Đề Thi Khoa Học:De Ktdk Cuoi Ki I Mon Khoa Hoc 5

đề thi Tiểu Học Lớp 5 Khoa học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
8avryq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2012-12-12 12:49:15
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

- 1 - THI KIEÅM TRA HOÏC KYØ I Naêm hoïc 2012 – 2013 Moân thi : KHOA HOÏC (lôùp 4) Ngaøy thi : 13 thaùng 12 naêm 2012 Thôøi gian : 35 phuùt (khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà) ÑEÀ B Caâu 1. Quaù trình l

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 - 1 -

THI KIEÅM TRA HOÏC KYØ I
Naêm hoïc 2012 – 2013
Moân thi : KHOA HOÏC (lôùp 4)
Ngaøy thi : 13 thaùng 12 naêm 2012
Thôøi gian : 35 phuùt (khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)
 
ÑEÀ B
 Caâu 1.  Quaù trình laáy thöùc aên, nöôùc uoáng, khoâng khí töø moâi tröôøng xung quanh ñeå taïo ra chaát rieâng cho cô theå vaø thaûi nhöõng chaát caën baõ ra moâi tröôøng ñöôïc goïi chung laø : (0,5ñ)
Quaù trình baøi tieát
Quaù trình hoâ haáp
Quaù trình tieâu hoùa
Quaù trình trao ñoåi chaát
 
Caâu 2.  Beänh böôùu coå do : (0,5ñ)
thöøa muoái i-oát
thieáu  muoái i-oát
do cô theå thieáu söùc ñeà khaùng.
khoâng do nguyeân nhaân naøo caû.
 
Caâu 3 : Nöôùc ñeå uoáng caàn phaûi ñun soâi vì : (0,5ñ)
nöôùc soâi laøm hoøa tan caùc chaát raén coù trong nöôùc
ñun soâi nöôùc seõ laøm taùch caùc chaát raén coù trong nöôùc
ñun soâi nöôùc ñeå dieät caùc vi khuaån vaø loaïi boû moät soá chaát ñoäc coù trong nöôùc
ñun soâi nöôùc seõ laøm cho muøi cuûa nöôùc deã chòu hôn
 
Caâu 4. Neâu 3 ñieàu em neân laøm ñeå  phoøng moät soá beänh laây qua ñöôøng tieâu hoùa : (1,5ñ)
+ .....................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
 
Caâu 5 : Neâu 3 vieäc em neân laøm ñeå  goùp phaàn laøm saïch nguoàn nöôùc : (1,5ñ)
 + .....................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
 
Caâu 6 ; Keå teân caùc chaát dinh döôõng maø cô theå caàn ñöôïc cung caáp ñaày ñuû vaø thöôøng xuyeân ? (1ñ)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Caâu 7 : Thieáu chaát gì seõ naûy sinh moät soá beänh döôùi ñaây ? (1,5ñ)
+ Treû em bò coøi xöông do thieáu............................................
+ Cô theå phaùt trieån chaäm, keùm thoâng minh, deã bò böôùu coå do thieáu .........................................
+ Maét nhìn keùm , coù theå daãn ñeán muø loaø do thieáu...................................
 
Caâu 8. Neâu ví duï chöùng toû nöôùc caàn thieát nhö theá naøo ñoái vôùi cuoäc soáng con ngöôøi (3ñ)
con ngöôøi söû duïng nöôùc trong vui chôi giaûi trí :
....................................................................................................................................................................................................................................................
con ngöôøi söû duïng nöôùc trongsaûn xuaát noâng nghieäp :
....................................................................................................................................................................................................................................................
c - con ngöôøi söû duïng nöôùc trong saûn xuaát coâng nghieäp :
....................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THI KIEÅM TRA HOÏC KYØ I
Naêm hoïc 2012 – 2013
Moân thi : KHOA HOÏC (lôùp 4)
Ngaøy thi : 13 thaùng 12 naêm 2012
Thôøi gian : 35 phuùt (khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)
ÑEÀ A
Caâu 1. Beänh böôùu coå do : (0,5ñ)
A - thieáu  muoái i-oát
B - thöøa muoái i-oát
C - do cô theå thieáu söùc ñeà khaùng.
D - khoâng do nguyeân nhaân naøo caû.
 
Caâu 2 : Thieáu chaát gì seõ naûy sinh moät soá beänh döôøi ñaây ? (1,5ñ)
+ Treû em bò coøi xöông do thieáu .......................................................
+ Maét nhìn keùm , coù theå daãn ñeán muø loaø do thieáu...................................
+ Cô theå phaùt trieån chaäm, keùm thoâng minh, deã bò böôùu coå do thieáu .........................................
 
Caâu 3 : Neâu 3 vieäc con ngöôøi ñaõ laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc : (1,5ñ)
+ .....................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
 
Caâu 4.  Quaù trình laáy thöùc aên, nöôùc uoáng, khoâng khí töø moâi tröôøng vaø thaûi nhöõng chaát caën baõ ra moâi tröôøng ñöôïc goïi chung laø : (0,5ñ)
A - Quaù trình hoâ haáp
B - Quaù trình trao ñoåi chaát
C - Quaù trình baøi tieát
D - Quaù trình tieâu hoùa
 
Caâu 5. Neâu ví duï chöùng toû nöôùc caàn thieát nhö theá naøo ñoái vôùi cuoäc soáng con ngöôøi (3ñ)
con ngöôøi söû duïng nöôùc trongsaûn xuaát noâng nghieäp :
....................................................................................................................................................................................................................................................
b. con ngöôøi söû duïng nöôùc trong saûn xuaát coâng nghieäp :
....................................................................................................................................................................................................................................................
con ngöôøi söû duïng nöôùc trong vui chôi giaûi trí :
....................................................................................................................................................................................................................................................
 
Caâu 6; Keå teân caùc chaát dinh döôõng maø cô theå caàn ñöôïc cung caáp ñaày ñuû vaø thöôøng xuyeân ? (1ñ)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Caâu 7 : Nöôùc ñeå uoáng caàn phaûi ñun soâi vì : (0,5ñ)
     A - ñun soâi nöôùc ñeå dieät caùc vi khuaån vaø loaïi boû moät soá chaát ñoäc coù trong nöôùc
B - ñun soâi nöôùc seõ laøm taùch caùc chaát raén coù trong nöôùc
C - ñun soâi nöôùc seõ laøm cho muøi cuûa nöôùc deã chòu hôn
D - nöôùc soâi laøm hoøa tan caùc chaát raén coù trong nöôùc
 
Caâu 8. Neâu 3 ñieàu em neân laøm ñeå  phoøng moät soá beänh laây qua ñöôøng tieâu hoùa : (1,5ñ)
+ .....................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi DE KTDK CUOI KI I MON KHOA HOC 5
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_thi_Khoa_hoc_lop_4_KH_I.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự