ĐỀ ÔN TẬP KT 1T GT CI đề thi Đại số

Đăng ngày 10/4/2012 12:45:45 AM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 223 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: docx
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

ĐẾ 1
(KIỂM ÔN KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I)
Bài 1. Cho hàm số có đồ thị .
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị .
2) Viết phương trình tiếp của tại điểm có tung độ bằng .
3) Dựa vào đồ thị . Biện luận theo m số nghiệm của phương trình 
Bài 2. Cho và . Tìm để cắt tại 2 điểm sao cho vuông tại , với là gốc tọa độ.
ĐẾ 2
(KIỂM ÔNKIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I)
Bài 1. Cho hàm số có đồ thị .
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị .
2) Viết phương trình tiếp của tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình .
3) Dựa vào đồ thị . Biện luận theo m số nghiệm của phương trình 
Bài 2. Cho . Tìm để có 2 điểm cực trị có hoành độ dương.
ĐẾ 3
(KIỂM ÔNKIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I)
Bài 1. Cho hàm số có đồ thị .
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị .
2) Viết phương trình tiếp của tại giao điểm của với trục hoành.
3) Biện luận theosố nghiệm của phương trình để .
Bài 2. Cho . Tìm để cắt trục hoành tại 3 điểm có hoành độ lập thành cấp số nhân.
ĐẾ 4
(KIỂM ÔNKIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I)
Bài 1. Cho hàm số có đồ thị .
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị .
2) Viết phương trình tiếp của tại giao điểm của với trục tung.
3) Biện luận theo số nghiệm của phương trình để .
Bài 2. Cho . Tìm để có 3 điểm cực trị là thành đỉnh của tam giác có diện tích bằng 32.

Sponsor Documents