Đề Thi Vật Lý:Đề Lý Khôi A 2011-936

đề thi Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
93k6wq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2011-07-07 21:51:06
Loại file
pdf
Dung lượng
0.26 M
Trang
7
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

<!DOCTYPE html<br>!--[if IE]> <![endif]--> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: VẬT LÍ; Khối A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

!--[if IE]>
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
ĐỀ CHÍNH THỨC  
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011  
Môn: VẬT LÍ; Khối A  
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề  
(Đề thi có 07 trang)  
Mã đề thi 936  
Họ, tên thí sinh: ..........................................................................  
Số báo danh: ............................................................................  

34  
–19  
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 C; tốc độ ánh  
8
2
sáng trong chân không c = 3.10 m/s; 1u = 931,5 MeV/c .  
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)  
Câu 1: Một con lắc đơn được treo vào trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng  
đi lên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động điều hoà của con lắc là 2,52 s. Khi  
thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều với gia tốc cũng có độ lớn a thì chu kì dao  
động điều hoà của con lắc là 3,15 s. Khi thang máy đứng yên thì chu kì dao động điều hoà của con lắc  
là  
A. 2,78 s.  
B. 2,96 s.  
C. 2,61 s.  
D. 2,84 s.  
Câu 2: Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số  
vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số  
vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp  
một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kế xác định tỉ số điện áp ở cuộn  
thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,43. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp  
2
4 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,45. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp  
đúng như dự định, học sinh này phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp  
A. 60 vòng dây. B. 84 vòng dây. C. 100 vòng dây.  
D. 40 vòng dây.  
Câu 3: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 1 Ω  
vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r thì trong mạch  
có dòng điện không đổi cường độ I. Dùng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung  

6
C = 2.10 F . Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với  
cuộn cảm thuần L thành một mạch dao động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì  

6
bằng π.10 s và cường độ dòng điện cực đại bằng 8I. Giá trị của r bằng  
A. 2 Ω. B. 0,25 Ω. C. 0,5 Ω.  
D. 1 Ω.  
2
π
Câu 4: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos t (x tính bằng cm; t tính bằng s).  
3
Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = −2 cm lần thứ 2011 tại thời điểm  
A. 6030 s.  
B. 3016 s.  
C. 3015 s.  
D. 6031 s.  
7
3
Câu 5: Bắn một prôtôn vào hạt nhân Li đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống nhau bay  
o
ra với cùng tốc độ và theo các phương hợp với phương tới của prôtôn các góc bằng nhau là 60 . Lấy  
khối lượng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó. Tỉ số giữa tốc độ của prôtôn và  
tốc độ của hạt nhân X là  
1
1
A. 4.  
B.  
.
C. 2.  
D.  
.
2
4
Câu 6: Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm  
đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r  
1
và r  
2
. Biết cường độ  
r2  
âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số  
bằng  

1
1
2
1
4
A. 4.  
B. 2.  
C.  
.
D.  
.
Trang 1/7 - Mã đề thi 936  
2
10  
206  
82  
Câu 7: Chất phóng xạ pôlôni Po phát ra tia α và biến đổi thành chì Pb. Cho chu kì bán rã của  
8
4
2
10  
Po là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t  
1
, tỉ số giữa số hạt  
8
4
1
nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là . Tại thời điểm t  
2
= t  
1
+ 276 ngày, tỉ số giữa số hạt  
3
nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là  
1
1
1
1
A. .  
B.  
.
C.  
.
D.  
.
9
16  
15  
25  
Câu 8: Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 μm thì phát ra ánh  
sáng có bước sóng 0,52 μm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của  
chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích  
trong cùng một khoảng thời gian là  
1
4
2
1
A.  
.
B.  
.
C.  
.
D. .  
10  
5
5
5

11  
Câu 9: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r = 5,3.10 m. Ở một trạng thái kích thích của  
0
nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12.10− m. Quỹ đạo  
10  
đó có tên gọi là quỹ đạo dừng  
A. L.  
B. N.  
C. O.  
D. M.  
Câu 10: Đặt điện áp u = U 2cosωt vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị  
hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ  
thức liên hệ giữa các đại lượng là  
2
2
2
2
2
2
2
2
u
i
u
i
1
u
i
1
u
+
2
U
i
A.  
+
=1.  
B.  
+
= .  
C.  
+
= .  
D.  
= 2 .  
2
2
2
2
2
2
2
U
I
U
I
4
U
I
2
I
Câu 11: Khi nói về hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây sai?  
A. Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời theo cùng một chiều.  
B. Sao chổi là thành viên của hệ Mặt Trời.  
C. Hành tinh xa Mặt Trời nhất là Thiên Vương tinh.  
D. Hành tinh gần Mặt Trời nhất là Thủy tinh.  
Câu 12: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B  
là một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB, với AB = 10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn  
nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2  
s. Tốc độ truyền sóng trên dây là  
A. 0,25 m/s.  
Câu 13: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện  
trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R mắc nối  
B. 2 m/s.  
C. 0,5 m/s.  
D. 1 m/s.  
1
2
tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không  
đổi vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 120 W và có hệ số  
công suất bằng 1. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB có cùng giá  
π
3
trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau , công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB trong trường hợp này  
bằng  
A. 75 W.  
B. 90 W.  
C. 160 W.  
D. 180 W.  
Câu 14: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ  
vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các  
điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì  
A. khoảng vân giảm xuống.  
C. khoảng vân tăng lên.  
B. vị trí vân trung tâm thay đổi.  
D. khoảng vân không thay đổi.  
Trang 2/7 - Mã đề thi 936  
Câu 15: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc,  
khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban  
đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới  
trên màn là 0,8 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là  
A. 0,50 μm.  
B. 0,48 μm.  
C. 0,64 μm.  
D. 0,45 μm.  
Câu 16: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở  
vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ  
1
vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng lần thế năng là  
3
A. 14,64 cm/s.  
B. 26,12 cm/s.  
C. 21,96 cm/s.  
D. 7,32 cm/s.  
Câu 17: Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục cố định nằm trong mặt  
phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung.  
π
Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức e = E  
0
cos(ωt + ). Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp  
2
tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng  
o
o
o
o
D. 90 .  
A. 45 .  
Câu 18: Dao động của một chất điểm có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động điều hoà  
cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là x = 5cos10t và x = 10cos10t (x và x tính bằng cm, t  
tính bằng s). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của chất điểm bằng  
A. 225 J. B. 0,1125 J. C. 0,225 J.  
B. 180 .  
C. 150 .  
1
2
1
2
D. 112,5 J.  
Câu 19: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn  
sắc có bước sóng là λ = 0, 42 μm, λ = 0,56 μm và λ = 0,63 μm. Trên màn, trong khoảng giữa hai  
1
2
3
vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ  
tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là  
A. 27.  
B. 23.  
C. 26.  
D. 21.  
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?  
A. Sóng điện từ truyền được trong chân không.  
B. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ và khúc xạ.  
C. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha  
với nhau.  
D. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.  
Câu 21: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc  
2
độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 40 3 cm/s .  
Biên độ dao động của chất điểm là  
A. 5 cm.  
B. 8 cm.  
C. 4 cm.  
D. 10 cm.  
Câu 22: Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào  
A. hiện tượng quang điện trong.  
B. hiện tượng tán sắc ánh sáng.  
C. hiện tượng phát quang của chất rắn.  
D. hiện tượng quang điện ngoài.  
Câu 23: Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng nhỏ hơn  
tổng khối lượng các hạt sau phản ứng là 0,02 u. Phản ứng hạt nhân này  
A. toả năng lượng 1,863 MeV.  
C. thu năng lượng 1,863 MeV.  
B. toả năng lượng 18,63 MeV.  
D. thu năng lượng 18,63 MeV.  
1 1 2 2  
Câu 24: Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều u ); u ) và  
= U 2 cos(100πt + φ = U 2 cos(120πt + φ  
u
3
= U 2 cos(110πt + φ  
) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự  
3
cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức  
2
π
2π  
tương ứng là: i  
1
= I 2 cos100πt; i  
2
= I 2 cos(120πt +  
) và i  
3
= I’ 2cos(110πt − ) . So sánh I  
3
3
và I’, ta có:  
A. I > I’.  
B. I
C. I = I’.  
D. I = I’ 2 .  
Trang 3/7 - Mã đề thi 936  
o
Câu 25: Một lăng kính có góc chiết quang A = 6 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu  
một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt  
phẳng phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính,  
vuông góc với phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m.  
Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là n =1,642 và đối với ánh sáng tím là n =1,685. Độ  
®
t
rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là  
A. 5,4 mm.  
B. 36,9 mm.  
C. 4,5 mm.  
D. 10,1 mm.  
Câu 26: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở  
−3  
0
F , đoạn mạch MB gồm điện trở  
1
thuần R  
1
= 40 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C =  
4
π
thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và  
2
tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là:  
7
π
uAM = 50 2cos(100πt − ) (V) và uMB =150cos100πt (V). Hệ số công suất của đoạn mạch AB là  
1
2
A. 0,84.  
B. 0,71.  
C. 0,86.  
D. 0,95.  
Câu 27: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ?  
A. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang.  
B. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai  
điểm đó cùng pha.  
C. Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc.  
D. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà  
dao động tại hai điểm đó cùng pha.  
Câu 28: Khi nói về một vật dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây sai?  
A. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.  
B. Vận tốc của vật biến thiên điều hoà theo thời gian.  
C. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hoà theo thời gian.  
D. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.  
Câu 29: Đặt điện áp u = U 2 cos2πft (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch  
mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi tần  
số là f  
1
thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 6 Ω và 8 Ω. Khi tần số là f  
2
và f là  
thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Hệ thức liên hệ giữa f  
1
2
4
3
3
2
3
4
A. f  
2
=
f
1
.
B. f  
2
=
f
1
.
C. f  
2
=
f .  
3
1
D. f  
2
=
1
f .  
2
Câu 30: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng  
với phương trình là u = u  
B
= acos50πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 50 cm/s.  
A
B
Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất  
sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là  
A. 2 cm.  
B. 10 cm.  
C. 2 2 cm.  
D. 2 10 cm.  
Câu 31: Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi  
A. cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.  
B. tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.  
C. chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.  
D. chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân heli.  
Câu 32: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi  

13,6  
công thức E =  
(eV) (với n = 1, 2, 3, ...). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ  
n
2
n
đạo dừng n = 3 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ . Khi êlectron  
1
2
chuyển từ quỹ đạo dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ .  
Mối liên hệ giữa hai bước sóng λ và λ là  
A. λ = 5λ B. 27λ = 128λ  
1
2
2
1
.
2
1
.
C. λ  
2
= 4λ  
1
.
2 1  
D. 189λ = 800λ .  
Trang 4/7 - Mã đề thi 936  
Câu 33: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm  
thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt  
5
phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia  
đơn sắc màu:  
A. lam, tím.  
B. đỏ, vàng, lam.  
C. đỏ, vàng.  
D. tím, lam, đỏ.  
Câu 34: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có  
điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện i = 0,12cos 2000t  
(
i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường  
độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng  
A. 3 14 V. B. 5 14 V.  
C. 12 3 V.  
Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều u = U không đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn  
mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp,  
D. 6 2 V.  
0
cosωt (U  
0
2
với CR  2L. Khi ω = ω  
1
hoặc ω = ω  
thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại. Hệ thức liên hệ giữa ω  
1 1  
2
thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có cùng một giá trị.  
Khi ω = ω  
0
1
, ω  
2
0
và ω là  
1
2
1
2
1
1
2
0
2
1
2
2
A.  
= (  
+
). B. ω = (ω + ω ).  
C. ω = ω ω .  
D. ω = (ω + ω ).  
2
0
1
2
0
1
2
ω0 2 ω1 ω2  
2
2
Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều u = U 2 cos100πt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở  
thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để  
điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 100 V và điện  
áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 36 V. Giá trị của U là  
A. 48 V.  
B. 136 V.  
C. 80 V.  
D. 64 V.  
Câu 37: Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì  
êlectron này chuyển động với tốc độ bằng  
8
8
8
8
D. 2,41.10 m/s.  
A. 2,75.10 m/s.  
B. 2,24.10 m/s.  
C. 1,67.10 m/s.  
Câu 38: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để  

4
năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là 1, 5.10 s. Thời  
gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là  

4
−4  
−4  
−4  
A. 6.10 s.  
B. 3.10 s.  
C. 12.10 s.  
D. 2.10 s.  
Câu 39: Khi nói về tia γ, phát biểu nào sau đây sai?  
A. Tia γ không phải là sóng điện từ.  
B. Tia γ không mang điện.  
C. Tia γ có tần số lớn hơn tần số của tia X.  
D. Tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X.  
Câu 40: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia  
gắn với vật nhỏ m . Ban đầu giữ vật m tại vị trí mà lò xo bị nén 8 cm, đặt vật nhỏ m (có khối lượng  
bằng khối lượng vật m ) trên mặt phẳng nằm ngang và sát với vật m . Buông nhẹ để hai vật bắt đầu  
1
1
2
1
1
chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại  
lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật m và m là  
A. 5,7 cm. B. 3,2 cm. C. 2,3 cm.  
1
2
D. 4,6 cm.  
________________________________________________________________________________  
_
II. PHẦN RIÊNG [10 câu]  
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)  
A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)  
Câu 41: Tia Rơn-ghen (tia X) có  
A. tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.  
B. cùng bản chất với sóng âm.  
C. điện tích âm nên nó bị lệch trong điện trường và từ trường.  
D. cùng bản chất với tia tử ngoại.  
Trang 5/7 - Mã đề thi 936  
Câu 42: Một thiên thạch bay vào bầu khí quyển của Trái Đất, bị ma sát mạnh, nóng sáng và bốc  
cháy, để lại một vết sáng dài. Vết sáng dài này được gọi là  
A. sao đôi.  
B. sao chổi.  
C. sao băng.  
D. sao siêu mới.  
Câu 43: Đặt điện áp xoay chiều u = U 2 cos100πt (U không đổi, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn  
1
mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm  
H và tụ điện có điện dung  
5π  
C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá  
trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng U 3 . Điện trở R bằng  
A. 20 2 Ω.  
B. 10 2 Ω.  
C. 10 Ω.  
D. 20 Ω.  
Câu 44: Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc α  
0
tại nơi có gia tốc trọng trường là  
g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của α là  
0
o
o
o
o
A. 9,6 .  
B. 6,6 .  
C. 5,6 .  
D. 3,3 .  
Câu 45: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện  
được 100 dao động toàn phần. Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm  
với tốc độ là 40 3 cm/s. Lấy π = 3,14. Phương trình dao động của chất điểm là  
π
3
π
3
A. x = 4cos(20t + )(cm).  
B. x = 4cos(20t − )(cm).  
π
6
π
6
C. x = 6cos(20t + )(cm).  
D. x = 6cos(20t − )(cm).  
Câu 46: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống nhau mắc nối  
tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 100 2 V. Từ  
5
thông cực đại qua mỗi vòng dây của phần ứng là  
mWb. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần  
π
ứng là  
A. 400 vòng.  
B. 100 vòng.  
C. 71 vòng.  
D. 200 vòng.  
Câu 47: Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung  

2
5
μF. Nếu mạch có điện trở thuần 10 Ω, để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại  
giữa hai bản tụ điện là 12 V thì phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình bằng  
A. 36 μW. B. 36 mW. C. 72 μW. D. 72 mW.  
Câu 48: Một hạt nhân X đứng yên, phóng xạ α và biến thành hạt nhân Y. Gọi m và m  
và K  
1
2
1 1  
, v và v2, K  
2
tương ứng là khối lượng, tốc độ, động năng của hạt α và hạt nhân Y. Hệ thức nào sau đây là  
đúng?  
v2  
v1  
m2  
m1  
K1  
K2  
v1  
v2  
m2  
m1  
K1  
K2  
v1  
v2  
m1  
m2  
K1  
K2  
v1  
v2  
m2  
m1  
K2  
K1  
A.  
=
=
.
B.  
=
=
.
C.  
=
=
.
D.  
=
=
.
Câu 49: Công thoát êlectron của một kim loại là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này  
có giá trị là  
A. 550 nm.  
B. 1057 nm.  
C. 220 nm.  
D. 661 nm.  
Câu 50: Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền  
sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía  
so với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau.  
Tốc độ truyền sóng là  
A. 90 cm/s.  
B. 100 cm/s.  
C. 80 cm/s.  
D. 85 cm/s.  
B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)  
Câu 51: Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định. Tại t = 0, tốc độ góc của vật là ω  
Kể từ t = 0, trong 10 s đầu, vật quay được một góc 150 rad và trong giây thứ 10 vật quay được một  
0
.
góc 24 rad. Giá trị của ω  
A. 10 rad/s.  
0
là  
B. 5 rad/s.  
C. 2,5 rad/s.  
D. 7,5 rad/s.  
Trang 6/7 - Mã đề thi 936  1
Câu 52: Khi chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng λ = 0,30 μm vào catôt của một tế bào quang  
điện thì xảy ra hiện tượng quang điện và hiệu điện thế hãm lúc đó là 2 V. Nếu đặt vào giữa anôt và  
catôt của tế bào quang điện trên một hiệu điện thế UAK = −2V và chiếu vào catôt một bức xạ điện từ  
khác có bước sóng λ  
anôt bằng  
2
= 0,15 μm thì động năng cực đại của êlectron quang điện ngay trước khi tới  
A. 9,825.10− J.  
19  
B. 1,325.10−18 J. C. 3,425.10−19 J. D. 6,625.10−19 J.  
Câu 53: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng  
không đổi. Khi tần số sóng trên dây là 42 Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Nếu trên dây có 6 điểm  
bụng thì tần số sóng trên dây là  
A. 28 Hz.  
B. 126 Hz.  
C. 252 Hz.  
D. 63 Hz.  
Câu 54: Một vật rắn quay quanh một trục cố định, có momen quán tính không đổi đối với trục này.  
Nếu momen lực tác dụng lên vật khác không và không đổi thì vật sẽ quay  
A. chậm dần đều rồi dừng hẳn.  
C. với gia tốc góc không đổi.  
B. nhanh dần đều rồi chậm dần đều.  
D. với tốc độ góc không đổi.  
Câu 55: Một bánh đà đang quay đều quanh trục cố định của nó. Tác dụng vào bánh đà một momen  
2
2
hãm, thì momen động lượng của bánh đà có độ lớn giảm đều từ 3,0 kg.m /s xuống còn 0,9 kg.m /s  
trong thời gian 1,5 s. Momen hãm tác dụng lên bánh đà trong khoảng thời gian đó có độ lớn là  
A. 1,4 N.m.  
Câu 56: Một cái thước khi nằm yên dọc theo một trục toạ độ của hệ quy chiếu quán tính K thì có  
chiều dài là ℓ . Khi thước chuyển động dọc theo trục toạ độ này với tốc độ bằng 0,8 lần tốc độ ánh  
sáng trong chân không thì chiều dài của thước đo được trong hệ K là  
A. 0,8ℓ B. 0,6ℓ C. 0,64ℓ  
B. 33 N.m.  
C. 3,3 N.m.  
D. 14 N.m.  
0
0
.
0
.
0
.
0
D. 0,36ℓ .  
Câu 57: Con lắc vật lí là một vật rắn quay được quanh một trục nằm ngang cố định. Dưới tác dụng  
của trọng lực, khi ma sát không đáng kể thì chu kì dao động nhỏ của con lắc  
A. không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường tại vị trí con lắc dao động.  
B. không phụ thuộc vào momen quán tính của vật rắn đối với trục quay của nó.  
C. phụ thuộc vào khoảng cách từ trọng tâm của vật rắn đến trục quay của nó.  
D. phụ thuộc vào biên độ dao động của con lắc.  
Câu 58: Xét 4 hạt: nơtrinô, nơtron, prôtôn, êlectron. Các hạt này được sắp xếp theo thứ tự giảm dần  
của khối lượng nghỉ:  
A. prôtôn, nơtron, êlectron, nơtrinô.  
C. nơtron, prôtôn, nơtrinô, êlectron.  
B. nơtrinô, nơtron, prôtôn, êlectron.  
D. nơtron, prôtôn, êlectron, nơtrinô.  
Câu 59: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi lần lượt vào hai đầu  
điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện hiệu  
dụng qua mạch tương ứng là 0,25 A; 0,5 A; 0,2 A. Nếu đặt điện áp xoay chiều này vào hai đầu đoạn  
mạch gồm ba phần tử trên mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là  
A. 0,2 A.  
B. 0,3 A.  
C. 0,05 A.  
D. 0,15 A.  
Câu 60: Một đĩa tròn mỏng đồng chất có đường kính 30 cm, khối lượng 500 g quay đều quanh trục  
cố định đi qua tâm đĩa và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Biết chu kì quay của đĩa là 0,03 s. Công cần  
thực hiện để làm cho đĩa dừng lại có độ lớn là  
A. 123 J.  
B. 820 J.  
C. 246 J.  
D. 493 J.  
---------------------------------------------------------- HẾT ----------  
Trang 7/7 - Mã đề thi 936  Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ LÝ KHÔI A 2011-936
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

pdf.pngDeVatliACt_DH_K11_M936.pdf[0.26 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự