Đề ôn HSG

đề thi Ngữ văn Ngữ văn 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Ngày đăng 2014-10-14 05:23:47 Tác giả Lan Đỗ Thị Phương loại .doc kích thước 0.16 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

®Ò thi chän häc sinh giái líp 8 M«n: Ng÷ v¨n 8 (Thêi gian lµm bµi 150 phót) C©u 1: ( 6 ®iÓm) Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n th¬ sau: “ ChiÕc thuyÒn nhÑ h¨ng nh­ con tuÊn m· Ph¨ng m¸i chÌo, m¹nh mÏ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

®Ò thi  chän häc sinh giái líp 8
M«n: Ng÷ v¨n 8
(Thêi gian lµm bµi 150 phót)
C©u 1: ( 6 ®iÓm)
                   Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n th¬ sau:
                                   “ ChiÕc thuyÒn nhÑ h¨ng nh­ con tuÊn m·
                                      Ph¨ng m¸i chÌo, m¹nh mÏ v­ît tr­êng giang.
                                      C¸nh buåm gi­¬ng to nh­ m¶nh hån lµng
                                      R­ín th©n tr¾ng bao la th©u gãp giã…..”
                                                             ( Quª H­¬ng – TÕ Hanh)
C©u 2: ( 14 ®iÓm)
         Chøng minh t×nh c¶m yªu n­íc cña nh©n d©n ta thÓ hiÖn qua ba ¸ng v¨n : “ ChiÕu dêi ®«” ( Lý C«ng UÈn), “ HÞch t­íng sÜ” ( TrÇn Quèc TuÊn) vµ “ N­íc §¹i ViÖt ta” ( TrÝch  “B×nh Ng« ®¹i c¸o” – NguyÔn Tr·i).
 
®¸p ¸n
C©u1(6 ®)
 
a. Yªu cÇu chung: Häc sinh c¶m nhËn ®­îc c¸i hay, c¸i ®Ñp cña ®o¹n th¬, biÕt c¸ch tr×nh bµy d­íi d¹ng mét bµi v¨n c¶m thô ng¾n.
b.Yªu cÇu vÒ néi dung: HS tr×nh bµy ®­îc c¸c ý c¬ b¶n sau:
* Giíi thiÖu xuÊt xø ®o¹n th¬: T¸c gi¶ - t¸c phÈm, vÞ trÝ cña ®o¹n th¬.
* H×nh ¶nh  con thuyÒn vµ c¸nh buåm ®­îc miªu t¶, so s¸nh, nh©n ho¸ víi nhiÒu s¸ng t¹o.
- So s¸nh con thuyÒn víi tuÊn m·.TuÊn m· lµ ngùa t¬, ®Ñp, phi nhanh.VÝ chiÕc thuyÒn víi “con tuÊn m·”, t¸c gi¶ ®· t¹o nªn mét h×nh ¶nh khoÎ, trÎ trung diÔn t¶ khÝ thÕ h¨ng h¸i, phÊn khëi lªn ®­êng. Cïng víi c¸c tõ : “ h¨ng”, “ Ph¨ng”, “ V­ît”®­îc dïng rÊt hay, rÊt ®Ých ®¸ng ®· diÔn t¶ khÝ thÕ dòng m·nh cña con thuyÒn ®Ì sãng ra kh¬i.
- Con thuyÒn còng trÎ trung, c­êng tr¸ng nh­ nh÷ng trai lµng ra kh¬i ®¸nh c¸ phÊn khëi tù tin.
- H×nh ¶nh “ C¸nh buåm” tr¾ng c¨ng phång, no giã ra kh¬i ®­îc so s¸nh víi m¶nh hån lµng”  hay ®Æc s¾c. C¸nh buåm to biÓu t­îng cho h×nh bãng vµ søc sång quª h­¬ng.Nã blµ biÓu t­îng cho søc m¹nh , lao ®éng s¸ng t¹o, ­íc m¬ vÒ Êm no h¹nh phóc cu¶ quª nhµ. Nã s¸ng lªn víi vÎ ®Ñp l·ng m¹n víi nhiÒu liªn t­ëng thó vÞ.
- C©u th¬ “ R­ín th©n tr¾ng bao la th©u gãp giã” lµ mét c©u th¬ ®Ëm ®µ ý vÞ mang c¶m høng lao ®éng vµ c¶m høng vò trô. C¸nh buåm ®­îc nh©n ho¸.Ba ch÷ “r­ín th©n tr¾ng” cã søc gîi t¶ lín.
*  §ã lµ t×nh quª, t×nh yªu lµng trong s¸ng cña TÕ Hanh.
 
 
C©u2
 
1. Yªu cÇu vÒ néi dung: ( 14 ®iÓm)
a. Më bµi:
         -  DÉn d¾t vµo ®Ò: Tù nhiªn khÐo lÐo, hîp lý.
1

 


