Đề Thi Giải Tích 12:De On Thi Hoc Ki 1-Lop 12 Thpt Dam Doi -Thang

đề thi Toán học Toán học 12 Giải tích 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
qmtx0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-14 22:27:36
Loại file
doc
Dung lượng
0.54 M
Trang
1
Lần xem
5
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: TOÁN-KHỐI 12 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: Đồ thị hình bên là của hàm số nào: Chọn khẳng định đúng: B. C. D. Câu 2: Đồ thị hàm số y =

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

ĐỀ THI  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN:  TOÁN-KHỐI 12
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: Đồ thị hình bên là của hàm số nào:
Chọn khẳng định đúng:

B.
     C.
     D.

Câu 2: Đồ thị hàm số y = có tâm đối xứng là :
A.                           B.                    C.           D.   Không có tâm đối xứng
Câu 3: Bảng biến thiên hình bên là của hàm số nào: Chọn khẳng định đúng:
      B.
C.     D.
 
 

Câu 4: Tìm b để đồ thị hàm số có 3 cực trị
A. b=0   B.
0    C. b   D.
              Câu 5: Cho hàm số có đồ thị như hình bên.
                Giá trị  nhỏ nhất của hàm số này trên đoạn bằng: 
                      A. 5    B. 2
                      C. -1    D. 1
Câu 6:Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm là
A.  B.   C.  D.
Câu 7: Tìm m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của chúng
A.  B.  C.  D.
Câu 8: Tìm m để hàm số chỉ có cực tiểu mà không có cực đại.
A.           
Câu 9: Số tiệm cận của đồ thị hàm số là
            A. 2 B. 3 C. 4  D. 1
Câu 10: Cho hàm số . Gọi A là điểm cực đại của hàm số. A có tọa độ là
A.    B.   C.    D.
Câu 11: Giá trị lớn nhất của hàm số trên là:
            A.     B. 0   C. 2    D.

Câu 12: Đồ thị sau đây là của hàm số. Với giá trị nào
của m thì phương trình có bốn nghiệm phân biệt. ?
A.             
B.           
C.               
D. 

 
Câu 13: Cho hàm số (1). Điểm M thuộc đường thẳng và có tổng khoảng cách từ M tới hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1) nhỏ nhất có tọa độ là :
A.   B. C.    D.
Câu 14:  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số có giá trị nhỏ nhất trên đoạn [0;1] bằng -7
 A.   B.   C.    D. 
Câu 15: Hàm số y = có tập xác định là:
 A. R   B. (0; +)   C. R\  D.
Câu 16: Cho a > 0 và a  1, x và y là hai số dương. Tìm mệnh đề ĐÚNG trong các mệnh đề sau:
                A.      B.         C.  D.
Câu 17: Cho a > 0, a  1. Tìm mệnh đề ĐÚNG trong các mệnh đề sau:
A.  Tập giá trị của hàm số là tập R   
B.  Tập giá trị của hàm số  là tập R
C.  Tập xác định của hàm số là khoảng (0; +) 
D.  Tập xác định của hàm số  là R
Câu 18:  Cho hàm số , của hàm số bằng bao nhiêu ?
A.2      B.   C.    D. 4
Câu 19: Cho khi đó được biểu diễn theo a như thế nào?
 A.   B.   C.   D. 
Câu 20: Biểu thức  viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:
A.    B.    C.         D.
Câu 21: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm sốtại điểm có hoành độ x = 1.
ln5 + 2   B. ln3 + 2   C. ln5 - 2                    D. ln3 – 2
Câu 22:  Tập xác định của hàm số là

 A.   B.   C.   D. 
Câu 23: Phương trình có nghiệm là: 
A.    B.    C.    D. 2
Câu 24: Phương trình: có nghiệm là: 
A. 0   B. 1   C. 2   D. 3
Câu 25: Phương trình: có nghiệm là:
A. 24   B. 36   C. 45   D. 64
Câu 26: Giải phương trình:
A.    B.x=1   C. x = 4  D.
Câu 27:  Cho hàm số. Tập nghiệm của bất phương trình là
 A. B.  C. D.
Câu 28: Phương trình có bao nhiêu nghiệm
A.3   B.2   C.1   D. 0
Câu 29: Bất phương trình: có tập nghiệm là:
A.   B.   C. (-1; 2)  D. (-; 1)
Câu 30:Tập nghiệm của bất phương trình  có dạng . Khi đó a + b bằng
 A.  2 B.  1 C.  3 D.  -2
Câu 31: Khối tứ diện đều có mặt đáy là:
A. Tam giác đều B. Tam giác cân C. Tam giác vuông D. Tứ giác
Câu 32: Cho khối chóp đều S.ABCD. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Chân đường cao trùng với tâm của mặt đáy. B. Đường cao của khối chóp là SA.
C. Đáy là tam giác đều   D. Đáy là hình bình hành.
Câu 33: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a, O = AC  BD. Tính độ dài SO của hình chóp
A.   B.   C. a   D.
Câu 34: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B, đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), đường thẳng SC tạo với mặt phẳng (ABCD) một góc bằng . Gọi E là trung điểm của cạnh SC. Tính theo a Khoảng cách từ điểm E đến mặt phẳng (SAD).
A.     B.     C.    D.
Câu 35:  Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông cân tại , , vuông góc mặt phẳng , . Thể tích của khối chóp là:

A.   B.   C.                                D.   
Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khi đó tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là điểm nào ?
A. Đỉnh S      B. Tâm hình vuông ABCD         C.  Điểm A  D. Trung điểm của SC.
Câu 37: Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo với đáy một góc 60o. Tính  thể tích  của hình chóp đều đó.
A.                    B.                   C.         D.
Câu 38: Cho hình nón (N) có chiều cao , bán kính đáy là . Độ dài đường sinh l của (N) là:
  B.   C.   D.
Câu 39: Quay hình vuông ABCD cạnh a xung quanh một cạnh. Thể tích của khối trụ được tạo thành là:
A.   B.   C.   D.
Câu 40: Một hình nón có chiều cao bằng a và thiết diện qua trục là tam giác vuông. Diện tích xung quanh của hình nón là :
 A.  B.a2  C.  D. 
Câu 41:  Một hình nón có bán kính mặt đáy bằng 3 cm độ dài đường sinh bằng 4 cm. Khối nón giới hạn bởi hình nón đó có thể tích bằng bao nhiêu ?
 A.  . B.  . C.  . D.  .
Câu 42:  Một hình trụ có bán kính đáy r = 5cm và khoảng cách giữa hai đáy bằng 7cm. Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 3cm. Diện tích của thiết diện?
     A.56 (cm2)     B.59 (cm2) C.26 (cm2) D. 46 (cm2)
Câu 43: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng 2a, diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S và đáy là hình tròn nội tiếp ABCD là
A.  B.  C.  D.
Câu 44:  Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a thì có bán kính là:
A.    B.    C.   D.
Câu 45: Một hình trụ có tỉ số giữa diện tích toàn phần và diện tích xung quanh bằng 4. Khẳng định nào sau đây là đúng?
 A. Đường sinh bằng bán kính đáy   B. Đường sinh bằng 3 lần bán kính đáy
 C. Bán kính đáy bằng 3 lần đường sinh  D. Bán kính đáy bằng 2 lần đường sinh.

Câu 46: Hàm số đạt cực đại tại x = 1 và giá trị cực đại tại điểm đó bằng 2 khi bằng :
 A. 0            B. 1  C. 2   D.  3
Câu 47 :Khoảng đồng biến của hàm số là:
A. và           B. và      C. và           D. và
Câu 48: Hàm số có tập xác định là:
 A. R   B. (1; +)  C. (-1; 1)  D. R\{-1; 1}
Câu 49: Số nghiệm của phương trình: là:
 A. 0   B. 1   C. 2    D.3
Câu 50: Tính thể tích khối lăng trụ đứng tứ giác ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, AA’ = a, góc BAD bằng
A. B. C.  D.

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi DE ON THI HOC KI 1-LOP 12 THPT DAM DOI -THANG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_HK1_SO_1.doc[0.54 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự