ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 4 CUỐI NĂM THEO TT22

Đăng ngày 5/2/2017 8:00:00 AM | Thể loại: Toán học 4 | Chia sẽ bởi: Thái Hoàng Đình | Lần tải: 1159 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: docx

 


 

TRƯỜNG TIỂU HỌC …………

Lớp: ……………

 

Họ và tên:……………………………

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC

Môn: Toán

Thời gian:…………….

Ngày kiểm tra: ………/………./2017

 

 

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

 

 

 

I. Trắc nghiệm(4đ). Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (1đ). Các số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn.

 A.   567899; 567898; 567897; 567896.

 B.   865742; 865842; 865942; 865043.

 C.   978653; 979653; 970653; 980653.

 D.   754219; 764219; 774219; 775219.

Câu 2 (1đ). Cho các số  354200;  76895;  54321; 55   667. Số chia hết cho 2 và 5  là:

     A.  354200         B.  76895               C.  54321              D.  55667

Câu 3 (1đ): Rút gọn phân số ta được phân số: 

    A.                    B.                           C.                          D. 

Câu 4 (1đ). Số thích hợp điền vào chỗ chấm của  9 km2 400 m2  = ....  m2 là:

     A. 9004000              B. 9000400                C. 900400                 D. 90000400

II. Tự luận(6đ).

Câu 1 (1đ). Đặt tính rồi tính:

a. 60958 + 57963

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

b. 86395 – 27458

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

c. 26349 x 6

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

d. 868970 : 427

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….


Câu 2 (1đ).: Tính và so sánh giá trị các biểu thức:

a) (9 x 15) : 3

..............................................

..............................................

..............................................

b)9 x (15 : 3)

..............................................

..............................................

..............................................

c) (9 : 3) x 15

..............................................

..............................................

..............................................

 Câu 3 (1đ). Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

       Trong hình bình hành MNPQ có:

     - Cạnh MN bằng cạnh: .............................                              

     - Cạnh MQ bằng cạnh:...............................

     - Cạnh MN song song với cạnh : .............................

     - Cạnh MQ song song với cạnh : ............................

     - Đường cao của hình bình hành là: ........................                                                                                   

 

             M N

 

 

 

 

 

   Q H P

Câu 4 (1đ). Lớp 4A có 35 học sinh, lớp 4B có 33 học sinh cùng tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B 10 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh trồng được số cây như nhau?

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 5 (1đ). Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu6 (1đ). Trung bình cộng của ba số là 105. Hãy tìm ba số đó biết rằng số thứ hai gấp đôi số thứ nhất, số thứ ba gấp ba lần số thứ hai.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................


- HS đọc phân tích bài toán rồi tự giải bài toán, báo cáo kết quả.

-  GV nhận xét chữa bài

Bài giải

Tổng của ba số là : 105 x 3 = 315

Ta có sơ đồ sau :   Số thứ nhất:

                              Số thứ hai:                                                                                315

                               Số thứ ba:

Số thứ nhất là : 315 : ( 1+ 2 +6 ) = 35

Số thứ hai là  :                 35  x 2 = 70

Số thứ ba là   :                   70 x 3 = 210

              Đáp số: Số thứ nhất : 35; Số thứ hai : 70; Số thứ ba 210.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2016 – 2017 , MÔN TOÁN – LỚP 4

 

Câu 1: A

Câu 2: a) ,  b) ,  c)

Câu 3:  B

Câu 4:  x   =

Câu 5: Diện tích 864 m2

Câu 6: Lớp 4A trồng được  175 cây,  lớp 4B trồng được  165 cây.


Câu 7: 24

Câu 8:  Sau 3 năm nữa mẹ vần hơn con 28 tuổi, ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 5-1 = 4( phần)

Tuổi con sau 3 năm nữa là: 28: 4 = 7 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 7-3= 4 ( tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:4+28 = 32 (tuổi)

Câu 9: Diện tích thửa ruộng là: 100 x 50 =5000(m2)

Số thóc thu hoạch  được là: 50 x ( 5000 : 100) = 2500 (kg) = 25 tạ.

Câu 10:

          Vẽ  được sơ đồ  (0,25 đ)

Hiệu số phần bằng nhau là:          5- 3 = 2 (phần) (0,25 đ)

Chiều cao hình bình hành  là:              28  : 2 x 3   = 42 (cm) (0,25 đ)

Đáy hình bình hành  là:                         42  + 28 = 70  (cm)(0,25 đ)

Diện tích hình bình hành là:

  42 x 70   = 2940   (cm2)(0,5 đ)

               Đáp số:  (0,25 đ)               a. 42 cm; 70 cm

                                                          b. 2940 cm

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 4 CUỐI NĂM THEO TT22, Toán học 4. . nslide trân trọng giới thiệu tới cộng đồng đề thi ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 4 CUỐI NĂM THEO TT22 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Thư viện ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 4 CUỐI NĂM THEO TT22 trong thể loại Toán học 4 được giới thiệu bởi bạn Thái Hoàng Đình đến mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Toán học 4 , có 1 trang, thuộc định dạng .docx, cùng thể loại còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 4 Toán học 4 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập TRƯỜNG TIỂU HỌC ………… Lớp: …………… Họ và tên:…………………………… ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian:……………, bên cạnh đó Ngày kiểm tra: ………/………, tiếp theo là /2017     Điểm Lời nhận xét của cô giáo  I, tiếp theo là Trắc nghiệm(4đ), bên cạnh đó Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1(1đ), cho biết thêm Các số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé tới lớn, ngoài ra A, bên cạnh đó 567899; 567898; 567897; 567896, bên cạnh đó https://nslide.com/de-thi/de-mon-toan-lop-4-cuoi-nam-theo-tt22.lovt0q.html