         -  Nªu vÊn ®Ò: S¸ng, râ, ®óng b¶n chÊt cña bµi v¨n nghÞ luËn.
b. Th©n bµi:
            T×nh c¶m yªu n­íc ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c ý sau:
*  Qua ba ¸ng v¨n ch­¬ng ta c¶m nhËn ®­îc tÊm lßng cña nh÷ng ng­êi lu«n lo l¾ng, nghÜ suy cho d©n, cho n­íc.
    + Võa lªn ng«i, Lý Th¸i tæ ®· nghÜ ®Õn viÖc dêi ®«, chän mét vïng ®Êt míi ®Ó x©y kinh ®« nh»m lµm cho n­íc c­êng, d©n thÞnh.
   + TrÇn Quèc TuÊn lo l¾ng, c¨m giËn, ®au xãt tr­íc c¶nh ®Êt n­íc bÞ xØ nhôc…..
   + Nçi niÒm d©n n­íc víi NguyÔn Tr·i kh«ng chØ lµ niÒm tr¨n trë mµ trë thµnh lý t­ëng mµ «ng t«n thê: “ ViÖc nh©n nghÜa…….trõ b¹o.”
*  T×nh c¶m yªu n­íc ®­îc ph¸t triÓn thµnh mét kh¸t väng lín lao: Kh¸t väng vÒ mét ®Êt n­íc ®éc lËp, thèng nhÊt hïng c­êng.
  + Trong “ ChiÕu rêi ®«” thÓ hiÖn nguyÖn väng x©y dùng ®Êt n­íc phån thÞnh víi sù trÞ v× cña c¸c ®Õ v­¬ng mu«n ®êi – quÕt t©m rêi ®«….
  + “HÞch t­íng sÜ” biÓu thÞ b»ng ý chÝ quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng giÆc thï, s½n sµng x¶ th©n v× n­íc…..
+ “ N­íc §¹i ViÖt ta”, kh¸t väng Êy ®· trë thµnh ch©n lý ®éc lËp…
* Cµng yªu n­íc cµng tù hµo vµ tin t­ëng vÒ d©n téc m×nh.
+ Nhµ Lý tuy míi thµnh lËp nh­ng v÷ng tin ë thÕ vµ lùc cña ®Êt n­íc, ®Þnh ®« ë vïng ®Êt “ Réng mµ b»ng, cao mµ tho¸ng”….
+ H­ng §¹o V­¬ng kh¼ng ®Þnh víi t­íng sÜ cã thÓ bªu ®Çu Hèt TÊt LiÖt….
+ NguyÔn Tr·i tù hµo vÒ ®Êt n­íc cã nÒn v¨n hiÕn, cã truyÒn thèng ®¸nh giÆc chèng ngo¹i x©m, cã anh hïng hµo kiÖt.
c. kÕt bµi:
             - Kh¼ng ®Þnh kh¸i qu¸t l¹i vÊn ®Ò.
             - Suy nghÜ riªng cña b¶n th©n.
2. Yªu cÇu vÒ h×nh thøc:
       - §óng kiÓu bµi nghÞ luËn.
       - Bè côc m¹ch l¹c, c¸c luËn ®iÓm, luËn cø râ rµng.
       - C¸ch lËp luËn chÆt chÏ, l« gÝc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
®Ò thi  chän häc sinh giái líp 8
M«n: Ng÷ v¨n 8
(Thêi gian lµm bµi 150 phót)
 
Câu 1:( 6 điểm).
Trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ:
      "Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng,
1

 


Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;
    Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
          Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ".
                                                  ( " Quê hương"- Tế Hanh)
Câu 2: ( 14 điểm).
Có ý kiến cho rằng: "Có nhiều tác phẩm văn học giai đoạn đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng tám 1945 đã phản ánh được nỗi khổ đau  của những kiếp lầm than".
 Qua những tác phẩm truyện đã học và đọc thêm trong giai đoạn văn học này, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
 
 
 
1. Yêu cầu chung:
HS cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp về hình thức và nội dung của 4 câu thơ dưới dạng một đoạn  hoặc một bài văn ngắn.
2. Yêu cầu cụ thể:
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm và hoàn cảnh sáng tác bài thơ, trích dẫn 4 câu thơ.
+ Hai câu thơ "Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng. Cả thân hình nồng thở vị xa xăm": Hình ảnh những chàng trai sức vóc dạn dày sóng gió. Họ là những đứa con thực sự của đại dương "cả thân hình nồng thở vị xa xăm". Đó là những sinh thể được tách ra từ biển, mang theo về cả những hương vị của biển xa. Câu thơ thật lãng mạn, khoáng đạt. Chân dung người dân chài hiện lên thật tầm vóc, có hình khối mà lại rất đặc trưng, chỉ có người dân biển mới có được.
+ Hai câu thơ: "Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm. Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ": Nghệ thuật nhân hoá biến con thuyền thành một sinh thể sống .
- Cụm từ  "im bến mỏi" vừa nói được sự nghỉ ngơi thư giãn của con thuyền sau chuyến đi vất vả trở về, vừa nói được vẻ yên lặng nơi bến đỗ.
- Con thuyền như "nghe" thấy vị muối của biển khơi đang râm ran chuyển động trong cơ thể mình.
- Đây là những câu thơ hay trong bài thơ tả cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về, vừa diễn tả được vẻ đẹp khoẻ khoắn của người dân chài, vừa diễn tả được cuộc sống lao động của người dân chài nơi quê hương. Qua đó thể hiện tình yêu quê hương cuả tác giả.
 
1,0
 
2,0
 
 
 
 
 
 
 
2,0
 
 
 
 
 
 
 
1,0
1. Yêu cầu chung:
- HS nắm được cách viết một bài văn nghị luận chứng minh dưới dạng đề tổng hợp.
- Trình bày sạch đẹp, bố cục rõ ràng, mạch lạc. Ngôn ngữ trong sáng, có cảm xúc. - Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi dùng từ, đặt câu, chữ viết rõ ràng.
2. Yêu cầu cụ thể:
Học sinh có thể có nhiều cách trình bày nhưng phải đảm bảo các ý cơ bản sau:
- Dẫn dắt, trích dẫn ý kiến.
- Nêu sơ qua vài nét về tình hình xã hội những năm 1930-1945.
- Các nhà văn tập chung vào việc tái hiện cuộc sống lầm than của người dân trong xã hội đương thời qua các tác phẩm văn học:
+ Ngô Tất Tố với tác phẩm "Tắt Đèn': Thể hiện thành công sức sống tiềm tàng của người phụ nữ nông thôn Việt Nam qua nhân vật chị Dậu. Đồng thời phản ánh được những mâu thuẫn gay gắt xảy ra trong xã hội ta trước Cách mạng tháng tám 1945.( Học sinh tập trung phân tích nhân vật chị Dậu).
1

 


+ Nam Cao với tác phẩm "Lão Hạc": Miêu tả cuộc sống nghèo nàn, khốn khổ của người nông dân những năm 1943  qua nhân vật lão Hạc- một người nông dân bị bần cùng hoá. Qua đó tác giả thể hiện cái nhìn nhân đạo và thông cảm với nông dân.
         + Nhà văn Nguyên Hồng với tác phẩm "Những ngày thơ ấu": Phản ánh chủ yếu nỗi thống khổ của người thiếu phụ và trẻ em qua nhân vật người mẹ bé Hồng và bé Hồng.
         + Ngoài ra học sinh có thể lấy thêm các tác phẩm được đọc thêm để chứng minh cho nhận định VD "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao hay "Bước đường cùng" của Nguyễn Công Hoan....
- Khẳng định lại ý kiến.
 
®Ò thi  chän häc sinh giái líp 8
M«n: Ng÷ v¨n 8
(Thêi gian lµm bµi 150 phót)
Câu 1:( 8 điểm).
 Trong bài thơ "Nhớ rừng" đoạn thơ thứ ba có thể coi là bộ tranh tứ bình với chủ đề: chúa sơn lâm ngự trị giang sơn hùng vĩ của mình.
        ..."Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
   Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
   Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
   Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới?
   Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
   Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
   Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
   Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
   Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
   - Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
                                                   ( "Nhớ rừng"- Thế Lữ)
 Em hãy chỉ ra vẻ đẹp đó.
Câu 2: ( 12 điểm).
Nhà nghiên cứu phê bình Hoài Thanh đã nhận xét: "Thơ Bác đầy trăng".
Qua các tác phẩm đã học và đọc thêm về thơ Bác, em hãy làm sáng tỏ nhận xét trên.
 
1. Yêu cầu chung:
- HS trình bày dưới dạng một đoạn  hoặc một bài văn ngắn.
- Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi dùng từ, đặt câu, chữ viết rõ ràng.
2. Yêu cầu cụ thể:
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm và hoàn cảnh sáng tác bài thơ, trích dẫn lời nhận định.
- Học sinh lần lượt chỉ ra vẻ đẹp của đoạn thơ: Cấu trúc đoạn thơ là cấu trúc tứ bình mang vẻ đẹp nghệ thuật cổ điển, có ít nhiều cách tân sáng tạo.
+ Trước hết là nỗi nhớ khôn nguôi, nhớ trăng, nhớ rừng, nhớ những "đêm vàng", nhớ lúc "say mồi" ung dung thoả thích bên bờ suối.
         - Từ phiếm chỉ "nào đâu"  như hỏi một kỉ niệm đẹp đã lùi sâu vào quá vãng, thể hiện niềm nhớ tiếc bâng khuâng.
         - Hình ảnh "đêm vàng bên bờ suối" là một ẩn dụ đầy mộng ảo nên thơ.
1

 


+ Bức tranh thứ hai nói lên nỗi nhớ ngẩn ngơ man mác của hổ về những ngày mưa rừng.
          - Chữ "đâu" lần thứ hai xuất hiện, biểu lộ nỗi lòng tiếc nuối, ngẩn ngơ.
          - Điệp từ "ta" thể hiện niềm tự hào  về những kỉ niệm đẹp thủa "vùng vẫy ngày xưa".
          - Cái vẻ "lặng ngắm" chứa đựng cả một sức mạnh chế ngự, một bản lĩnh vững vàng không gì lay chuyển nổi.
+ Bức tranh thứ ba nói về giấc ngủ của hổ trong cảnh bình minh:
          - Đó là bức tranh đầy màu sắc và âm thanh.
          - Các điệp thanh "bình - minh", "tưng - bừng" hoà thanh với vần lưng "ta - ca" như mở ra một không gian nghệ thuật, một cảnh sắc thơ mộng thần tiên.
          - Điệp từ "đâu" với câu hỏi tu từ cất lên như một lời than nhớ tiếc, xót xa..
+ Bức tranh thứ tư hổ nhớ lại những chiều tà trong khoảnh khắc hoàng hôn chờ đợi.
          - Ngôn ngữ thơ tráng lệ, nghệ thuật dùng từ sắc, mạnh, giàu giá trị gợi tả.
* Cách cho điểm:
- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên, còn một vài lỗi nhỏ.
- Đáp ứng 2/3 số yêu cầu trên, còn một số sai sót.
- Đáp ứng 1/2 yêu cầu trên nhưng còn sơ sài hoặc thiếu khái quát, còn một hai lỗi diễn đạt.
-  Diễn xuôi một cách đơn điệu, sơ sài, thiếu ý và còn nhiều lỗi diễn đạt.
 
7,0- 8,0
5,0- 6,0
3,0- 4,0
 
1,0 - 2,0
1. Yêu cầu chung:
- HS nắm được cách viết một bài văn nghị luận chứng minh dưới dạng đề tổng hợp.
- Trình bày sạch đẹp, bố cục rõ ràng, mạch lạc. Ngôn ngữ trong sáng, có cảm xúc.
- Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi dùng từ, đặt câu, chữ viết rõ ràng.
2. Yêu cầu cụ thể:
Học sinh có thể có nhiều cách trình bày nhưng phải đảm bảo các ý cơ bản sau:
- Giới thiệu sơ qua về đề tài viết về trăng trong thơ ca nói chung, trăng trong thơ Bác nói riêng.
- Trong thơ Bác, trăng luôn có mặt, trăng luôn là người bạn gần gũi, thân mật, người bạn tri âm, tri kỉ.
+ Trong những ngày sống ở chiến khu Việt Bắc đầy khó khăn gian khổ nhưng  trong thơ Bác trăng vẫn luôn hiện ra thật gần gũi, thơ mộng. (Học sinh có thể lấy dẫn chứng qua các bài thơ: "Cảnh khuya", "Rằm tháng giêng, Đi thuyền trên sông đáy"... để chứng minh.)
+ Ngay cả khi bị bắt giam trong nhà tù Tưởng Giới Thạch, Bác vẫn thả hồn mình giao hoà với ánh trăng. Trăng với người tìm đến với nhau như những người bạn tri âm, tri kỉ. (Dẫn chứng: "Ngắm trăng", "Đêm lạnh"...)
+ Mặc dù bận trăm công nghìn việc lo cho dân cho nước nhưng Bác vẫn luôn dành một tình cảm ưu ái đặc biệt cho trăng. Dường như Bác ở đâu, đi đâu trăng cũng theo Người để bầu bạn và tìm sự đồng điệu của hai tâm hồn. (Dẫn chứng: "Tin thắng trận"...
-> Đọc thơ Bác ta được chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ của trăng ở nhiều thời điểm khác nhau, dù ở đâu, vào lúc nào trăng cũng đềù hấp dẫn và thật gắn bó với Người. Trăng với Bác là người bạn tri âm, tri kỉ.
3. Cho điểm:
- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên, còn một vài lỗi nhỏ.
- Đáp ứng 2/3 số yêu cầu trên, còn một số sai sót.
- Đáp ứng khoảng 1/2 số yêu cầu trên, còn một số sai sót.
- Đáp ứng 1/3 yêu cầu, bố cục chưa rõ ràng.
- Bài viết sơ sài, mắc nhiều lỗi.
1

 


 
®Ò thi  chän häc sinh giái líp 8
M«n: Ng÷ v¨n 8
(Thêi gian lµm bµi 150 phót)
 
 
C©u 1: (8 ®iÓm)
Nªu c¶m nhËn cña em vÒ chi tiÕt kÕt thóc truyÖn ng¾n “L·o H¹c” cña Nam Cao.
C©u 2: (12 ®iÓm)
Cã nhµ phª b×nh nhËn ®Þnh : “Nguyªn Hång lµ nhµ v¨n cña phô n÷ vµ nhi ®ång.” Em hiÓu nh­ thÕ nµo vÒ nhËn ®Þnh ®ã. Qua ®o¹n trÝch “ Trong lßng mÑ”, em h·y lµm s¸ng tá.
 
C©u 1: (8 ®iÓm)
* Yªu cÇu
1. VÒ h×nh thøc:
- HiÓu ®óng yªu cÇu cña ®Ò bµi.
- BiÕt c¸ch lµm bµi c¶m thô vÒ chi tiÕt v¨n häc vµ kü n¨ng lµm bµi v¨n: ViÕt thµnh ®o¹n v¨n hoÆc thµnh mét bµi v¨n ng¾n cã c¸ch diÔn ®¹t gän, râ, lêi v¨n tr«i ch¶y, ch÷ viÕt s¹ch ®Ñp, kh«ng m¾c lçi.
2. VÒ néi dung
- Häc sinh ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu sau:
a) Tãm t¾t
KÕt thóc truyÖn ng¾n “L·o H¹c” lµ c¸i chÕt d÷ déi ®au ®ín cña l·o H¹c. L·o H¹c vËt v· ë trªn g­­êng, ®Çu tãc rò r­îi, quÇn ¸o xéc xÖch, hai m¾t long sßng säc, l·o tru trÐo, bät mÐp sïi ra kh¾p ng­­êi, chèc chèc l¹i bÞ giËt m¹nh lªn mét c¸i. Hai ng­­êi ®µn «ng lùc l­ìng ph¶i ngåi ®Ì lªn ng­­êi l·o. L·o vËt v· hai giê ®ång hå råi míi chÕt.
b) C¶m nhËn chi tiÕt .                                                                                       
- KÕt thóc truyÖn ng¾n “L·o H¹c” gîi cho ng­­êi ®äc nhiÒu suy nghÜ, c¸i chÕt Êy lµm næi bËt nh÷ng phÈm chÊt cña l·o H¹c. L·o chän c¸i chÕt nh­­ mét con chã ®Ó gi÷ trän nh©n c¸ch cña mét con ng­­êi. L·o thµ chÕt trong cßn h¬n sèng ®ôc.
- C¸i chÕt cña l·o lµm næi bËt t×nh phô tö thiªng liªng. V× t×nh phô tö, v× con, l·o s½n sµng lµm tÊt c¶, kÓ c¶ ph¶i hy sinh c¶ tÝnh m¹ng ®Ó dµnh sù sèng cho con. T×nh yªu con cña l·o ®· lµm cho l·o bÊt hñ.
- §ã lµ lßng trung tÝn, l·o trung tÝn víi c¶ mét con vËt. Bëi trung tÝn mµ l·o c¶m thÊy ©n hËn day døt, thÊy m×nh nh­ ­ lõa mét con chã. “Cã ph¶i viÖc l·o ¨n b¶ chã cßn lµ mét c¸ch ®Ó l·o trõng ph¹t m×nh v× c¸ch ®èi xö víi con vµng.
-  C¸i chÕt cña L·o H¹c cßn lµ lêi tè c¸o x· héi phong kiÕn, mét x· héi bÊt c«ng tµn b¹o phi tÝnh ng­­êi. Trong x· héi Êy kh«ng cã chç cho nh÷ng con ng­êi­ th¸nh thiÖn  nh­­ L·o H¹c dung th©n. ChÝnh x·  héi  Êy ®· dån l·o ®Õn c¸i chÕt.
- Cïng víi chi tiÕt kÕt thóc trong truyÖn ng¾n “L·o H¹c” ®· gióp ta hiÓu h¬n vÒ tÊm lßng cña Nam Cao. Êy lµ sù ®ång c¶m xãt th­­¬ng s©u s¾c  víi nh÷ng nçi khæ ®au bÊt h¹nh mµ l·o H¹c- ng­­êi n«ng d©nViÖt Nam ph¶i nÕm tr¶i. KÕt thóc truyÖn còng thÓ hiÖn th¸i ®é  tr©n träng vµ niÒm tin cña Nam Cao vµo ng­­êi n«ng d©n vÉn lu«n gi÷a ®­­îc phÈm chÊt trong s¸ng.
-Víi kÕt thóc nµy Nam Cao ®· kh¼ng ®Þnh phÈm chÊt trong s¸ng cao ®Ñp  cña l·o H¹c còng lµ cña ng­­êi n«ng d©n ViÖt Nam  tr­­íc c¸ch m¹ng th¸ng t¸m, kh«ng nh÷ng thÕ mµ cßn ph¶n ¸nh thùc tr¹ng bÊt c«ng cña x· héi ®­­¬ng thêi,®ång thêi thÓ hiÖn tÊm lßng nh©n ®¹o s©u s¾c. KÕt thóc nµy ®· gãp phÇn quan träng  t¹o nªn thµnh c«ng cña t¸c phÈm .
1

 


 
* C¸ch cho ®iÓm
- §iÓm 7-8: §¶m b¶o yªu cÇu trªn.
- §iÓm 5-6: §¹t 2/3 yªu cÇu.
- §iÓm 3-4: §¹t1/2 yªu cÇu.
- §iÓm 1-2: Bµi viÕt s¬ sµi.
C©u 2: (12 ®iÓm)
*Yªu cÇu:
1. VÒ kü n¨ng: HiÓu ®óng yªu cÇu cña ®Ò bµi .
- BiÕt c¸ch lµm bµi nghÞ luËn v¨n häcvíi bè côc râ rµng kÕt cÊu hîp lý, diÔn ®¹t tèt kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, c©u tõ, ng÷ ph¸p.
2. VÒ néi dung:
Bµi lµm cÇn ®¶m b¶o c¸c ý chÝnh sau:
1) Giải thích lời nhận định .
Nói “Nguyên Hồng  là nhà văn của phụ nữ và nhi đồng” bởi hầu như các tác phẩm của ông đều hướng tới bênh vực phụ nữ và nhi đồng . Đó là những con người xuất hiện nhiều trên trang viết của ông “những ngày thơ ấu” chỉ là  một trong những tác phẩm mà ở đó Nguyên Hồng hết lòng bênh vực cho những số phận, những cuộc đời đau khổ bất hạnh.
2) Chứng minh nội dung lời nhận định
a) - Cảm nhận được tấm lòng chan chứa yêu thương mà Nguyên Hồng dành cho phụ nữ và nhi đồng. Cả trích đoạn đã diễn tả một cách xúc động những đau khổ bất hạnh mà cũng như mẹ Hồng phải gánh chịu. Đau khổ bất hạnh của Hồng cũng là trẻ thơ xã hội trong cũ .
+ Hồng mồ côi cha từ lúc còn nhỏ, mẹ còn trẻ xinh đẹp luôn khao khát hạnh phúc. Người mẹ ấy có quyền đi bước nữa nhưng xã hội phong kiến với những hủ tục, những thành kiến đã không chấp nhận. Và thế là Hồng phải sống xa mẹ, thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Em phải ở với bà cô ruột vô cùng cay nghiệt . Mới hơn 10 tuổi đầu nhưng em thường xuyên bị bà cô tra tấn; hành hạ về tinh thần. Biết được nỗi đau lớn nhất của em là mẹ phải bỏ đi “ tha hương cầu thực” vì đi bước nữa nên bà cô luôn tìm cách xoáy vào nỗi đau ấy của em.
- Nguyên Hồng  thấu hiểu đến tận cùng nỗi khổ đau của trẻ thơ trong xã hội  cũ để rồi diễn tả vô cùng xúc động điều đó qua nỗi đau của bé Hồng. Hồng đau đớn lắm khi phải dấu lòng mình, khi buộc phải che dấu tình cảm thực của mình dành cho mẹ. Có nỗi đau nào lớn hơn khi yêu mẹ mà không được ở bên mẹ, không giám nói ra lời yêu mẹ. Là chú bé thông minh nên Hồng hiểu bà cô nói với Hồng những lời giả dối trên chỉ là tìm cách làm cho Hồng ghét mẹ và đau đớn mà thôi .
- Nỗi đau khổ và bất hạnh của Hồng mỗi lúc một nhức nhối, mỗi lúc một lớn dần lên theo những lời mỉa mai cay độc của người cô. Nỗi đau khổ bất hạnh của Hồng cũng là của trẻ thơ trước cách mạng tháng tám. Qua nỗi đau khổ của Hồng  tác giả  gián tiêp tố cáo sự bất công tàn bạo của xã hội phong kiến để đòi sự công bằng cho trẻ thơ .
Không chỉ cảm thông với nỗi đau khổ của trẻ thơ mà Nguyên Hồng còn xót thương cho người phụ nữ trong xã hội cũ đó là những người không được làm chủ cuộc đời. Mẹ Hồng goá chồng khi còn trẻ và khi bà đi bước nữa đã bị gia đình chông ruồng rẫy, khinh bỉ đến nỗi phải bỏ cả hai anh em Hồng. Không những thế bà còn luôn bị em chồng nói xấu. Nỗi đau của mẹ Hồng cũng là nỗi đau của người phụ nữ trong xã hội cũ.
1

 


b) Ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ và nhi đồng.
* Tình mẫu tử thiêng liêng: Của Hồng dành cho mẹ, và của mẹ dành cho Hồng
- Nguyên Hồng còn hết lời ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của họ mà đặc biệt là tình mẫu tử thiêng liêng.
+ Hồng rất yêu mẹ, yêu mẹ nên Hồng hiểu những cay cực mà mẹ em phải trải qua. Yêu mẹ nên dù bà cô tìm cách xúc xiểm .
+ Yêu mẹ nên Hồng căm thù nhưng hủ tục phong kiến đã đày đoạ mẹ em
+ Tình yêu mẹ còn rõ hơn khi khi Hồng gặp mẹ. Thấy người ngồi trên xe kéo giống mẹ Hồng đuổi theo và cất tiếng gọi mẹ .
+ Yªu mÑ nªn Hång v« cïng xóc ®éng khi ch¹y ®uæi theo mÑ. Ch©n chó bÐ dÝu c¶ l¹i. Yªu mÑ nªn thÊy mÑ vÉn trÎ ®Ñp nh­ x­a, thÊy h¬i thë th¬m tho l¹ th­êng
-         T×nh c¶m cña ng­êi mÑ dµnh cho con. H×nh ¶nh mÑ Hång «m con vµo lßng, g·i r«m ë sèng l­ng cho con lµ biÓu hiÖn xóc ®éng vÒ t×nh mÉu tö.
Kh¸i qu¸t cã thÓ nãi truyÖn “thêi th¬ Êu” nãi chung vµ ®o¹n trÝch “trong lßng mÑ” nãi riªng lµ bµi ca bÊt diÖt vÒ t×nh mÉu tö . T×nh mÉu tö thiªng liªng …..
* C¸ch cho ®iÓm
- §iÓm 11-12: §¶m b¶o yªu cÇu trªn.
- C©u 1: (2 ®iÓm)
Tr×nh bµy ng¾n gän nh÷ng Ên t­îng cña em vÒ t×nh yªu con ng­êi trong ®o¹n trÝch cña truyÖn ng¾n : “ ChiÕc l¸ cuèi cïng” cña nhµ v¨n Mü O-Hen -ri.
C©u 2: (6 ®iÓm )
Ph©n tÝch c¸i hay cña nh÷ng c©u th¬ sau:
“ ChiÕc thuyÒn nhÑ h¨ng nh­ con tuÊn m·
Ph¨ng m¸i chÌo, m¹nh mÏ v­ît tr­êng giang.
C¸nh buåm gi­¬ng to nh­ m¶nh hån lµng
R­ín th©n tr¾ng bao la th©u gãp giã…”
( Quª h­¬ng –TÕ Hanh)
C©u 3: (12 ®iÓm)
Th«ng qua hai v¨n b¶n “Tøc n­íc vì bê”vµ “L·o H¹c” gióp em hiÓu g× vÒ ng­êi n«ng d©n tr­íc c¸ch m¹ng t¸m. H·y chøng minh.
 
 
 
 
 
1: (2 ®iÓm)
* Yªu cÇu
1. VÒ h×nh thøc:
Bµi viÕt ®o¹n v¨n ng¾n theo ®óng yªu cÇu.Cã c¸ch diÔn ®¹t râ rµng, m¹ch l¹c viÕt cã c¶m xóc kh«ng m¾c lçi vÒ c©u, chÝnh t¶
1

 


2)VÒ néi dung: Häc sinh cã thÓ tr×nh bµy theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh­ng ®¶m b¶o c¸c ý c¬ b¶n sau :
- §o¹n cuèi cña t¸c phÈm chiÕc l¸ cuèi cïng cña nhµ v¨n MÜ cã nhiÒu t×nh tiÕt hÊp dÉn,®­îc s¾p xÕp chÆt chÏ … khiÕn cho ta rung c¶m tr­íc t×nh yªu th­¬ng cao c¶ gi÷a nh÷ng ng­êi nghÌo khæ. §ã lµ t×nh yªu th­¬ng th¾m thiÕt nh­ ruét thÞt cña Xiu víi Gi«n –xi ; vÞ tha quªn m×nh, mang tÝnh triÕt luËn vÒ sø mÖnh cao c¶ thiªng liªng cña ng­êi nghÖ sÜ vµ nghÖ thuËt cña nh©n vËt cô B¬ - men.
*C¸ch cho ®iÓm
- §iÓm 2: §¶m b¶o yªu cÇu trªn.
- §iÓm 1: §¹t 1/2 yªu cÇu.
- §iÓm 1: §¹t 1/2 yªu cÇu, nh­ng cßn m¾c lçi chÝnh t¶.
 
C©u 2: (6 ®iÓm)
* Yªu cÇu
1. VÒ h×nh thøc:
- HiÓu ®óng yªu cÇu cña ®Ò bµi.
- BiÕt c¸ch lµm bµi c¶m thô vÒ v¨n häc vµ kü n¨ng lµm bµi v¨n: ViÕt thµnh ®o¹n v¨n hoÆc thµnh mét bµi v¨n ng¾n cã c¸ch diÔn ®¹t gän, râ, lêi v¨n tr«i ch¶y, ch÷ viÕt s¹ch ®Ñp, kh«ng m¾c lçi.
2. VÒ néi dung
- Häc sinh ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu sau:
- C¸i hay cña ®o¹n th¬ lµ t¸c gi¶ ®· sö dông nhiÒu h×nh ¶nh ®Ñp, con thuyÒn c¸nh buåm .
- Con thuyÒn ®­îc so s¸nh nh­ con tuÊn m·. H×nh ¶nh so s¸nh diÔn t¶ Ên t­îng khÝ thÕ b¨ng tíi dòng m·nh cña con thuyÒn.
- Mét lo¹t ®éng tõ “ph¨ng”, “v­ît”kÕt hîp víi tÝnh tõ “m¹nh mÏ” ®· diÔn t¶ ®­îc h×nh ¶nh con thuyÒn dòng m·nh.
- Ên t­îng nhÊt vÉn lµ h×nh ¶nh c¸nh buåm. C¸nh buåm hiÖn lªn víi vÎ ®Ñp l·ng m¹n qua h×nh ¶nh so s¸nh ®éc ®¸o bÊt ngê. C¸nh buåm ®­îc so s¸nh víi m¶nh hån lµng m¶nh hån lµng vèn tr×u t­îng ®­îc lÊy so s¸nh  víi c¸nh buåm lµm cho c¸nh buåm tr¾ng c¨ng giã biÓn kh¬i bçng trë nªn cao lín thiªng liªng. Mét h×nh ¶nh thËt giÇu ý nghÜa.
- C¸nh buåm ®­îc nh©n ho¸ ®­îc nh©n ho¸ nh­ con ng­êi ®ang c¨ng m×nh ®ãn giã biÓn kh¬i ®Ó ®oµn thuyÒn ra kh¬i nhanh h¬n.
Kh¸i qu¸t h×nh ¶nh so s¸nh ®Ñp ®éc ®¸o, tõ ng÷ gîi t¶ ®· ®Æc t¶ vÎ ®Ñp cña con thuyÒn khi ra kh¬i – mét vÎ ®Ñp võa m¹nh mÏ võa l·ng m¹ng. Qua ®ã thÓ hiÖn t×nh yªu quª cña t¸c gi¶.
 
* C¸ch cho ®iÓm
- §iÓm 5-6: §¶m b¶o yªu cÇu trªn.
- §iÓm 3-4: §¹t 2/3 yªu cÇu.
- §iÓm 1-2: Bµi viÕt s¬ sµi.
 
C©u 3: (12 ®iÓm)
*Yªu cÇu:
1. VÒ kü n¨ng: HiÓu ®óng yªu cÇu cña ®Ò bµi.
- BiÕt c¸ch lµm bµi nghÞ luËn v¨n häcvíi bè côc râ rµng kÕt cÊu hîp lý ,diÔn ®¹t tèt kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, c©u tõ, ng÷ ph¸p.
2. VÒ néi dung:
1

 


Bµi lµm cÇn ®¶m b¶o c¸c ý chÝnh sau:
*Chú ý bài viết cần làm nổi bật luận điểm sau:
Ngô Tất Tố và Nam Cao đều là những nhà văn hiện thực xuất sắc.Hầu hết các tác phẩm của hai nhà văn đều hướng tới thể hiện hình ảnh người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng 8. “Tức nước vỡ bờ” trích trong tác phẩm “Tắt đèn” và “Lão Hạc” là những tác phẩm tiêu biểu. Hai văn bản đã giúp ta hiểu được phần nào về người nông dân trước cách mạng. Đó là những con người nghèo khổ  bất hạnh nhưng luôn ngời sáng những phẩm chất tốt đẹp.
a) Nghèo khổ bất hạnh
- Họ đều là những người nông dân nghèo khổ bất hạnh bị dồn vào bước đường cùng . Đến với  “Tức nước vỡ bờ”một trích  đoạn ngắn trong “Tắt đèn” ta hiểu được nỗi cơ hàn cực khổ của người nông dân qua nạn sưu thuế .
- Gia đình chị Dậu chỉ là một trong nhữn gia đình nghèo vào hạnh nhất nhì cùng đinh trong làng. Nghèo vậy nhưng không thể thiếu tiền nộp sưu cho nhà nước bởi sai nha, lính lệ ngày nào chả đến thúc đòi .
- Gia đình chị đã phải bán đi những tài sản duy nhất trong nhà, đó là gánh khoai, ổ chó mới đẻ mới mở mắt. Kiệt cùng về tài sản vẫn chưa đủ tiền nộp sưu  chị phải đứt ruột bán đứa con gái đầu lòng chưa đầy bảy tuổi ? Người mẹ ấy đau như đứt từng khúc ruột .
- Gia đình chị đã bị đẩy vào bước đường cùng đã phải bán cả đứa con mình rất mực yêu thương
- Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao cũng trải dài những đau khổ bất hạnh, cũng bị đẩy vào bước đường  cùng. Đó là một lão nông nghèo khổ, vợ mất sớm, gia sản chỉ có một mảnh vườn. Lão ở vậy nuôi con khôn lớn.
- Lão Hạc còn rơi vào cảnh đói kém. Mất mùa ốm đau do tuổi già nên lão sống trong lay lắt của cái đói nhiều hôm vớ được gì lão ăn cái nấy như củ chuối, quả sung, con ốc, con trai. Nhưng rồi ốc, trai, củ chuối, quả sung cũng hết
- Lão đã chọn cái chết bởi lão sống sẽ tiêu vào số tiền nhỏ nhoi để dành cho con ..
- Số phận của Lão Hạc của chị Dậu cũng là số phận của người nông dân trước cách mạng tháng tám.
 b) Phẩm chất của người nông dân
Những phẩm chất tốt đẹp đó là sự hi sinh vì người thân, là lòng tự trọng, yêu chồng thương con.
Chị Dậu một phụ nữ nông thôn đảm đang thương chồng sức phản kháng mãnh liệt. Người phụ nữ ấy đã một tay quán xuyến mọi công việc trong gia đình.
- Để bảo vệ chồng chị hạ mình van xin chúng không chỉ một mà đến ba lần
- Thương chồng chị bắt đầu vùng dậy bất đầu là sự phản kháng bằng lời nói,  đấu lí, bằng hành động. Sự phản kháng mãnh liệt của chị là rất hợp với quy luật “có áp bức, có đấu tranh” nhưng sâu thẳm là phát khởi, là tình yêu thương chồng sâu sắc
- Lão Hạc yêu con nên đã dành tất cả những gì mình có cho con. Người cha ấy đã chắt chiu từng chút hoa lợi nhỏ nhoi từ mảnh vườn để dành cho con, còn mình thì sống trong cái đói lay lắt. Người cha ấy sẵn sàng chết để dành sự sống cho con .
- Lão Hạc còn giàu lòng tự trọng, nhân hậu, trung tín. Bởi tự trọng lão đã không nhận sự giúp đỡ của ông giáo, tự trọng nên lão đã gửi món tiền nhỏ dành dụm nhờ ông giáo và bà con lo hậu sự
- Lão còn rất mực trung tín, nhân hậu, ta quên sao tình cảm của lão dành cho con vàng, một tình cảm chẳng khác nào cha con ông cháu.
1

