theå daãn ñeán muø loaø do thieáu...................................

 

Caâu 8. Neâu ví duï chöùng toû nöôùc caàn thieát nhö theá naøo ñoái vôùi cuoäc soáng con ngöôøi (3ñ)

 1. con ngöôøi söû duïng nöôùc trong vui chôi giaûi trí :

....................................................................................................................................................................................................................................................

 1. con ngöôøi söû duïng nöôùc trongsaûn xuaát noâng nghieäp :

....................................................................................................................................................................................................................................................

c - con ngöôøi söû duïng nöôùc trong saûn xuaát coâng nghieäp :

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI KIEÅM TRA HOÏC KYØ I

Naêm hoïc 2012 – 2013

Moân thi : KHOA HOÏC (lôùp 4)

Ngaøy thi : 13 thaùng 12 naêm 2012

Thôøi gian : 35 phuùt (khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)

ÑEÀ A

Caâu 1. Beänh böôùu coå do : (0,5ñ)

A - thieáu  muoái i-oát

B - thöøa muoái i-oát

C - do cô theå thieáu söùc ñeà khaùng.

D - khoâng do nguyeân nhaân naøo caû.

 

Caâu 2 : Thieáu chaát gì seõ naûy sinh moät soá beänh döôøi ñaây ? (1,5ñ)

+ Treû em bò coøi xöông do thieáu .......................................................

+ Maét nhìn keùm , coù theå daãn ñeán muø loaø do thieáu...................................

+ Cô theå phaùt trieån chaäm, keùm thoâng minh, deã bò böôùu coå do thieáu .........................................

 

Caâu 3 : Neâu 3 vieäc con ngöôøi ñaõ laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc : (1,5ñ)

+ .....................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

 

Caâu 4.  Quaù trình laáy thöùc aên, nöôùc uoáng, khoâng khí töø moâi tröôøng vaø thaûi nhöõng chaát caën baõ ra moâi tröôøng ñöôïc goïi chung laø : (0,5ñ)

A - Quaù trình hoâ haáp

B - Quaù trình trao ñoåi chaát

C - Quaù trình baøi tieát

D - Quaù trình tieâu hoùa

 

Caâu 5. Neâu ví duï chöùng toû nöôùc caàn thieát nhö theá naøo ñoái vôùi cuoäc soáng con ngöôøi (3ñ)

 1. con ngöôøi söû duïng nöôùc trongsaûn xuaát noâng nghieäp :

....................................................................................................................................................................................................................................................

b. con ngöôøi söû duïng nöôùc trong saûn xuaát coâng nghieäp :

....................................................................................................................................................................................................................................................

 1. con ngöôøi söû duïng nöôùc trong vui chôi giaûi trí :

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Caâu 6; Keå teân caùc chaát dinh döôõng maø cô theå caàn ñöôïc cung caáp ñaày ñuû vaø thöôøng xuyeân ? (1ñ)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Caâu 7 : Nöôùc ñeå uoáng caàn phaûi ñun soâi vì : (0,5ñ)

     A - ñun soâi nöôùc ñeå dieät caùc vi khuaån vaø loaïi boû moät soá chaát ñoäc coù trong nöôùc

B - ñun soâi nöôùc seõ laøm taùch caùc chaát raén coù trong nöôùc

C - ñun soâi nöôùc seõ laøm cho muøi cuûa nöôùc deã chòu hôn

D - nöôùc soâi laøm hoøa tan caùc chaát raén coù trong nöôùc

 

Caâu 8. Neâu 3 ñieàu em neân laøm ñeå  phoøng moät soá beänh laây qua ñöôøng tieâu hoùa : (1,5ñ)

+ .....................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về DE KTDK CUOI KI I MON KHOA HOC 5
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN