Đề mẫu đề thi THPTQG 2018 môn Hóa

đề thi Hóa học Khác (Hóa học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Ngày đăng 2018-02-23 14:48:30 Tác giả Tú Trần Anh loại .pdf kích thước 0.69 M số trang 7
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

!--[if IE]> ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Thời gian làm bài: 50’(không kể thời gian phát đề) Họ tên thí sinh……………………………………………………… Số báo danh:…………….. Câu 1: Thực tế cho thấy, sử dụng chocola khiến con người ta cảm thấy hưng phấn, sảng khoái. Nguyên nhân là do trong chocolate cũng có chất kích thích X giống như trong trà, cà phê. Chất X là A. amphetamin. B. caffein. C. moocphin D.nicôtin Câu 2:Chất nào sau đây vừa tác dụng với HCl,vừa tác dụng với NaOH? A.mononatri glutana

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

!--[if IE]>
ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018  
Thời gian làm bài: 50’(không kể thời gian phát đề)  
Họ tên thí sinh……………………………………………………… Số báo danh:……………..  
Câu 1: Thực tế cho thấy, sử dụng chocola khiến con người ta cảm thấy hưng phấn, sảng khoái.  
Nguyên nhân là do trong chocolate cũng có chất kích thích X giống như trong trà, cà phê.  
Chất X là  
A. amphetamin.  
B. caffein.  
C. moocphin  
D.nicôtin  
Câu 2:Chất nào sau đây vừa tác dụng với HCl,vừa tác dụng với NaOH?  
A.mononatri glutanat  
B.Gluxit  
C.Este  
D.Cả A và B  
Câu 3:Cho các phát biểu sau:  
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
1) Cho Al(dư) vào Ba(OH)  
2) Khi đốt cháy một hợp chất hữu cơ sản phẩm thu được chỉ có CO2 và H2O  
3) Điều chế hidroxit của kim loại kiềm,kiềm thổ thì điện phân dung dịch muối của chúng  
4) Điện phân dung dịch NaCl(điện cực trơ,không có màng ngăn) luôn thu được 2 muối  
5) Khi đốt cháy peptit luôn cho số mol CO2>số mol H2O  
6) Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức  
7) Axit Glutamic và Lysin đều làm phenolphthalein chuyển màu  
8) Este có mùi đặc trưng  
9) Đạm ure có công thức là:(NH  
2
tạo kết tủa rồi kết tủa bị hòa tan  
2)2CO  
10) NH là một khí có mùi khai,sốc,độc  
3
Số phát biểu đúng là:  
A.5  
B.4  
C.6  
D.7  
Câu 4:Cho 1,66(g) hỗn hợp X gồm Al,Fe vào 50ml dung dịch gồm:AgNO  
3
3 2  
0,4M và Cu(NO ) xM sau phản  
ứng thấy có 4,64(g) kim loại và m(g) muối Y.Cho m(g) muối vào dung dịch NaOH sau phản ứng thấy kết  
tủa Z.Nung kết tủa Z trong điều kiện thích hợp thu được 1,82 (g) chất răn T.Tìm giá trị của x và thành  
phần % khối lượng ban đầu của Fe trong hỗn hợp X là:  
A.0,6;32,5%  
B.1,2;32,5%  
C.0,6;67,5%  
D.1,2;67,5%  
Câu 5:Điện phân 11,7(g) dung dịch NaCl (bằng điện cực trơ không có màng ngăng) sau phản ứng thu  
được m(g) muối.Giá trị của m là:  
A.5,85  
B.13,3  
C.7,45  
D.26,6  
Câu 6:  
Số mol BaCO  
3
a
x
Số mol CO  
2
x
1
,2  
Cho m(g) hỗn hợp gồm:NaHCO  
3
2
và Na CO  
3
vào dung dịch HCl sau phản ứng thu được m (g) muối X và  
1
V(lit) CO .Điện phân m (g) dung dịch muối X(điện cực trơ,có màng ngăn) sau phản ứng thấy 32(g) dung  
2
1
2 2  
dịch Y.Mặt khác dẫn toàn bộ khí CO vào 500ml dung dịch Ba(OH) 0,2M và NaOH 0,2M có đồ thị như  
trên.Giá trị của m là:  
A.54,8  
Câu 7:Trong công nghiệp muốn điều chế nhôm bằng cách  
A.Điện phân nóng chảy Al  
C.Dùng Na khử Al (SO  
B.59,2  
C.52,6  
D.61,4  
2
O
3
B.Điện phân nóng chảy Al(OH)  
3
D.Cả 3 phương án trên  
2
4 3  
)
Câu 8:Cho m  
1
3 2  
(g) Mg và dung dịch HNO sau phản ứng thấy 6,72 (lit) khí NO(đktc) khí duy nhất và m (g)  
=6,75m .Giá trị của m là:  
muối.Biết m  
2
1
2
A.66,6  
B.74  
C.49  
D.35,5  
Câu 9:Cho các phát biểu sau:  
(
(
(
1) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)  
2
thu được kết tủa  
2) Đốt dây Mg trong không khí xảy ra quá trình oxi hóa-khử  
3) Cho bột Cu vào lượng dư FeCl thu được 2 muối  
3
(
(
4) Hỗn hợp Al và Na tan hoàn toàn trong nước dư  
5) Nung hỗn hợp Al và Fe vào bình kín không có oxi thi được sản phẩm cho sản phẩm vào 2 bình  
3 4  
O
bình (1) tác dụng với NaOH không thu được khí còn bình (2) tác dụng với HCl sau phản ứng thu được 3  
muối và phản ứng xảy ra hoàn toàn  
(
(
(
(
6) Amin là là chất khí và độc  
2 4  
7) Este của axit fomic có khả năng làm mất màu dung dịch Br trong CCl  
8) Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có C và H ngoài ra có thể có O,N  
9) Để nhận biết giữa stiren và benzen ta dùng dung dịch Br  
2
Số phát biểu đúng là:  
A.7  
B.6  
C.8  
D.5  
Câu 10:Ankyl benzen không có tính chất nào sau đây  
A.Tác dụng với NaOH  
B.Tác dụng với Br  
2
khan ở điều kiện thích hợp  
C.Làm mất màu dung dịch KMNO  
4
/to  
D.cả 3 đáp án trên  
+
2
Câu 11:Chất nào vừa tác dụng với H O/H vừa tác dụng với NaOH  
A.Glyxin  
B.Metyl fomat  
C.Valnin  
D.Cả A,C  
Câu 12:Chất nào là kim loại kiềm  
A.Ca  
B.Mg  
C.Al  
D.K  
Câu 13:Este của axit fomic là  
A.Metyl fomat  
B.Etyl axetat  
C.Metyl propionat  
D.Metyl axetat  
Câu 14:Polime có tính chất nào sau đây?  
A.có nhiệt độ nóng chảy không xác định  
2
B.không tan trong H O  
C.tơ đều được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng  
Câu 15:Tơ nilon-6 được điều chế bằng phản ứng?  
D.Cả A,B  
A.Trùng ngưng  
Câu 16:Tinh bột không có tính chất nào sau đây  
A.Tráng gương B.Thủy phân  
B.Đồng trùng ngưng  
C.Trùng ngưng và trùng hợp D.Trùng hợp  
C.I  
2
D.không tan trong nước lạnh  
2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 3  
Câu 17:Cho các chất sau:FeCl ,FeCl ,CuCl ,AgNO ,NaCl,Zn(NO ) ,KNO ,Ca(NO ) ,Al (SO ) .Cho lượng dư Al  
vào hỗn hợp các chất trên số chất thu được kim loại là:  
A.4  
Câu 18:Quặng boxit dùng để điều chế kim loại:  
A.Mg B.Al  
Câu 19:Tiến hành các thí nghiệm sau:  
B.6  
C.5  
D.7  
C.Fe  
D.Cu  
(
(
(
(
(
(
(
(
1) Hòa tàn Fe  
2) Cho dung dịch H  
3) Cho magan đioxxit vào dung dịch HCl. =>Cl  
4) Trộn hỗn hợp KNO với C và S sau đó đốt nóng hỗn hợp.=>Chế tạo thuốc nổ đen  
5) Thổi khí ozon quá kim loại bạc. =>O  
6) Cho dung dịch H SO loãng vào NaBr khan.  
7) Nung hỗn hợp gồm KClO vào bột than. =>CO  
8) Sục khí SO qua dung dịch sođa.  
2
O
3
bằng lượng dư HCl, sau đó thêm tiếp dung dịch KMnO  
4
vào dung dịch.=>Cl  
2
2
SO loãng vào dung dịch K .=> Tạo ra SO  
4
2
S
2
O
3
2
2
3
2
2
4
3
2
2
Số trường hợp phản ứng tạo chất khí là  
A. 6. B. 5.  
C. 7.  
D. 8.  
Câu 20 Thực hiện các thí nghiệm sau:  
(
(
(
(
(
1) Nối một thanh Zn với một thanh Fe rồi để trong không khí ẩm.  
2) Thả một viên Fe vào dung dịch CuSO  
4 3 2 4  
3) Thả một viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời Al (SO ) và H SO loãng.  
4) Thả một viên Fe vào dung dịch H SO loãng.  
5) Thả một viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời CuSO  
4
.
2
2
4
4
và HCl loãng.  
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm Fe bị ăn mòn điện hóa học là:  
A. 3  
. B.4  
. C. 2  
D. 1  
Câu 21:Cho bảng sau:  
Mẫu thử  
Thuốc thử  
Hiện tượng  
X
Y
Cu(OH)  
2
2
Kết tủa Cu O  
Thêm H  
Cu(OH)  
2
SO  
4
đặc rồi thêm tiếp  
Dung dịch xanh lam  
2
Z
FeCl  
3
Kết tủa nâu đỏ  
X,Y,Z lần lượt là:  
A.Glixerol,Saccarozo,kali  
B.Glixerol,Glucozo,kali hidroxit  
D.Glucozo,Saccarozo,Glixerol  
C.Axit fomic,Saccarozo,o-hidroxyl benzylamin  
Câu 22:Hợp chất hữu cơ nào sau đây là hợp chất hữu cơ tạp chức?  
A.Valin B.p-cacbonyl benzoat  
Câu 23:Điện phân nóng chảy Al bằng than chì thu được m(g) Al ở catot và 7,84 (lit) khí (đktc).Hỗn hợp  
C.axit axetic  
D.Cả A & B  
2 3  
O
khí có tỉ khối so với He là 9.Sục khí vào nước vôi trong (dư) sau phản ứng thu được 15(g) kết tủa.Giá trị m  
là:  
A.21,6  
Câu 24:X là chất kết tủa màu trắng để 1 thời gian chuyển sang màu nâu đỏ.Công thức của X là:  
A.Fe(OH) B.Mg(OH) C.Cu(OH) D.Fe(OH)  
3
Câu 25:Hợp chất hữu cơ không no,hở C  
A.3 B.2  
B.12,6  
C.16,2  
D.61,2  
3
2
2
H
4 8  
có bao nhiêu đồng phân:  
C.1  
D.4  
o
Câu 26:Cho hỗn hợp 5 ancol tách nước ở nhiệt độ 140 C tạo ra tối đa bao nhiêu ete:  
A.12  
Câu 27:sắt từ oxit có công thức là:  
A.Fe B.Fe  
B.10  
C.13  
D.15  
3
O
4
2
O
3
C.FeO  
D.FeS  
2
Câu 28:Ch 7,5 glixin vào 100ml NaOH 3M thu được dung dịch X.Ch X tác dụn g với 100ml HCl 1M sau  
phản ứng thu được m(g) chất rắn.Giá trị của m là:  
A.15,15  
B.13,45  
C.14,5  
D.15  
3+  
+
-
-.Cô cạn dung dịch thu được 14(g) muối.Giá  
3
Câu 29:Cho 0,01 mol Al ,x mol K ,0,13 mol Cl và y mol NO  
trị của x và y lần lượt là:  
A.0,1;0,2  
B.0,2:0,2  
C.0,2;0,1  
D.0,3:0,1  
Câu 30:Cho m(g) hỗn hợp các oxit sắt,sắt qua bình đựng 4,48(lit) (đktc) CO sau phản ứng thu được 6,3(g)  
chất rắn và Y.Biết Y có tỉ khối hơi so với He là 9.Giá trị của m là:  
A.7,9  
B.9,5  
C.10,3  
D.17,9  
Câu 31:Cho 23,2 (g) một oxit sắt qua bình đựng dung dịch HNO  
đktc).Tìm công thức của oxit sắt  
(dư) sau phản ứng thấy 2,24(lit) NO  
3 2  
(
A.FeO  
B.Fe  
2
O
3
C.Fe D.Không xác định được  
3
O
4
Câu 32:Đốt cháy một hidrocacbon X thu được 2,24(lit) CO  
dụng với AgNO /NH .CTPT của X là  
2
và 3,6(g) H O.Biết X tạo kết tủa vàng khi tác  
2
3
3
A.C H  
2 6  
B.C H  
2 4  
C.C H  
2 2  
D.C  
H
2 3  
Câu 33:Đốt cháy m(g) este đơn chức có 1 liên kết 휋 cần vừa đủ V(lit) thu được 3,6 (g) H  
2
CO qu bình đựng 300 ml NaOH 1M và 500 ml Ca(OH) 1M sau phản ứng thấy 30 (g) kết tủa.CTPT của  
este là:  
2 2  
O và CO .Sục khí  
2
3 4  
A.C H O  
2
2 2  
B.C H O  
2
4 6  
C.C H O  
2
5 8 2  
D.C H O  
Câu 34:Nung m(g) hỗn hợp gồm:Al và Fe  
NaOH sau phản ứng thu được 6,72 lit khí (đktc).Mặt khác,hòa tan hỗn hợp rắn Y qua HNO  
phản ứng thu được 15,68(lit) NO (đktc).Giá trị của m là  
3
O
4
sau phản ứng thu được chất rắn Y.Hòa tan Y trong dung dịch  
3
(dư) sau  
2
A.26,8  
B.28,6  
C.2,86  
D.6,28  
4 12 2 4  
Câu 35:Cho 22,8 (g) hợp chất hữu cơ X có CTPT là C H N O tác dụng với 400 ml NaOH 1M sau phản ứng  
thu được m(g) chất rắn và khí Y biết Y nặng nhẹ hơn không khí.Giá trị của m là:  
A.23,8  
B.28,3  
C.32,8  
D.38,2  
Câu 36: X, Y, Z là ba peptit đều mạch hở và M  
peptit Y cũng như 0,16 mol peptit Z đều thu được CO  
X
> M  
Y
> M  
Z
. Đốt cháy 0,16 mol peptit X hoặc 0,16 mol  
O là 0,16 mol.  
2
có số mol nhiều hơn số mol của H  
2
Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp E chứa X, Y và 0,16 mol Z (số mol của X nhỏ hơn số mol của Y) với dung  
dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối của alanin và valin có tổng khối lượng 101,04  
gam. Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn hợp E gần với giá trị nào nhất:  
A. 12%  
B. 95%  
C. 54%  
D. 10%  
Câu 37: Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO  
3
và Cu(NO  
3
)
2
, thu được hỗn hợp khí X (tỉ  
khối của X so với khí hiđro bằng 18,8). hối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là  
A. 8,60 gam. B. 20,50 gam. C. 11,28 gam.  
Câu 38:. Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO , Fe(NO và FeCO  
D. 9,40 gam.  
3
)
2
3
)
3
3
trong bình kín không có không khí,  
2
sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y và chất khí Z có tỷ khối so với H là 22,5  
(
giả sử NO  
mol KNO và 0,15 mol H  
và hỗn hợp hai khí có tỷ khối so với H  
là:A. 13,92 B. 19,16  
2
sinh ra không tham gia phản ứng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịch gồm 0,01  
SO (loãng) thu được dung dịch chỉ chứa 21,23 gam muối trung hòa của kim loại  
là 8, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Giá trị của m  
C. 11,32 D. 13,76  
3
2
4
2
2 4 2 6 2 4 3 6 4 8  
Câu 39: Cracking 4,48 lít butan (đktc) thu được hỗn hợp A gồm 6 chất H , CH , C H , C H ,C H , C H .  
Dẫn hết hỗn hợp A vào bình đựng dd Brom dư thì thấy khối lượng bình tăng 8,4g và bay ra khỏi bình
om  
là hh khí B. Thể tích oxi (đktc) cần đốt hết hh B là:  
A.6,72 lít  
B.8,96  
C.4,48 lít  
, Fe  
D.5,6 lít  
Câu 40: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe  
ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y ; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl  
m là A. 4,875 . B. 9,60. C. 9,75. D. 4,80  
2
O
3
3
O
4
tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản  
2
và m gam FeCl . Giá trị của  
3Nguồn:Tú Trần Anh

 
 
 
LINK DOWNLOAD

pdf.pngDE_THI_THU_THPTQG_2018_de_3.pdf[0.69 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
l47y0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-02-23 14:48:30
Loại file
pdf
Dung lượng
0.69 M
Trang
7
Lần tải
0
Lần xem
3
đề thi Đề mẫu đề thi THPTQG 2018 môn Hóa

đề thi có liên quan