 


 Khái quát chị Dậu cũng như lão Hạc là hình ảnh điển hình cho người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng tám. Ở họ hội tụ những phẩm chất tốt đẹp của người nông dân trong xã hội đương thời làm ta phải trân trọng nể phục, Êy lµ lßng th­¬ng yªu chång con, lµ t©m hån trong s¸ng, lµ lßng tù träng ….
                                            Đề thi chọn HSG Văn 8
PHẦN I:
CÂU 1: (2 điểm)
                   Trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ sau:
                                   “ Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
                                      Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang.
                                      Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
                                      Rướn thân trắng bao la thâu góp gió…..”
( Quê Hương – Tế Hanh)
 
 
CÂU 2 : (1 điểm) Phân tích giá trị biểu đạt của các từ : già, xưa, cũ trong những câu thơ sau :
– Mỗi năm hoa đào nở
   Lại thấy ông đồ già
– Năm nay đào lại nở,
   Không thấy ông đồ xưa. 
   Những người muôn năm cũ
   Hồn ở đâu bây giờ ?
(Trích Ông đồ - Vũ Đình Liên)
PHẦN II:  (7 điểm)
 
Bằng những hiểu biết về các văn bản truyện đã học ở chương trình Ngữ văn lớp 8, em hãy chứng minh rằng văn học của dân tộc ta luôn ca ngợi tình yêu thương giữa người với người.
 
HẾT
 
 
 
ĐỀ THI HS GIỎI VĂN 8
THỜI GIAN: 120 PHÚT
CÂU 1 (1,5 Đ)
Phân tích biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng trong 2 câu thơ sau:
" Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trongthớ vỏ"
                                                                       (Quê hương - Tế Hanh)
CÂU 2 (2,5 Đ)
  Hãy viết một đoạn văn nêu lên suy nghĩ của em từ câu văn sau: " Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, có những loài cây vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp"
  CÂU 3 (6,0 đ)
Trong bài thơ " Một khúc ca xuân", nhà thơ Tố Hữu có viết:
                                              " Nếu là con chim, chiếc lá
                                              Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
                                              Lẽ nào vay mà không trả
                                             Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"
 Em hãy nêu suy nghĩ của mình về lẽ sống được thể hiện trong bốn câu thơ trên.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 CÂU 1: (1,5 đ)
1

 


Nguồn:Lan Đỗ Thị Phương

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề ôn HSG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngBO_DE_ON_THI_HSG.doc[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
37d0zq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2014-10-14 05:23:47
Loại file
doc
Dung lượng
0.16 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
1
đề thi Đề ôn HSG

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Đề ôn HSG
  Toán học 4
  Đề ôn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2011

  Xem: 0

 • Đề Ôn HSG
  Vật lý 9
  Đề Ôn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2014

  Xem: 0

 • DE ON HSG
  Toán 9
  DE ON HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2010

  Xem: 93

 • ĐỀ ÔN HSG
  Hình học 6
  ĐỀ ÔN HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2018

  Xem: 1

 • đề ôn HSG
  Tiếng Anh 12
  đề ôn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2009

  Xem: 165

 • Đề ôn HSG
  Toán học 5
  Đề ôn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2013

  Xem: 8

 • Đề ôn HSG
  Ngữ văn
  Đề ôn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2009

  Xem: 143

 • Đề Ôn HSG
  Vật lý 9
  Đề Ôn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2014

  Xem: 2

 • Đề Ôn HSG
  Vật lý 9
  Đề Ôn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2014

  Xem: 0

 • Đề Ôn HSG
  Vật lý 9
  Đề Ôn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2014

  Xem: 0

Xem thêm đề thi

đề thi MỚI NHẤT

đề thi XEM NHIỀU