DE LOP 4 HKI

đề thi CT Bộ GDĐT 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 640       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
btqx0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/11/2017 7:46:10 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.43 M
Lần xem
1
Lần tải
640
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT KIM THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC CỘNG HOÀ (Đề chính thức) BàI kiểm tra học kỳ II : 2015 - 2016 Môn: Tiếng Anh   Full name: ……………………………………………………. Class: 4……. Marks: Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 ,xem chi tiết và tải về Đề thi DE LOP 4 HKI, Đề Thi Ct Bộ Gdđt 4 , Đề thi DE LOP 4 HKI, doc, 1 trang, 0.43 M, CT Bộ GDĐT 4 chia sẽ bởi Hằng Nguyễn Thị Thu đã có 640 download

 
LINK DOWNLOAD

DE-LOP-4-HKI.doc[0.43 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỘNG HOÀ
(Đề chính thức)
BàI kiểm tra học kỳ II
: 2015 - 2016
Môn: Tiếng Anh


Full name: ……………………………………………………. Class: 4…….
Marks:
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5









LISTENING (20’)
Question 1: Listen and number (1pt)











 A

 B

 C

 D

 E
0


Question 2: Listen and match (1pt)
0

A


1.

B


2.
C


3.

D


4.

E



Question 3 : Listen and colour (1pt)





 1 2 3 4
Question 4: Listen and tick (  ) (1pt)



0 a.(


.(



1a.(


.(



2a.(


.(



3a.(


b.(



4 a.(


.(


Question 5: Listen and write the missing words or numbers (1pt)
0. My name is Anna.
1. What time is it? It’s …………………………………………………………………………………..
2. Let’s go to the .……………………………………………………………………………..…………..
3. What does your mother do? She’s a ………………………………………………………….
4. I like bears because they are ……………………………………………………………….……
_______________________________________________________________________________________
Họ và tên giáo viên coi: ……………………………………................…………………………………………..…
Họ và tên giáo viên chấm: ………………………………...........………………………………………………..…
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỘNG HOÀ
(Đề chính thức)
BàI kiểm tra học kỳ II
: 2015 - 2016
Môn: Tiếng Anh

Full name: ……………………………………………………. Class: 4…….
Marks:
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Speaking

 READING AND WRITING
Questions 1: Look and read. Put the tick (  ) or cross( X ) in the box (1pt)
0. 

This is a dress.


1. 

We go to school in the morning.



2. 

I am hungry. Let’s go to the supermarket.



3. 
150,000dong

How much is the jacket?
It’s 150,000dong.



4. 

I’m going to Da Nang this summer.



Question 2: Read and complete the sentences (1pt)


1. He’s an astronaut.



2. Would you like to see a ……………………..……………...?



3. She is ……………………………………….……………………………….

 
4. What do you do at Tet?
I ……………………………………………………………………….…………...



5. The gray ............................................................... is very nice.

Question 3: Look at the picture and the letters , write the words (1 pt)
0 


cire

ice

1 

egit

...............................................................

2

fisingh

................................................................

3

eza

................................................................

4

foadseo

...............................................................

Question 4: Complete the passage (1pts)
student Lan sports beautiful skipping


A: That’s my (0) Lan .
B: Who? Is she (1) ................................ over there?
A: Yes, she is. She likes (2) ................................ .
B: What does she do?
A: She’s a (3) ............................
B: What does she look like?
A: She’s tall and (4) ............................
_______________________________________________________________________________________
Speaking: ……………………..
Họ và tên giáo viên coi: ……………………………………................…………………………………………..…
Họ và tên giáo viên chấm: ………………………………...........………………………………………………..…
Tapescript for listening. Grade 4
Question 1: Listen and number (1pt)
1. Would you like some
ead?
No, thanks.
2. Where’s the Ha Noi?
It’s in the north Viet Nam.
3. What time do you get up?
I get up at 8.00
4. Let’s go to the zoo.
I want to see elephants.
Question 2: Listen and match (1pt)
1. I like kangaroos

 


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC  CỘNG H

(§Ò chÝnh thøc)

BµI kiÓm tra häc kú II

Năm hc:  2015 - 2016

M«n: TiÕng Anh

 

Full name: ……………………………………………………. Class: 4…….

 

Marks:

 

 

 

Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

Q.5

 

 

 

 

 

 

LISTENING (20’)

Question 1: Listen and number (1pt)

 

 

 

 

 

                    A

 

            B

 

               C

 

                 D

 

             E

0

 

Question 2: Listen and match (1pt)

0

 

A

 

1.

 

B

 

2.

C

 

3.

 

D

 

4.

 

E

 

 

 

 

Question 3 : Listen and colour (1pt)


           1                                       2                                     3                                           4

 

Question 4: Listen and tick (  ) (1pt) 

 

 

 

0 a.

 

b.

 

1a.

 

b.

 

 

2a.

 

b.

 

 

3a.

 

b.

 

   

4 a.

 

b.

 

Question 5: Listen and write the missing words or numbers (1pt)

0. My name is Anna.

1. What time is it? It’s …………………………………………………………………………………..        

2. Let’s go to the .……………………………………………………………………………..…………..

3. What does your mother do? She’s a ………………………………………………………….

4.  I like bears because they are ……………………………………………………………….……

_______________________________________________________________________________________

Họ và tên giáo viên coi:   ……………………………………................…………………………………………..…

Họ và tên giáo viên chấm:   ………………………………...........………………………………………………..…

 

 

 


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC  CỘNG H

(§Ò chÝnh thøc)

BµI kiÓm tra häc kú II

Năm hc:  2015 - 2016

M«n: TiÕng Anh

Full name: ……………………………………………………. Class: 4…….

 

Marks:

 

 

 

Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

Speaking

READING AND WRITING

Questions 1: Look and read. Put the tick (    )  or cross(  X  ) in the box   (1pt)

0.

 

This is a dress.

 

1.

 

 

We go to school in the morning.

 

 

2.

 

 

I am hungry. Let’s go to the supermarket.

 

 

 

 

3.

150,000dong

 

 

How much is the jacket?

It’s 150,000dong.

 

 

4.

 

 

I’m going to Da Nang this summer.

 

 

Question 2:  Read and complete the sentences (1pt)

 

1. He’s an astronaut.

 

 

2. Would you like to see a ……………………..……………...?

 

 

3. She is ……………………………………….……………………………….

 

4. What do you do at Tet?

I ……………………………………………………………………….…………...

 

 

5. The gray ............................................................... is very nice.


Question 3: Look at the picture and the letters , write the words (1 pt)

 

 

cire

 

 

rice

1  

 

regit

 

...............................................................

2

 

fisingh

 

................................................................

3

 

breza

 

................................................................

4

 

foadseo

 

...............................................................

Question 4: Complete the passage (1pts)

 

student      Lan    sports         beautiful       skipping

 

A: That’s my (0) Lan .

B: Who? Is she (1) ................................ over there?

A: Yes, she is. She likes (2) ................................ .

B: What does she do?

A: She’s a (3) ............................

B: What does she look like?

A: She’s tall and (4) ............................

_______________________________________________________________________________________

Speaking: ……………………..

Họ và tên giáo viên coi:   ……………………………………................…………………………………………..…

Họ và tên giáo viên chấm:   ………………………………...........………………………………………………..…

 

 

 

 


Tapescript for listening. Grade 4

Question 1: Listen and number (1pt)

1. Would you like some bread?

No, thanks.

2. Where’s the Ha Noi?

It’s in the north Viet Nam.

3. What time do you get up?

I get up at 8.00

4. Let’s go to the zoo.

I want to see elephants.

Question 2: Listen and match (1pt)

1. I like kangaroos because they are fast.

2. Would you like some vegetables? Yes, please.

3. When is Christmas?

It’s on the twenty-fifth of December.

4. What is it? It’s a T-shirt.

Question 3 : Listen and colour (1pt)

1. A green cap.

2. It’s a yellow flower.

3. I have a plane. It’s red.

4. It’s a blue skirt.

Question 4: Listen and tick (  ) (1pt) 

1. I am hungry. I would like some noodles.

2. I want some books. Let’s go to the bookshop.

3. I don’t like crocodiles because they are scary.

4. How much is this coat?

It’s 300,000 dong.

Question 5: Listen and write the missing words or numbers (1pt)

0. My name is Anna.

1. What time is it? It’s  7.15        

2. Let’s go to the school.

3. What does your mother do? She’s a farmer.

4.  I like bears because they are big.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANSWER KEYS 4

Question 1: Listen and number (1pt)

B.1

D.2

C.4

A.3

0.25 point/each

Question 1: Listen and match (1pt)

1.E

2.A

3.B

4.D

0.25 point/each

Question 3 : Listen and colour (1pt)

1. green

2. yellow

3. red

4. blue

0.25 point/each

Question 4: Listen and tick (  ) (1pt) 

1. b

2. a

3. a

4. b

0.25 point/each

Question 5: Listen and write the missing words or numbers (1pt)

1.  7.15

(seven fifteen)

2.  school

3. farmer

4. big

0.25 point/each

__________________________________________________________________

Questions 1: Look and read. Put the tick (    )  or cross(  X  ) in the box   (1pt)

1.

2. X

3.

4.

0.25 point/each

Question 2:  Read and complete the sentences (1pt)

1.monkey

2. old

3. make banh chung

4. jumper

0.25 point/each

Question 3: Look at the picture and the letters , write the words (1 pt)

1.tiger

2. fishing

3. zebra

4. seafood

0.25 point/each

Question 4: Complete the passage (1pts)

1.skipping

2. sports

3. student

4. beautiful

0.25 point/each

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về DE LOP 4 HKI
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN