ĐỀ ÔN THI THPT 2018

đề thi Toán học Toán học 12 Hình học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       4      0
Ngày đăng 2018-01-16 07:36:10 Tác giả Liên Hoàng Quỳnh loại .docx kích thước 0.43 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Đồ thị sau là của hàm số nào A. B C. D. Câu 2. Gọi M và n lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nh

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1: Đồ thị sau là của hàm số nào
 A.            B  
          C.              D.
Câu 2. Gọi M và n lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất  của hàm số  Khi đó M+n bằng 
     A.                      B.                           C.                                   D.
Câu 3: Tập xác định của hàm số là:
A.  B.  C.           D.
Câu 4: Trong các giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng 0
 A.  B.  C.  D.
Câu 5: Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra thuộc 3 môn khác nhau.
A.  B.  C.  D.
Câu 6: Tìm m để phương trình có nghiệm.
A.  B. C.  D.
Câu 7: Cho hàm số có đồ thị ( C).Tìm m để đường thẳng cắt ( C) tại hai điểm phân biệt
A.                            B.                              C.                       D.
Câu 8: Cho hàm số (m là tham số) có đồ thị là (Cm). Xác định m để (Cm) có các điểm cực đại, cực tiểu nằm về cùng một phía đối với trục tung.
 A.            B.              C.         D.
Câu 9: Giá trị của m để đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số    đi qua điểm 
A.        B.                 C.                        D.
Câu 10: Cho hàm số (1). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số (1) đồng biến trên tập xác định của nó.
   A.               B.               C.         D.   
Câu 11: Một đoàn tàu chuyển động thẳng khởi hành từ một nhà ga. Quảng đường s(mét) đi được của đoàn tàu là một hàm số của thời gian t(phút), hàm số đó là s = 6t2 – t3. Thời điểm t( giây) mà tại đó vận tốc v(m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất là:
        A. t = 6s                        B. t = 4s                                C. t = 2s                        D. t = 3s
Mã đề 012- 1

 


Câu 12: Nghiệm của phương trình lượng giác:   thõa điều kiện là:
A.  B.  C. D.
Câu 13: bằng
A.                                   B.                            C.                             D.
Câu 14: Cho hàm số thì
       A.     B.   C.  D.
Câu 15. Tổng bằng :
      A.                         B.                      C.              D.
Câu 16. Trên một mặt phẳng cho 12 điểm trong đó có 7 điểm màu xanh và 5 điểm màu đỏ biết không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tam giác được tạo thành có cả ba đỉnh cùng màu từ các điểm đã cho là
     A.                    B.                          C.                           D.
Câu 17. Trong  khai triển của nhị thức , hệ số của là
   A.                                B.                               C.                         D.
Câu 18: : Phương trình  có tập nghiệm là:
       A.                   B.                   C.                           D.
Câu 19: Bất phương trình: có tập nghiệm là:
     A. (0; +∞)                            B.                             C.                          D.
Câu 20.  Cho hàm số . Khi đó bằng
A.                                       B.                            C.               D.
Câu21. Cho hàm số . Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. . B. .  C. .                        D..
Câu 22: Nguyên hàm của hàm số là
A.            B.           C.                  D. Câu Câu 23: Cho hàm số liên tục trên đoạn . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong, trục hoành,  các đường thẳng là:
Mã đề 012- 1

 


  A.    B.                      C.                   D.
Câu  24:  Cho và đường tròn . Ảnh của qua là:
A. .B. . C. .D.  .
Câu  25.   Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng , ảnh của đường thẳng   qua phép quay tâm , góc quay là:
A.   B.    C.   D.
Câu 26: Nguyên hàm của hàm số là:
    A.           B.                         C.               D.
Câu 27: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hàm số và  là:
      A.                               B.                        C.                        D.
Câu 28: Tích phân bằng:
         A.                                   B.                 C.                          D..
Câu 29: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.          B.  C.  D.
Câu 30. Cho hình chóp   có đáy là hình chữ nhật . Biết hai mặt phẳngcùng vuông góc với biết , góc giữa đường thẳng và bằng 450. Tính
.A.                                B.                            C.                               D.
Câu 31: Cho số phức z thỏa mãn đẳng thức z + (1 + i) = 5 + 2i . Môđun của z là:
A.    B.        C. 2          D.
Câu 32: Cho số phức thỏa . Chọn phát biểu đúng:   
A. Tập hợp điểm biểu diễn số phức là một đường thẳng.
B. Tập hợp điểm biểu diễn số phức là một đường Parabol.
C. Tập hợp điểm biểu diễn số phức là một đường tròn có bán kính bằng .
D. Tập hợp điểm biểu diễn số phức là một đường tròn có bán kính bằng .
Câu 33: Nếu z = 2 - 3i thì z3 bằng:
 A. -46 - 9i         B. 46 + 9i           C. 54 - 27i    D. 27 + 24i
Mã đề 012- 1

 


Câu 34: Phần ảo của số phức thỏa mãn là:
A. .          B. .                      C. .               D. . 
Câu 35: Cho khối chóp có diện tích mặt đáy và thể tích lần lượt là và  . Độ dài đường cao là:
A.  B.                         C.                                D.
Câu 36: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B; , .Cạnh bên SB hợp với đáy một góc 450. Thể tích của khối chóp S.ABC tính theo a bằng:
A.      B.       C.                     D.
Câu 37: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a; hình chiếu của S trên (ABCD) trùng với trung điểm của cạnh AB; cạnh bên . Thể tích của khối chóp S.ABCD tính theo a bằng:
A.              B.           C.                  D.
Câu 38: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh bằng a, khoảng cách từ A đến mặt phẳng (A’BC) bằng . Khi đó thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ tính theo a bằng:
A.         B.               C.                                 D.
Câu 39: Cho tam giác ABC vuông tại A có và cạnh góc vuông quay quanh cạnh tạo thành hình nón tròn xoay có diện tích xung quanh bằng:
        A.       B.    C.               D.
Câu 40: Người ta xếp 9 viên bi có cùng bán kính r vào một cái bình hình trụ sao cho tất cả các viên bi đều tiếp xúc với đáy, viên bi nằm chính giữa tiếp xúc với 8 viên bi xung quanh và mỗi viên bi xung quanh đều tiếp xúc với các đường sinh của bình hình trụ. Khi đó diện tích đáy của cái bình hình trụ là:
    A. 16r2               B. 18r2                      C. 9r2                                   D. 36r2 
 
Câu 41: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng:
       A.        B.  C.                D.
 
Câu 42: Một tứ diện đều cạnh a có một đỉnh trùng với đỉnh của một hình nón, ba đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón đó. Diện tích xung quanh của hình nón là:
     A.       B.   C.                D.
Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho phương trình mặt phẳng (P). Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)
           A.         B.              C.                        D.
Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình
. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là:
Mã đề 012- 1

 


         A.       B.      C.        D.
Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;-1;5) và B(0;0;1). Mặt phẳng (P) chứa A, B và song song với Oy có phương trình là
A.          B.           C.                  D.
Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz, cho đường thẳng .  Mặt phẳng (P) có phương trình x +y +3z -3 = 0 . Mặt phẳng ( P) vuông góc d khi:
          A. m = -1                     B. m = -3                   C. m = -2                             D. m =1
 
Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz, cho đường thẳng và  điểm  A(1;2;3). Phương trình mặt phẳng qua A vuông góc với đường thẳng d là:
             A. x +y + z – 3 = 0                                       B. x +y + 3z – 20 = 0   
            C. 3x –4y + 7z – 16 = 0                               D. 2x –5y -6z – 3 = 0
 
Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz, cho mp(P) : x + 2y + z – 4 = 0 và đường thẳng Phương trình đường thẳng ∆ nằm trong mặt phẳng (P), đồng thời cắt và vuông góc với đường thẳng d là:
               A.                                       B.
               C.                                        D.
Câu 49: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng và hai điểm
. Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua A, B và vuông góc với (P).
             A.                                      B.
        C.                                     D.
Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz cho  A(2;0;1), mp (P): và đường thẳng  (d):   . Lập phương trình  mặt cầu (S) tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (P).
             A.                            B.
        C.                            D.
 
..........................HẾT..............................
Mã đề 012- 1

 


Nguồn:Liên Hoàng Quỳnh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ ÔN THI THPT 2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngDE_ON_THI_THPTQG_2018_CO_DAP_AN.docx[0.43 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
gocy0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-01-16 07:36:10
Loại file
docx
Dung lượng
0.43 M
Trang
1
Lần tải
3
Lần xem
4
đề thi ĐỀ ÔN THI THPT 2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • DE 1.ON THI THPT 2018
  Toán học 12
  DE 1.ON THI THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 0

 • DE 4.ON THI THPT 2018.
  Toán học 12
  DE 4.ON THI THPT 2018.

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 2

 • ĐỀ ÔN THI THPT 2018
  Hình học 12
  ĐỀ ÔN THI THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hình học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 3

 • DE 1.ON THI THPT 2018
  Giải tích 12 Nâng cao
  DE 1.ON THI THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 0

 • DE 4.ON THI THPT 2018.
  Giải tích 12 Nâng cao
  DE 4.ON THI THPT 2018.

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 0

 • ĐỀ ÔN THI THPT 2018
  2018
  ĐỀ ÔN THI THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi 2018

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

  Xem: 0

 • DE 4.ON THI THPT 2018.
  Toán học 12
  DE 4.ON THI THPT 2018.

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 0

 • DE 1.ON THI THPT 2018
  Toán học 12
  DE 1.ON THI THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 2

 • ĐỀ ÔN THI THPT 2018 TOÁN
  2018
  ĐỀ ÔN THI THPT 2018 TOÁN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi 2018

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2018

  Xem: 0

 • ON THI THPT QG 2018
  Bài viết
  ON THI THPT QG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Bài viết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2018

  Xem: 3